Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21422
Назва: Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни «Комп’ютерна біометрія та медична інтрографія» для студентів галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія»
Автори: Яворська, Євгенія Богданівна
Бібліографічний опис: Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни «Комп’ютерна біометрія та медична інтрографія» для студентів галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» / Уклад.: Є.Б.Яворська. – Тернопіль: ТНТУ, 2016 – 21 с.
Дата публікації: 2016
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ
Опис: Призначені для полегшення засвоєння дисципліни «Комп’ютерна біометрія та медична інтрографія» і контролю знань студентів. Складається з урахуванням модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних завдань, тем лабораторних занять, тестів, екзаменаційних питань, типової форми та вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21422
Власник авторського права: Яворська Є.Б., 2016
Перелік літератури: 1. Мінцер О. П. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині : навч. пос. для студ. / О. П. Мінцер, Ю. В. Вороненко, В. В. Власов. – К. : Вища школа, 2003. – 350 с. – (Інформаційні технології в охороні здоров’я і практичній медицині : у 10-и кн./ О. П. Мінцер; кн. 5). 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Комп΄ютерна біометрія та томографія” (для всіх форм навчання) / уклад. М.В. Бачинський, Є.Б. Яворська. –Тернопіль: ТДТУ, 2004.- 26 с. 3. Єлісєєв В.В. Біометрія: підручник / В.В. Єлісєєв, М.І. Калінін – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – 204 с. 4. Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. — М.: Высшая школа, 1980. — 293 с. 5. Біостатистика / Москаленко В.Ф., Максименко О.П. [та ін.]; за ред. Москаленка В.Ф. — К.: Книга плюс, 2009. — 184 с. 6. Біометрія / уклад. О.П. Зінченко, Я.В. Степанюк. Основи теорії ймовірностей: метод, рек. до викон. лабораторних робіт. – Луцьк, РВВ „Вежа" Волин, нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 28 с. 7. Біометрія / уклад. О.П. Зінченко, Я.В. Степанюк. Основи варіаційної статистики: метод. рек. до викон. лабораторних робіт.– Луцьк, РВВ „Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010.– 80 с. 8. Новиков Д.А. Статистические методы в медико-биологическом эксперименте (типовые случаи) / Д.А. Новиков, В.В. Новочадов. – Волгоград: Изд. ВолГМУ, 2005. – 84 с. 9. Ивантер Э.В.Элементарная биометрия: Учеб. пособие / Э. В. Ивантер, А. В. Коросов; ПетрГУ. –– Петрозаводск: ПетрГУ, 2005. –– 104 с. 10. Яворський Б.І. Методи та засоби комп’ютерної реконструктивної томографії: навчальний посібник / Т.М. Рафа, Б.І. Яворський. –Тернопіль: Крок, 2010. – 107 с. 11. Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт з курсу для всіх форм навчання з дисц. „Комп΄ютерна біометрія та томографія” / уклад. М.В. Бачинський М.В., Т.М. Рафа, Є.Б. Яворська. –Тернопіль: ТДТУ, 2003.- 50 с.12. Петри А. Наглядная статистика в медицине / А. Петри, К. Сэбин [пер. с англ. В.И. Леонова]. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. — 144 с. 13. Григорьев С.Г. Применение теории планирования эксперимента в медицинских исследованиях (включая персональный компьютер и пакет статистических программ Statistica for Windows): учебное пособие / С.Г. Григорьев, В.И. Кувакин, М.С. Николаевич, В.И. Юнкеров; под ред. В.И.Кувакина. – СПб, 1999. – 86 с. 14. Григорьев С.Г. Многомерные методы статистического анализа категорированных данных медицинских исследований: Учебное пособие / С.Г. Григорьев, В.И. Кувакин, М.С. Николаевич, В.И. Юнкеров [и др.]; под ред. В.И. Кувакина. – СПб, 1998. – 103 с. 15. Минцер О.П. Методы обработки медицинской информации / В.В. Власов, О.П. Минцер, Б.Н. Угаров. — К.: Вища школа, 1997. — 271 с. 16. Троицкий И.Н. Статистическая теория томографии / И.Н. Троицкий. — М.: Радио и связь, 1989. — 240 с. 17. Тихонов А.Н. Математические задачи компьютерной томографии / В.Я. Арсенин, А.А. Тимонов, А.Н. Тихонов. — М.: Наука, 1987. — 158 с. 18. Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей / А.Н. Колмогоров. – М., 1974. 19. Ростова Н.С. Практикум по биометрии / Н.С. Ростова, П.В. Терентьев. – Л., 1977. 20. Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях / В.Ю. Урбах. – М., 1975. 21. Кендэл М. Ранговые корреляции / М. Кендэл. – М., 1975.Генкин А.А. Применение непараметрических критериев статистики в медико-биологических исследованиях / А.А. Генкин, Е.В. Гублер. – Л., 1973. 22. Терентьев П.В. Истоки биометрии / П.В. Терентьев. – Вып.3. – М., 1971. (в кн.: Из истории биологии). 23. Рокицкий П.В. Биологическая статистика / П.В. Рокицкий. – Минск, 1973.Бейли Н. Математика в биологии и медицине / Н. Бейли. – М., 1970. 24. Венецкий И.Г. Вариационные ряды и их характеристики / И.Г. Венецкий. – М., 1970. 25. Езекиел М., Фокс К. Методы анализа корреляций и регрессий / М. Езекиел, К. Фокс. – М., 1966. 26. Ван-дер-Варден Б.П. Математическая статистика / Б.П. Ван-дер-Варден –М., 1960. 27. Кендалл М. Теория статистики / М. Кендалл, Д. Юл. – М., 1960.Фишер Р.Э. Статистические методы для исследователей / Р.Э. Фишер. – М., 1958. 28. Реконструктивная вычислительная томография (тематический выпуск) // ТИИЭР: Пер. с англ. — 1983. — Т. 71, №3. 29. Вісник Тернопілля’95. — Тернопіль: Збруч, 1996. — С. 250-258. 30. Вісник Тернопілля’96. — Тернопіль: Збруч, 1997. — С. 298-302. 31. Shimadzu Medical Systems and Equipment (проспект фірми). 32. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов: Пер. с англ. — М.: Мир, 1988. —488 с. 33. Нуссбаумер Г. Быстрое преобразование Фурье и алгоритмы вычисления сверток: Пер с. англ. — М. Радио и связь, 1985. 34. Siemens. Somatom AR (проспект фірми). 35. Реконструктивная вычислительная томография (тематический выпуск): Обзор номера / Г.Т. Хермен // ТИИЭР: Пер. с англ. — 1983. — Т. 71, №3. — С. 5–7. 36. Наттерер Ф. Математические аспекты компьютерной томографии: Пер. с англ. — М.: Мир, 1990. — 288 с. 37. Хермен Г. Восстановление изображений по проекциям: основы реконструктивной томографии: Пер. с англ. — М.: Мир, 1983. — 231 с. 38. Обгрунтування необхідності імітаційного моделювання рентґенівського комп'ютерного томографа / Т.Рафа // Вісник Тернопільського державного технічного університету, 1997, том 2, число 2, с. 67–71. 39. Фано У., Спенсер Л., Бергер М. Перенос гамма-излучения. — М.: Госатомиздат, 1963. 40. Хелгасон С. Преобразование Радона: Пер. с англ. — М.: Мир, 1983. — 52 с. 41. Рентгенотехника: Справочник: В 2 кн. / Под редакцией В.В. Клюева. — М.: Машиностороение, 1980. — кн. 2. — 383 с. 42. Применение реконструктивной вычислительной томографии в рентгенодиагностике / Л. Аксел, П. Х. Аджер, Р. А. Зиммерман // ТИИЭР: Пер. с англ. — 1983. — Т. 71, №3. — С. 8–13. 43. Реконструктивная вычислительная томография: Современные достижения и перспективы развития / Р.Х.Т. Бейтс, К. Л. Гарден, Т.М. Петерс // ТИИЭР: Пер. с англ. — 1983. — Т. 71, №3. — С. 84–104. 44. Физические проблемы реконструктивной томографии / А. Маковски // ТИИЭР: Пер. с англ. — 1983. — т. 71, №3. — С. 104–111. 45. Математические проблемы реконструктивной томографии / А.К. Луисс, Ф. Наттерер // ТИИЭР: Пер. с англ. — 1983. — т. 71, №3. — С. 111–125. 46. Алгоритмы реконструкции с использованием интегральных преобразований / Р. М. Луитт // ТИИЭР: Пер. с англ. — 1983. — т. 71, №3. — С. 125–147. 47. Методы реконструкции изображений, основанные на разложении в конечные ряды / Я. Ценсор // ТИИЭР: Пер. с англ. — 1983. — т. 71, №3. — С. 148–160. 48. Radon J. Über die Besimmung von Functionen durch ihre Integralwerte längs gewisser Mannigfaltigkeiten // Berichte Sächsische Academie der Wissenschaften.— Math.–Phys. Kl. — Leipzig, 1917. — Vol. 69. — p. 262–277. 49. Зарубежная компьютерно–томографическая техника / Приборы, средства автоматизации и системы управления. ТС–10: Экспресс -информация. — М.: Информприбор, 1989. — Выпуск 9. — 48 с. 50. Толпина С.П.. Набойщиков В.Д., Григорьева Т.С. Достижения и перспективы развития промышленной томографии / Приборы, средства автоматизации и системы управления. ТС–7: Обзор информации. — М.: Информприбор, 1988. — Выпуск 2. — 53 с. 51. Габуния Р.И., Колесникова Е.К. Компьютерная томография в клинической диагностике. — М.: Медицина, 1995. 52. Введение в современную томографию / К.С. Терновой, М.В. Синяков, А.И. Закидальский и др./ Под ред. К. С. Тернового, М. В. Синякова. — К: Наукова думка, 1983. — 231 с. 53. Рушанов И.И. Компьютерная томография: Научный обзор / Под ред. Л.Д. Линденбратена. — М., 1980, с.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри біотехнічних систем

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
4.5 СРС_Компютерна біометрія та медична інтрографія (Яворська)2016.doc233,5 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора