Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21388
Title: Технологія електротехнічного виробництва
Other Titles: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни Технологія електротехнічного виробництва
Authors: Осадца, Ярослав Михайлович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни ―Технологія електротехнічного виробництва для студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології / укл. : Я. М. Осадца. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 56 с.
Issue Date: 2017
Submitted date: 2017
Date of entry: 23-Jun-2017
Country (code): UA
Keywords: світлотехнічні установки та системи
Number of pages: 56
Content: ЗМІСТ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 «Розрахунок показників технологічності виробів» 4 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 «Механічна обробка деталей» 9 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 «Обробка деталей тиском» 24 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 «Технологія виготовлення виробів із світло пропускних матеріалів» 36 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 «Покриття виробів» 45 Література 52
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21388
References (Ukraine): 1. Методичні вказівки до виконання курсової (контрольної) роботи з курсу „Технологія світлотехнічного виробництва‖, „Технологія обробки тиском‖ для студентів усіх форм навчання за напрямками підготовки 6.09025 „Інженерна механіка‖, 6.0906 „Електротехніка‖ з орієнтацією на спеціальності 7.090202 „Технологія машинобудування‖, 7.090605 „Світлотехніка та джерела світла‖. / Укл.: Гевко Б.М., Луценко А.М., Комар Р.В. – Тернопіль: ТДТУ, 2004.
2. Технологія нанесення покриття: Метод. вказівки до виконання курсової роботи та практичних занять для студ. спец. ―Технологія та устаткування відновлення і підвищення зносостійкості машин і конструкцій‖/ Уклад.: Пащенко В.М. – К.: ІВЦ ‖Політехніка‖, 2003. – 52 с.
3. Евдокимов В.Д., Клименко Л.П., Евдокимова А.Н. Технология упрочнения машиностроительных материалов: Учебное пособие-справочник / Под редакцией д.т.н., проф. В.Д. Евдокимова. – Одесса Николаев: Изд-во НГГУ им. Петра Могилы, 2005. – 352 с.
4. Методичні вказівки для опрацювання курсу і виконання курсової роботи „Технологія світлотехнічного виробництва‖ (Розділ „Світло пропускні матеріали. Технологія виготовлення виробів із світло пропускних матеріалів‖) для студентів спеціальності „Світлотехніка та джерела світла‖. Укл.: Андрійчук В.А., Гевко Б.М., Костик Л.М. – Тернопіль: ТДТУ, 2004.
5. Бухарін С. Л. Конспект лекцій з курсу ―Світлотехнічні матеріали‖ (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності ―Світлотехніка і джерела світла‖). / С. Л. Бухарін, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.; ХНАМГ, 2009 – 83 с.
6. Справочник контролера машиностроительного завода. Допуски, посадки, литейные измерения / Под ред. А.И. Якушева. – М: Машиностроение, 1980. – 527 с.
7. Сборник задач, упражнений и практических заданий по технологии машиностроения / В.И. Аверченков [и др.]. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – 312 с.
Content type: Dataset
Appears in Collections:Навчальна література кафедри світлотехніки та електротехніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка_практичні ТЕВ_1.pdf2,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools