Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21311
Title: Механоскладальні дільниці та цехи
Authors: Капаціла, Юрій Богданович
Комар, Роман Васильович
Дячун, Андрій Євгенович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Капаціла, Ю.Б. Механоскладальні дільниці та цехи. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та спеціальності 131 «Прикладна механіка» [Текст] / Ю.Б. Капаціла, Р.В. Комар, А.Є Дячун. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль.: ТНТУ, 2016. – 40 с.
Issue Date: Jun-2017
Date of entry: 21-Jun-2017
Country (code): UA
Keywords: цех
дільниця
механоскладальниий
проектування
відділення
компонування
Abstract: Методичні вказівки розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Механоскладальні дільниці та цехи». План практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу. Також наведено варіанти завдань, нормативно-довідкові та приклади оформлення графічної частини.
Description: Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія».
Content: Вступ
1 Загальні відомості
2 Методичні вказівки з виконання окремих розділів проекту механоскладального цеху
2.1 Вивчення особливостей конструкції виробів, що виготовляються та умов виробництва у відповідності із заданою виробничою програмою
2.2 Визначення типу та організаційної форми виробництва
2.3 Визначення трудомісткості механічної обробки
2.4 Визначення загальної кількості обладнання механічного відділення та розподіл його за типами
2.5 Визначення кількісного складу працюючих в механічній дільниці за категоріями
2.6 Визначення трудомісткості складальних робіт
2.7 Визначення кількості робочих місць складального відділення
2.8 Визначення кількісного складу працюючих в складальному відділенні за категоріями
2.9 Визначення виробничої площі складальної дільниці
2.10 Проектування допоміжних відділень
2.10.1 Проектування заточувального відділення
2.10.2 Цехова ремонтна база (ЦРБ)
2.10.3. Відділення відведення та переробки стружки
2.10.4 Відділення та приготування та роздачі мастильно-охолоджувальних рідини (МОР), склад масел
2.10.5 Пункти відділу технічного контролю
2.10.6 Підсистема електропостачання, постачання стисненого повітря та забезпечення мікроклімату
2.10.7 Складські приміщення
2.10.8 Заготівельне відділення
2.11 Складання відомості площ цеху
2.12 Вибір типорозмірів транспортних засобів і розрахунок їх кількості
2.13 Вибір типу і конструкції будівлі
2.14 Загальне компонування механоскладального цеху
3 Використання системи автоматизованого проектування (САПР) при проектуванні дільниць і цехів механоскладального виробництва
Перелік посилань
Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21311
Copyright owner: © Капаціла Юрій Богданович, Комар Роман Васильович, Дячун Андрій Євгенович
References (Ukraine): Бойко, О.О. Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп’ютерної графіки: навчально-методичний посібник [Текст] / О. О. Бойко, Б. В. Панкевич, І. Г. Свідрак, та ін. Друге видання, перероблене і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 360 с.
Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного производства: учебник для студ. вузов [Текст]/В. П. Вороненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе. – М.: Дрофа, 2007. – 380 с.
Грундиг, К. Г. Г90 Проектирование промышленных предприятий: Принципы. Методы. Практика. [Текст] / Клаус-Герольд Грундиг; Пер. с нем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 340 с.
Закалов, О.В. Проектування механоскладальних цехів. Принципи формування і структура побудови виробничих процесів механоскладальних виробництв [Текст]: навчальний посібник / О. В. Закалов. – Тернопіль: 1993. – 208 с.
Иванов, В.П. Проектирование производственных участков в машиностроении: практикум. [Текст] /В. П. Иванов. – Минск: Техноперспектива, 2009. – 224 с.
Когут, М.С. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підручник [Текст] / М. С. Когут – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – 352 с.
Мельников, Г.Н. Проектирование механосборочных цехов [Текст] / Г. Н. Мельников, В. П. Вороненко – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с. 8 Мамаев, В.С. Основы проектирования машиностроительных заводов [Текст] / В. С. Мамаев, В. Г. Осипов – М.: Машиностроение, 1974. – 296 с.
Соломенцев, Ю.М. Проектирование автоматизированных участков и цехов учеб. для машиностроит. спец. вузов [Текст]/ под ред. Ю. М. Соломенцева. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2000. – 272 с.
Appears in Collections:Навчальна література кафедри технології машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MSDtaC_2016_cover.pdfОбкладинка316,34 kBAdobe PDFView/Open
MSDtaC_2016.pdfОсновний текст методичних вказівок1,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools