Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21287

Назва: Вдосконалення механізмів регулювання фінансово-економічного забезпечення сталого розвитку економіки України
Автори: Тимошик, Наталія Степанівна
Бібліографічний опис: Тимошик Н. С. Вдосконалення механізмів регулювання фінансово-економічного забезпечення сталого розвитку економіки України / Тимошик Н. С. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 59–67.
Bibliographic description: Timoshik N. S. (2016) Vdoskonalennia mekhanizmiv rehuliuvannia finansovo-ekonomichnoho zabezpechennia staloho rozvytku ekonomiky Ukrainy. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 59-67 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 59-67
Початкова сторінка: 59
Кінцева сторінка: 67
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21287
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://vocable.ru
Перелік літератури: 1. Alieksieiev I.V., Kuznetsov Ya.V., Yastrubskyy M.Ya. Analysis of financial reporting indicators in the context of adjustment of western business models to the Ukrainian market (3.1) / Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: collective monograh / Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013. – P. 201-217
2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навч. посіб. /За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2004.– 368 с.
3. Бедринець М. Д. Ефективність діяльності суб’єктів підприємництва в сучасних умовах господарювання»/ Бедринець М. Д. // Бізнес-Інформ. – № 4, 2015, с.183-190
4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. – изд. 2-е, перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-центр, 2006. – 653 с.
5. Ковалюк О.М. Методологічні основи фінансового механізму // Фінанси України 2003. – № 4 – C. 51-59
6. Кузьмін О.Є. Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: Монографія / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник/ За заг. ред. О.Є. Кузьміна, І.В. Алєксєєва. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 152 с.
7. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.
8. Юрій С.І. Фінанси: вишкіл студії: навч. посіб. / [за ред. проф. С.І. Юрія]. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.
9. Информационный ресурс «Национальная экономическая энциклопедия». [Электронный ресурс]: Режим доступа к ресурсу: http://vocable.ru
References: 1. Alieksieiev I.V., Kuznetsov Ya.V., Yastrubskyy M.Ya. Analysis of financial reporting indicators in the context of adjustment of western business models to the Ukrainian market (3.1), Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: collective monograh, Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek, Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013, P. 201-217
2. Bazylevych V.D., Balastryk L.O. Derzhavni finansy. tutorial /by gen. ed. Bazylevycha V.D, K., Atika, 2004, 368 p.
3. Bedrynets M. D. Efektyvnist diialnosti subiektiv pidpryiemnytstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia"/ Bedrynets M. D., Biznes-Inform, No 4, 2015, P.183-190
4. Blank I.A. Finansovyi menedzhment: uchebnyi kurs, I. A. Blank, izd. 2-e, pererab. i dop, K., Elha, Nika-tsentr, 2006, 653 p.
5. Kovaliuk O.M. Metodolohichni osnovy finansovoho mekhanizmu, Finansy Ukrainy 2003, No 4 – P. 51-59
6. Kuzmin O.Ye. Problemy finansovo-kredytnoho rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku vyrobnycho-hospodarskykh struktur: monograph, O.Ye. Kuzmin, I.V. Alieksieiev, M.K. Kolisnyk/ by gen. ed. O.Ye. Kuzmina, I.V. Alieksieieva, Lviv: Vydavnytstvo natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2007, 152 p.
7. Oparin V.M. Finansova systema Ukrainy (teoretyko-metodolohichni aspekty), V.M. Oparin, K., KNEU, 2005, 240 p.
8. Yurii S.I. Finansy: vyshkil studii: tutorial, [ed. prof. S.I. Yuriia], Ternopil: Kart-blansh, 2002, 357 p.
9. Informatsionnyi resurs "Natsionalnaia ekonomicheskaia entsiklopediia". [Electronic resource]: Rezhim dostupa k resursu: http://vocable.ru
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.