Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21286

Назва: Передумови та особливості розумної («смарт»)-спеціалізації регіонів із врахуванням глобальних тенденцій
Автори: Маркович, Ірина Богданівна
Бібліографічний опис: Маркович І. Б. Передумови та особливості розумної («смарт»)-спеціалізації регіонів із врахуванням глобальних тенденцій / Маркович І. Б. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 52–58.
Bibliographic description: Markovych I. B. (2016) Peredumovy ta osoblyvosti rozumnoi ("smart")-spetsializatsii rehioniv iz vrakhuvanniam hlobalnykh tendentsii. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 52-58 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 52-58
Початкова сторінка: 52
Кінцева сторінка: 58
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21286
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm#indicator-chart
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/duferen2006_u.htm
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mibneh.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25853/1/65-362-366.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
Перелік літератури: 1. Balls G. Too much for them, not enough for us / Graham Balls and Milli Jenkins // Independent on Sunday. – 1996, 21 July.– 136 р.
2. Абакумова Н. Н. Политика доходов и заработной платы: учеб. пособ. / Н.Н. Абакумова, Р.Я. Подовалова. – Новосибирск: НГАЭиУ; М.: ИНФА-М, 1999. – 224 с.
3. OECD Data [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm#indicator-chart
4. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/duferen2006_u.htm
5. Бобух І. Диспропорції нагромадження людського капіталу: взаємний вплив і шляхи мінімізації / І. Бабух // Економіст. – 2009. –№ 7. – С. 32-35
6. Маркович І. Дослідження міжнародних асиметрій в рамках нової економічної географії [Електронний ресурс] / І. Маркович // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2 (9). – С. 110-116. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mibneh.pdf
7. Foray D. Smart Specialization: The Concept / Foray, D., David, P.A., Hall, B // Knowledge for Growth. Prospects for Science, Technology, and Innovation. Selected papers from Research Commissioner Janez Potochnk’s Expert Group. – November, 2009. – С. 20-24
8. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред.В.М. Гейця та ін.; НАН України.–К., 2015. – 336 с.
9. Бжуска Я. Розумна спеціалізація регіону [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25853/1/65-362-366.pdf
10. Guide to research and innovation strategies for smart specialization (RIS3), Luxemburg, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
11. Дунаев І.В. Ціннісні цілі модернізації регіональної економіки крізь призму принципу «розумної спеціалізації» Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2014. – № 9. – 240 с.
12. David White. Innovative to boost regional innovation / White David // European Innovation. – September, 2005. – рр. 126-147
References: 1. Balls G. Too much for them, not enough for us, Graham Balls and Milli Jenkins, Independent on Sunday, 1996, 21 July, 136 r.
2. Abakumova N. N. Politika dokhodov i zarabotnoi platy: tutorial, N.N. Abakumova, R.Ia. Podovalova, Novosibirsk: NHAEiU; M., INFA-M, 1999, 224 p.
3. OECD Data [Electronic resource] – Access mode: https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm#indicator-chart
4. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [Electronic resource] – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/duferen2006_u.htm
5. Bobukh I. Dysproportsii nahromadzhennia liudskoho kapitalu: vzaiemnyi vplyv i shliakhy minimizatsii, I. Babukh, Ekonomist, 2009. –No 7, P. 32-35
6. Markovych I. Doslidzhennia mizhnarodnykh asymetrii v ramkakh novoi ekonomichnoi heohrafii [Electronic resource], I. Markovych, Socio-Economic Problems and the State, 2013, Iss. 2 (9), P. 110-116, Rezhym dostupu do zhurn., http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mibneh.pdf
7. Foray D. Smart Specialization: The Concept, Foray, D., David, P.A., Hall, B, Knowledge for Growth. Prospects for Science, Technology, and Innovation. Selected papers from Research Commissioner Janez Potochnk’s Expert Group, November, 2009, P. 20-24
8. Innovatsiina Ukraine 2020: natsionalna dopovid, by gen. ed.V.M. Heitsia and other; NAN Ukrainy.–K., 2015, 336 p.
9. Bzhuska Ya. Rozumna spetsializatsiia rehionu [Electronic resource] – Access mode: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25853/1/65-362-366.pdf
10. Guide to research and innovation strategies for smart specialization (RIS3), Luxemburg, 2012 [Electronic resource], Access mode: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
11. Dunaev I.V. Tsinnisni tsili modernizatsii rehionalnoi ekonomiky kriz pryzmu pryntsypu "rozumnoi spetsializatsii" Analityka i vlada : zhurn. ekspert.-analit. materialiv i nauk. pr. In-tu probl. derzh. upr. ta mists. samovriaduvannia, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, K. : NADU, 2014, No 9, 240 p.
12. David White. Innovative to boost regional innovation, White David, European Innovation, September, 2005, rr. 126-147
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.