Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21283

Назва: Історичні особливості процесу зародження та розвитку економічної науки на теренах України
Автори: Кудлак, Віталій Ярославович
Бібліографічний опис: Кудлак В. Я. Історичні особливості процесу зародження та розвитку економічної науки на теренах України / Кудлак В. Я. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 13–18.
Bibliographic description: Kudlak V. Ia. (2016) Istorychni osoblyvosti protsesu zarodzhennia ta rozvytku ekonomichnoi nauky na terenakh Ukrainy. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 13-18 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 13-18
Початкова сторінка: 13
Кінцева сторінка: 18
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21283
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
Перелік літератури: 1. Горкіна Л.П. Туган-Барановський в економічній теорії та історії / Л.П. Горкіна. – К., 2001. – 268 с.
2. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України / Л.Я. Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2004. – 432 с.
3. Васильєва Р.Х. Історія економічної думки України / Р.Х. Васильєва, Л.П. Горкіна, Н.А. Петровська. – К.: Либідь, 1993. – 272 с.
4. Леоненко П.М. Методологічні аспекти історії української економічної думки (ХІХ – ХХ ст.) / П.М. Леоненко – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 434 с.
5. Леоненко П.М. Економічна історія / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко. – К.: Знання – Прес, 2004. – 496 с.
6. Історія економічних учень / Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М., Ткаченко О.В., Кирилова Г.Ю. – К.: КНЕУ, 2005. – 562 с.
7. Коропецький І.-С. Українські економісти ХІХ ст. та західна наука / І.-С. Коропецький – К., 1993. – 192 с.
8. Історія економічних учень / За ред. В. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.
References: 1. Horkina L.P. Tuhan-Baranovskyi v ekonomichnii teorii ta istorii, L.P. Horkina, K., 2001, 268 p.
2. Korniichuk L.Ya. Istoriia ekonomichnoi dumky Ukrainy, L.Ya. Korniichuk, K., KNEU, 2004, 432 p.
3. Vasylieva R.Kh. Istoriia ekonomichnoi dumky Ukrainy, R.Kh. Vasylieva, L.P. Horkina, N.A. Petrovska, K., Lybid, 1993, 272 p.
4. Leonenko P.M. Metodolohichni aspekty istorii ukrainskoi ekonomichnoi dumky (KhIKh – KhKh st.), P.M. Leonenko – K., IAE UAAN, 2004, 434 p.
5. Leonenko P.M. Ekonomichna istoriia, P.M. Leonenko, P.I. Yukhymenko, K., Znannia – Pres, 2004, 496 p.
6. Istoriia ekonomichnykh uchen, Korniichuk L.Ya., Tatarenko N.O., Poruchnyk A.M., Tkachenko O.V., Kyrylova H.Yu, K., KNEU, 2005, 562 p.
7. Koropetskyi I.-S. Ukrainski ekonomisty KhIKh st. ta zakhidna nauka, I.-S. Koropetskyi – K., 1993, 192 p.
8. Istoriia ekonomichnykh uchen, ed. V. Bazylevycha, K., Znannia, 2004, 1300 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.