Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21276

Назва: Теоретичні основи збутової діяльності підприємств. Розробка моделі системи управління збутом пивоварних підприємств
Автори: Хрупович, Світлана Євгенівна
Бібліографічний опис: Хрупович С. Є. Теоретичні основи збутової діяльності підприємств. Розробка моделі системи управління збутом пивоварних підприємств / Хрупович С. Є. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 151–171.
Bibliographic description: Khrupovych S. Ye. (2016) Teoretychni osnovy zbutovoi diialnosti pidpryiemstv. Rozrobka modeli systemy upravlinnia zbutom pyvovarnykh pidpryiemstv. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 151-171 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 21
Діапазон сторінок: 151-171
Початкова сторінка: 151
Кінцева сторінка: 171
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21276
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
Перелік літератури: 1. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: [учебник для ВУЗов]. / Ассель Г. – М.: Инфра, 1999. – 804 с.
2. Балабанова Л.В. Маркетинг: [підручник] / Л.В. Балабанова – Донецьк: в-во Дон. ДУЕТ, 2002. – 562 с.
3. Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту: [навч. посіб.] / Л.В. Балабанові, А.В. Балабаниць. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 224 с.
4. Барановская Т.П. Модель реформирования предприятия материально-технического снабжения / Т.П. Барановская, В.И. Лойко // Экономика и математические методы. – 2012. – Т. 38, № 1. – С.66-75
5. Гавришко Н.В. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект: дис. канд.екон.наук: 08.06.04 / Гавришко Н.В. – Тернопіль, 2001. – 256 с.
6. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник / Світлана Степанівна Гаркавенко. – К.: Лібра, 2004. – 708 с.
7. Герчикова И.Н. Менеджмент: ученик / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. – 685 с.
8. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: [учебн. пособ.-3.е изд.]. – М.: Изд. Дом «Дашков» и К, 2011. – 412 с.
9. Гордон М. П. Логистика товародвижения / М. П. Гордон, С. Б. Карнаухов. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 168 с.
10. Господарський Кодекс України. К.: «Форум», 2004. – 251 с.
11. Економіка підприємства: навч. посіб. / [А.В.Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін.] / за ред А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001. – 335 с.
12. Економічна енциклопедія: у трьох томах / [Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – Т.1. – 864 с.
13. Економічна енциклопедія: у трьох томах / [Редкол.:.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – Т.2. – 848 с.
14. Економічна енциклопедія: у трьох томах / [Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – Т.3.– 952 с.
15. Котлер Ф. Основы маркетинга / Филипп Котлер. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 656 с.
16. Крикавський Є.В. Логістика підприємства: [навч. посіб.]. – Львів.: Державний університет «Львівська політехніка», 1996. –160 с.
17. Крикавський Є.В. Формування економічного потенціалу підприємств на основі логістики: дис. … доктора екон. наук: 08.06.01 / Крикавський Євген Васильович. – Львів, 1997. – 418 с.
18. Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики: навч. посіб. / Липчук В.В., Дудяк Ф.П., Бугіль С.Я.; за заг.ред. В.В. Липчука. – Львів: «Новий світ-2000»; «Магнолія плюс», 2003. – 288 с.
19. Логистика: [уч. пособ.] / под. ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА. – М, 1997. – 327 с.
20. Проволоцька О.М. Управління збутом промислової продукції в комплексі маркетингу [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 08.06.01 / О.М. Проволоцька. – Укр. академія зовн. торгівлі. – К., 2003. – 20 с.
21. Галузевий маркетинг: [навч. посіб.] / Савельєв Є.В., Штефанич Д.А., Юріїв В.П. та ін.; за заг ред. Є.В. Савельєва та Д.А Штефанича. – К.: ІЗМН, 1997. – 176 с.
22. Маркетинговые каналы / [Штерн Льюис В., Эль-Ансари Адель И., Кофлан Энн Т.]; 5-е изд.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2012. – 624 с.
23. Экономика фирмы: [учебник для ВУЗов] / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А Швандора. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 461 с.
References: 1. Assel H. Marketinh: printsipy i stratehiia: [uchebnik dlia VUZov]., Assel H, M., Infra, 1999, 804 p.
2. Balabanova L.V. Marketynh: [pidruchnyk], L.V. Balabanova – Donetsk: v-vo Don. DUET, 2002, 562 p.
3. Balabanova L.V. Marketynhovyi audyt systemy zbutu: [tutorial], L.V. Balabanovi, A.V. Balabanyts, K., VD "Profesional", 2004, 224 p.
4. Baranovskaia T.P. Model reformirovaniia predpriiatiia materialno-tekhnicheskoho snabzheniia, T.P. Baranovskaia, V.I. Loiko, Ekonomika i matematicheskie metody, 2012, V. 38, No 1, P.66-75
5. Havryshko N.V. Oblik i analiz marketynhovoi ta zbutovoi diialnosti: upravlinskyi aspekt: dys. kand.ekon.nauk: 08.06.04, Havryshko N.V, Ternopil, 2001, 256 p.
6. Harkavenko S.S. Marketynh. Pidruchnyk, Svitlana Stepanivna Harkavenko, K., Libra, 2004, 708 p.
7. Herchikova I.N. Menedzhment: uchenik, I.N. Herchikova, M., Banki i birzhi, IuNITI, 1994, 685 p.
8. Holikov E.A. Marketinh i lohistika: [uchebn. posob.-3.e izd.], M., Izd. Dom "Dashkov" i K, 2011, 412 p.
9. Hordon M. P. Lohistika tovarodvizheniia, M. P. Hordon, S. B. Karnaukhov, M., Tsentr ekonomiki i marketinha, 1998, 168 p.
10. Hospodarskyi Kodeks Ukrainy. K., "Forum", 2004, 251 p.
11. Ekonomika pidpryiemstva: tutorial, [A.V.Shehda, T.M. Lytvynenko, M.P. Nakhaba and other], za red A.V. Shehdy, K., Znannia-Pres, 2001, 335 p.
12. Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh, [Redkol., S.V. Mochernyi (vidp. red.) and other], K., Vydavnychyi tsentr "Akademiia", 2000, V.1, 864 p.
13. Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh, [Redkol.:.V. Mochernyi (vidp. red.) and other], K., Vydavnychyi tsentr "Akademiia", 2001, V.2, 848 p.
14. Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh, [Redkol., S.V. Mochernyi (vidp. red.) and other], K., Vydavnychyi tsentr "Akademiia", 2002, V.3, 952 p.
15. Kotler F. Osnovy marketinha, Filipp Kotler, M., Izd. dom "Viliams", 2003, 656 p.
16. Krykavskyi Ye.V. Lohistyka pidpryiemstva: [tutorial], Lviv., Derzhavnyi universytet "Lvivska politekhnika", 1996. –160 p.
17. Krykavskyi Ye.V. Formuvannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstv na osnovi lohistyky: dys. … doktora ekon. nauk: 08.06.01, Krykavskyi Yevhen Vasylovych, Lviv, 1997, 418 p.
18. Lypchuk V.V. Marketynh: osnovy teorii ta praktyky: tutorial, Lypchuk V.V., Dudiak F.P., Buhil S.Ya.; za zah.red. V.V. Lypchuka, Lviv: "Novyi svit-2000"; "Mahnoliia plius", 2003, 288 p.
19. Lohistika: [uch. posob.], pod. red. B.A. Anikina, M., INFRA, M, 1997, 327 p.
20. Provolotska O.M. Upravlinnia zbutom promyslovoi produktsii v kompleksi marketynhu [Electronic resource]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets 08.06.01, O.M. Provolotska, Ukr. akademiia zovn. torhivli, K., 2003, 20 p.
21. Haluzevyi marketynh: [tutorial], Saveliev Ye.V., Shtefanych D.A., Yuriiv V.P. and other; za zah red. Ye.V. Savelieva ta D.A Shtefanycha, K., IZMN, 1997, 176 p.
22. Marketinhovye kanaly, [Shtern Liuis V., El-Ansari Adel I., Koflan Enn T.]; 5-e izd., transl. from English – M., Izdatelskii dom "Viliams", 2012, 624 p.
23. Ekonomika firmy: [uchebnik dlia VUZov], ed. V.Ia. Horfinkelia, V.A Shvandora, M., IuNITI-DANA, 2013, 461 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.