Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21274

Назва: Стратегічне управління забезпеченням соціально-економічної безпеки підприємств
Автори: Нагорняк, Ірина Степанівна
Бібліографічний опис: Нагорняк І. С. Стратегічне управління забезпеченням соціально-економічної безпеки підприємств / Нагорняк І. С. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 117–128.
Bibliographic description: Nahorniak I. S. (2016) Stratehichne upravlinnia zabezpechenniam sotsialno-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 117-128 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 12
Діапазон сторінок: 117-128
Початкова сторінка: 117
Кінцева сторінка: 128
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21274
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
Перелік літератури: 1. Васильців Т.Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : [монографія] / Васильців Т.Г., Волошин В.І., Бойкевич О.Р., Каркавчук В.В.; за ред. Т.Г. Васильціва. – Львів: Арал, 2012. – 386 с.
2. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність: монографія / В.Г.Герасимчук. – К.: Вища школа, 2005. – 265 с.
3. Грунин О. Экономическая безопасность организации / О. Грунин, С. Грунин. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.
4. Домашенко М.Д. Формування зон економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. № 4, Т. 2 – С. 181-185
5. Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства : [навч. посіб.] / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський – К.: Центр учбової літератури. 2009. – 256 с.
6. Лысенко Ю.Г. Механизмы управления экономической безопасностью / Ю. Г. Лысенко, С.Г. Мищенко, Р.А. Руденский. – Донецк : ДонНУ, 2002. –78 с.
7. Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник [Текст] / І.П. Мойсеєнко, О.М. Марченко. – Львів, 2011. – 380 с.
8. Стадник В.П. Економічна безпека в системах ринкових трансформацій / В.П. Стадник // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія : Економіка та менеджмент. – 2012. – Вип. 9 (34), Ч. 2 – С. 483-489
References: 1. Vasyltsiv T.H. Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia : [monograph], Vasyltsiv T.H., Voloshyn V.I., Boikevych O.R., Karkavchuk V.V.; ed. T.H. Vasyltsiva, Lviv: Aral, 2012, 386 p.
2. Herasymchuk V.H. Rozvytok pidpryiemstva: diahnostyka, stratehiia, efektyvnist: monograph, V.H.Herasymchuk, K., Vyshcha shkola, 2005, 265 p.
3. Hrunin O. Ekonomicheskaia bezopasnost orhanizatsii, O. Hrunin, S. Hrunin, SPb., Piter, 2002, 160 p.
4. Domashenko M.D. Formuvannia zon ekonomichnoi bezpeky zovnishnoekonomichnoi diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv, M.D. Domashenko, Marketynh i menedzhment innovatsii, 2011. No 4, V. 2 – P. 181-185
5. Ivaniuta T.M. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva : [tutorial], T.M. Ivaniuta, A.O. Zaichkovskyi – K., Centre of Educational Literature. 2009, 256 p.
6. Lysenko Iu.H. Mekhanizmy upravleniia ekonomicheskoi bezopasnostiu, Iu. H. Lysenko, S.H. Mishchenko, R.A. Rudenskii, Donetsk : DonNU, 2002. –78 p.
7. Moiseienko I.P. Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva: navch. posibnyk [Text], I.P. Moiseienko, O.M. Marchenko, Lviv, 2011, 380 p.
8. Stadnyk V.P. Ekonomichna bezpeka v systemakh rynkovykh transformatsii, V.P. Stadnyk, Zbirnyk naukovykh prats Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia : Ekonomika ta menedzhment, 2012, Iss. 9 (34), Ch. 2 – P. 483-489
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.