Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21253
Title: Алгоритм розрахунку необхідної кількості інсуліну
Authors: Яворська, Євгенія Богданівна
Щербина, Дмитро Андрійович
Bibliographic description (Ukraine): Яворська Є.Б. Алгоритм розрахунку необхідної кількості інсуліну / Є.Б. Яворська, Д.А. Щербина // Матеріали першої міжуніверситетської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії", 26-27 квітня 2017 року, м. Київ, Україна. - №4. - Київ: ФБМІ КПІ імені Ігоря Сікорського. - С. 110-114.
Journal/Collection: Біомедична інженерія
Issue Date: 2017
Publisher: ФБМІ КПІ імені Ігоря Сікорського
Country (code): UA
Place of the edition/event: ФБМІ КПІ імені Ігоря Сікорського, м. Київ
UDC: 612.122.1: 004.421
Keywords: діабет, інсулін, глікемія, алгоритм, доза
Number of pages: 89
Abstract: Розроблено алгоритм розрахунку необхідної кількості інсуліну для автоматичного виставлення дози на ручці-шприцу, щоб уможливити використання приладу людьми з вадами зору та людьми похилого віку. Алгоритм надає вибір типу лікування – комбінований інсулін в пропорціях 3:2 вранці і ввечері та комбінування інсуліну короткої дії і пролонгованої інсуліну в таких же пропорціях.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21253
Copyright owner: Яворська Є.Б., 2017
Щербина Д.А., 2017
References (Ukraine): 1. Атлас диабета [Электронный ресурс]: (Ме-ждународная федерация диабета). - 2014. – Режим доступа: http://www.idf.org/sites/default/files/attachments/Atlas-poster-RU.pdf 2. Во Львовской области начались Дни профи-лактики и раннего выявления сахарного диабета [Электронный ресурс]: (МОЗ Украины). – 2014. – Режим доступа: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20141104_b.html. 3. Материал из Википедии. Гликемия: [Элект-ронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F 4. Материал из Википедии. Глюкометр: [Эле-ктронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 5. Щербина, Д.А. Методы измерения уровня глюкозы в крови человека / Д.А.Щербина, Е.Б. Яво-рская // Электронный журнал «Биомедицинская ин-женерия и электроника». – Херсон, 2012. – № 1. 6. Guardian REAL-Time CGM System [Элект-ронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.medtronicdiabetes.com/treatment-and-products/guardian-real-time-cgm-system 7. Карпова, Е.В. Значение непрерывного мо-ниторинга гликемии в пациентов с сахарным диабетом [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.celt.ru/articles/art/art_154.phtml 8. СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТО-РИНГА ГЛЮКОЗЫ CGMS GOLD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mes.kiev.ua/produkty/cgms_gold.aspx 9. Медицинская энциклопедия “Medico” [Эле-ктронный ресурс]. - Режим доступа: http://medico.su/endokrinologiya/471-norma-cukru-v-krov-u-zhnok-cholovkv-dtey.html 10. Мохорт Т.В. Возможности использования системы длительного мониторинга глюкозы при сахарном диабете 1-го типа/ Т.В. Мохорт, Е.С. Ма-хлина, М.А. Машкова // Международный эндокри-нологический журнал. – К., 2012. №1 (41).11. Dannea T. A randomized trial comparing the rate of hypoglycemia – assessed using continuous glucose monitoring – in 125 preschool children with type 1 diabetes treated with insulin glargine or NPH insulin (the PRESCHOOL study) /Thomas Dannea, Areti Philotheoub, David Goldmanc et al.// Pediatric Diabetes. – 2013. – Г. 1 9.). 12. Материал из Википедии. NPH insulin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/NPH_insulin 13. Щербина Д. А. Блок-схема удосконаленої системи тривалого моніторингу рівня глюкози в крові людини / Д.А. Щербина, Є.Б. Яворська // Віс-ник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапара-тобудування. – 2015. – № 61. – с. 122-130.
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Журнал БМИ - №4.pdf6,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools