Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21157

Назва: Шляхи покращення управління публічними фінансами в сучасних умовах
Інші назви: Ways to improve public finance management in modern conditions
Автори: Пахоляк, Уляна
Pacholiak, Uliana
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Бібліографічний опис: Пахоляк У. Шляхи покращення управління публічними фінансами в сучасних умовах / Уляна Пахоляк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“, 27-28 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 32–35. — (Секція 1. Актуальні проблеми сучасного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід).
Bibliographic description: Pacholiak U. (2017) Shliakhy pokrashchennia upravlinnia publichnymy finansamy v suchasnykh umovakh [Ways to improve public finance management in modern conditions]. Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development” (Tern., 15-16 April 2004), pp. 32-35 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development”
Конференція/захід: Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Журнал/збірник: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Дата публікації: 27-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 27-28 квітня 2017 року
15-16 April 2004
УДК: 330
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 32-35
Початкова сторінка: 32
Кінцева сторінка: 35
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21157
Власник авторського права: © Факультет економіки та менеджменту, 2017; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/prozorist-19d5a.pdf
http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/10.pdf
Перелік літератури: 1. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19.
2. Ахромкіна В. В. Актуальність впровадження бюджетування на підприємствах комунальної власності / В. В. Ахромкіна // Вісник Донбаського державного технічного університету. – 2012. – № 5. – С. 14-16.
3. Бардаш С..В. Поняття і склад публічних фінансів як обєкта державного фінансового аудиту / С. В. Бардаш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – №6. – С.34-37.
4. Гончаренко М. В. Європейські стандарти антикризового управління публічними фінансами / М. В. Гончаренко // Актуальні проблеми державного управління. – 2016. – № 2. – С. 1-6.
5. Долгополова О. В. Складові елементи системи бюджетування на підприємстві / О. В. Долгополова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2009. – № 35. – С. 185-189.
6. Касперович Ю. В. Пріоритетні напрями підвищення ефективності та прозорості публічних фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/prozorist-19d5a.pdf.
7. Клімова С.М. Управління публічними фінансами як складова реформи державного управління / С. М. Клімова // Держава та регіони: Серія «Право». Вип. № 3. – 2016. – С. 84-89.
8. Куценко Т. Ф. Публічні фінанси в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку / Т. Ф. Куценко // Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 62-66.
9. Лисенко Ж. П. Моделі бюджетування у сфері державного фінансового менеджменту / Ж. П. Лисенко // Ефективна економіка. – 2015. - №3. – С. 44-46.
10. Молдован О. О. Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління / О. О. Молдован // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 2. – С.35-42.
11. Хаблюк О. Суть аудиту ефективності та зарубіжний досвід його встановлення / О. Хаблюк, Л. Будник // Галицький економічний вісник. – 2013. – №4(43).
12. Хометенко А. В. Науковий підхід до удосконалення системи управління публічними фінансами України / А. В. Хометенко// Вісник Одеського національного економічного університету. – 2014. – № 3. – С. 53-58.
13. Черніков Д. Ю. Європейська інтеграція у сфері конкуренції та державної допомоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/10.pdf.
References: 1. Zakon Ukrainy "Pro vidkrytist vykorystannia publichnykh koshtiv" [Electronic resource], Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19.
2. Akhromkina V. V. Aktualnist vprovadzhennia biudzhetuvannia na pidpryiemstvakh komunalnoi vlasnosti, V. V. Akhromkina, Visnyk Donbaskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, 2012, No 5, P. 14-16.
3. Bardash S..V. Poniattia i sklad publichnykh finansiv yak obiekta derzhavnoho finansovoho audytu, S. V. Bardash, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 2016, No 6, P.34-37.
4. Honcharenko M. V. Yevropeiski standarty antykryzovoho upravlinnia publichnymy finansamy, M. V. Honcharenko, Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 2016, No 2, P. 1-6.
5. Dolhopolova O. V. Skladovi elementy systemy biudzhetuvannia na pidpryiemstvi, O. V. Dolhopolova, Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 2009, No 35, P. 185-189.
6. Kasperovych Yu. V. Priorytetni napriamy pidvyshchennia efektyvnosti ta prozorosti publichnykh finansiv [Electronic resource], Access mode : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/prozorist-19d5a.pdf.
7. Klimova S.M. Upravlinnia publichnymy finansamy yak skladova reformy derzhavnoho upravlinnia, S. M. Klimova, Derzhava ta rehiony: Seriia "Pravo". Vyp. No 3, 2016, P. 84-89.
8. Kutsenko T. F. Publichni finansy v Ukraini: zmist ta struktura z urakhuvanniam suchasnykh tendentsii rozvytku, T. F. Kutsenko, Ekonomika ta derzhava, 2016, No 6, P. 62-66.
9. Lysenko Zh. P. Modeli biudzhetuvannia u sferi derzhavnoho finansovoho menedzhmentu, Zh. P. Lysenko, Efektyvna ekonomika, 2015, No 3, P. 44-46.
10. Moldovan O. O. Modernizatsiia systemy publichnykh finansiv ta zaprovadzhennia novoi modeli upravlinnia, O. O. Moldovan, Stratehichni priorytety, 2014, No 2, P.35-42.
11. Khabliuk O. Sut audytu efektyvnosti ta zarubizhnyi dosvid yoho vstanovlennia, O. Khabliuk, L. Budnyk, Galician economic bulletin, 2013, No 4(43).
12. Khometenko A. V. Naukovyi pidkhid do udoskonalennia systemy upravlinnia publichnymy finansamy Ukrainy, A. V. Khometenko// Visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 2014, No 3, P. 53-58.
13. Chernikov D. Yu. Yevropeiska intehratsiia u sferi konkurentsii ta derzhavnoi dopomohy [Electronic resource], Access mode : http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/10.pdf.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.