Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21047

Назва: Збутова діяльність підприємства: аналіз ефективності
Автори: Загородна, О. М.
Спільник, І. В.
Бібліографічний опис: Загородна О. М. Збутова діяльність підприємства: аналіз ефективності / Загородна О. М., Спільник І. В. // Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. — Терн. : ФО-П Шпак В. Б, 2017. — С. 93–105.
Bibliographic description: Zahorodna O. M., Spilnyk I. V. (2017) Zbutova diialnist pidpryiemstva: analiz efektyvnosti. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii : monograph (Tern.), pp. 93-105 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Журнал/збірник: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Дата публікації: 21-лют-2017
Видавництво: ФО-П Шпак В. Б
FO-P Shpak V. B
Кількість сторінок: 13
Діапазон сторінок: 93-105
Початкова сторінка: 93
Кінцева сторінка: 105
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21047
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/02.pdf
Перелік літератури: 1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. - Экономика, 1989. – 518 с.
2. Балабанова, Л.В . Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств [Текст]: монографія / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохіна. - Донецьк : ДонПУЕТ, 2009.- 245 с.
3. Балабанова Л. В., Управління збутовою політикою. [Текст] Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохіна – К.: Центр учбової літератури,. 2011. – 240 с.
4. Гамалій В.Ф., Сучасні проблеми збутової політики українських підприємств [Електронний ресурс]// В.Ф.Гамалій, С.А. Романчук, І.В. Фабрика, – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/02.pdf
5. Головкіна Н.В. Стимулювання збуту: теорія, практика і перспективи // Маркетинг в Україні. – 2003. - №2. с. 47-52.
6. Загородна О.М. Діагностування проблемних зон виробничо-збутової діяльності за ключовими індикаторами її оцінки.//О.М. Загородна, І.В. Спільник. Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і статистики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 5 грудня 2014 року. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014 - C. 48-50.
7. Кардаш В.Я., Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни. Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана - 3. вид., доп. та перероб. /В.Я. Кардаш, М.Ю. Антонченко -К.: КНЕУ, 2006.-248с.
8. Ноздрева Р. Маркетинг: как побеждать на рынке./Р. Ноздрева, Л. Цыгичко. Из- во Финансы и статистика, 1991г.,- 304 с.
9. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость: Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с.
10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. - 3-тє вид., випр. і доп. - Київ : "Знання", 2007. - 668 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
11. Спільник І.В. Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності підприємства.// І.В. Спільник, О.М. Загородна. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; ред. кол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін.– Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка» 2014. – Вип. 17. – C. 106-120
12. Спільник І.В. Економічний аналіз: навч.-метод. комплекс дисципліни (для студентів економічних спеціальностей)./ І.В. Спільник, О.М. Загородна. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 432 с.
13. Шконова О.М. Маркетингова товарна політика : Навч. Посібник. – К., МАУП, 2003. – 157 с.
14. Шпилик С. Управління збутовою діяльністю підприємства / С.Шпилик // Галицький економічний вісник. – 2012. – №4(37). – С.88-95.
References: 1. Ansoff I. Stratehicheskoe upravlenie: Sokr. transl. from English - Ekonomika, 1989, 518 p.
2. Balabanova, L.V . Stratehichne marketynhove upravlinnia zbutom pidpryiemstv [Text]: monograph, L.V. Balabanova, Yu.P. Mytrokhina, Donetsk : DonPUET, 2009, 245 p.
3. Balabanova L. V., Upravlinnia zbutovoiu politykoiu. [Text] tutorial, L.V. Balabanova, Yu.P. Mytrokhina – K., Centre of Educational Literature,. 2011, 240 p.
4. Hamalii V.F., Suchasni problemy zbutovoi polityky ukrainskykh pidpryiemstv [Electronic resource]// V.F.Hamalii, S.A. Romanchuk, I.V. Fabryka, Access mode: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/02.pdf
5. Holovkina N.V. Stymuliuvannia zbutu: teoriia, praktyka i perspektyvy, Marketynh v Ukraini, 2003, No 2. P. 47-52.
6. Zahorodna O.M. Diahnostuvannia problemnykh zon vyrobnycho-zbutovoi diialnosti za kliuchovymy indykatoramy yii otsinky.//O.M. Zahorodna, I.V. Spilnyk. Problemy ta perspektyvy rozvytku teorii i praktyky obliku, kontroliu, ekonomichnoho analizu i statystyky: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf, Ternopil, 5 hrudnia 2014 roku, Ternopil: TNEU, 2014 - P. 48-50.
7. Kardash V.Ya., Marketynhova tovarna polityka: Navch.-metod. posibnyk dlia samost. vyvchennia dystsypliny. Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi un-t im. Vadyma Hetmana - 3. vyd., dop. ta pererob. /V.Ya. Kardash, M.Yu. Antonchenko -K., KNEU, 2006.-248p.
8. Nozdreva R. Marketinh: kak pobezhdat na rynke./R. Nozdreva, L. Tsyhichko. Iz- vo Finansy i statistika, 1991y., 304 p.
9. Porter M. Konkurentnoe preimushchestvo: kak dostich vysokoho rezultata i obespechit eho ustoichivost: transl. from English – M., Alpina Biznes Buks, 2005, 715 p.
10. Savytska H.V. Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva: Navchalnyi posibnyk, 3-tie vyd., vypr. i dop, Kyiv : "Znannia", 2007, 668 p, (Vyshcha osvita KhKhI stolittia).
11. Spilnyk I.V. Analiz vyrobnycho-zbutovoi diialnosti u pidvyshchenni konkurentospromozhnosti pidpryiemstva.// I.V. Spilnyk, O.M. Zahorodna. Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats, Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; red. kol., V.A. Derii (holov. red.) and other– Ternopil: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu "Ekonomichna dumka" 2014, Iss. 17, P. 106-120
12. Spilnyk I.V. Ekonomichnyi analiz: navch.-metod. kompleks dystsypliny (dlia studentiv ekonomichnykh spetsialnostei)./ I.V. Spilnyk, O.M. Zahorodna, Ternopil: TNEU, 2012, 432 p.
13. Shkonova O.M. Marketynhova tovarna polityka : Navch. Posibnyk, K., MAUP, 2003, 157 p.
14. Shpylyk S. Upravlinnia zbutovoiu diialnistiu pidpryiemstva, S.Shpylyk, Galician economic bulletin, 2012, No 4(37), P.88-95.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.