Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21046

Назва: Маркетинговий аудит електронних ресурсів підприємства
Автори: Голяш, І. Д.
Бібліографічний опис: Голяш І. Д. Маркетинговий аудит електронних ресурсів підприємства / Голяш І. Д. // Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. — Терн. : ФО-П Шпак В. Б, 2017. — С. 79–92.
Bibliographic description: Holiash I. D. (2017) Marketynhovyi audyt elektronnykh resursiv pidpryiemstva. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii : monograph (Tern.), pp. 79-92 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Журнал/збірник: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Дата публікації: 21-лют-2017
Видавництво: ФО-П Шпак В. Б
FO-P Shpak V. B
Кількість сторінок: 14
Діапазон сторінок: 79-92
Початкова сторінка: 79
Кінцева сторінка: 92
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21046
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621&page=2
https://my.activecloud.com/uz/index.php?/Knowledgebase/Article/View/47/0/chto-tkoe-veb-resursveb-sjjt
Перелік літератури: 1. Балук Н. Р. Маркетинговий аудит веб-сайту фірми / H.P. Балук., С.В. Корягіна // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – С.123-130.
2. Бокарев Т. Оценка эффективности рекламных кампаний в Интернете / Т. Бокарев // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. – 2010. – № 2. – С. 18–21.
3. Бокарев Т. Энциклопедия Интернет-рекламы / Т. Бокарев. – М: ЮНИТИ, 2000. – 416 с.
4. Голяш І. Концепція маркетингового аудиту: проблеми теорії та практики / І. Голяш, Н. Галушка// Журнал європейської економіки. – 2008. – №3. – С.290-297.
5. Дадьо Я. Маркетинговий аудит- засіб підвищення конкурентоздатності підприємства/ Я. Дадьо// Маркетинг в Україні. – 2006. – №2. – С. 47-51.
6. Динаміка використання Інтернет в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621&page=2
7. Лебеденко М. С. Веб-ресурс як ефективний інструмент маркетингових комунікацій /М. С Лебеденко., І. В. Лученко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – T. 1. – С.178-182.
8. Плаксій Т.О., Пухальська Г.В. Маркетинговий аудит: сутність, складові та особливості проведення / Т.О. Плаксій, Г.В. Пухальська // Економічні науки. – 2009.- №2. – Т.1. – С. 74-77.
9. Точилин Е. База знаний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://my.activecloud.com/uz/index.php?/Knowledgebase/Article/View/47/0/chto-tkoe-veb-resursveb-sjjt.
References: 1. Baluk N. R. Marketynhovyi audyt veb-saitu firmy, H.P. Baluk., S.V. Koriahina, Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii, 2011, P.123-130.
2. Bokarev T. Otsenka effektivnosti reklamnykh kampanii v Internete, T. Bokarev, Marketinh i marketinhovye issledovaniia v Rossii, 2010, No 2, P. 18–21.
3. Bokarev T. Entsiklopediia Internet-reklamy, T. Bokarev, M: IuNITI, 2000, 416 p.
4. Holiash I. Kontseptsiia marketynhovoho audytu: problemy teorii ta praktyky, I. Holiash, N. Halushka// Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, 2008, No 3, P.290-297.
5. Dado Ya. Marketynhovyi audyt- zasib pidvyshchennia konkurentozdatnosti pidpryiemstva/ Ya. Dado// Marketynh v Ukraini, 2006, No 2, P. 47-51.
6. Dynamika vykorystannia Internet v Ukraini [Electronic resource], Access mode: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621&page=2
7. Lebedenko M. S. Veb-resurs yak efektyvnyi instrument marketynhovykh komunikatsii /M. S Lebedenko., I. V. Luchenko, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2011, No 2, T. 1, P.178-182.
8. Plaksii T.O., Pukhalska H.V. Marketynhovyi audyt: sutnist, skladovi ta osoblyvosti provedennia, T.O. Plaksii, H.V. Pukhalska, Ekonomichni nauky, 2009, No 2, V.1, P. 74-77.
9. Tochilin E. Baza znanii [Electronic resource], Access mode: https://my.activecloud.com/uz/index.php?/Knowledgebase/Article/View/47/0/chto-tkoe-veb-resursveb-sjjt.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.