Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21034

Title: Оптимізація тактичного плану ланцюга поставок машинобудівної продукції
Authors: Фалович, Володимир Андрійович
Піняк, Ірина Любомирівна
Bibliographic description (Ukraine): Фалович В. А. Оптимізація тактичного плану ланцюга поставок машинобудівної продукції / Фалович В. А., Піняк І. Л. // Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. — Терн. : ФО-П Шпак В. Б, 2017. — С. 215–233.
Bibliographic description (International): Falovych V. A., Piniak I. L. (2017) Optymizatsiia taktychnoho planu lantsiuha postavok mashynobudivnoi produktsii. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii : monograph (Tern.), pp. 215-233 [in Ukrainian].
Is part of: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Journal/Collection: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Issue Date: 21-Feb-2017
Publisher: ФО-П Шпак В. Б
FO-P Shpak V. B
Number of pages: 19
Page range: 215-233
Start page: 215
End page: 233
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21034
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
References (Ukraine): 1. Бауэрсокс Дональд Дж., Логистика: интегрированная цепь поставок / Дональд Дж. Бауэрсокс, Клосс Дэйвид Дж. – 2-е изд. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 640 с., ч. 4., гл. 21.
2. Бица В.Й. Теоретичні аспекти обґрунтування сутності маркетингової стратегії в кризових умовах управління машинобудівними підприємствами/ В.Й. Бица, І.Л. Піняк. – -Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка». – Хмельницький, ХЕУ, 2012. – Випуск 3 (27) – С.63-68.
3. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія / В.В.Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480с.
4. Вітлінський В.В. Економічний ризик: ігрові моделі/ В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.В.Сігал, Я.С. Наконечний. – К.:КНЕУ, 2002. – 446с.
5. Дыбская В.В. Логистика складирования для практиков: Монографія / В.В.Дыбская. – М.: Альфа-Пресс, 2005. – 208 с.
6. Економічна енциклопедія у трьох томах. Т.2. Відпов. ред. С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.
7. Краузе О.І. Тенденції розвитку автомобілебудівної промисловості України / О.І.Краузе. – Галицький економічний вісник. – 2016. – № 1 (50). – С. 113-120.
8. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник / Є.В. Крикавський. – Львів: Видавництво Національний університет «Львівська політехніка», 2005. – 384 с.
9. Крикавський Є.В. Основи теорії: Підручник / Є.В. Крикавський. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект +», 2004. – 416 с.
10. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник / Є.В. Крикавський, Н.І.Чухрай, Н.В. Чорнописька. – К. Кондор, 2006 – 340 с.
11. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер / Под общей редакцией В.С. Лукинского – СПб.: Питер, 2004. – 316 с.
12. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник / Н.І. Машина. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
13. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А. Мороз / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. – 2-е вид. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»: Інформаційно- видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ +» Інституту післядипломної освіти, «Інтелект-Захід», 2002. – 244 с.
14. Окландер М.А. Логістична система підприємства: Монографія / М.А. Окландер. – Одеса: Астропрінт, 2004. – 312 с.
15. Родников А.Н. Логистика: Терминологическийсловарь. 2-е изд. Испр. и доп. / А.Н.Родников. – М.: ИНФА. – 2000. – 352 с.
16. Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджменту: Навчальний посібник / В.В.Смиричинський, А.В.Смиричинський. – Тернопіль: Екон. думка, 2000. – 240 с.
17. Современная логистика / [Джеймс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд, Дэниэл Л. Вордлоу, Поль Р. Мэрфи-Мл.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с.
18. Фалович В.А. Аналіз сучасних наукових публікацій щодо трактування авторами логістичного ланцюга поставок / В.А. Фалович. – Матеріали IV Регіональної науково- практичної конференції молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі». – Тернопіль, ТНТУ, 2014. – С. 136-137.
19. Фалович В.А. Особливості формування збірних поставок в ланцюгах поставок / В.А. Фалович. – Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 1/5 (21). – С. 78-84.
20. .Фалович В.А. Перспективи залучення промислових підприємств України до міжнародних ланцюгів поставок / В.А. Фалович. – Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 487. – С. 170-177.
21. Чухрай Н.І. Стратегії конкуренції ланцюгів поставок / Н.І. Чухрай, М.О. Довба. – Зб. наук. праць: Вісник НУ «Львівська політехніка» «Логістика» № 649, Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009 – С. 313-320.
22. Чухрай Н.І. Формування ланцюгів поставок: питання теорії і практики. монографія / Н.І.Чухрай, О.Б. Гірна. – Львів: Видавництво «Інтелект-Захід», 2007. – 232 с.
23. Шевців Л.Ю. Інтеграція управлінських завдань в логістичному ланцюгу поставок / Л.Ю.Шевців. – Львів: Вісник НУ «Львівська політехніка», Логістика. – 2004. – С.347-355.
24. Шрайбфедер Джон. Эффективное управление запасами: Пер. с англ. / Джон Шрайбфедер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 304 с.
25. Якимишин Л.Я. Реконструкція бізнес-процесів в ланцюгу поставок у контексті аутсорсингу / Л.Я. Якимишин. – Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 1/5 (21). – С. 4-9.
26. Christopher M. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw / M. Christopher, G. Augustyniak. – Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
27. Edwarczyk N. Koncepcja zamkniętej pętli łańcucha dostaw / N. Edwarczyk, A.Stachowiak. – Logistyka – nauka, Logistyka 1/2009.
28. .Fruebauer R. Entwicklung und Bedeutung von Build to Order Konzepten in der Supply Chain globaler Automobilhersteller / R. Fruebauer. – Schriftenreihe des Institutsfuer Transportwirtschaft und Logistik, Nr 1 (2007 SCM), C.22-31.
29. Koornstra M. J. Risk adaptation theory. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, v. 12 (1), p.77-90, January 2009.
30. Kramer T. Podstawy marketing // T. Kramer. – PWE, Warszawa, 1994.
31. Lambert D.M. Fundamentals of Logistics Management / D.M. Lambert, J.R. Stock, L.M. Ellarm. – Irwin/McGraw-Hill, Boston, MA.
32. Mazurczak J. Projektowanie struktur systemów produkcyjnych / J. Mazurczak. – Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004.
33. Narayanan V.G. Efektywność łańcucha dostaw: kluczem może być zgodnoćś celów bodźców jego uczestników // V.G. Narayanan, A. Raman. – Harvard Business Review Polska, 2005. – nr 5.
34. Pfohl H. Ch. Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania / Pfohl H. Ch. – Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001.
References (International): 1. Bauersoks Donald Dzh., Lohistika: intehrirovannaia tsep postavok, Donald Dzh. Bauersoks, Kloss Deivid Dzh, 2-e izd, M., ZAO "Olimp-Biznes", 2008, 640 p., ch. 4., hl. 21.
2. Bytsa V.Y. Teoretychni aspekty obgruntuvannia sutnosti marketynhovoi stratehii v kryzovykh umovakh upravlinnia mashynobudivnymy pidpryiemstvamy/ V.Y. Bytsa, I.L. Piniak, -Naukovo-teoretychnyi zhurnal "Nauka y ekonomika", Khmelnytskyi, KhEU, 2012, Issue 3 (27) – P.63-68.
3. Vitlinskyi V.V. Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi: monograph, V.V.Vitlinskyi, H.I. Velykoivanenko, K., KNEU, 2004, 480p.
4. Vitlinskyi V.V. Ekonomichnyi ryzyk: ihrovi modeli/ V.V. Vitlinskyi, P.I. Verchenko, A.V.Sihal, Ya.S. Nakonechnyi, K.:KNEU, 2002, 446p.
5. Dybskaia V.V. Lohistika skladirovaniia dlia praktikov: monograph, V.V.Dybskaia, M., Alfa-Press, 2005, 208 p.
6. Ekonomichna entsyklopediia u trokh tomakh. V.2. Vidpov. red. S.V. Mochernyi, K., Vydavnychyi tsentr "Akademiia", 2001, 848 p.
7. Krauze O.I. Tendentsii rozvytku avtomobilebudivnoi promyslovosti Ukrainy, O.I.Krauze, Galician economic bulletin, 2016, No 1 (50), P. 113-120.
8. Krykavskyi Ye.V. Lohistychne upravlinnia: Pidruchnyk, Ye.V. Krykavskyi, Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", 2005, 384 p.
9. Krykavskyi Ye.V. Osnovy teorii: Pidruchnyk, Ye.V. Krykavskyi, Lviv: Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", "Intelekt +", 2004, 416 p.
10. Krykavskyi Ye.V. Lohistyka: kompendium i praktykum. Navchalnyi posibnyk, Ye.V. Krykavskyi, N.I.Chukhrai, N.V. Chornopyska, K. Kondor, 2006 – 340 p.
11. Kristofer M. Lohistika i upravlenie tsepochkami postavok, M. Kristofer, Pod obshchei redaktsiei V.S. Lukinskoho – SPb., Piter, 2004, 316 p.
12. Mashyna N.I. Ekonomichnyi ryzyk i metody yoho vymiriuvannia: Navchalnyi posibnyk, N.I. Mashyna, K., Centre of Educational Literature, 2003, 188 p.
13. Moroz L.A. Marketynh: Pidruchnyk, Za redaktsiieiu L.A. Moroz, L.A. Moroz, N.I. Chukhrai, 2-e vyd, Lviv: Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika": Informatsiino- vydavnychyi tsentr "INTELEKT +" Instytutu pisliadyplomnoi osvity, "Intelekt-Zakhid", 2002, 244 p.
14. Oklander M.A. Lohistychna systema pidpryiemstva: monograph, M.A. Oklander, Odesa: Astroprint, 2004, 312 p.
15. Rodnikov A.N. Lohistika: Terminolohicheskiislovar. 2-e izd. Ispr. i dop., A.N.Rodnikov, M., INFA, 2000, 352 p.
16. Smyrychynskyi V.V. Osnovy lohistychnoho menedzhmentu: Navchalnyi posibnyk, V.V.Smyrychynskyi, A.V.Smyrychynskyi, Ternopil: Ekon. dumka, 2000, 240 p.
17. Sovremennaia lohistika, [Dzheims S. Dzhonson, Donald F. Vud, Deniel L. Vordlou, Pol R. Merfi-Ml.], M., Izdatelskii dom "Viliams", 2002, 624 p.
18. Falovych V.A. Analiz suchasnykh naukovykh publikatsii shchodo traktuvannia avtoramy lohistychnoho lantsiuha postavok, V.A. Falovych, Materialy IV Rehionalnoi naukovo- praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv "Marketynhovi tekhnolohii pidpryiemstv v suchasnomu naukovo-tekhnichnomu seredovyshchi", Ternopil, TNTU, 2014, P. 136-137.
19. Falovych V.A. Osoblyvosti formuvannia zbirnykh postavok v lantsiuhakh postavok, V.A. Falovych, Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva, 2015, No 1/5 (21), P. 78-84.
20. .Falovych V.A. Perspektyvy zaluchennia promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy do mizhnarodnykh lantsiuhiv postavok, V.A. Falovych, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2016, No 487, P. 170-177.
21. Chukhrai N.I. Stratehii konkurentsii lantsiuhiv postavok, N.I. Chukhrai, M.O. Dovba, Zb. nauk. prats: Visnyk NU "Lvivska politekhnika" "Lohistyka" No 649, Lviv: Vydavnytstvo NU "Lvivska politekhnika", 2009 – P. 313-320.
22. Chukhrai N.I. Formuvannia lantsiuhiv postavok: pytannia teorii i praktyky. monograph, N.I.Chukhrai, O.B. Hirna, Lviv: Vydavnytstvo "Intelekt-Zakhid", 2007, 232 p.
23. Shevtsiv L.Yu. Intehratsiia upravlinskykh zavdan v lohistychnomu lantsiuhu postavok, L.Yu.Shevtsiv, Lviv: Visnyk NU "Lvivska politekhnika", Lohistyka, 2004, P.347-355.
24. Shraibfeder Dzhon. Effektivnoe upravlenie zapasami: transl. from English, Dzhon Shraibfeder, M., Alpina Biznes Buks, 2005, 304 p.
25. Yakymyshyn L.Ya. Rekonstruktsiia biznes-protsesiv v lantsiuhu postavok u konteksti autsorsynhu, L.Ya. Yakymyshyn, Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva, 2015, No 1/5 (21), P. 4-9.
26. Christopher M. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, M. Christopher, G. Augustyniak, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
27. Edwarczyk N. Koncepcja zamkniętej pętli łańcucha dostaw, N. Edwarczyk, A.Stachowiak, Logistyka – nauka, Logistyka 1/2009.
28. .Fruebauer R. Entwicklung und Bedeutung von Build to Order Konzepten in der Supply Chain globaler Automobilhersteller, R. Fruebauer, Schriftenreihe des Institutsfuer Transportwirtschaft und Logistik, Nr 1 (2007 SCM), P.22-31.
29. Koornstra M. J. Risk adaptation theory. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, v. 12 (1), p.77-90, January 2009.
30. Kramer T. Podstawy marketing, T. Kramer, PWE, Warszawa, 1994.
31. Lambert D.M. Fundamentals of Logistics Management, D.M. Lambert, J.R. Stock, L.M. Ellarm, Irwin/McGraw-Hill, Boston, MA.
32. Mazurczak J. Projektowanie struktur systemów produkcyjnych, J. Mazurczak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004.
33. Narayanan V.G. Efektywność łańcucha dostaw: kluczem może być zgodnoćś celów bodźców jego uczestników, V.G. Narayanan, A. Raman, Harvard Business Review Polska, 2005, nr 5.
34. Pfohl H. Ch. Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Pfohl H. Ch, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001.
Content type: Article
Appears in Collections:Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографіяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.