Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21032

Назва: Оцінка результатів макросередовища та ділової активності підприємств
Автори: Тимошик, Наталія Степанівна
Химич, Ірина Григорівна
Бібліографічний опис: Тимошик Н. С. Оцінка результатів макросередовища та ділової активності підприємств / Тимошик Н. С., Химич І. Г. // Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. — Терн. : ФО-П Шпак В. Б, 2017. — С. 205–214.
Bibliographic description: Tymoshyk N. S., Khymych I. H. (2017) Otsinka rezultativ makroseredovyshcha ta dilovoi aktyvnosti pidpryiemstv. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii : monograph (Tern.), pp. 205-214 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Журнал/збірник: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Дата публікації: 21-лют-2017
Видавництво: ФО-П Шпак В. Б
FO-P Shpak V. B
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 205-214
Початкова сторінка: 205
Кінцева сторінка: 214
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21032
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.ukrstat.gov.ua/
http://index.minfin.com.ua/index/gdp/
http://www.minfin.gov.ua/news/borg
Перелік літератури: 1. Державна служба статистики України: Економічна статистика: Економічна діяльність: Промисловість: Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Державна служба статистики України: Економічна статистика: Економічна діяльність: Діяльність підприємств: Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Державна служба статистики України: Економічна статистика: Економічна діяльність: Діяльність підприємств: Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
4. Фінансовий портал: МІНФІН: Валовий внутрішній продукт України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/gdp/.
5. Міністерство фінансів України: Борг: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/news/borg.
6. Державна служба статистики України: Економічна статистика: Економічна діяльність: Капітальні інвестиції: Капітальні інвестиції за джерелами фінансування: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Державна служба статистики України: Демографічна та соціальна статистика: Ринок праці: Зайнятість та безробіття: Основні показники ринку праці: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
8. Державна служба статистики України: Економічна статистика: Національні рахунки: Доходи та витрати населення України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
References: 1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Ekonomichna statystyka: Ekonomichna diialnist: Promyslovist: Obsiah realizovanoi produktsii (tovariv, posluh) pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti: [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Ekonomichna statystyka: Ekonomichna diialnist: Diialnist pidpryiemstv: Chystyi prybutok (zbytok) pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti: [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Ekonomichna statystyka: Ekonomichna diialnist: Diialnist pidpryiemstv: Rentabelnist operatsiinoi diialnosti pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti: [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/.
4. Finansovyi portal: MINFIN: Valovyi vnutrishnii produkt Ukrainy: [Electronic resource], Access mode: http://index.minfin.com.ua/index/gdp/.
5. Ministerstvo finansiv Ukrainy: Borh: [Electronic resource], Access mode: http://www.minfin.gov.ua/news/borg.
6. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Ekonomichna statystyka: Ekonomichna diialnist: Kapitalni investytsii: Kapitalni investytsii za dzherelamy finansuvannia: [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Demohrafichna ta sotsialna statystyka: Rynok pratsi: Zainiatist ta bezrobittia: Osnovni pokaznyky rynku pratsi: [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/.
8. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Ekonomichna statystyka: Natsionalni rakhunky: Dokhody ta vytraty naselennia Ukrainy: [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.