Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21028

Title: Україна-євросоюз: імплементація європейської системи технічного регулювання, труднощі розвитку та нові виклики
Authors: Пижик, О. А.
Bibliographic description (Ukraine): Пижик О. А. Україна-євросоюз: імплементація європейської системи технічного регулювання, труднощі розвитку та нові виклики / Пижик О. А. // Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. — Терн. : ФО-П Шпак В. Б, 2017. — С. 165–172.
Bibliographic description (International): Pizhik O. A. (2017) Ukraine-yevrosoiuz: implementatsiia yevropeiskoi systemy tekhnichnoho rehuliuvannia, trudnoshchi rozvytku ta novi vyklyky. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii : monograph (Tern.), pp. 165-172 [in Ukrainian].
Is part of: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Journal/Collection: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Issue Date: 21-Feb-2017
Publisher: ФО-П Шпак В. Б
FO-P Shpak V. B
Number of pages: 8
Page range: 165-172
Start page: 165
End page: 172
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21028
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
References (Ukraine): 1. Relations hips between regulations and competitions. OECD Comitee and competition Law and policy, 1999. – P. 8
2. Угода про технічні бар’єри у торгівлі / Резолюція Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів. Текст офіційних документів. – К.: “Вимір”, Секретаріат міжнародної комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. – С. 131-132.
3. Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики”13.07.2005 р., №1105.
4. В. Шаповал. Міжнародна практика і досвід технічного регулювання / В. Шаповал // Стандартизація, сертифікація, якість. – № 2. –2011. – С. 17.
5. Закон України “Про стандартизацію” від 17.05.2001 р., № 2108-111.
6. Закон України“Про технічні регламенти та оцінку відповідності”від 15.06.2015 р
References (International): 1. Relations hips between regulations and competitions. OECD Comitee and competition Law and policy, 1999, P. 8
2. Uhoda pro tekhnichni bariery u torhivli, Rezoliutsiia Uruhvaiskoho raundu bahatostoronnikh perehovoriv. Tekst ofitsiinykh dokumentiv, K., "Vymir", Sekretariat mizhnarodnoi komisii z pytan vstupu Ukrainy do SOT, 1998, P. 131-132.
3. Ukaz Prezydenta Ukrainy "Pro zakhody shchodo vdoskonalennia diialnosti u sferi tekhnichnoho rehuliuvannia ta spozhyvchoi polityky"13.07.2005 y., No 1105.
4. V. Shapoval. Mizhnarodna praktyka i dosvid tekhnichnoho rehuliuvannia, V. Shapoval, Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, No 2. –2011, P. 17.
5. Zakon Ukrainy "Pro standartyzatsiiu" vid 17.05.2001 y., No 2108-111.
6. Zakon Ukrainy"Pro tekhnichni rehlamenty ta otsinku vidpovidnosti"vid 15.06.2015 r
Content type: Article
Appears in Collections:Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографіяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.