Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20910
Назва: Вирішення проблем збитковості підприємств в Україні як засіб активізації регіональної інвестиційної діяльності
Інші назви: Решение проблем убыточности предприятий в Украине как средство активизации региональной инвестиционной деятельности
Solving the problems of loss-making enterprises in Ukraine as a mechanism of regional investment activity intensification
Vyrishennia problem zbytkovosti pidpryiemstv v Ukraini yak zasib aktyvizatsii rehionalnoi investytsiinoi diialnosti
Автори: Машлій, Галина
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: galja.mashlij@gmail.com к.е.н., доцент, кафедра менеджменту у виробничій сфері
Бібліографічний опис: Машлій Г. Вирішення проблем збитковості підприємств в Україні як засіб активізації регіональної інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Галина Машлій // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 129- 138. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbrid.pdf.
Bibliographic description: Mashliy, H. (2017). Vyrishennia problem zbytkovosti pidpryiemstv v Ukraini yak zasib aktyvizatsii rehionalnoi investytsiinoi diialnosti [Solving the problems of loss-making enterprises in Ukraine as a mechanism of regional investment activity intensification]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 129-138. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbrid.pdf
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Випуск/№ : 1(16)
Дата публікації: 31-тра-2017
Дата подання: бер-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 336.67:330.322
JEL: G31
Теми: фінансові результати
регіональна інвестиційна діяльність
збитковість підприємств
прибуток
збиток
финансовые результаты
прибыль
убыточность предприятий
убыток
региональная инвестиционная деятельность
financial outcomes
profit
loss
loss-making enterprises
regional investment activity
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 129-138
Початкова сторінка: 129
Кінцева сторінка: 138
Серія/номер: ;13
Короткий огляд (реферат): Важливим напрямом формування інвестиційної політики органів публічного адміністрування є дослідження наявних та потенційних джерел інвестування у регіонах, зокрема, за рахунок формування чистого прибутку. Недостатня увага до дослідження даного питання може призвести неефективного управління регіональним інвестиційним потенціалом, поглиблення диспропорцій рівня економічного розвитку окремих територій, невикористання наявних резервів їх фінансування. У статті здійснене дослідження суми збитків, отриманих збитковими підприємствами України за окремими галуззями економічної діяльності, та їх частки у загальній кількості вітчизняних підприємств. Проведене аналізування динаміки загальної суми чистого прибутку (збитку), отриманого підприємствами у нашій державі. Розкрито регіональні особливості формування кінцевих фінансових результатів. Проведене дослідження динаміки рентабельності операційної діяльності суб’єктів господарювання – юридичних осіб. Здійснено класифікацію факторів, які спричинюють збитковість підприємств в Україні. Викладено основні напрями подолання збитковості підприємств у регіонах країни.
Важным направлением формирования инвестиционной политики органов публичного администрирования является исследование имеющихся и потенциальных источников инвестирования в регионах, в частности, за счет формирования чистой прибыли. Недостаточное внимание к исследованию данного вопроса может привести к неэффективности управления региональным инвестиционным потенциалом, углубления диспропорций уровня экономического развития отдельных территорий, неиспользования имеющихся резервов их финансирования. В статье осуществлено исследование суммы убытков, полученных убыточными предприятиями Украины в отдельных отраслях экономической деятельности, и их доли в общем количестве отечественных предприятий. Проведено анализ динамики общей суммы чистой прибыли (убытков), полученных предприятиями в нашем государстве. Раскрыто региональные особенности формирования конечных финансовых результатов. Проведенное исследование динамики рентабельности операционной деятельности субъектов хозяйствования - юридических лиц. Осуществлена классификация факторов, которые вызывают убыточность предприятий в Украине. Изложены основные направления преодоления убыточности предприятий в регионах страны.
An important direction in investment policy of public administration development is to investigate the existing and possible sources of investment in regions, due to formation of the net income in particular. Lack of attention to the study of the matter under discussion may lead to ineffective management of regional investment potential, imbalance enhancement of economic development level of some areas, failure to use the available financing resources. The investigation of loss amount obtained by unprofitable enterprises in Ukraine on some branches of economic activity and their share in the total number of domestic enterprises has been done in the article. Dynamics of the total amount of net income (loss) obtained by enterprises in our country has been analyzed. Some regional features of final financial outcomes formation have been described. The investigation of profitability dynamics of business – legal entities operating activity has been done. Classification of the factors that contribute to loss-making at Ukrainian enterprises has been done. Main directions to overcome enterprises’ losses in the regions of the country have been stated.
Опис: Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbrid.pdf
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20910
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbrid.pdf
http://global-national.in.ua/archive/11-2016/183.pdf
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15mhbnvu.pdf
http//ukrstat.gov.ua
http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2012/Economics/10_122576.doc.htm
http://referatu.net.ua/referats/7569/172217
kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/3/05.pdf
Перелік літератури: 1. Осадча Г.Г. Збитковість підприємств як форма прояву тінізації економіки / Г.Г. Осадча, А.В. Степанюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. - №11. – с. 886-890 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/183.pdf.
2. Коломієць Н.І. Економічні та організаційно-правові механізми запобігання банкрутству підприємницьких структур/ Н.І. Коломієць// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – Львів. – 2006. – 21 с.
3. Нескородєва І.І. Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та шляхи їх вирішення / І.І. Нескородєва, О.Ю. Тереванесова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. -№ 36. – с. 187-193.
4. Машлій Г. Фінансові результати діяльності підприємств в Україні: аналіз сучасного стану та напрями вдосконалення управління [Електронний ресурс] / Галина Машлій, Ольга Мосій// Соціально-економіні проблеми і держава. - 2015. – Вип .2 (13). – с. 261-267. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15mhbnvu.pdf.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//ukrstat.gov.ua.
6. Бодня Т.В. Аналіз динаміки збитковості підприємств України/ Т.В. Бодня, Ю.С. Часовнікова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2012/Economics/10_122576.doc.htm.
7. Мірошниченко П.І. Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону/ П.І. Мірошниченко// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/172217.
8. Сілюкова С. Розвиток інвестиціійного потенціалу регіону як об’єкт державного регулювання / Світлана Сілюкова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/3/05.pdf.
References: 1. Osadcha H.H. (2016) Zbytkovist pidpryyemstv yak forma proyavu tinizatsiyi ekonomiky [Loss-making enterprises as a form of manifestation of the shadow economy]. Global and national economic problems (electronic journal), no. 11, pp. 886-890. Available at: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/183.pdf (accessed 10 March 2017).
2. Kolomiyets N.I. (2006) Ekonomichni ta orhanizatsiyno-pravovi mekhanizmy zapobihannya bankrutstvu pidpryyemnytskykh struktur [Economic, organizational and legal mechanisms to prevent the bankruptcy of businesses] (PhD Thesis), Lviv: Institute of Regional Research National Academy of Science of Ukraine.
3. Neskorodyeva І.І, Terevanesova О.U. (2011) Suchasni tendentsiyi bankrutstva pidpryyemstv v Ukrayini ta shlyakhy yikh vyrishennya [Current trends of bankruptcy in Ukraine and its solutions]. Bulletin of Transport Economics and Industry, no. 36, pp. 187-193.
4. Mashliy H., Mosiy O. (2015) Finansovi rezultaty diyalnosti pidpryyemstv v Ukrayini: analiz suchasnoho stanu ta napryamy vdoskonalennya upravlinnya [Financial performance of the enterprises in Ukraine: modern trends analysis and the ways for financial management improvement] Socio-economic Problems and the State (electronic journal), vol. 2 (13), pp. 261-267. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15mhbnvu.pdf.
5. Official site of State Statistics Service of Ukraine. Available at: http//ukrstat.gov.ua (accessed 14 October 2015).
6. Bodnya T.V., Chasovnikova U. S. Analiz dynamiky zbytkovosti pidpryyemstv Ukrayiny [The analysis of loss-making enterprises trends of Ukraine]. Available at: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2012/Economics/10_122576.doc.htm.
7. Miroshnychenko P.I. (2007) Aktyvizatsiya vykorystannya investytsiynoho potentsialu rehionu [Increased use of investment potential of the region] (PhD Thesis), Donetsk: Institute of Economic and Legal Research. Available at: http://referatu.net.ua/referats/7569/172217.
8. Silyukova S. Rozvytok investytsiynoho potentsialu rehionu yak obyekt derzhavnoho rehulyuvannya [The development of the investment potential of the region as an object of state regulation]. Available at: kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/3/05.pdf.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17mhbrid.pdfVyrishennia problem zbytkovosti pidpryiemstv v Ukraini yak zasib aktyvizatsii rehionalnoi investytsiinoi diialnosti1,16 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
002_contents_2017_1_16.pdfContent767,08 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Tytul_2017_1_16.pdfTytul834,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.