Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20861
Назва: Організація комунікаційного процесу в управлінні інформаційними зв’язками
Інші назви: Организация коммуникационного процесса в управлении информационными связями
Organization of communication process in informational links management
Orhanizatsiia komunikatsiinoho protsesu v upravlinni informatsiinymy zviazkamy
Автори: Оксентюк, Роман
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: foxster@ukr.net к.е.н., асист., кафедри менеджменту у виробничій сфері
Бібліографічний опис: Оксентюк Р. Організація комунікаційного процесу в управлінні інформаційними зв’язками [Електронний ресурс] / Роман Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 49- 60. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17orauiz.pdf.
Bibliographic description: Oksentyuk, R. (2017). Orhanizatsiia komunikatsiinoho protsesu v upravlinni informatsiinymy zviazkamy [Organization of communication process in informational links management]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 49-60. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17orauiz.pdf.
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Випуск/№ : 1(16)
Дата публікації: 31-тра-2017
Дата подання: бер-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
УДК: 658.310.9
JEL: J54
Теми: комунікативний процес
комунікативні зв’язки в організаціях
типы коммуникаций
types of communication
неформальні комунікації
комунікації між рівнями організації
комунікації керівник–підлеглий
комунікації між різними підрозділами
комунікаційні бар'єри
електронні засоби комунікацій
коммуникативный процесс
коммуникативные связи в организациях
коммуникации между уровнями организации
коммуникации руководитель-подчиненный
коммуникации между различными подразделениями
коммуникационные барьеры
электронные средства коммуникаций
неформальные коммуникации
communicative process
communication connections in organizations
communication between levels of organization
communication of “supervisor – subordinate” type
communication between different departments
communication barriers
electronic means of communication
informal communication
Кількість сторінок: 12
Діапазон сторінок: 49-60
Початкова сторінка: 49
Кінцева сторінка: 60
Серія/номер: ;5
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто проблематику формування та організації комунікаційного процесу на підприємствах та організаціях в умовах управління інформаційними зв’язками. Створення надійної, ефективної системи обміну інформацією, що могла б відповідати вимогам гнучкості, оперативності, достатності та повноти – це одна з найбільших проблем в організаціях. Метою статті є комплексний аналіз типів комунікацій, організація комунікативного процесу та зв’язки в організаціях, проаналізувати електронні засоби комунікацій у системі управління інформаційними зв’язками. Опитування показують, що неефективні комунікації – одна з основних сфер виникнення проблем. Усвідомлюючи комунікації на рівні особи й організації, керівники повинні вчитися знижувати частоту випадків неефективних комунікацій і ставати, таким чином, більш ефективними менеджерами. Управлінці, що ефективно працюють, - це ті, хто ефективні в комунікаціях. Наведено приклади, що таке комунікації, які є комунікативні канали, як здійснюється даний процес в організаціях. Що таке комунікативні бар’єри і яких видів вони бувають. Так як сьогодення, це є епоха активного розвитку комп’ютерних технологій, зокрема Інтернет-технологій, приділена увага електронним засобам комунікацій, що також є перспективним шляхом для майбутніх досліджень у даному напрямку.
В статье рассмотрена проблематика формирования и организации коммуникационного процесса на предприятиях и организациях в условиях управления информационными связями. Создание надежной, эффективной системы обмена информацией, которая могла бы соответствовать требованиям гибкости, оперативности, достаточности и полноты - это одна из самых больших проблем в организациях. Целью статьи является комплексный анализ типов коммуникаций, организация коммуникативного процесса и связи в организациях, проанализировать электронные средства коммуникаций в системе управления информационными связями. Опросы показывают, что неэффективные коммуникации - одна из основных сфер возникновения проблем. Осознавая коммуникации на уровне личности и организации, руководители должны учиться снижать частоту случаев неэффективных коммуникаций и становиться, таким образом, более эффективными менеджерами. Управленцы, которые эффективно работают, - это те, кто эффективны в коммуникациях. Приведены примеры, что такое коммуникации, какие есть коммуникативные каналы, как осуществляется данный процесс в организациях. Что такое коммуникативные барьеры и каких видов они бывают. Так как настоящее время, это эпоха активного развития компьютерных технологий, в частности Интернет- технологий, уделено внимание электронным средствам коммуникаций, что также является перспективным путем для будущих исследований в данном направлении. Ключевые слова: типы коммуникаций, коммуникативный процесс, коммуникативные связи в организациях, коммуникации между уровнями организации, коммуникации руководитель - подчиненный, коммуникации между различными подразделениями, коммуникационные барьеры, электронные средства коммуникаций, неформальные коммуникации.
The article reveals the problems of formation and organization of communication process at enterprises and in organizations under information links management conditions. One of the biggest problems in organizations is creating a reliable, efficient system of information exchange that would meet the requirements of flexibility, efficiency, adequacy and completeness. The aim of the article is to make a comprehensive analysis of communication types, organization of communication process and communication links in organizations, to analyze electronic means of communication in information links management system. As polls show, ineffective communication is one of the main areas where problems can arise. Being aware of communication at individuals and organizations levels, managers must learn how to reduce the number of ineffective communication cases and, therefore, become more effective managers. Managers that work efficiently are those who are effective in communication. Some examples are given of what the communication is, what communication channels are, how the process is carried out in organizations, what communication barriers are and what types they are of. Nowadays we are facing the era of active development of computer technology, including Internet technology, great attention is paid to electronic communication, which is also a promising way for future research in this field.
Опис: Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17orauiz.pdf
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20861
ISSN: ISSN 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17orauiz.pdf
http://osvita.ua/vnz/reports/management/15040/
Перелік літератури: 1. Арсеньев Ю.Н. Информационные системы и технологии / Ю.Н. Арсеньев, К.В. Балдин // Экономика: Учеб. пособ. для вузов. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2005. — 335 с.
2. Августин Р.Р. Управління інформаційними зв’язками / Р.Р. Августин, Ю.А. Богач // Навчальний посібник. — Тернопіль, ТНЕУ. 2013. — 240 с.
3. Білик В.М. Інформаційні технології та системи: Навч. посіб./ В.М. Білик, В.С. Костирко. — К.: ЦНЛ, 2006. — 232 с.
4. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посіб. / В.С. Білоус — К.: КНЕУ, 2005. — 275 с.
5. Бондар Ю.В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства: Монографія./ Ю.В. Бондар — К.: МАУП, 2007. — 184 с.
6. Горбаченко Т.Г. Аналітико-синтетична переробка документальної інформації: Навч. посіб. / Т.Г. Горбаченко — К.: Ун-т Україна, 2005. — 236 с.
7. Информационные технологии управления: Учеб. пособ. для ву- зов. / Под ред. Г.А. Титаренко. — М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. — 127 с.
8. Маслова В.М. Управление персоналом предприятия: Учеб. по- соб. / В.М. Маслова — М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2007. — 159 с.
9. Саак А. Э. Информационные технологии управления: Учебник / А.Э. Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков. — СПб.: Питер, 2005. — 320 с
10. Щедрин А.Н. Электронные информационные ресурсы в информационной экономике. / А.Н. Щедрин. — Донецк, 2003. — 232 с.
11. Комунікації в організаціях: процес, типи, зв'язки, бар'єри. Osvita.UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/management/15040/
References: 1. Arsen'ev Yu.N., Baldyn K. V. (2005). Informacionnye sistemy i tehnologii [Information systems and technologies]. Moscow, Uniti-Dana, 335.
2. Avgustin R.R., Bogach Ju. A. (2013). Upravlinnya informatsiynymy zv"yazkamy [Management information links]. Ternopil, TNEU, 240.
3. Bilyk V.M., Kostyrko V.S. (2006). Informatsiyni tekhnolohiyi ta systemy [Information Technology and Systems]. Kyiv, TsNL, 232.
4. Bilous V.S. (2005). Zv"yazky z hromads'kistyu (pablik ryleyshnz) v ekonomichniy diyal'nosti [Public Relations in economic activity]. Kyiv, KNEU, 275.
5. Bondar Yu. V. (2007). Natsional'nyy informatsiynyy prostir novitn'oyi Ukrayiny: stanovlennya ta funktsionuvannya u protsesi politychnoyi transformatsiyi suspil'stva [National Information Space Contemporary Ukraine: formation and operation of political transformation in the society]. Kyiv, MAUP, 184.
6. Horbachenko T.H. (2005). Analityko-syntetychna pererobka dokumental'noyi informatsiyi [Analytic-synthetic processing of documentary information]. Kyiv, Universytet Ukrayina, 236.
7. Titarenko G.A. (2005). Informacionnye tehnologii upravlenija [Information technology management]. Moscow, JuNITI–DANA, 127.
8. Maslova V. M. (2007). Upravlenie personalom predprijatija [Personnel management]. Moscow, JuNITI–DANA, 159.
9. Saak A. Je., Pahomov E.V., Tjushnjakov V. N. (2005). Informacionnye tehnologii upravlenija [Information Technology Management]. SPb, Piter, 320.
10. Shhedrin A.N. (2003). Jelektronnye informacionnye resursy v informacionnoj jekonomike [Electronic information resources in the information economy]. Doneck, 232.
11. Komunikatsiyi v orhanizatsiyakh: protses, typy, zvyazky, baryery [Communication in organizations: process, activities, communication, barriers]. Osvita.UA, 2011, retrieved from: http://osvita.ua/vnz/reports/management/15040/
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17orauiz.pdfOrhanizatsiia komunikatsiinoho protsesu v upravlinni informatsiinymy zviazkamy946,27 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
002_contents_2017_1_16.pdfContent767,08 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Tytul_2017_1_16.pdfTytul834,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.