Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20848
Title: Основи розробки комбінованих очисних систем коренезбиральних машин
Authors: Барановський, Віктор Миколайович
Дубчак, Наталія Андріївна
Теслюк, В.В.
Паньків, Марія Романівна
Онищенко, Володимир Борисович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Барановський В.М. Основи розробки комбінованих очисних систем коренезбиральних машин : монографія / В.М. Барановський, Н.А. Дубчак, В.В. Теслюк, М.Р. Паньків, В.Б. Онищенко. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 176 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 31-May-2017
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 176
Abstract: Монографія присвячена механіко-технологічним основам розробки комбінованих очисників вороху коренезбиральних машин з метою підвищення технологічної ефективності процесу збирання коренеплодів. Монографія призначена для науковців і фахівців сільськогосподарської галузі, викладачів, аспірантів і студентів технічних вищих навчальних закладів агропромислового напрямку.
Content: ВСТУП ...3-- Аналіз конструкторсько-технологічних схем коренезбиральних машин і очисників вороху коренеплодів…5-- 1.1. Аналіз розвитку конструктивно-компонувальних схем ТТС КМ...5-- 1.2. Аналіз конструктивно-технологічних схем очисних робочих органів КМ...21-- 1.3. Аналіз результатів проведених досліджень і обґрунтування вибору робочого органу...29-- 1.4. Висновки та завдання досліджень ...43-- РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОБОТИ ОЧИСНОЇ СИСТЕМИ...45-- 2.1. Уточнення маси налиплого ґрунту на бічній поверхні тіла кормових буряків та поправочного коефіцієнта...45-- 2.2. Визначення коефіцієнта технологічної взаємодії коренеплоду з витком шнека…58-- 2.4. Попередні висновки до розділу ...74-- РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ...75-- 3.1. Програма, об’єкт і предмет експериментальних досліджень ...75-- 3.2. Методика визначення поправочного коефіцієнта та уточнення маси налиплого ґрунту на коренеплодах…83-- 3.3. Методика проведення лабораторних експериментальних досліджень пошкодження кормових буряків…92-- 3.4. Методика проведення порівняльних досліджень комбінованої очисної системи…96-- РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ…99-- 4.1. Обґрунтування поправочного коефіцієнта та уточнення маси налиплого ґрунту на бічній поверхні тіла кормових буряків…99-- 4.2. Результати експериментальних досліджень пошкодження кормових буряків…111-- 4.3. Польові порівняльні випробування модернізованої коренезбиральної машини ...121-- 4.4. Перспективні напрямки вдосконалення очисних робочих органів коренезбиральних машин …127-- 4.5. Попередні висновки до розділу ...130-- ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ...133-- ДОДАТКИ ...135-- СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...160
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20848
ISBN: 978-966-305-064-5
Copyright owner: © В.М.Барановський, Н.А.Дубчак, В.В. Теслюк, М.Р.Паньків, В.Б.Онищенко, 2015; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
References (Ukraine): 1. Агропромисловий ринок України: стан, тенденції та перспективи розвитку : [інформаційно-аналітичний зб. / за ред. П.Т. Саблука]. – К. : ІАЕ, 2000. – Вип. 4. – 601 с. 2. Кравчук В.І. Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки /В.І. Кравчук, М.І. Грицишин, С.М. Коваль // – К. : Аграрна наука, 2004. – 353 с. 3. Погорелый Л.В. Научно-методические принципы обоснования и прогнозирования направлений развития сельскохозяйственной техники нового поколения и гибкие технологические системы / Л.В. Погорелый // Наук. вісник НАУ – 1999. – Т VI. – С. 9–19. 4. Свеклоуборочные машины. Конструирование и расчет [Погорелый Л.В., Татьянко Н.В., Брей В.В.и др.] ; под ред. Л.В. Погорелого. – К. : Техніка, 1983. – 168 с. 5. Шевцов І.А. Біологія і агротехніка кормових буряків / І.А. Шевцов, А.М. Фомічов – К. : Наукова думка. – 1980. – 250 с. 6. Погорелый Л.В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз / Л.В. Погорелый, М.В. Татьянко – К. : Феникс, 2004. – 232 с. 7. Барановський В.М. Конструктивно-технологічні принципи адатованого застосування коренезбиральних машин / В.М. Барановський, М.Р. Паньків // Зб. наук. праць 1-ої міжн. наук.-практ. конф. “Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин”. – Тернопіль, 2004. – С. 192–198. 8. Гурченко О.П. Результати випробування модернізованої коренезби- ральної машини МКК-6А / О.П. Гурченко, В.М. Барановський // Механізація та електрифікація сільського господарства. – 1995. – Вип. 81. – С. 57–60. 9. Барановський В. Основні етапи та загальні принципи сучасних тенденцій розвитку коренезбиральних машин / Віктор Барановський // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2006. – Т. 11, № 2. – С. 67–75. 10. Бурякозбиральна техніка: концепція та напрямки сучасного розвитку і прогноз на перспективу / Леонід Погорілий, Дмитро Рева, Георгій Смакоуз [та ін.] // Техніка АПК. –1987. – № 2. – С. 15–18. 11. Mindin R.D. Effects of am oscillating tangential force on the contact surfaces of elastic sphercs / R.D. Mindin, W.P. Mason, H. Derisiewich //Proc. First. Nat.Cong. Appl. Mech. Chicago. – 1951. – p. 203–208. 12. Василенко А.А. Бурякозбиральні машини ОНТИ / Василенко А.А. Держ. наук.-техн. видавництво України. – Київ-Харків, 1937. – 340 с. 13. Василенко А.А. Шляхи створення радянського бурякозбирального комбайна / Василенко А.А. // Наукові праці інституту машинознавства і сільськогосподарської механіки. – Том ІІ. – 1950. – 54 с. 14. Машины для свекловодства / [А.Г. Цымбал, Н.В. Татьянко, В.С. Басин и др.]. – М. : Машиностроение, 1976. – 368 с. 15. О механизации сельского хозяйства США и Канады / М: ЦБТИ. – 1955. – 128 с. 16. Mindin R.D. Calculation of mass descriptions of root crops / R.D. Mindin // Proc.First. at.Cong. Appl. Mech. Chicago. – 1953. – p. 25–30. 17. Kanafojski Cz. Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych / Cz. Kanafojski, T. Karwowski // Maczyny do zbioru ziemioplodow. – Warszawa: PWRiL, 1972. – T.2 – 933 str. 18. Żdarsky I. Biologiche a fyzikalne mechanicke vlastnosti cukrovky z hlediska mechanizace sklirne / I. Żdarsky // Zemëdelska technika. –1964. – № 11. – S. 657– 672. 19. Аванесов Ю.Б. Современные методы и средства механизации уборки сахарной свеклы / Ю.Б. Аванесов. – М. : ВНИИТЭИагропром. – 1987. – 52с. 20. Аванесов Ю.Б. Свеклоуборочные машины / Ю.Б. Аванесов, В.И. Бессарабов, И.И. Русанов. – М., 1979. – 351 с. 21. Погорелый Л.В. Технологические и технические основы совершенст- вования механизированных процессов уборки сахарной свеклы : автореф. дисс. на соиск. уч. степени докт. техн. наук : спец. 05.20.11 “Механизация сельскохо- зяйственного производства” / Л.В. Погорелый. – К., 1974. – 41 с. 22. Погорелый Л.В. Системный принцип прогнозирования типажа свекло- уборочных машин / Л.В. Погорелый // Механизация и электрификация соц. сельск. хоз-ва. – 1975. – № 9. – С. 6–11. 23. Коныгин А.А. Фермерское хозяйство США / Коныгин А.А. – М. : ВЩ “Агропромиздат”. – 1989. – 207 с. 24. Ушаков А.Ф. Комплексная механизация уборки сахарной свеклы / А.Ф. Ушаков. – Изд-во УАСХН., 1969. – 245 с.25. Татьянко Н.В. Выбор размера бункера свеклоуборочного комбайна / Н.В. Татьянко // Механизация и электрофикация сельского хозяйства. – 1987. – № 5. – С. 53. 26. Тенденції розвитку машин для збирання цукрових буряків / Я.І. Козіброда. – Тернопіль : Збруч. – 1996. – 91 с. 27. Lanovsky M. Fyzikalne vlastnosti cukrovky / M. Lanovsky, I. Żdarsky – Zemëdelska technika. – 1966. – № 3. – S. 331–340. 28. Татьянко Н.В. Раздельная уборка сахарной свеклы / Н.В. Татьянко, Л.В. Погорелый, А.Г. Цымбал // Сахарная свекла. – 1972. – № 1. – С. 24–28. 29. Сельское хозяйство Великобритании. – М. : ВИНИТИ, 1969. – 13 с. 30. Krumov I. Varringerung der Verluste beider Zuckerrübenernte / I. Krumov // Akademie Landwirtschaftwissenschaften der DDR Tagungsbericht. – 1985. – Bd 1. – № 229. – S. 163–168. 31. Модульно-блочные уборочно-транспортные машины нового поколения / Леонид Погорелый, Сергей Коваль, Владимир Шуринов [и др.] // Техніка АПК. – № 1. – 1999. – С. 6. 32. Погорілий М. Технологічні і технічні аспекти вдосконалення бурякозбиральної техніки / Максим Погорілий // Техніка АПК. – 2000. – № 1. – С. 14– 18. 33. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / [Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій, В.М. Булгаков, Р.М. Рогатинський та ін.]. – Луцьк, 1999. – 168 с. 34. Напрямки вдосконалення сепаруючих робочих органів коренезби- ральних машин / В.М. Барановський, В.Б. Онищенко, В.О. Соломка [та ін.] // Механізація сільськогосподарського виробництва – Т. ХІІ. – 2002. – С. 31–42. 35. Гандзюк М.О. Розробка конструкції та обгрунтування параметрів доочисника коренеплодів: дис…кандидата техн. наук : 05.05.11 / Гандзюк Микола Олексійович. – Луцьк, 2002. – 163 с. 36. Барановський В.М. Обгрунтування технологічного процесу і параме- трів гвинтово-вальцьового очисника вороху кормових буряків: дис…кандидата техн. наук : 05.20.01 / Барановський Віктор Миколайович. – Київ, 1996. – 275 с. 37. Bulich C. Biotechnische Einflussfaktoren auf die Köpfgualität von Zuckerrüben: іnang. diss…/ C. Bulich. – Bonn, 1990. – 153 s.38. Татьянко Н.В. О вероятностном методе оптимизации систем сельско- хозяйственного производства / Н.В. Татьянко // Тр. ВИСХОМ, УкрНИИСХОМ. – М., 1986. – С. 11–20. 39. Механизация производства сахарной свеклы // О.А. Маковецкий, В.В. Брей, Л.В. Погорелый [и др.]. – К. : Урожай, 1991. – 184 с. 40. Перспективи удосконалення засобів механізації збирання цукрових буряків / Микола Роїк, Анатолій Мазуренко, Георгій Смакоуз [та ін.] // Техніка АПК. –1999. – № 3. – С. 16–22. 41. Кормовая свекла в ГДР / В.Г. Кузьминов, Г.В. Кузьминов, А.Ф. Завгородний [та ін.] // Кормовые культуры. – 1989. – № 3. – С. 26–30. 42. Спеціальні комбайни / [М.В. Тудель, Б.О. Козаченко, В.Г. Герасимчик та ін.]. – К., 1988. – 184 с. 43. Погорілий М. Підвищення експлуатаційно-технологічних характе- ристик бурякозбиральних машин та формування зональних комплексів / Максим Погорілий // Техніка АПК. – 1998. – № 3. – С. 16–17. 44. Zuckerrüben–Erntesystem sechsreihig: Köpfroder KR 6-II. – Franz Kleine, Maschinenfarbi K GmbH Co, 1987. – 4 s. 45. Булгаков В.М. Бурякозбиральна техніка: стан і перспективи її створе- ння / В.М. Булгаков // Техніка АПК. – 1995. – № 3. – С. 5–6. 46. Хвостов В.А. Машины для уборки корнеплодов и лука (теория, конструкция, расчет) / В.А. Хвостов, Э.С. Рейнгарт. – М. : 1995. – 391 с. 47. Гевко Р.Б. Викопувально-очисні пристрої бурякозбиральних машин: конструювання і розрахунок / Р.Б. Гевко. – Тернопіль,1997. – 120 с. 48. Войтюк Д.Г. Универсальный комплекс свеклоуборочных машин для фермерских хозяйств / Д.Г. Войтюк // Вісник аграрної науки. –1995. – № 9. – С. 93–98. 49. Погорілий М. Закономірності розвитку бурякозбиральної техніки та обгрунтування раціональних обрисів вітчизняних машин / Максим Погорілий // Техніка АПК. – 1999. – № 3. – С. 8–12. 50. Погорелый Л.В. Повышение эксплуатационно-технологической эффективности сельскохозяйственной техники / Л.В. Погорелый. – К. : Техніка, 1990. – 175 с. 51. Барановський В.М. Удосконалений комбінований робочий орган для викопування коренеплодів / В.М. Барановський, М.Р. Паньків, В.Ю. Рамш // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2008. – Том 13, № 2. – С. 61–73. 52. Пришляк В.Н. Разработка и обоснование параметров стабилизирующего устройства самоходных кореуборочных машин для работы на склонах : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.01 “Механизация сельскохозяйственного производства” / В.Н. Пришляк. – К. : НАУ, 1990. – 24 с. 53. Петрикович Ю.Я. Тенденції розвитку сепаруючих пристроїв корене- збиральних машин / Ю.Я. Петрикович, М.Р. Паньків // Сільськогосподарські машини. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2000. – Вип. 7. – С. 115–120. 54. Паньків М.Р. Транспортно-сепаруючі робочі органи бурякозбираль- них машин / М.Р. Паньків // Сільськогосподарські машини. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2000. – Вип. 7. – С. 108–115. 55. Данильченко М.Г. Розробка і дослідження шнекових та роторних очисників коренеплодів бурякозбиральних комплексів: дис...кандидата техн. наук : 05.05.11 / Данильченко Михайло Григорович. – Тернопіль, 1992. – 153 с. 56. Гевко Р.Б. Вибір конструктивних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин з умови непошкодження коренеплодів / Р.Б. Гевко, В.А. Поліщук // Сільськогосподарські машини. – Волинське відділення ІАУ. – Луцьк, 1997. – С. 109–117. 57. Полупанов В.М. Розробка викопувально-сепаруючого пристрою машини для збирання коренеплодів кормового буряка та обґрунтування його параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / В.М. Полупанов. – Харків, 2003. – 20 с. 58. Напрямки вдосконалення шнекових очисників вороху / В.М. Барановський, О.В. Барановський, О.М. Постол [та ін.] // Науковий вісник НАУ. – Вип. 80, ч. 1. – 2005. – С. 249–255. 59. Паньків М. Аналіз процесу роботи доочисних пристроїв коренезби- ральних машин / Марія Паньків, Віктор Барановський, Наталя Дубчак // Вісник ТДТУ. –2007. – Т. 12, № 1. – С. 76–81. 60. Гевко Б.М. Конструктивно-технологічні схеми сепараційних робочих органів бурякозбиральних машин / Б.М. Гевко, Н.Є. Вивюрка // Вісник ТДТУ. –Тернопіль, 2000.– Т. 5, № 3. – С. 28–33. 61. Улучшить качество очистки корнеплодов / П.В.Савич, Н.М. Зуєв, В.Р. Ярошовец [и др.] // Сахарная. Свекла. – 1980. –№ 8. – С. 23–25. 62. Влас Н.Є. Обґрунтування параметрів гвинтового циліндричного сепа- ратора з радіально зміщеними геометричними осями шнеків: дис...кандидата техн. наук : 05.05.11 / Н.Є. Влас. – Тернопіль, 2004. – 182 с. 63. Василенко М.П. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин / М.П. Василенко. – Киев : Из-во Укр. акад. с.-х. наук, 1960. – 283 с. 64. Паньків М.Р. Експериментальні дослідження сепарації вороху коренеплодів кулачково-вальцьовим очисником / М.Р.Паньків, І.Б. Гевко // Науковий вісник НАУ.– К. : НАУ, 2002. – Вип. 80. – С. 253–262. 65. Зубков В.Е. Разработка универсального сепаратора корнеклубнепло- дов от комков почв / В.Е. Зубков // Науковий вісник НАУ. – К. : НАУ, 1998. – Т. 9. – С. 204–209. 66. Саржанов О.А. Обгрунтування параметрів високопродуктивного кон- вейєра та технологічного процесу очищення коренеплодів від грунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / О.А. Саржанов. – Харків, 2002. – 19 с. 67. Hermanu K. Rodevorgang im Schwingender Polderschar / K. Herrmanu, J. Schuh // Landtechnik. – 4/95. – S. 202–203. 68. Beunk H. Dutch designs to gut tare nountain / H. Beunk, G. Eikel, W. Holtmann // Profitechnical. – № 5. – S. 46–48. 69. Пилипець М.І. Визначення кінематичних і технологічних параметрів кулачкових транспортно-технологічних систем машин / М.І. Пилипець, І.Б. Гевко, М.Р. Паньків // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2000. – Т 3, № 4. – С. 70– 77. 70. Гевко Р.Б. Роторные очистители корнеуборочных машин / Р.Б. Гевко // Пути повышения эффективности свеклосахарного производства России в условиях рыночной экономики. – Рамонь, 1996. – С. 19–20. 71. Булгаков В.М. Совершенствование технологического процесса и машин для уборки корнеплодов свеклы : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук в форме научного доклада : спец. 05.20.11 “Механизация сельскохозяйственного производства” / В.М. Булгаков. – М., 1993. – 61 с. 72. Методика оцінки ступеня пошкодження коренеплодів коренезбираль- ною машиною / В.М. Булгаков, О.Б. Павелчак, Р.Б. Гевко [та ін.] // Механізація сільськогосподарського виробництва. – К. : НАУ, 2000. – Т. 7. – С. 14–19. 73. Булгаков В.М. Розрахунок основних параметрів технологічного процесу збирання буряків / В.М. Булгаков, М.К. Лінник, О.П. Гурченко // Механізація сільськогосподарського виробництва”. – Т. VI „Теорія і розрахунок сільськогосподарських машин”. – К. : НАУ, 1999. – С. 220–225. 74. Погорілий М.Л. Механічні характеристики грунтово-коренеплідного середовища цукрових буряків в умовах динамічного навантаження / М.Л. Погорілий // Міжвід. науково-техн. зб. – Кіровоград, 1995. – С. 150–158. 75. Аванесов Ю.Б. Обоснование параметров шнекового очистителя свек- лоуборочных машин / Ю.Б. Аванесов // Тр. Всес. ин-та механ. сельск. хоз-ва. – М., 1975. –Т. 72. – С. 23–33. 76. Гевко Б.М. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гвинтових робочих органів машин харчової і переробної промисловості / Б.М. Гевко, Н.Є. Вивюрка // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ, 2000. –Т. 5, № 1. – С. 30–35. 77. Сарапулов А.К. Исследование процесса очистки корней от земли при уборке сахарной свеклы : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.11 “Механизация сельскохозяйственного производства” / А.К. Сарапулов. – Киев, 1965. – 17 с. 78. Рогатинський Р.М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів з продуктами сільськогосподарського виробництва: дис… доктора техн. наук: 05.20.01/05.05.05 / Рогатинський Роман Михайлович. – К. : НАУ, 1997. – 425 с. 79. Рогатинський Р.М. Силова взаємодія коренебульбоплодів із робочими органами шнекових очисників / Р.М. Рогатинський // Вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 1997. – Т. 1. – С. 98–103. 80. Рогатинський Р.М. Моделювання процесів взаємодії шнекових робочих органів із коренебульбоплодами / Р.М. Рогатинський // Вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 1997. – Т. 1. – С. 103–108.81. Булгаков В.М. Усовершенствованная корнеуборочная машина КУМ-3 / В.М. Булгаков, А.П. Гурченко, В.Н. Барановський // Тракторы и сельхозмашины. – М. : ”Колос”, 1992. – № 3. – С. 32–34. 82. Хелемендик М.М. Підвищення механіко-технологічної ефективності трудомістких процесів у буряківництві: дис... доктора техн. наук : 05.20.01 / Хемендик Микола Михайлович. – Луцьк, 1996. – 233 с. 83. Brinkmann W. Fakten und Gedankenumb die Zuckerrubenernte / W. Brinkmann // Zuckerruby. – 1992. – № 41. – S. 310–314. 84. Van Kempen Ph. La recolte de terre / Ph. Van Kempen // La Pomme de Terre Francaise. – 1986. – S. 193–197. 85. Karwowski T. Kompleksowa mechanizacja ziomniakow / Karwowski T. – Warszawa: PWRiL, 1980. – 228 str. 86. Fechler P. Hinweise und Erfahrungen zur Senkung der Ernte-verluste bein Kopfen von Zuckerruben mit dem Kopflader / P. Fechler // Landtechnik Iformation. – 1977. – Vol. 16, № 10. – P. 170–172. 87. Thompson F. Sugar Beet harvesting machine / F. Thompson // Britich Sugar Beet Reviow. – 1987. –Vol. 55, № 4. – P. 59. 88. Татьянко Н.В. К расчету очистителя сахарной свеклы комкодро- бящего типа / Н.В. Татьянко // Тракторы и сельхозмашины. М. : ”Колос”, 1968. – № 10. – С. 23–26. 89. Гевко Р.Б. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин: дис… доктора техн. наук: 05.05.11 / Гевко Роман Богданович. – К. : НАУ, 2000. – 362с. 90. Булгаков В.М. Бурякозбиральна техніка: стан і перспективи її створе- ння / В.М. Булгаков // Техніка АПК. – 1995. – № 3. – С. 5–6. 91. Булгаков В.М., Жуковський О.В. Результати експериментальних дос- ліджень вдосконаленого очисника коренеплодів цукрового буряку / В.М. Булгаков, Жуковський О.В. // Механізація сільськогосподарського вироб- ництва. – К. : НАУ, 2002. –Т. ХІI. – С. 291–296. 92. Хелемендик М.М. Напрями і методи розробки робочих органів сільськосподарських машин / Хелемендик М.М. – К. : Аграрна наука, 2001. – 208 с. 93. Шабельник Б.П. Теорія і практика обгрунтування параметрів робочих органів бурякозбиральних машин / Шабельник Б.П. – Харків, 2001. – 314 с. 94. Шабельник Б.П. Разработка технологического процесса очистки корнеплодов и создание конвейеров-очистителей свеклоуборочных машин : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук : спец. 05.20.11 “Механизация сельскохозяйственного производства” / Б.П. Шабельник. – Ростов-на-Дону, 1986. – 41 с. 95. Результаты испытаний свеклоуборочной машины с эксперимен- тальным очистителем сахарной свеклы от почвы / Б.П. Шабельник, И.Г. Бойко, А.П. Скорик [и др.] // Сб. науч. тр. МИИСП. – М. : МИИСП, 1978. – Т. 15. – Вып. 2. – с. 57–59. 96. Сарапулов А.К. Исследование процесса очистки корней от земли при уборке сахарной свеклы : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.11 “Механизация сельскохозяйственного производства” / А.К. Сарапулов. – К., 1965. – 17 с. 97. Дослідження продуктивності транспортерно-гвинтового доочисника / В.М. Барановський, Д.Г. Войтюк, М.Р. Паньків [та ін.] // Науковий вісник НАУ. – К. : НАУ, 2005. – Вип. 2, ч. 2. – С. 407–416. 98. Барановський В.М. Енергетична оцінка очисної системи машин вороху коренеплодів / В.М. Барановський, М.І. Пилипець, М.Р. Паньків // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2006. –Т. 11, № 1. – С. 57–60. 99. Виговський А.Ю. Обгрунтування технологічного процесу і параметрів комбінованого очисника вороху кормових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / А. Ю. Виговський. – Вінниця, 2006. – 20 с. 100. Влас Н.Є. Обґрунтування параметрів гвинтового циліндричного сепа ратора з радіально зміщеними геометричними осями шнеків: дис... кандидата техн. наук : 05.05.11 / Влас Наталія Євгенівна. – Тернопіль, 2004. – 182 с. 101. Паньків М.Р. Обґрунтування конструктивно-технологічних парамет- рів гвинтово-еліпсного очисника коренезбиральних машин: дис... кандидата техн. наук : 05.05.11 / Паньків Марія Романівна. – Тернопіль, 2003. – 160 с. 102. Механізми з гвинтовими пристроями / [Б.М. Гевко, М.Г. Данильченко, Р.М. Рогатинський та ін.]. – Львів : Світ, 1992. – 380 с.103. Пат. № 39356А, Україна, МПК A 01D 33/08. Очисний пристрій коре- незбиральної машини / Пилипець М.І., Паньків М.Р. – Опубл. 15.06.01. – Бюл. № 5. – 4 с. 104. Пат. № 59860А Україна, МПК А 01D 33/08. Очисний пристрій коре- незбиральної машини / Паньків М.Р.; заявник і власник Тернопільський держав. техніч. університет ім. І. Пулюя. – № 20021210609 ; заявл. 26.12.02 ; опубл. 15.09.03. Бюл. № 9. 105. Гандзюк М.О. Результати досліджень доочисного пристрою коренезбиральної машини / М.О. Гандзюк, Р.Б. Гевко // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2001. – Вип. 8.– С. 54–60. 106. Гурченко О.П. Напрямки підвищення ефективності очисних робочих органів коренезбиральних машин / О.П. Гурченко, В.М. Барановський // Проблеми та перспективи створення бурякозбиральної техніки : міжн. наук.- техн. конф., 3-5 травня 1996 р. : тези доп. – Вінниця, 1996. – С. 33–34. 107. Жистин Е.А. Обоснование параметров шнеко-елеваторного сепари- рующего рабочего органа картофелеуборочных машин: дисс…кандидата техн. наук : 05.20.01 / Жистин Євгений Анатолиєвич. – М., 1986. – С. 43, 139–160. 108. Патент № 7799 Україна. МПК А 01D 33/08. Пристрій для відокрем- лення домішок від коренеплодів / Паньків М.Р., Барановський В.М., Постол О.М.; заявник і власник Тернопільський державн. техніч. університет ім. І. Пулюя. – № 20041109214 ; заявл. 10.11.04 ; опубл. 15.07.05. Бюл. № 7. 109. Барановський В.М. Конструктивно-технологічні принципи адапти- зації транспортно-очисного комбінованого робочого органа коренезбиральних машин / В.М. Барановський // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : ЛДТУ, 2005. – Вип. 13. – С. 18–24. 110. Результати випробувань модернізованої коренезбиральної машини КС-6Б / М.О. Гандзюк, В.М. Осуховський, І.Г. Ткаченко [та ін.] // Сільсько- господарські машини. – Луцьк : ЛДТУ, 2000. – Вип. 7. – С. 25–30. 111. Протокол 32-46-90 (1140710) государственных приёмочных испыта- ний опытного образца машины для уборки кормовой свеклы МКК-6А. – Курск, 1990. – 54 с. 112. Brinkmann W. Fakten und Gedankenumb die Zuckerrubenernte / W. Brinkmann // Zuckeruby. – № 41. – 1992. – S. 310–314.113. Van Kempen Ph. La recolte de terre / Ph. Van Kempen // La Pomme de Terre Francaise. – 1986. – S. 193– 197. 114. Патент № 8017 Україна. МПК А 01D 33/08. Пристрій для відокрем- лення домішок від коренеплодів / Паньків М.Р., Барановський В.М., Виговський А.Ю.; заявник і власник Тернопільський державн. техніч. університет ім. І. Пулюя. – № 20041210972 ; заявл. 30.12.04 ; опубл. 15.07.05. Бюл. № 7. 115. Патент № 14391 Україна. МПК А 01D 33/08. Очисник вороху коре- неплодів / Барановський В.М., Паньків М.Р., Виговський А.Ю.; заявник і влас- ник Тернопільський державн. техніч. університет ім. І. Пулюя. – № u200510816 ; заявл. 15.11.05 ; опубл. 15.05.06. Бюл. № 5. 116. Пат. № 28465 Україна. МПК А01D/33.08. Очисна система вороху коренеплодів / Паньків М.Р., Барановський В.М., Дубчак Н.А., Олійник О.Ф.; заявник і власник Тернопільський державн. техніч. університет ім. І. Пулюя. – № u 200708888 ; заявл. 01.08.2007 ; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20. 117. Дубчак Н. Результати порівняльних досліджень коренезбиральних машин / Наталія Дубчак, Віктор Барановський // Перша науково-технічна конференція факультету переробних і харчових виробництв : наук.-техн. конф., 19 травня 2011 р. : тези доп. – Тернопіль, 2011. – С. 34. 118. Паньків М.Р. Очисна система вороху коренеплодів / М.Р. Паньків, Н.А. Дубчак, В.М. Барановський, // Вісник ХНТУСГ. “Механізація сільськогосподарського виробництва”. – 2007.– Т. 1. – Вип. 59. – С. 33-36. 119. Погорілий Л.В., Волянський М.С., Фомічов А.М. Агробіологічні і фізико-механічні властивості кормових буряків як основа для розробки механізованого процесу збирання / Л.В. Погорілий, М.С. Волянський, А.М. Фомічов // Вісник сільськогосподарської науки. – К., 1986. – № 1. – С. 64– 69. 120. Барановський В. Аналіз технологічного процесу видалення залишків гички комбінованим викопуючим робочим органом / Віктор Барановський, Микола Підгурський, Галина Герасимчук // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2010. – Т. 15, № 4. – С. 55–62. 121. Прогнозування кількості грунту на поверхні тіла коренеплоду / В.М. Барановський, Д.Г. Войтюк, С.В. Кропивко [та ін.] // MOTRO’L 03. –Люблін-Київ : НАУ, 2003. – Т.6. – С. 164–172 (IV Міжн. наук.-техн. конф.). 122. Барановський В.М. Аналітичні дослідження маси налиплого грунту на поверхні тіла викопаних коренеплодів / В.М. Барановський, Д.Г. Войтюк, А.Ю. Виговський // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця, ВДАУ. – 2004. – № 3. – С. 9–12. 123. Барановський В.М. Розрахунок масових характеристик коренеплодів / В.М. Барановський, М.Р. Паньків // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : ЛДТУ, 2007. – Вип. 15.– С. 30–43. 124. Математичні моделі маси налиплого грунту на коренеплодах кормових буряків / Н.А. Дубчак, В.М. Барановський, В.Б. Онищенко [та ін.] // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – 2008. – № 12(2). – С. 314–326. 125. Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М. : Наука, 1981. – 706 с. – (Главная редакция физико-математической литературы). 126. Барановський В.М. Визначення коефіцієнта динамічної взаємодії коренеплодів / В.М. Барановський, Н.А. Дубчак, М.Р. Паньків // Сільськогосподарські машини. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 2007. – Вип. 15. – С. 14–22. 127. Дубчак Н. Аналіз процесу взаємодії коренеплоду з витком шнека / Наталія Дубчак, Віктор Барановський, Володимир Онищенко [та ін.] // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2011. – Т. 16, № 2. – С. 51–59. 128. Програма і методика проведення випробувань машин для збирання кормових буряків : [Мет. рекомендації] / ІМЕСГ, УкрЦВТ, КВП ДКЗ. – Глеваха, 1987. – 35 с. 129. КД 46.16.01.005 – 93 “Випробування сільськогосподарської техніки. Основні положення”. К.: – 34 с. 130. Бутенин Н.В. Курс теоретической механики : [учебник, том II. : Динамика, 3-е изд., исправл.] / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. – М. : Наука, 1985. – 496 с. 131. Булгаков В.М. Теория свеклоуборочных машин : Монография / В.М. Булгаков, М.И. Черновол, Н.А. Свирень. – Кировоград : ”КОД”, 2009. – 256 с. 132. Добронравов В.В. Курс теоретической механики : [учебник для вузов, 3-е изд., перераб.] / В.В. Добронравов, Н.Н. Никитин, А.Л. Дворников. – М. : Высшая школа, 1974. – 528 с. 133. Яблонский А.А. Курс теоретической механики : [учебник для вузов, часть 2, 4-е изд.] / Яблонский А.А.. – М. : Высшая школа, 1971. – 347 с. 134. Григорьев А.М. Винтовые конвейеры / Григорьев А.М. – М. : Колос, 1972. – 286 с. 135. Барановський В.М. Результати дослідження імпульсу сили удару та кута відбивання коренеплодів / В.М. Барановський, В.О. Соломка, В.Б. Онищенко [та ін.] // Вісник ХНТУСГ. “Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні”. – 2005. – Вип. 39. – С. 299–307. 136. Вайсон А.А. Подъемно-транспортные машины / Вайсон А.А.. М. : Высшая школа. – 1975г. – 257 с. 137. Барановський В.М. Визначення кутової швидкості обертання гвинта очисника коренеплодів / В.М. Барановський, М.Р. Паньків, Н.А. Дубчак [та ін.] // Науковий вісник НАУ. – 2006 – Вип. 95, частина 1. – С. 278–283. 138. Дубчак Н.А. Пошкодження коренеплодів кормових буряків на маятниковому копрі / Н.А. Дубчак, В.М. Барановський // Прогресивні технології і обладнання в машино- і приладобудуванні : міжн. наук.-техн. конф., 16 травня 2011 р. : тези доп. – Тернопіль, 2011. – С. 32-33. 139. Дубчак Н. Експериментальні дослідження співудару коренеплодів із гвинтовим конвеєром / Наталя Дубчак, Віктор Барановський, Володимир Онищенко // Зб. наук. праць Вінницького націон. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Вінниця: ВНАУ, 2010. – № 5. – С. 44–48. 140. ДСТУ 2258-93. Машини бурякозбиральні. – К. : Держстандарт України, 1993. – 18 с. 141. ГОСТ 20915-75. Сельскохозяйственная техника. Методы определе- ния условый испытаний. – М.: – С. 34. 142. Гурченко О. П., Кобець А. С., Барановський В.М. Конструювання уні версальної коренезбиральної машини. / О.П. Гурченко, А.С. Кобець, В.М. Барановський // Вісник ХДТУСГ. Підвищення надійності відновлюємих деталей машин. –Харків, 2001. –Т. 2, вип. 8. – С. 63–68. 143. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Доспехов Б.А. – М. : Колос, 1979. – 415 с. 144. Василенко П.М. Основы научных исследований. Механизация сельского хозяйства / П.М. Василенко, Л.В. Погорелый. – К. : Вища школа, 1985. – 266 с. 145. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Адлер Ю.П., Марков Е.В., Грановский Ю.В. – М. : Наука, 1976. – 279 с. 146. Крутов В.И. Основы научных исследований / В.И. Крутов, В.В. Попов ; под ред. В.И. Крутова. – М. : Высшая школа, 1989. – 363 с. 147. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента / Шенк Х. – М. : Мир, 1972.– 374 с. 148. Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментальных исследований и обработки данных / Веденяпин Г.В. – М. : Колос, 1973. – 159 с. 149. Бабицкий Л.Ф. Основы научных исследований / Бабицкий Л.Ф., Булгаков В.М., Войтюк Д.Г. – К. : Издательство НАУ, 1999. – 205 с. 150. Барановський В.М. Експериментальні дослідження пошкодження кормових буряків на маятниковому копрі / В.М. Барановський, Д.Г. Войтюк, А.Ю. Виговський // Сільськогосподарські машини. – Луцьк : ЛДТУ, 2001. – Вип. 8. – С. 5–10. 151. Експериментальні дослідження поправочного коефіцієнта та маси налиплого грунту на бічній поверхні тіла коренеплоду / Наталя Дубчак, Віктор Барановський, Марія Паньків [та ін.] // Зб. наук. праць Вінницького націон. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2011. – № 6. – С. 64–71. 152. Шабельник Б.П. Агрофізична характеристика кормових буряків / Б.П. Шабельник, В.М. Полупанов, В.М. Мартинов // Вісник сільськогос- подарської науки. – 1988. – № 10. – С. 74–75. 153. Особенности развития и формирования кормовой свеклы к моменту уборки / Б.П. Шабельник, В.Н. Полупанов, А.Ф. Завгородний [и др.] // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – К. : Урожай, 1985. – Вып. 62. – С. 8–11. 154. Гурченко О.П. Використання відминаючих вальців для відділення гички кормових буряків / О.П. Гурченко, В.М. Барановський, В.П. Захарченко // Механізація та електрифікація сільського господарства. – К. : Урожай, 1994. –Вип. 79. – С. 61–63. 155. Гурченко О.П. Відокремлення гички кормових буряків на вальцях / О.П. Гурченко, В.М. Барановський, В.П. Захарченко // Механізація та електрифікація сільського господарства”. – 1994. – Вип. 80. – С. 24 – 27. 156. Петрикович Ю.Я. Експериментальне визначення раціональних параметрів завантажувального транспортера та очисної гірки / Ю.Я. Петрикович // Механізація сільськогосподарського виробництва. – К. : НАУ, 1999. – Т. VІ. – с. 280–286. 157. Дубчак Н. Результати експериментальних досліджень очисної системи вороху коренеплодів / Наталя Дубчак, Марія Паньків, Віктор Барановський // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2008. – Т. 13, № 1. – С. 93 – 99 158. Пат. № 34881 Україна. МПК А01D/33.08. Комбінований очисник вороху коренеплодів / Паньків М.Р., Дубчак Н.А., Барановський В.М., Рамш В.Ю.; заявник і власник Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя. – № u 2008 03995 ; заявл. 31.03.2008 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. 159. Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показни- ків сільськогосподарської техніки : [навч.-метод. посібник для студентів економічних спеціальностей] / [М.Г. Данильченко, Б.Б. Гладич, Р.Б. Гевко, І.Г Ткаченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 267 с. 160. Техніко-економічне обґрунтування застосування машин, обладнання і технологій / [Гевко Р.Б., Гладич Б.Б., Павх І.І., Кириленко Т.П.] – Тернопіль:, 2003. – С. 138-144. 161. Гевко Р.Б. Система машин і механізмів АПК / Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Павх І.І. – Тернопіль, 2002. – 264 с. 162. Довідник з механізації виробництва цукрових буряків / [Проценко О.О., Паламарчук В.І., Козачук А.М. та ін.] ; за ред. О.О. Проценка. – [2-е вид., перероб. і доп.] – К. : Урожай, 1987. – 264 с. 163. Сельскохозяйственные машины и основы эксплуатации машинно- тракторного парка / [Четыркин Б.Н., Воцкий З.И., Поликутин Н.Г. и др.] – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Агропромиздат, 2001. – 336 с. 164. Гаркавий А. Оцінка техніки і технологій на конкурентоспроможність / Анатолій Гаркавий, Тарас Івашків, Роман Гевко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – № 6. – С. 23– 30.
Content type: Book
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monohrafiya_Baranovskyi.pdf8,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.