Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20779
Назва: Методичні вказівки проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу «Введення у спеціальність» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент»
Автори: Юрик Наталія Євгенівна, Шевчук Я.М.
Бібліографічний опис: 1. Албастова Л. Н. Технології ефективного менеджменту: Учбово-практична допомога / Л.Н. Албастова. – М. : ПРІОР, 1998. 2. Андрєєв В. І. Саморозвиток менеджера / В. І. Андрєєв. – М. : Народна освіта, 1995. 3. Бенедіктова В. І. Про ділову етику і етикет / В. І. Бенедіктова. – М. : Фонд «Правова культура», 1994. 4. Богданов А. А. Загальна організаційна наука / А. А. Богданов. – М. : Економіка, 1989. 5. Дункан У. Основоположні ідеї в менеджменті / У. Дункан; [пер. з англ.].– М. : Справа, 1996. 6. Загальний і спеціальний менеджмент: Навчальна допомога / [під ред. А.Л. Гапоненко, А.Н. Панкрухіна]. – М. : Вид-во РАГС, 1997. 7. Зігерт Ст. Керівник без конфліктів / Ст Зігерт., Л. Ланг. – М. : Економіка, 1990. 8. Кезін А. В. Менеджмент: методологічна культура: [навч. посіб.] / А. В. Кезін. – М. : Гардаріки, 2001. 9. Конфуцій. Уроки мудрості: [твори] / Конфуцій. – М. : Ексмо, 2002. 10. Кравченко А. І. Історія менеджменту: [навч. посіб. для студентів вузів]. / А. І. Кравченко. – М. : Академічний Проспект, 2002. 11. Кузьмін І. Психотехнології і ефективний менеджмент / І. Кузьмін. – М. : Технологічна школа бізнесу, 1994. 12. Лоськутов А. Ю. Введення в синергетику / А. Ю. Лоськутов, А. С. Михайлов – М. : Наука, 1990. 13. Марченко В. В. Соціальна психологія підприємництва. – Ярославль: Міжнародна акад. психологічних наук, 1996. 14. Менеджмент організації. Навчальна допомога / З. П. Румянцева, Н. А. Саломатін, Г. З. Акбердін. М. : ІНФРА-М, 1995. 15. Мільнер Б. З. Теорія організації : [підручник] / Б. З. Мільнер. – М. : ІНФРА-М, 1999. 16. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 030601 «Менеджмент». – Київ, 2011. 17. Освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста, магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». – Київ, 2011. 18. Петрунін Ю. Ю., Борисов В. К. Етика бізнесу: Навчальна допомога / Ю. Ю. Петрунін, В. К. Борисов. – М. : Справа, 2001. 19. Практична психологія для менеджерів: [підручник] / [під ред. М. К. Тутушкіної]. – М. : Філін, 1996. 20. Пригожін А. І. Соціологія організацій / А. І. Пригожін. – М. : Наука, 1980. 21. Самигін С. І. Психологія управління / С. І. Самигін, Л. Д. Столяренко. – Ростов н/Д. : Фенікс, 1997. 22. Соціально-психологічні дослідження керівництва і підприємництва / [під ред А. Л. Журавльов, Е. В. Шорохова]. – М. : Вид-во «Інститут психології РАН», 1999. 23. Старобінський Е. Е. Менеджмент на практиці. Управління персоналом. Управління виробництвом. Управління якістю. Досвід компаній США, Японії, Західної Європи / Е. Е. Старобінський. – М. : Книжковий мир, 2002. 24. Старобінський Е. Е. Як управляти персоналом / Е. Е. Старобінський. М. : Бізнес-школа «Інтел-Синтез», 1995. 25. Тарасов В. К. Персонал-технологія: відбір і підготовка менеджерів / В. К. Тарасов. – Л. : Машинобудування, 1989. 26. Тарасов В. К. Мистецтво управлінської боротьби / В. К. Тарасов. – Спб. : Політехніка, 2000. 27. Управління – це наука і мистецтво / [А. Файоль, Р. Емерсон, Ф. Тейлор, М. Форд]. – М. : Республіка, 1992. 28. Хажинський А. Гуру менеджменту / А. Хажинський; [пер. з англ. під ред. Ю.Н. Каптуревського]. – Спб. : Пітер, 2002. 29. Чернишев В. Н. Людина і персонал в управлінні / В. Н. Чернишев, А. П. Двінін. – Спб. : Енергоатоміздат, 1997. 30. Чи Гоу. Мистецтво володарювати. План збагачення держави. План посилення армії. План заспокоєння народу (XI ст.) / Гоу Чи, Шао Лю; [пер. з кит. ]. – Білі Мальви, 2001. 31. Шепель В. Н. Управлінська етика / В. Н. Шепель. – М., 1989.
Дата публікації: 2012
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя
Теми: Менеджмент, управління, спеціальність, кваліфікаця, менеджер, управлінець.
Кількість сторінок: 29
Короткий огляд (реферат): На сьогоднішній день актуальною стає проблема підготовки висококваліфікованих спеціалістів менеджменту організацій і адміністрування. Саме дисципліна «Введення у спеціальність» і забезпечує у визначальній мірі якісну підготовку таких спеціалістів. Метою викладання дисципліни «Введення у спеціальність» є набуття студентами знань про обрану спеціальність і первинні навички у сфері управління організацією і адміністрування, а також ознайомлення з вітчизняним і світовим досвідом у цій галузі знань.
Опис: Становлення ринкової економіки в Україні, зміна позицій на зовнішньому ринку, змусили керівників різних підприємств переглянути вимоги до рівня теоретичної та практичної підготовки фахівців в сфері менеджменту організацій і адміністрування. Це зокрема стосується як вміння володіти основами ринкової економіки та економічної стратегії діяльності організацій, творчо оцінювати суспільні та економічні явища, приймати обґрунтовані управлінські рішення, здійснювати загальне управління організаціями, володіти інноваційним мисленням, здатністю до ділового спілкування, підприємництва та комерційної діяльності, високим рівнем моральності і культури.
Зміст: Зміст Вступ 3 1. Тематика практичних занять 4 Розділ 1. Теоретичні основи становлення та розвитку менеджменту організацій і адміністрування. Особливості організації навчального процесу у вищій школі 4 Тема 1. Історія розвитку менеджменту організацій і адміністрування 4 Запитання для самоконтролю до теми 1 4 Тема 2. Менеджер як сфера професійної діяльності 5 Запитання для самоконтролю до теми 2 5 Тема 3. Сучасні технології і наукові методи навчання у вищій школі. Організація навчального процесу у вищій школі 6 Запитання для самоконтролю до теми 3 6 Тема 4. Організація навчального процесу у вищій школі 7 Запитання для самоконтролю до теми 4 8 Тема 5. Основні вимоги в системі підготовки фахівця з менеджменту і адміністрування. Стандарти вищої школи 8 Запитання для самоконтролю до теми 5. 8 Розділ 2. Практична діяльність менеджера по керівництву організацією і адмініструванню 10 Тема 6. Професійні якості менеджера 10 Запитання для самоконтролю до теми 6 10 Тема 7. Інструментарій менеджменту організацій 10 Запитання для самоконтролю до теми 7 10 Тема 8. Практична діяльність менеджера по керівництву організацією і адмініструванню 11 Запитання для самоконтролю до теми 8 11 Тема 9. Наукова, викладацька і консультативна діяльність менеджера 11 Запитання для самоконтролю до теми 9 12 2. Практичні завдання 12 3. Основні вимоги щодо виконання та оформлення практичної роботи 15 4. Індивідуальні завдання …………………………………………………………….15 5. Основні вимоги щодо виконання та оформлення індивідуальної роботи 21 6. Вибір теми реферату 15 7. Тематика рефератів 21 8. Визначення завдання дослідження й складання плану реферату 23 9. Підбір літературних джерел і додаткового матеріалу 23 10. Основні вимоги щодо виконання та оформлення самостійної роботи 24 11. Основні вимоги щодо оцінювання самостійної роботи 24 Рекомендована література 28
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20779
Власник авторського права: Юрик Наталія Євгенівна
Перелік літератури: Основна література: 1. Албастова Л. Н. Технології ефективного менеджменту: Учбово-практична допомога / Л.Н. Албастова. – М. : ПРІОР, 1998. 2. Андрєєв В. І. Саморозвиток менеджера / В. І. Андрєєв. – М. : Народна освіта, 1995. 3. Бенедіктова В. І. Про ділову етику і етикет / В. І. Бенедіктова. – М. : Фонд «Правова культура», 1994. 4. Богданов А. А. Загальна організаційна наука / А. А. Богданов. – М. : Економіка, 1989. 5. Дункан У. Основоположні ідеї в менеджменті / У. Дункан; [пер. з англ.].– М. : Справа, 1996. 6. Загальний і спеціальний менеджмент: Навчальна допомога / [під ред. А.Л. Гапоненко, А.Н. Панкрухіна]. – М. : Вид-во РАГС, 1997. 7. Зігерт Ст. Керівник без конфліктів / Ст Зігерт., Л. Ланг. – М. : Економіка, 1990. 8. Кезін А. В. Менеджмент: методологічна культура: [навч. посіб.] / А. В. Кезін. – М. : Гардаріки, 2001. 9. Конфуцій. Уроки мудрості: [твори] / Конфуцій. – М. : Ексмо, 2002. 10. Кравченко А. І. Історія менеджменту: [навч. посіб. для студентів вузів]. / А. І. Кравченко. – М. : Академічний Проспект, 2002. 11. Кузьмін І. Психотехнології і ефективний менеджмент / І. Кузьмін. – М. : Технологічна школа бізнесу, 1994. 12. Лоськутов А. Ю. Введення в синергетику / А. Ю. Лоськутов, А. С. Михайлов – М. : Наука, 1990. 13. Марченко В. В. Соціальна психологія підприємництва. – Ярославль: Міжнародна акад. психологічних наук, 1996. 14. Менеджмент організації. Навчальна допомога / З. П. Румянцева, Н. А. Саломатін, Г. З. Акбердін. М. : ІНФРА-М, 1995. 15. Мільнер Б. З. Теорія організації : [підручник] / Б. З. Мільнер. – М. : ІНФРА-М, 1999. 16. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 030601 «Менеджмент». – Київ, 2011. 17. Освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста, магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». – Київ, 2011. 18. Петрунін Ю. Ю., Борисов В. К. Етика бізнесу: Навчальна допомога / Ю. Ю. Петрунін, В. К. Борисов. – М. : Справа, 2001. 19. Практична психологія для менеджерів: [підручник] / [під ред. М. К. Тутушкіної]. – М. : Філін, 1996. 20. Пригожін А. І. Соціологія організацій / А. І. Пригожін. – М. : Наука, 1980. 21. Самигін С. І. Психологія управління / С. І. Самигін, Л. Д. Столяренко. – Ростов н/Д. : Фенікс, 1997. 22. Соціально-психологічні дослідження керівництва і підприємництва / [під ред А. Л. Журавльов, Е. В. Шорохова]. – М. : Вид-во «Інститут психології РАН», 1999. 23. Старобінський Е. Е. Менеджмент на практиці. Управління персоналом. Управління виробництвом. Управління якістю. Досвід компаній США, Японії, Західної Європи / Е. Е. Старобінський. – М. : Книжковий мир, 2002. 24. Старобінський Е. Е. Як управляти персоналом / Е. Е. Старобінський. М. : Бізнес-школа «Інтел-Синтез», 1995. 25. Тарасов В. К. Персонал-технологія: відбір і підготовка менеджерів / В. К. Тарасов. – Л. : Машинобудування, 1989. 26. Тарасов В. К. Мистецтво управлінської боротьби / В. К. Тарасов. – Спб. : Політехніка, 2000. 27. Управління – це наука і мистецтво / [А. Файоль, Р. Емерсон, Ф. Тейлор, М. Форд]. – М. : Республіка, 1992. 28. Хажинський А. Гуру менеджменту / А. Хажинський; [пер. з англ. під ред. Ю.Н. Каптуревського]. – Спб. : Пітер, 2002. 29. Чернишев В. Н. Людина і персонал в управлінні / В. Н. Чернишев, А. П. Двінін. – Спб. : Енергоатоміздат, 1997. 30. Чи Гоу. Мистецтво володарювати. План збагачення держави. План посилення армії. План заспокоєння народу (XI ст.) / Гоу Чи, Шао Лю; [пер. з кит. ]. – Білі Мальви, 2001. 31. Шепель В. Н. Управлінська етика / В. Н. Шепель. – М., 1989. Додаткова література: 32. Балабанов І. Т. Ризик-менеджмент / І. Т. Балабанов. – М. : Фінанси і статистика, 1996. 33. Булигін Ю. Е. Основи теорії організації соціального управління. Навчальна допомога / Ю. Е., Булигін, В. І. Волковський. – М. : Знання, – 2000. 34. Веснін В. Р. Менеджмент для всіх / В. Р. Веснін. – М. : Юрист, 1994. 35. Кінг В. Системний аналіз і цільове управління / В. Кінг; [ пер. з англ.] – М., 1974. 36. Крутік А. Б. Антикризовий менеджмент / А. Б. Крутік, А. І. Муравьев. – Спб. : Пітер, 2001. 37. Ладанов І. Д. Практичний менеджмент (психотехніка управління і самотренування) / І. Д. Лабанов. – М. : Елнік, 1995. 38. Капустін П. А. Управлінське консультування для керівників / П. А. Капустін. – Спб. : Видавничий Будинок «Бізнес-преса», 2000. 39. Кезін А. С. Менеджмент: методологічна культура: Навчальна допомога / А. С. Кезін. – М. : Гардаріки, 2001. 40. Румянцева З. А. Загальне управління організацією. Теорія і практика: [підручник] / З. А. Румянцева. – М. : ІНФРА-М, 2001. 41. Управлінське консультування / [пер. з англ.] – М.. : СП «Інтерексперт», 1992.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту у виробничій сфері

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ведення у спеціальність методичка.doc275,5 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора