Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20775
Назва: Методичні вказівки проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу «Антикризове управління» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання економічних спеціальностей
Бібліографічний опис: 1. Андрушків Б. М. Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич // Інноційна економіка. – 2009. – № 1. – С. 13–20. 2. Андрушків Б. М. Методи оцінки та аналізу ризику на підприємстві // Б. М. Андрушків, В. А. Паляниця // Вісник: економічні науки. – 2009. – № 5. – С. 4–13. 3. Антикризисное управление / [Крыжановский В. Г., Ламешков В. И., Лютер В. И. и др.] ; [под ред. Е. С. Мінаєва, В. В. Пагаушина]. – М. : Приор, 1998. – 236 с. 4. Антикризисное управление : [учеб. для студ. вузов, обучающ. по экон. спец.] / Э. М. Коротков, А. А. Беляев, Д. В. Валова и др. ; [под ред. Э. М. Короткова]. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 432 с. 10. Антикризисный менеджмент / [под ред. проф. А. Г. Грязновой]. – М. : Тандем ; ЭКМОС, 1999. – 368 с. 11. Антоненко Л. А., Методичні рекомендації по проведенню ділової гри «Формування кризис-групи» / [Л. А. Антоненко, С. М. Іванюта, В. Ф. Іванюта]. – Полтава : ПДАА, 2002. – 31 с. 12. Багол А. Г. Структура современных механизмов формирования стратегии предприятия / А. Г. Багол, Н. Л. Кусик // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: зб. наук. праць. – 2009. – № 21. – С. 35. 13. Баринов В. А. Антикризисное управление: [ученик] / В.А. Баринов. – М. : ФБК-ПРЕСС, 2002. – 515 с. 14. Булеев И. П. Антикризисное управление предприятием / И. П. Булеев, Н. Е. Брюховецкая. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1999. – 234 с. 15. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : [навч. посіб.] / В. О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 504 с. 16. Дмитренко А. І. Стратегії антикризової діяльності промислових підприємств / А. І. Дмитренко // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – № 4 (20). – С. 49–53. 17. Довбня С. Б. Методичні аспекти реструктуризації і санації підприємств / С. Б. Довбня, О. В. Щербина // Стратегія економічного розвитку України. Наук. збірник. Випуск 2(9). – Київ: КНЕУ. – 2002. – С. 543–555. 18. Економічна криза в Україні: наслідки та ефективність антикризової політики [Електронний ресурс] / [О. Пасхавець, Л. Верховодова, К. Агеєва, Д. Згортюк] // Інформаційний бюлетень Центру економічного розвитку – 2009. – Режим доступу: http://www.c-e-d.img/pdf/InformBul.pgf. 19. Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31. 20. Закон України «Про банкрутство» № 2343–ХІІ від 14. 05. 1992 (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. 21. Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про банкрутство» № 784–Х1У від 30. 06. 99 р. 22. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Голос України. – 2002. – 9 серпня. 23. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом // Голос України. – 1999. – № 23. – 30 липня. 24. Іванюта С. М. Антикризове управління: [навч. посіб.] / С. М. Іванюта. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 25. Кальніченко Л. Реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища / Л. Кальніченко, О. Медрул // Економіка України. – 2000. – № 10. – С. 27. 26. Кібук Т. М. Удосконалення процессу розробки та реалізації стратегії підприємства / Т. М. Кібук // Стратегія економічного розвитку України. Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 24-25. – С. 169–169. 27. Козаченко С. Реструктуризація промислових підприємств / С. Козаченко // Бизнес-Информ. – 1997. – № 17. – C. 25. 28. Коноков Д. Как выйти из кризиса крупным предприятиям / Д. Коноков, К. Рожков // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 4. – С. 88. 29. Копилюк О. І. Фінансова санація та банкрутство підприємств: [навч. посіб.] / О. І. Копилюк, А. М. Штангрет. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с. 30. Крутик А. Б. Антикризисный менеджмент: превентивные методы управления / А. Б. Крутик, А. И. Муравьев. – СПб. : Питер, 2001. – 430 с. 31. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580 с. 32. Лігоненко Л. О. Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління та економічного зростання суб’єктів підприємництва / Л. О. Лігоненко // Вісник Донецького університету. – Серія В : Економічні науки. – 1999. – Вип. 3. – 145 с. 33. Москвін С. О. Реорганізація підприємства у контексті нового законопроекту «Про банкрутство» / С. О. Москвін // WELCOME. – 1998. – № 11–12. – С. 4. 34. Родионова Н. В. Антикризисный менеджмент : [учеб. пособ. для вузов] / Н. В. Родионова. – М. : ЮНИТИ ; ДАНА, 2001. – 223 с. 35. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент : [навч. посіб.] / О. М. Скібіцький. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 568 с.
Дата публікації: 2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя
Теми: Антикризове управління, кризис-менеджер, криза, чинники кризи.
Кількість сторінок: 43
Короткий огляд (реферат): На сьогоднішній день актуальною стає проблема підготовки висококваліфікованих фахівців з навичками кризис-менеджера. Саме дисципліна «Антикризове управління» і забезпечує у визначальній мірі якісну підготовку таких фахівців. Метою викладання дисципліни «Антикризове управління» є набуття студентами знань про організацію діяльності підприємств в умовах кризової ситуації, необхідних для практичної управлінської діяльності.
Опис: Методичні вказівки призначені для студентів денної й заочної форм навчання з професійною орієнтацією на спеціальність 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Електронне урядування», які вивчають дисципліну «Антикризове управління». Вони передбачають глибоке й всебічне вивчення студентами теорії та самостійне закріплення практичних навиків управління у кризових ситуаціях. Загострення кризових процесів на рівні держави спричинили виникнення кризової ситуації на підприємствах різних галузей. Такий стан призвів не тільки до раптових кардинальних негативних тенденцій та змін, пов’язаних із зменшенням обсягів виробництва, скороченням персоналу, втратою конкурентної позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а й у деяких випадках до їх ліквідації (банкрутства). Основними причинами цієї ситуації є відсутність досвіду антикризового управління і стратегії діяльності підприємств в умовах кризи.
Зміст: Основними завданнями викладання даної дисципліни є набуття та засвоєння знань з основних аспектів теорії управління у кризових ситуаціях; ознайомлення з основними принципами та методами вирішення кризових ситуацій; виявлення причин кризового стану вітчизняних підприємств та форм його проявлення; аналіз методологічних основ формування стратегії антикризового управління підприємством; розроблення системи діагностики й запобігання банкрутству, а також стратегій виходу з кризових ситуацій на підприємствах; запровадження особливих форм і методів реструктуризації підприємства; обґрунтування системи розробки та відбору варіантів антикризової стратегії підприємства.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20775
Власник авторського права: Юрик Наталія Євгенівна
Перелік літератури: Рекомендована література Основна література: 1. Андрушків Б. М. Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич // Інноційна економіка. – 2009. – № 1. – С. 13–20. 2. Андрушків Б. М. Методи оцінки та аналізу ризику на підприємстві // Б. М. Андрушків, В. А. Паляниця // Вісник: економічні науки. – 2009. – № 5. – С. 4–13. 3. Антикризисное управление / [Крыжановский В. Г., Ламешков В. И., Лютер В. И. и др.] ; [под ред. Е. С. Мінаєва, В. В. Пагаушина]. – М. : Приор, 1998. – 236 с. 4. Антикризисное управление : [учеб. для студ. вузов, обучающ. по экон. спец.] / Э. М. Коротков, А. А. Беляев, Д. В. Валова и др. ; [под ред. Э. М. Короткова]. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 432 с. 10. Антикризисный менеджмент / [под ред. проф. А. Г. Грязновой]. – М. : Тандем ; ЭКМОС, 1999. – 368 с. 11. Антоненко Л. А., Методичні рекомендації по проведенню ділової гри «Формування кризис-групи» / [Л. А. Антоненко, С. М. Іванюта, В. Ф. Іванюта]. – Полтава : ПДАА, 2002. – 31 с. 12. Багол А. Г. Структура современных механизмов формирования стратегии предприятия / А. Г. Багол, Н. Л. Кусик // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: зб. наук. праць. – 2009. – № 21. – С. 35. 13. Баринов В. А. Антикризисное управление: [ученик] / В.А. Баринов. – М. : ФБК-ПРЕСС, 2002. – 515 с. 14. Булеев И. П. Антикризисное управление предприятием / И. П. Булеев, Н. Е. Брюховецкая. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1999. – 234 с. 15. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : [навч. посіб.] / В. О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 504 с. 16. Дмитренко А. І. Стратегії антикризової діяльності промислових підприємств / А. І. Дмитренко // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – № 4 (20). – С. 49–53. 17. Довбня С. Б. Методичні аспекти реструктуризації і санації підприємств / С. Б. Довбня, О. В. Щербина // Стратегія економічного розвитку України. Наук. збірник. Випуск 2(9). – Київ: КНЕУ. – 2002. – С. 543–555. 18. Економічна криза в Україні: наслідки та ефективність антикризової політики [Електронний ресурс] / [О. Пасхавець, Л. Верховодова, К. Агеєва, Д. Згортюк] // Інформаційний бюлетень Центру економічного розвитку – 2009. – Режим доступу: http://www.c-e-d.img/pdf/InformBul.pgf. 19. Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31. 20. Закон України «Про банкрутство» № 2343–ХІІ від 14. 05. 1992 (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. 21. Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про банкрутство» № 784–Х1У від 30. 06. 99 р. 22. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Голос України. – 2002. – 9 серпня. 23. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом // Голос України. – 1999. – № 23. – 30 липня. 24. Іванюта С. М. Антикризове управління: [навч. посіб.] / С. М. Іванюта. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 25. Кальніченко Л. Реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища / Л. Кальніченко, О. Медрул // Економіка України. – 2000. – № 10. – С. 27. 26. Кібук Т. М. Удосконалення процессу розробки та реалізації стратегії підприємства / Т. М. Кібук // Стратегія економічного розвитку України. Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 24-25. – С. 169–169. 27. Козаченко С. Реструктуризація промислових підприємств / С. Козаченко // Бизнес-Информ. – 1997. – № 17. – C. 25. 28. Коноков Д. Как выйти из кризиса крупным предприятиям / Д. Коноков, К. Рожков // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 4. – С. 88. 29. Копилюк О. І. Фінансова санація та банкрутство підприємств: [навч. посіб.] / О. І. Копилюк, А. М. Штангрет. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с. 30. Крутик А. Б. Антикризисный менеджмент: превентивные методы управления / А. Б. Крутик, А. И. Муравьев. – СПб. : Питер, 2001. – 430 с. 31. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580 с. 32. Лігоненко Л. О. Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління та економічного зростання суб’єктів підприємництва / Л. О. Лігоненко // Вісник Донецького університету. – Серія В : Економічні науки. – 1999. – Вип. 3. – 145 с. 33. Москвін С. О. Реорганізація підприємства у контексті нового законопроекту «Про банкрутство» / С. О. Москвін // WELCOME. – 1998. – № 11–12. – С. 4. 34. Родионова Н. В. Антикризисный менеджмент : [учеб. пособ. для вузов] / Н. В. Родионова. – М. : ЮНИТИ ; ДАНА, 2001. – 223 с. 35. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент : [навч. посіб.] / О. М. Скібіцький. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 568 с. Додаткова література: 36. Погорелов Ю. С. Модель вибору стратегії розвитку як складник загальної моделі розвитку підприємства / Ю. С. Погорелов // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: зб. наук. праць. – 2010. – № 22 (II). – С. 84–90. 37. Пушкарь А. И. Антикризисное управление: стратегии, модели, механизмы / [А. И. Пушкарь, А. П. Тридед, А. Л. Колос]. – Х. : ХДЭУ, 2001. – 452 с. 38. Семенов А. Г. Методологічні підходи до вибору стратегії фірми / А.Г. Семенов. – Сборник «Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности». – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2005. – С. 210–222. 39. Семенов А. Г. Особливості вибору та розробки стратегії на підприємстві / А.Г. Семенов // Держава та регіони, 2006. – № 4 . – С. 320–323. 40. Сомов Д. Розвиток методологічного інструментарію забезпечення процесу формування стратегії організації / Д. Сомов // Схід. – 2010. – № 1 (101). – С. 16–19. 41. Сторчак Н. О. Місце антикризового управління в економічній стратегії фірми / Н. О. Сторчак // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – № 3 (19). – С. 59–63. 42. Теория и практика антикризисного управления: [учебник для вузов] / [под ред. С. Г. Беляева и В. И. Кошкина]. – М. : Закон и право ; ЮНИТИ, 1996. – 469 с. 43. Туленков Н. В. Антикризисный менеджмент / Н. В. Туленков // Персонал. – 1998. – № 6. – С. 19–25. 44. Уткин Э. А. Антикризисное управление / Э. А. Уткин. – М. : Тандем ; ЭКМОС, 1997. – 400 с. 45. Хіт P. Кризовий менеджмент для керівників / P. Хіт ; [пер. с англ.]. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 23. 46. Холод З. М. Антикризове управління – система завчасної діагностики і захисту від кризових ситуацій / З. М. Холод, А. М. Штангрет // Наукові записки. – Л. : Українська академія друкарства, 2002. – Вип. 5. – С. 124–127. 47. Холод З. М. Кризові явища та антикризове управління в підприємницькій діяльності / З. М. Холод, А. М. Штангрет // Наукові записки. — Л. : Українська академія друкарства, 2003. – Вип. 6. – С. 121–124. 48. Холод З. М. Методологічні аспекти антикризового управління / З. М. Холод, А. М. Штангрет // Економіка промисловості. – 2002. – № 2. – С. 67–75. 49. Чернявский А. Д. Антикризисное управление: [учеб. пособ.] / А. Д. Чернявский. – К. : МАУП, 2000. – 204 с. 50. Шапуров О. О. Сутність, завдання та принципи антикризового управління / О. О. Шапуров // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 228–232. 51. Штангрет А. М. Реструктуризація як засіб виходу з кризового становища / А. М. Штангрет // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації. – Л. : ІРД НАН України, 2000. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 125–135. 52. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством : [навч. посіб.] / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 335 с.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Антикризове управління методичка.doc374,5 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора