Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20752
Назва: Основи метрології та електричних вимірювань. Навчально-методичний посібник
Автори: Решетник, Віктор Якович
Баб'юк, Сергій Миколайович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Решетник В.Я. Основи метрології та електричних вимірювань : навчально-методичний посібник для студентів електромеханічного факультету /. В. Я. Решетник, С. М. Бабюк. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 160 с.
Дата публікації: 2015
Видавництво: ТНТУ імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 621.753+ 621.317.3
ББК: 30.10+31.221
Кількість сторінок: 160
Опис: Для студентів електромеханічного факультету за напрямом підготовки 6.050601 – електротехніка та електротехнології денної та заочної форм навчання
Зміст: ПЕРЕДМОВА ...7-- РОЗДІЛ І. МЕТРИЧНА СИСТЕМА МІР. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН... 8 -- 1.1. Метрична система мір... 8-- 1.2. Міжнародна система одиниць фізичних величин...11-- 1.3. Одиниця кількості інформації – біт... 20-- 1.4. Одиниця рівня сигналу – децибел... 22-- РОЗДІЛ ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ... 23-- 2.1. Основні поняття і визначення метрології... 23-- 2.2. Засоби вимірювання. Робочі і зразкові засоби вимірювання... 25-- 2.3. Похибки вимірювання. Похибки засобів вимірювання... 26-- 2.4. Забезпечення єдності вимірювань... 28-- РОЗДІЛ ІІІ. НОРМУВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ... 32-- 3.1. Види метрологічних характеристик та їх визначення ..32-- 3.2. Нормування похибок засобів вимірювання. Клас точності засобів вимірювання ...39-- РОЗДІЛ ІV. ДЖЕРЕЛА ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ, ВИДИ ПОХИБОК ЗА ЇХ ПОХОДЖЕННЯМ І ВЛАСТИВОСТЯМИ. ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ... 43-- 4.1. Класифікація похибок за походженням ...43-- 4.2. Закони розподілу ймовірностей випадкових похибок і числові характеристики випадкової похибки. Довірчий інтервал і довірча ймовірність результату вимірювання... 44-- 4.3. Обробка результатів прямих рівноточних багатократних спостережень, представлення результату вимірювань... 48-- РОЗДІЛ V. АНАЛОГОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ... 53-- 5.1. Поняття про аналогові і цифрові сигнали та вимірювальні прилади... 53-- 5.2. Будова і принцип дії електромеханічних вимірювальних приладів... 54-- 5.3. Вимірювальні прилади магнітоелектричної системи... 55-- 5.4. Вимірювальні прилади електромагнітної системи... 58-- 5.5. Вимірювальні прилади електродинамічної системи... 60-- 5.6. Вимірювальні прилади феродинамічної системи...63-- 5.7. Вимірювальні прилади електростатичної системи ...64-- РОЗДІЛ VІ. ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ІНДУКЦІЙНОЇ СИСТЕМИ... 68-- 6.1. Однофазний індукційний лічильник електричної енергії... 67-- 6.2. Ідентифікація електромеханічних вимірювальних приладів... 74-- РОЗДІЛ VІІ. ВИМІРЮВАННЯ СТРУМУ І НАПРУГИ. РОЗШИРЕННЯ МЕЖ ВИМІРЮВАННЯ АМПЕРМЕТРІВ І ВОЛЬТМЕТРІВ ...78-- 7.1. Схеми вмикання у вимірювальне коло амперметра і вольтметра за умови меншої похибки ...78-- 7.2. Розширення меж вимірювання амперметрів постійного струму за допомогою шунта і вольтметрів за допомогою додаткового резистора... 78-- 7.3. Вимірювання великих постійних струмів (до 1000 А) за допомогою давачів Холла ...81-- РОЗДІЛ VІІІ. ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ ТА НАПРУГИ ...84-- 8.1. Вимірювальний трансформатор струму... 84-- 8.2. Вимірювальний трансформатор напруги ...86-- РОЗДІЛ ІХ. ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ І ЕНЕРГІЇ ПОСТІЙНОГО ТА ЗМІННОГО СТРУМУ... 91-- 9.1. Вимірювання потужності в колах постійного та однофазного змінного струму... 91-- 9.2. Короткі відомості з теорії трифазних кіл... 93-- 9.3. Вимірювання активної потужності при симетричному навантаженні трифазного кола «зіркою»... 93-- 9.4. Вимірювання активної потужності трифазної мережі методом двох... 94-- ватметрів (схема Арона) 9.5. Вимірювання реактивної потужності у трифазних колах... 95-- РОЗДІЛ X. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ОПОРІВ ...101-- 10.1. Вимірювання опорів методом амперметра і вольтметра ...101-- 10.2. Вимірювання опорів методом вольтметра і методом амперметра ...103-- 10.3. Прямі методи вимірювання опорів постійному струму ...104-- 10.4. Розрахунок опору, виміряного за схемою вольтметра на шкалі кілоомів... 105-- 10.5. Розрахунок опору, виміряного за схемою амперметра на шкалі Омів... 106-- 10.6. Логометричні омметри... 107-- РОЗДІЛ XI. ВИМІРЮВАННЯ НАПРУГИ І ОПОРУ МЕТОДАМИ ПОРІВНЯННЯ З МІРОЮ...109-- 11.1. Компенсатор постійного струму..109-- 11.2. Автоматичний компенсатор постійного струму... 110-- РОЗДІЛ XІI. МОСТОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ... 115-- 12.1. Міст постійного струму (міст Уітстона)... 115-- 12.2. Подвійний міст для вимірювання малих опорів (міст Томсона)... 117-- РОЗДІЛ ХIII. МОСТИ ЗМІННОГО СТРУМУ... 120-- 13.1. Умови рівноваги мосту змінного струму. Мости для вимірювання ємності, індуктивності і активного опору...121-- 13.2. Автоматичний міст змінного струму для вимірювання температури...123-- РОЗДІЛ ХIV. ПРИНЦИП РОБОТИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ОСЦИЛОГРАФА...125-- 14.1. Будова електронно-променевої трубки – ЕПТ...125-- 14.2. Принцип роботи ЕПТ...126-- 14.3. Функціональна схема електронно-променевого осцилографа ...126-- РОЗДІЛ ХV. ЦИФРОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ... 132-- 15.1. Аналого-цифрове перетворення ...132-- 15.2. Коди, які застосовують у ЦВП ...133-- РОЗДІЛ ХVІ. ЕЛЕМЕНТИ І БЛОКИ ЦИФРОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ...137-- 16.1. Логічні елементи і тригери ...137-- 16.2. Двійковий і двійково-десятковий лічильники...139-- 16.3. Декодер і знаковий індикатор...140-- РОЗДІЛ ХVII. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ І ПРИНЦИП ДІЇ ЦИФРОВИХ ВОЛЬТМЕТРІВ І ЧАСТОТОМІРІВ...144-- 17.1. Цифровий вольтметр часо-імпульсного перетворення...144-- 17.2. Цифровий вольтметр двотактного інтегрування – (ЦВДІ)...146-- 17.3. Цифровий частотомір...147-- РОЗДІЛ ХVIII. ЕЛЕКТРОННІ І ЦИФРОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ...150-- 18.1. Однофазні електронні і цифрові лічильники... 150-- 18.2. Трифазний електронний лічильник і автоматизовані системи контролю і обліку електроенергії ...157-- ЛІТЕРАТУРА... 157
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20752
Власник авторського права: © В. Я.Решетник, С. М.Бабюк , 2015; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Лаплас [Текст] : научное издание / Б. А. Воронцов-Вельяминов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Наука, 1985. - 286 с.
2. Власов, А. Д. Единицы физических величин в науке и технике [Текст] : справочник / А. Д. Власов. - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 176 с.
3. Камке, Д. Физические основы единиц измерения [Текст] : пер. с нем. / Д. Камке, К. Кремер ; ред. А. Н. Матвеев ; пер.: В. Е. Маркевич, Н. В. Мицкевич. - М. : Мир, 1980. - 208 с.
4. Метрологія та вимірювальна техніка [Текст] : підручник / [Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук та ін.] ; за ред. : Є. С. Поліщук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2- е вид., допов. та перероб. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 541 с.
5. Метрологія. Терміни та визначення. ДСТУ 2681-94 [Текст] : стандарт. - Офiц. вид. - К. : Держстандарт України, 1994. - 15 с.
6. Державна система забезпечення єдності вимірювань" ДСТУ 2682-94 [Текст] : стандарт. - Офiц. вид. - К. : Держстандарт України, 1994. - 68 с.
7. Дудюк Д. Л. Електричні вимірювання [Текст] : навч. посіб. / Д. Л. Дудюк, В.М. Максимів, Р.Я. Оріховський ; М-во освіти і науки України, Наук.- метод. центр вищ. освіти, Укр. держ. лісотехн. ун-т. 2-е вид., випр. - Львів : Афіша, 2003. - 265 с.
8. 8. Еріванцев І. М. Електричні вимірювання [Текст] : навч. посібник для інженер. спец. вузов / І. М. Еріванцев, В. В. Коваль. - Дніпропетровськ : Дніпр-ська книжк. друкарня, 1998. - 512 с.
9. Электрические измерения [Текст] : учебник / Л. И. Байда [и др.] ; ред.: А. В. Фремке, Е. М. Душин. - 5-е изд., перераб. и доп. - Л. : Энергия, 1980. - 392 с.
10. Электрические измерения (с лабораторными работами) [Текст] : учебник / Р. М. Демидова - Панферова [и др.] ; ред. В. Н. Малиновский. - М. : Энергоатомиздат, 1982. - 392 с.
11. Электрические измерения. Общий курс [Текст] : учебник для студентов электроэнергетических и электротехнических специальностей вузов / Ред. А.В. Фремке. - 4-е изд., перераб. и доп. - Л. : Энергия, 1973. - 424 с.
12. Электрические измерения (с лабораторными работами) [Текст] : учебник для средних специальных учебных заведений / Р.М. Демидова-Панферова, В.Н. Малиновский, В.С. Попов и др.; Ред. В.Н. Малиновский. - М. : Энергоиздат, 1982. - 391 с.
13. Основи метрології та електричних вимірювань: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.090603 всіх форм навчання. Укладач: доцент Решетник В. Я., ТНТУ ім.Івана Пулюя, Тернопіль, 2013 р.
14. Котур В. И. Электрические измерения и электроизмерительные приборы [Текст] : учеб. пособие для электромех. и приборостроит. техникумов / В. И. Котур, М. А. Скомская, Н. Н. Храмова. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 400 с.
15. Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація [Текст] : підручник для студ. вузів / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
osnovy_metrolohiyi_ta_elek_vymir.pdf2,53 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора