Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20737
Title: Методичні вказівки до виконання дипломної роботи ОКР «Магістр» для студентів спеціальності 8.05010101 – Інформаційні управляючі системи та технології
Authors: Маєвський, Олексій Вікторович
Мацюк, Олександр Васильович
Приймак, Микола Володимирович
Шевчук, Григорій Валерійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання дипломної роботи ОКР “Магістрˮ для студентів спеціальності 8.05010101– Інформаційні управляючі системи та технології / Укладачі: О. В.Маєвський, О. В.Мацюк , М.В.Приймак та ін. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя ,2014. – 196 с.
Issue Date: 2014
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
UDC: 681.3
BBK: 32.97
Number of pages: 196
Content: Вступ...5-- 1 Мета та завдання виконання кваліфікаційної роботи ... 8-- 1.1 Мета та завдання виконання кваліфікаційної роботи ...8-- 1.2 Загальні вимоги до змісту та структури роботи... 10-- 1.2.1 Структура магістерської роботи...11-- 1.2.2 Вимоги до змісту магістерської кваліфікаційної роботи...12-- 1.3 Зміст та вимоги до вступу магістерської кваліфікаційної роботи ...15-- 1.4 Зміст та вимоги до основної частини роботи...17-- 1.4.1 Зміст та вимоги до розділу «Аналітичний огляд літературних та інших джерел» .... 20-- 2 Системний аналіз та обґрунтування проблеми ...23-- 2.1 Системний аналіз об’єкту дослідження та предметної області...23-- 2.1.1 Особливості імітаційних моделей прийняття рішень ... 35-- 2.1.2 Особливості створення нової системи ... 44-- 2.2 Постановка та обґрунтування проблеми... 46-- 3 Методи проектування інтелектуальних систем ...52-- 3.1 Вибір та обґрунтування методів проектування інтелектуальних систем... 52-- 3.2 Вибір та обґрунтування методів проектування бази даних та знань...57-- 3.2.1 Методологія концептуального проектування реляційних баз даних ...59-- 3.2.2 Методи логічного проектування баз даних реляційного типу ...69-- 4 Засоби проектування інтелектуальної системи...87-- 4.1 Вибір та обґрунтування систем і технологій управління базами даних...87-- 4.2 Вибір та обґрунтування засобів проектування програмних систем ... 94-- 4.3 Вимоги до реалізації ...96-- 5 Практична реалізація ... 102-- 5.1 Описання реалізації завдання...102 5.2 Аналіз отриманих результатів ...104 5.2.1 Верифікація та валідація даних ...1054 5.2.2 Тестування продуктивності (performance testing)...109 5.2.3 Застосування формальних підходів до верифікації та валідації результатів...111 5.3 Аналіз контрольних прикладів ...112 5.3.1 Особливості валідації інтелектуальних систем ...113 6 Оформлення та порядок захисту магістерської роботи ...115 6.1 Організація дипломного проектування... 115 6.1.1 Керівництво магістерською роботою...115 6.1.2 Організація консультацій...116 6.1.3 Етапи виконання магістерської роботи...116 6.1.4 Контроль за ходом розробки дипломної роботи...118 6.2 Обов’язки осіб за організацію та проведення дипломного проектування...119 6.2.1 Обов’язки керівників дипломних робіт ...119 6.2.2 Обов’язки консультантів ... 120 6.2.3 Обов’язки студента-дипломника ...120 6.2.4 Обов’язки нормоконтролера ...121 6.3 Оформлення матеріалів магістерських робіт...122 6.3.1 Загальні вимоги ...122 6.3.2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки ...124 6.3.3 Вимоги до оформлення графічної документації...133 6.4 Перелік документів, які подаються в ДЕК при захисті магістерських кваліфікаційних робіт ...133 6.5 Підготовка до захисту та захист магістерської роботи ...134 6.6 Подання магістерської роботи ...136 Перелік рекомендованих джерел...140 Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20737
Copyright owner: © Маєвський О. В., Мацюк О. В., Приймак М. В., Шимчук Г. В., 2014; © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014
References (Ukraine): 1. Bui Minh Duc. Real-Time Object Uniform Design Methodology with UML. - Springer, 2007. 2. Helmer Olaf. Analysis of the Future: The Delphi Method. - Santa Monica: Rand Corporation, 1969. 3. Акофф R Системы, организации и междисциплинарные исследования / Акофф R - М.: Прогресс, 1969. - 164 с. - (Исследования по общей теории систем). 4. Акофф R О целеустремленных системах / Акофф Р., Эмери Ф. - М.: Сов. Радио, 1974. - 272 с. 5. Андрейчиков А. В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 368 с. 6. Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении / Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с. 7. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных / Атре Ш. - М.: Финансы и статистика, 1983.-320 с. 8. Бекаревич Ю. Самоучитель Microsoft Access 2000 / Ю. Бекаревич, Н. Пушкина. - СПБ.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. - 480 с. 9. Белкин А. Р. Принятие решений: комбинаторные модели апроксимации информации / А. Р. Белкин, М. Ш. Левин. - М.: Наука, 1990. - 157 с. 10. Бемер С. MS Access / Бемер С.; [пер. с нем.]. - СПБ.: BHV-Санкт- Петербург, 1995. -448 с. 11. Берко А. Ю. Застосування баз даних: навч. посібник / А. Ю. Берко, О. М. Верес. - Львів: Ліга-Прес, 2007. - 208 с. 12. Берко А. Ю. Організація баз даних: практичний курс / А. Ю. Берко, О. М. Верес. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. 150 с. 13. Берко А. Ю., Верес О. М. Організація баз даних та знань: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напряму «Комп’ютерні науки» спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень» / А. Ю. Берко, О. М. Верес. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. - 64 с. 14. Берко А. Ю. , Верес О.М. Проектування та застосування реляційних баз даних. Методичні вказівки до курсових робіт з дисципліни «Організація баз даних та знань» / А. Ю. Берко, О. М. Верес. - Львів: Видавничий центр ІППТ при НУ «Львівська політехніка», 2005; - 120 с.141 15. Берко А. Ю. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В.В. - Львів: «Магнолія 2006», 2008. - 456 с. - (Серія «Комп’ютинґ»), 16. Берко А. Ю. Системи електронної конвент-комерції: Монографія / Берко А. Ю., Висоцька В.'А., Пасічник В. В. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. -612 с. 17. Берко А. Ю., Верес О.М. Теоретичні основи баз даних: Конспект лекцій для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій / А. Ю. Берко, О. М. Верес. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. - 190 с. 18. Бишоп Дж. C# в кратком изложении / Дж. Бишоп, Н. Хорспул. - М.: Бином, 2005. - 472 с. 19. Боггс У. UML и Rational Rose / У. Боггс, М. Боггс. - М.: Изд. «ЛОРИ», 2008. - 600 с. 20. Бойко В. В. Проектирование баз данных информационных систем / В. В. Бойко, В. М. Савинков. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 351 с. 21. Борисов А. Н. Диалоговые системы принятия решений на базе мини-ЭВМ: Информационное, математическое и програмное обеспечение / Борисов A. H., Вильюмс Э. Р. Сукур Л. Я. - Рига: Зинатне, 1986. - 999 с. 22. Буров Є. В. Комп'ютерні мережі / Буров Є.В. - Львів: БаК, 1999. - 468 с. 23. Буров Є. В. Комп'ютерні мережі /Буров С. В.-2-е вид., випр. і доповн. - Львів: БаК, 2003.-584 с.: іл. 24. Буров Є. В. Комп'ютерні мережі: підручник / Буров Є. В. - Львів: «Магнолія-плюс», 2007.-262 с. 25. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++ / Буч Г. - 2-е изд.; [пер. с англ.]. - М.: Издательство Бином; СПб.: Невский диалект, 1999. - 720 с. 26. Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя / Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А.; [пер. с англ.]. - М.: ДМК, 2000. - 496 с. 27. Вейскас Дж. Эффективная работа с СУБД Microsoft Access 7.0 для Windows 95 / Вейскас Дж. - СПб.: Питер, 1997. - 848 с. 28. Вендров А. М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем / Вендров А. М. - М: Финансы и статистика, 2000. - 176 с. 29. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: учеб. / Вендров А. М. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256 с. 30. Вилкас Э. Н. Решения: теория, информация, моделирование / Э. Н. Вилкас, Е. 3. Май- минас. -М: Радио и связь, 1981. - 328 с. 31. Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джосон, Дж. Влиссидес; [пер. с англ.]. - СПб.: Питер, 2001. - 365 с. 32. Гарсиа-Молина Г. Системы баз данных: полный курс / Гарсиа- Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж.; [пер. с англ.]. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 1088 с.: ил.н - Парал. тит. англ. 33. Глобальні інформаційні системи та технології: моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту інформації: монографія / Пасічник В. В., Жежнич П. І., Краведь Р. Б., Пелещишин А. М., Тарасов Д. О. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка» , 2006. - 348 с. 34. Губанов В. А. Введение в системный анализ / Губанов В. А., Захаров В. В., Коваленко А. Н. - Л.: Из-во ЛГУ, 1979. - 232 с. 35. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / Дейт К. Дж. - 7-е изд.; [пер. с англ.]. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 1072 с.: ил. — Парал. тит. англ. 36. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / Дейт К. Дж.; [пер. с англ.]. - К.: Диалектика, 1998. - 784 с. 37. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / Дейт К. Дж. - 8-е изд.; [пер. с англ.]. М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 1328 с.: ил. — Парал. тит. англ. 38. Дейт К. Дж. Руководство по реляционной СУБД БВ2 / Дейт К. Дж. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 320 с. 39. Державні санітарні правила і норми робота з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин: ДСанПІН 3.3.2.007-98. 40. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микро- ЭВМ / Джексон Г. - М.: Мир, 1991.-252 с. 41. Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. Цеков; за редакцією Р. В. Бойка. - 2-е вид., випр. і доповн. - К: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», видавництво «Толока», 2008. - 64 с. 42. Долин П. А. Справочник по технике безопасности / Долин П. А. - М.: Энергоато-миздат, 1984. - 639 с. 43. Дюбуа Д. Теория возможностей: Приложения к представлению знай в информатике / Д. Дюбуа; [пер.с фр. В. Б. Тарасова под ред. С. А. Орловского]. - М.: Радио и связь, 1990.-286 с. 44. Естественное и искусственное освещение (с изменениямнии). СНиП 11-4-79. 45. Заяць В. М. Логічне і функційне програмування: навч. посібник/ В. М. Заяць, М. М. Заяць. - Львів: Бескид Біт, 2006. - 352 с. 46. Згуровський М.З. Основи системного аналізу / М. 3. Згуровський, Н. Д. Панкратова. К: ВНУ, 2007.-405 с. 47. Зелинский С. Э. Фильтры для экранов мониторов и ваше здоровье / С. Э. Зелинский // Компьютеры + Программы. - 1995. - №3. - С. 77—78. 48. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях: Монографія / Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник. - Львів: Видавничий дім «Цивілізація». 2009.-414 с. 49. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация / Карпова Т. С. - СПб.: Питер, 2002. - 304 с.: ил. 50. Кармайкл Э. Быстрая и качественная разработка программного обеспечения / Э. Кармайкл, Д. Хейвуд. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. - 400с. 51. Катренко А. В. Дослідження операцій: підручник з грифом МОН / Катренко А. В. - Львів: «Магнолія-2006», 2007. - 480 с. 52. Катренко А. В. Дослідження операцій: підручник з грифом МОН / Катренко А. В. 3-є вид., виправ, і доп.; - Львів: «Магнолія-2006», 2009. - 352 с. - (Серія «Комп’ю- тинґ»). 53. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп'ютери- зації: підручник з грифом МОН / Катренко A.B. - Львів: «Новий світ 2000», 2003. - 424 с. 54. Катренко А. В. Системний аналіз: підручник з грифом МОН / Катренко А. В. - Львів: «Магнолія-2006», 2009. - 352 с. - (Серія «Комп’ютинґ»), 55. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень: підручник з грифом МОН / Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. - K.: Видавнича група BHV, 2009. - 448 с.: ил. 56. Катренко Л. А. Охорона праці в галузі освіти / Л. А. Катренко, І. П. Пістун. - Суми: Універ. книга, 2001. - 344 с. 57. Квартани Т. Визуальное моделирование с помощью Rational Rose 2002 и UML / Т. Квартани. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. - 192 с. 58. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях: замещения и предпочтения / Р. Л. Кини, X. Райфа. - М.: Радио и связь, 1981. - 560 с. 59. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных: Учебное пособие Електронний ресурс / Кириллов В. В. - Санкт- Петербургский Государственный институт точной механики и оптики, 2000. - Режим доступу до посіб.: http://www.citforum.ru/ database/dbguide/index.shtml. 60. Клейнер Г. Б. Производственные функции / Клейнер Г. Б. - М.: ФиС, 1986. - 238 с. 61. Кнорринг Г. Я. Справочная книга для проектирования электрического освещения / Кнорринг Г. Я. - М.: Энергия, 1976. - 284с. 62. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Козелецкий Ю.; [пер. с польск.]. М.: Прогресс, 1979. - 504 с. 63. Колесников Л. Основы теории системного подхода / Колесников Л. - К.: Наук, думка, 1988.- 176 с. 64. Конноли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: учеб. пособие / Томас Конноли, Каролин Бегг, Анна Страчан. - 2-е изд.; [пер. с англ.]. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. - 1120 с.: ил. - Парал. тит. англ. 65. Конноли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: учеб. пособие / Томас Конноли, Каролин Бегг. - 3-є изд.; [пер. с англ.]. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 1440 с.: ил. - Парал. тит. англ. 66. Крачтен Ф. Введение в Rational Unified Process / Крачтен Ф.; [пер. с англ]. - М.: Вильямс, 2002. - 239 с. 67. Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных / Крёнке Д. - 8- е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 800 с.: ил. - (Серия «Классика computer science»). 68. Кузнецов С. Д. Будущие направления исследований в области баз данных: десять лет спустя. [Електронний ресурс] / Кузнецов С. Д. - Институт проблем программирования РАН, 1999. - Режим доступу: http://www.citforum.ru/database/articles/future_01. shtml. 69. Кузнецов С. Д. Крупные проблемы и текущие задачи исследований в области баз даннях / [Електронний ресурс] / Кузнецов С. Д. - Институт проблем программирования РАН, 2003. - Режим доступу: http://www.citforum.ru/database/articles/problems. 70. Кузнецов С. Д. Основы современных баз данных: Информационно- аналитические материалы / [Електронний ресурс] / Кузнецов С. Д. - Центр информационных технологий, 2001. - Режим доступу: http://www.citforum.ru/database/osbd/contents.shtml. 71. Кузнецов С. Д. Три манифеста баз данных: ретроспектива и перспективы / [Електронний ресурс] / Кузнецов С. Д. - Институт проблем программирования РАН, 2003. - Режим доступу: http://www.citforum.ru/database/articles/manifests/. 72. Кухтенко А. И. Кибернетика и фундаментальные науки / Кухтенко А. И. - К: Наукова думка, 1987. - 140 с.145 73. Ларичев О. И. Наука и искуство принятия решений / Ларичев О. И. - М.: Наука. 1979.-480 с. 74. Лемке Д. Microsoft Office Visio 2007 / Джуди Лемке. - Изд.: ЭКОМ Паблишерз. 2008.-368 с. 75. Леоненков A.B. Самоучитель UML/ A.B. Леоненков. - СПб.: БХВ- Петербург, 2001. -304 с. 76. Литвак Б. Г. Экспертная информация: Методы получения и анализа / Литвак Б. Г. - М.: Радио и связь, 1982. - 184 с. 77. Литвин В. В. Інтелектуальні системи. Моделі та методи побудови: навч.посіб. / Литвин В. В., Пасічник В. В., Яциптин Ю. В. - K.: Університет «Україна», 2007. - 534 с. 78. Литвин В. В. Інтелектуальні системи: підручник / Литвин В. В., Пасічник В. В.: Яцишин Ю. В. - Львів.: «Новий світ-2000», 2009. - 406 с. - (Серія «Комп’ютинґ»), 79. Лопухин М. М. ПАТТЕРН - метод планирования и прогнозирования / Лопухин М. М. - М.: Советское радио, 1971. - 159 с. 80. Лотов А. В. Введение в экономико-математическое моделирование / Лотов А. В. - М.: Наука, 1984.-356 с. 81. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория Интрилигатор М. - М.: Прогресс, 1975. - 606 с. 82. Макаров И. М. Целевые комплексные программы / Макаров И. М., Соколов В. Б.. Абрамов А. Л. - М.: Знание, 1980. - 135 с.: ил. 83. Маллинс К. С. Администрирование баз данных. Полное справочное руководство по методам и процедурам. Учебно-справочное издание / Крейг С.Маллинс. [пер. с англ.]. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. - 752 с. 84. Мартин Дж. Планирование развития автоматизированных систем / Дж. Мартин. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 196 с. 85. Мартиросова В. Г. Особливості праці користувачів ЕОМ / В. Г. Мартиросова // Охорона праці. - 1995. -№1.- С. 10—13. 86. Мейер Д. Теория реляционных баз данных / Мейер Д.; [пер. с англ.]. - М.: Мир, 1987.-608 с. 87. Месарович М. Теория многоуровневых иерархических систем / Месарович М., Мако Д., Такахара И. - М.: Мир, 1973. - 339 с. 88. Месарович М. Общая теория систем: Математические основы / М. Месарович, И. Такахара.-М. Мир, 1978.-311с. 89. Михеева В. Microsoft Access 2000 / В. Михеева , И. Харитонова. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 1999. - 1088 с. 90. Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа / Моисеев Н. Н. - М.: Наука, 1981.-488 с. 91. Научно-методические аспекты підготовки магистерских диссертаций: учеб. пособие. / С. И. Дворецкий, Е. И. Муратова, О. А. Корчагина, С. В. Осина. Тамбов: ТО- ГУП «Тамбовполиграфиздат», 2006. - 84 с. 92. Нікольський Ю. В. Дискретна математика: підручник з грифом МОН / Нікольський Ю. В., Щербина Ю. М., Пасічник В. В. - К.: Видавнича група BHV, 2007. - 368 с. 93. Нікольський Ю. В. Дискретна математика: підручник з грифом МОН / Нікольський Ю. В., Щербина Ю. М., Пасічник В. В - 2-ге вид. - Львів: «Магнолія-плюс», 2007. -608 с. 94. Нікольський Ю. В. Дискретна математика: підручник з грифом МОН / Нікольський Ю. В., Щербина Ю. М., Пасічник В. В. - Львів: «Магнолія- 2006», 2009. - 432 с. - (Серія «Комп’ютинґ»). 95. Новиков Ф. Microsoft Office 2000 в целом / Ф. Новиков, А. Яценко. - СПб.: БХВ- Санкт-ПетербурГг 1999. - 728 с. 96. Нотон П. Полный справочник по Java / П. Нотон, Г. Шилдт. - К.: Диалектика, 1997. - 592 с. 97. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны: ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. 98. Одрин М. В. Морфологический анализ систем / М. В. Одрин, С. С. Картавов. - К.: Наукова думка, 1977. - 183 с. 99. Опрацювання інформації. Символи та умовні позначення блок-схем даних, програм та систем, схем програмних мереж і системних ресурсів. ISO 5807-85. 100. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань. / В. В. Пасічник, В. А. Резніченко. - К.: Видавнича група BHV, 2006. - 384 с. 101. Пасичник В. В. Реляционные модели баз данных / В. В. Пасичник, А. А. Стогний. - М.: ЦНИИАТОМИНФОРМ, 1983. - 268 с. 102. Пасічник В. В. Сховища даних: навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська. - Львів: «Магнолія-2006», 2008. - 496 с. - (Серія «Комп’ютинґ»). 103. Пасічник В. В. Сховища та простори: Монографія / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. - 244 с. 104. Пелещишин А. М. Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування Регі: навч. посібник / Пелещишин А. М., Жежнич П. І., Марковець О. В. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. - 164 с. 105. Перегудов Ф. И. Введение в системный анализ / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. М.: Высшая школа, 1989. - 367 с. 106. ПК и здоровье пользователей // ЧИП. - 1997. - №7. — С. 80—84. 107. Положення про магістратуру НТУУ «КПІ» / Уклад. В. П. Головенкін. За заг. ред. Ю. 1. Якименка. - К.: ВПК «Політехніка», 2007. - 36 с. 108. Правила охорони праці під час експлуатації електронно- обчислювальних машин: ДНАОП 0.00-1.31-99. 109. Проектирование реляционной базы данных: метод, указания к курсовому проектированию по курсу «Базы данных» / Московский государственный институт электроники и математики; [сост. Карпова И. П.]. - М., 2003. - 28 с. 110. Производственные здания промышленных предприятий. СНиП 2.09.02-85. 111. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. СНиП 2.01.02-85. 112. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. - М.: Энергоиздат, 1982. - 89 с. 113. Пушников А. Ю. Введение в системы управления базами данных. Часть 1. Реляци онная модель данных: Учебное пособие / [Електронний ресурс] / Пушников А.Ю. Уфа: Изд-е Башкирского ун-та. 1999. - 108 с. - ІБВК 5-7477- 0350-1. - Режим доступу: http://www.citforum.ru/database/dbleam/index.shtml. 114. Пушников А. Ю. Введение в системы управления базами данных. Часть 2. Нормальные формы отношений и транзакции: Учебное пособие / [Електронний ресурс] / Пушников А.Ю. - Уфа: Изд-е Башкирского ун-та. 1999. - 138 с. - 18ВЫ 5-7477-0351-Х. - Режим доступу: http://www.citforum.ru/database/dblearn/index.shtml. 115. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования: ГОСТ 12.2.032 - 78. ССБТ. 116. Райордан Р. Основы реляционных баз данных / Райордан Р.; [пер. с англ.]. - М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2001. - 384 с.: ил. 117. Райхман Э. П. Экспертные методы в оценке качества товаров / Э. П. Райхман , Г. Г. Азгальдов. - М.: Экономика, 1974. - 151 с. 118. Ревунков Г. И. Базы и банки данных и знаний: учеб. для вузов / Ревунков Г. И., Самохвалов Э. Н., Чистов В. В.; под ред. В. Н. Четверикова. — М.: «Высшая школа», 1992.-367 с. 119. Рейльян Я. Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений / Рейльян Я. Р. - М.: «Финансы и статистика», 1989. - 206 с. 120. Роб П. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление / Роб Питер, Коронел Карл. - 5-е изд., перераб. и доп.; [пер. с англ.]. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. -1040с.: ил. 121. Розен В. В. Цель - оптимальность - решение / Розен В. В. - М.: Радио и связь, 1982.- 168 с. 122. Руа Б. Классификация и выбор при наличии нескольких критериев: в сб.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений / Руа Б. - М.: Мир, 1976. - С. 80—107. 123. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. Кернс. - М.: Радио и связь, 1991. - 224 с. 124. Санитарные нормы микроклимата производственных помещений. СН 4088-86. 125. Системы управления базами данных и знаний: справочное издание; под. ред. А.Н. Наумова. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 348 с. 126. Средства защиты в машиностроении: справочник / [С.В. Белов, А.Ф. Козьяков и др.]. - М.: Машиностроение, 1989. - 368 с. 127. Солнышков Ю. С. Обоснование решений (методологические вопросы) / Солныш- ков Ю. С. - М.: Экономика, 1980. - 168 с. 128. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения, 6-е изд. / И. Соммервилл; [пер. с англ..]. - М.: Изд. Дом «Вильямс», 2002. - 624 с. 129. Страуструп Б. Язык программирования C++/ Б. Страуструп. - М.; СПб.: Бином, Невский Диалект, 2004. - 1104 с. 130. Тиори Т. Проектирование структур баз данных: у 2 кн. / Т. Тиори, Дж. Фрай. - М.: Мир, 1985 - . Кн. 1.- 1985.-287 с. Кн. 2,- 1985.-320 с. 131. Трахтенгерц Э. А. Компьютерная поддержка принятия решений: научно-практ. изд. / Э. А. Трахтенгерц. - М.: СИНТЕГ, 1998. - 376с. - (Серия «Информатизация России на пороге XXI века»). 132. Ульман Дж. Базы данных на Паскале / Ульман Дж. - М.: Машиностроение, 1990. -386 с. 133. Ульман Дж. Основы систем баз данных/Ульман Дж.; [пер. с англ.]. - М.: Финансы и статистика, 1983. - 334 с. 134. Ульман Дж. Введение в системы баз данных / Ульман Джеффри Д., Уидом. Дженнифер. [пер. с англ.]. - М.: Издательство «Лори», 2000. - 374 с. 135. Фаулер М. UML в кратком изложении. Применение стандартного языка объектного моделирования / М. Фаулер , К. Скотт; [пер. с англ.]. - М.: Мир, 1999. — 191 с. 136. Федулов А. А. Введение в теорию статистически ненадежных решений / Федулов А. А., Федулов Ю. Т., Цыгичко В. Н. - М.: Радио и связь, 1979, - 276 с. 137. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / Фишберн П. - М.: Наука, 1978.-352 с. 138. Хаббард Дж. Автоматизированное проектирование баз данных / Дж. Хаббард. - М.: Мир, 1984. -294 с. 139. Хансен Г. Базы данных: разработка и управление / Гэри Хансен, Джэймс Хансен; [пер. с англ.]. - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. - 704 с.: ил. 140. Хомоненко А. Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений / Хомонен- ко А. Д., Цыганков В. М., Мальцев М. Г.; под ред. проф. А. Д. Хомоненко. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: КОРОНА принт, 2002. - 672 с. 141. Цикритизис Д. Модели данных / Д. Цикрнтизис, Ф. Лоховски. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 344 с. 142. Черноруцкий И. Г. Методы принятия решений / И. Г. Черноруцкий. - СПб.: БХВ- Петербург, 2005. - 416 с.: ил. 143. Черняк Ю. Системный анализ в управлении экономикой / Черняк Ю. - М.: Экономика, 1975. - 265 с. 144. Четвериков В. Н. Базы и банки данных / Четвериков В. Н., Ревунков С. И., Самохвалов Е. Н. - М.: «Высшая школа», 1987. - 268 с. 145. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: Аксиомы и модели / Э. Мулен. - М.: Мир, 1991.-463 с. 146. Юдин Д. Б. Число и мысль вып. 8. Сер. нар. ун-т. Естественно научн. фак. / Д. Б. Юдин , А. Д. Юдин. - М.: Знание, 1985. 192 с. 147. Шилдт Г. Самоучитель C++ / Г. Шилдт. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 688 с. 148. Шилдт Г. Искусство программирования на JAVA / Г. Шилдт, Д. Холмс. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. - 336 с. 149. Шйлдт Г. Полный справочник по C# / Г. Шилдт. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. -752 с. 150. Шум. Общие требования безопасности: ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри комп’ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_vkaz_do_dyplomnoyi_roboty.pdf2,93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools