Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20733
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 – «Кібербезпека»
Authors: Криськов, Андрій Анатолійович
Шимчук, Григорій Валерійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Криьков А.А. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 «Кібербезпека» / Укладачі : Криьков А.А., Шимчук Г.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя , 2016. – 84 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 19-May-2017
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 681.3(07)
BBK: 32.973-01
Number of pages: 84
Abstract: До навчально-методичного комплексу з курсу “Історія науки і техніки” входять навчальна і робоча навчальна програма з дисципліни, характеристика лекційних і практичних занять, списки рекомендованої до них обов’язкової та додаткової літератури, розгорнуті методичні рекомендації з вивчення кожної теми навчального курсу, перелік питань для самостійного вивчення, завдання до модульної контрольної роботи, довідкові матеріали (список Нобелівських лауреатів з фізики, хімії, фізіології і медицини, економіки; словник основних термінів, хронологічна таблиця основних подій).
Content: 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ… 3-- СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА…4-- 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА…5-- 2.1. Пояснювальна записка…5-- 2.2. Навчально-тематичний план курсу «Історія науки і техніки»…9-- 2.3. Структура залікового кредиту…10-- 2.4. Зміст навчальної дисципліни… 10-- ТЕМА 1. Історія науки і техніки як наука та навчальний предмет…11-- ТЕМА 2. Наука і техніка Стародавнього світу і доби Античності… 11-- ТЕМА 3. Прогрес наукової думки в епоху Середньовіччя. Наукова революція в природознавстві…13-- ТЕМА 4. Еволюція науки і техніки у XVIII – XIX ст. Промислова революція…15-- ТЕМА 5. Науковий і технічний прогрес першої половини XX ст… 18-- ТЕМА 6. Науково-технічна революція другої половини XX ст… 19-- ТЕМА 7. Наука і техніка на межі XX – XXI ст… 20-- СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ… 22-- 3. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА… 34-- 3.1. Робоча навчальна програма… 34-- 3.2. Зміст лекційного курсу «Історія науки і техніки»…35-- ЛЕКЦІЯ 1. ВСТУП ДО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ»…35-- ЛЕКЦІЯ 2. НАУКА І ТЕХНІКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ…37-- ЛЕКЦІЯ 3. ПРОГРЕС НАУКОВОЇ ДУМКИ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.. 40-- ЛЕКЦІЯ 4. ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ… 43-- ЛЕКЦІЯ 5. РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ…46 ЛЕКЦІЯ 6. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ…49-- ЛЕКЦІЯ 7. НАУКА І ТЕХНІКА НА МЕЖІ XX І XXI СТ…52-- 3.3. Практичні заняття… 54-- ЗАНЯТТЯ 1. НАУКА І ТЕХНІКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ…54-- ЗАНЯТТЯ 2. НАУКОВА РЕВОЛЮЦІЯ XVII СТ… 59-- ЗАНЯТТЯ 3. РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ У XVIII – XIX СТ… 63-- ЗАНЯТТЯ 4. НАУКА І ТЕХНІКА НА РУБЕЖІ XX І XXI СТ… 67-- ЗАНЯТТЯ 5. РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ… 69-- 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ…75-- ЗАНЯТТЯ 1. НАУКА І ТЕХНІКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ… 75-- ЗАНЯТТЯ 2. НАУКОВА РЕВОЛЮЦІЯ XVII СТ… 76-- ЗАНЯТТЯ 3. РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ У XVIII – XIX СТ… 78-- ЗАНЯТТЯ 4. НАУКА І ТЕХНІКА НА РУБЕЖІ XX І XXI СТ… 79-- ЗАНЯТТЯ 5. РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ… 81--
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20733
Copyright owner: © Криськов А.А., Шимчук Г.В., 2016; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
References (Ukraine): 1. Афанасьев Ю.Н, История науки и техники: конспект лекций / Ю. Н. Афанасьев, Ю.С. Воронков, С.В. Кувшинов; Российский гуманитарный университет [РГГУ], Российская академия наук [РАН]. Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. – М.: Российский гуманит. ун-т (РГГУ), 1999. – 265 с. 2. Бесов Л.М. Історія науки і техніки: 3-є вид., переробл. і доп. / Л.М. Бесов. – X.: НТУ ХПГ, 2004. – 382 с. 3. Бесов Л.М. Історія суспільства. – 3-є вид., переробл. і доп. / Л. М. Бесов. – X.: НТУ ХПГ, 2010 – 276 с. 4. Вертунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В. А. Вертунов. – К.: Аграрна наука, 2006. – 492 с. 5. Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники XVI – XIX веков / В. С. Виргинский. – М.: Просвещение, 1984. – 287 с. 6. Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники. 1870-1917 гг. / В.С. Виргинский, В. Ф. Хотеенков. – М.: Просвещение, 1988. – 304 с. 7. Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники с древнейших времен до середины XV века / В.С. Виргинский, В.Ф. Хотеенков. – М.: Просвещение, 1993. – 288 с. 8. Добров Г.М. Наука о науке / Г.М. Добров. – К.: Наук. думка, 1989. – 304 с. 9. З історії української науки і техніки: хрестоматія-посіб. / Співавт. – уклад.: В.І. Онопрієнко, А.А. Коробченко, О.Я. Пилипчук, С.П. Руда, Л.П. Яресько. – К.: АН ВІН України, 1999. – 171 с. 10. Зворыкин А.А. История техники / А.А. Зворыкин, Н.И. Осьмова, В.А. Чернышев, С.В. Шухардин / Под ред. Ю.К. Милонова. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 576 с. 11. Кузнецова Н.И. Наука в ее истории / Н.И. Кузнецова. – М.: Наука, 1982. – 127 с. 12. Михайличенко О.В. Історія науки і техніки: навч. посіб. / О.В. Михайличенко. – Суми : СумДПУ, 2013. – 346 с.23 13. Огурцов А.П. Історія світової науки і техніки: навч. посіб. – 2-е вид., перероблене / А.II. Огурцов, Л.М. Мамаев, В.В. Заліщук, С.X. Авраменко, В.А. Зінченко. – К., 2000. – 664 с. 14. Онопрієнко В.І. Історія української науки: курс лекцій / В. Онопрієнко, В. Ткаченко. – К.: Варта, 2010. – 652 с. 15. Палій В.М. Національна Академія наук України. 1918-2008. Персональний склад / В.М. Палій, Ю.О. Храмов. – К.: Фенікс, 2008. – 352 с. 16. Пилипчук О.Я. Історія науки та освіти в Україні (найдавніші часи – перша третина XX ст.): навч. посіб. з українознавства / О.Я. Пилипчук [та ін.]; Академія наук Вищої школи України. Сектор історії та методології освіти, науки і техніки. – К.: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. – 80 с. 17. Сергійчук В. Що дала Україна світові / Володимир Сергійчук – К.: ПП Сергійчук М.І., 2008. – 288 с. 18. Техника в ее историческом развитии (70-е годы XIX – начало XX в.) / Отв. ред. С.В. Шухардин, Н.К. Ламан, А.С. Федоров. – М.: Наука, 1982. – 510 с. 19. Техника в ее историческом развитии: От появления ручных орудий труда до становления техники машинно-фабричного производства / Отв. ред. С.В. Шухардин. – М.: Наука, 1979. – 416 с. 20. Храмов Ю.О. Фізика. Історія фундаментальних ідей, теорій та відкриттів / Ю.О. Храмов. – К.: Фенікс, 2012. – 816 с. 21. Чекман І. «Україно, обітована земле мого серця». Нобелівські лауреати – вихідці з України / І. Чекман // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 10. – С. 44 – 53. 22. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / В. Шендеровський. – К.: Вид-во “Рада”, 2003. – 416 с.24 ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 23. Авдухов А.Н. Наука и производство: век интеграции (США, Западная Европа, Япония) / А.Н. Авдухов. – М.: Наука, 1992. – 166 с. 24. Академік С.О. Лебедев – засновник вітчизняної обчислювальної техніки // Вісник Академії наук України. – 1993. – № 2. – С. 14 – 27. 25. Академія наук прогнозувала і попереджала (До 10-річчя чорнобильської трагедії) // Вісник Національної Академії наук України. – 1996. – № 3-4. – С. 20 – 25. 26. Аллаби М. Энциклопедия изобретений и открытий: От колеса до коллайдера / Майкл Аллаби, Эми-Джейн Бир, Джон Клак / Перевод с английского А. Гришин, Е. Кац, М. Лукьянова. – М.: Изд. группа “Азбука-Аттикус”, 2012. – 495 с. 27. Аптекарь М.Д. История инженерной деятельности / М.Д. Аптекарь, С.К. Рамазанов, Г.Е. Фрегер. – К.: Аристей, 2003. – 568 с. 28. Артоболевский И.И. Очерки истории техники в России с древнейших времен до 60-х годов XIX века / И.И. Артоболевский, А.С. Федоров, С.Я. Плоткин. – М.: Наука, 1989. – 385 с. 29. Ахиезер А.И. Развивающаяся физическая картина мира / А.И. Ахиезер. – X.: ННЦ ХФТИ, 1998. – 340 с. 30. Балабанов О.С. Комп’ютерний інтелект: можливості і реальність / О.С. Балабанов // Вісник Національної Академії наук України. – 1997. – №9-10. – С. 16 – 21. 31. Баранов М.И. Избранные вопросы электрофизики: монография в 2-х томах. Т. 1: Электрофизика и выдающиеся физики мира / М.И. Баранов. – X.: НТУ ХПИ, 2008. – 252 с. 32. Бернал Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1956. – 735 с. 33. Бесов Л.М. Науково-дослідна робота в Харківському політехнічному інституті (1950-1980 рр.) / Л.М. Бесов, М.В. Зозуля, В.М. Скляр // Історія української науки на межі тисячоліть: [зб. наук. праць / відп. ред. О.Я. Пилипчук]. – 2005. – Вип. 18. – С. 15 – 21. 34. Боголюбов А.Н. Социальная история математического естествознания / А.Н. Боголюбов // Нариси історії природознавства і техніки. – 1994. – № 41. – С. 3 – 16. 35. Боголюбов А.Н. Теория механизмов и машин в историческом развитии ее 25 идей / А.Н. Боголюбов. – М.: Гардарики, 1999. – 400 с. 36. Болгарский Б.В. Очерки по истории математики / Б.В. Болгарский. – М.: Высш. школа, 1979. – 368 с. 37. Брентис Б.Б. С. Ибн Сина (Авиценна) / Б.Б. Брентис. – К.: б.в., 1984. – 168 с. 38. Вавилов Ю.Н. Голгофа. Архивные материалы о последних годах жизни Н.И. Вавилова (1940-1943) / Ю.Н. Вавилов, Я.Г. Рокитянский // Вестник Российской академии наук. – 1993. – № 9. – С. 830 – 846. 39. Ван-дер-Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука. Ч. I: Математика Древнего Египта, Вавилона и Греции / Б.Л. Ван-дер-Варден. – М.: Физматгиз, 1959. – 460 с. 40. Ван-дер-Варден Б.Л. Пробуждающаяся наука. Ч. II: Рождение астрономии / Б.Л. Ван-дер-Варден. – М.: Наука, 1991. – 299 с. 41. Визган В.П. Научная революция в химии: факторы запаздывания / В.П. Визгин // Вестник истории естествознания и техники. – 1993. – № 1. – С. 3 – 15. 42. Вилейтнер Г. История математики от Декарта до середины XIX столетия / Г. Вилейтнер. – М.: Наука, 1978. – 507 с. 43. Виноградов Б.В. Аэрокосмическая съёмка как инструмент экологического контроля / Б.В. Виноградов // Вестник Российской академии наук. – 1994. – № 5. – С. 417 – 424. 44. Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века. Всеобщая история химии / ред. Ю.И. Соловьев – М.: Наука, 1980. – 399 с. 45. Волков В.А. Выдающиеся химики мира / В.А. Волков, Е.В. Бонский, Г.И. Кузнецова / Под. ред. Г.И. Кузнецова. – М.: Высш. школа, 1991. – 656 с. 46. Выгородский М.Я. Арифметика и алгебра в древнем мире. 2-е изд. / М.Я. Выгородский. – М.: Наука, 1967. – 368 с. 47. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.) / П.П. Гайденко. – М.: Наука, 1987. – 448 с. 48. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: Становление и развитие первых научных программ / П.П. Гайденко. – М.: Наука, 1980. – 568 с. 49. Гиндинкин С.Г. Рассказы о физиках и математиках / С.Г. Гиндинкин. – М.: Наука, 1981. – 448 с. 50. Глазичев В.Л. Замість мегаполіса – екополіс / В.Л. Глазичев // Вісник 26 Національної Академії наук України. – 1997. – № 7-8. – С. 74 – 77. 51. Горохов И.Н. Знать, чтобы делать. История инженерной профессии и ее роль в современной культуре / И.Н. Горохов. – М.: Знание, 1987. – 176 с. 52. Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники / В.Г. Горохов. – М.: Инфра-М, 2000. – 608 с. 53. Грабовский М.II. Атомный аврал / М.П. Грабовский. – М.: Научная книга, 2001. – 146 с. 54. Данилевський В.В. Винайдено в Росії / В.В. Данилевський. – К.: АН УРСР, 1951. – 388 с. 55. Деркач В.П. «Кибернетика – любовь его»: К 80-летию В.М. Глушкова / В.П. Деркач // Наука та наукознавство. – 2003. – № 3. – С. 10 – 50. 56. Дмитриев И.С. Охота на зеленого льва: алхимия в творчестве И. Ньютона / И.С. Дмитриев // Вестник истории естествознания и техники. – 1993. – № 2. – С. 2 – 14. 57. Ермаков Ю.М. От древних ремесел до современных технологий / Ю.М. Ермаков. – М.: Просвещение, 1992. – 127 с. 58. Жербін М.М. Микола Миколайович Бенардос (до 110-річчя його патенту з електрозварювання) / М.М. Жербін // Будівництво України. – 1997. – № 4. – С. 45 – 47. 59. Жмудь Л.Я. Зарождение истории науки в античности / Л.Я. Жмудь. – СПб. : РХГИ, 2002. – 424 с. 60. Зубов В.П. Леонардо да Винчи. 1452-1519 / В.П. Зубов. – М.–Л.: Наука, 1961. – 218 с. 61. Иванов Н.И. Философия техники / Н.И. Иванов. – Тверь: ТГТУ, 1997. – 189 с. 62. Илизаров С.С. Формирование в России сообщества историков науки и техники / С.С. Илизаров. – М.: Наука, 1993. – 258 с. 63. Історія науки і техніки в Україні: Анотований каталог 106 докторських і кандидатських дисертацій. 1979 – 2008 рр. / уклад.: О.Я. Пилипчук, О.О. Пилипчук, В.П. Шуманський. – К.: Вид-во “АСМІ”, 2008. – 264 с. 64. Кавецький В. Ставка – на енергію вітру / В. Кавецький, А. Симонов // Вісник Національної Академії наук України. – 1997. – № 7-8. – С. 26. 65. Казаков В.К. Очерки развития естественнонаучных и технических представлений на Руси в X – XVII вв. / В.К. Казаков. – М.: Наука, 1976. – 316 с.27 66. Карнап Р. Философские основания физики / Р. Карнап. – М.: Прогресс, 1971. – 390 с. 67. Кефели И.Ф. История науки и техники / И.Ф. Кефели. – СПб.: Балтийский гос. техн. ун-т, 1995. – 171 с. 68. Кирсанов В.С. Научная революция XVII в. / В.С. Кирсанов. – М.: Наука, 1987. – 343 с. 69. Кирсанов В.С. Ранние представления И. Ньютона о тяготении (1665-1669 гг.) / В.С. Кирсанов / Вестник истории естествознания и техники. – 1993. – № 2. – С. 16 – 28. 70. Ковтун Г.О. Розтрачений потенціал української науки / Г.О. Ковтун // Вісник Національної академії Наук України. – 2004. – № 6. – С. 32 – 36. 71. Колчинский Э.И. Эволюция биосферы / Э.И. Колчинский. – Л.: Наука, 1990. – 236 с. 72. Концепції сучасного природознавства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Карпов Я.С. [та ін.]. – К.: Професіонал, 2004. – 496 с. 73. Кордун Г.Г. Історія фізики: навч. посіб. 3-є вид., перероб. і доп. / Г.Г. Кордун. – К.: Вищ. шк., 1993. – 279 с. 74. Костенко Ю.Т. Харьковский политехнический: ученые и педагоги / Ю.Т. Костенко, В.В. Морозов, В.И. Николаенко, Ю.Д. Сакара, Л.Л. Товажнянский. – X.: Прапор, 1999. – 352 с. 75. Кудря С. Альтернативна енергетика – вимога часу / С. Кудря // Вісник Національної академії наук України. – 1997. – № 7-8. – С. 18 – 25. 76. Кузнецов В.И. Общая химия. Тенденция развития / В.И. Кузнецов. – М.: Высш. шк., 1989. – 288 с. 77. Кузнецов В.И. Естествознание / В.И. Кузнецов, Г.М. Идлис, В.Н. Рутина. – М.: Агар, 1996. – 383 с. 78. Кузнецова Н.И. Наука в ее истории: Методологические проблемы / Н.И. Кузнецова. – М.: Наука, 1982. – 128 с. 79. Кульчицький С. Історія Національної академії наук Українии у суспільно-політичному контексті 1918-1998 рр. / С. Кульчицький, Ю. Павленко, С. Руда, Ю. Храмов. – К.: Фенікс, 2000. – 528 с. 80. Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И.3. Налетова. Общая 28 ред. и послесловие С.Р. Микулинского и Л.А. Марковой / Т. Кун. – М.: Прогресс, 1975. – 288 с. 81. Левченко О.С. Україна – батьківщина шістьох Нобелевських лауреатів: бесіда з О.С. Левченком / записав Ю. Килимник // День. – 2003. – 12 груд. – С. 20. 82. Литвинко А.С. Становлення статистичної фізики в Україні (30-40 рр. XX ст.) / А.С. Литвинко. – К.: Фенікс, 2009. – 220 с. 83. Литвинко А.С. Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні / А.С. Литвинко. – К.: Академперіодика, 2009. – 304 с. 84. Лурье С.Я. Очерки по истории античной науки / С.Я. Лурье. – Л.: Изд- во АН СССР, 1947. – 403 с. 85. Льоцци М. История физики / М. Льоцци. – М.: Мир, 1970. – 464 с. 86. Маліцький Б.А. Прикладне наукознавство / Б.А. Маліцький. – К.: Фенікс, 2007. – 464 с. 87. Мандрыка А.П. Очерки развития технических наук. Механический цикл: монография / А.П. Мандрыка; отв. ред. Н.Н. Поляхов; Академия наук [АН] СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Л.: Наука, 1984. – 107 с. 88. Медовар Б.И. Металлургия вчера, сегодня и завтра / Б.И. Медовар. – К.: Наук. думка, 1986. – 132 с. 89. Микеле Джуа. История химии / перев. с итал. д. х. н. Г.В. Быкова. – М.: Мир, 1975. – 477 с. 90. Мусский С.А. Сто великих нобелевских лауреатов / С.А. Мусский. – М.: Вече, 2009. – 480 с. 91. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Історія розвитку. 1885-2010 рр. / уклад.: В.І. Ніколаєнко, В.В. Кабачек, С.І. Мешковая [та ін.]. – Харків: НТУ ХПІ, 2010. – 408 с. 92. Низовский А.Ю. Сто великих чудес инженерной мысли / А.Ю. Низовский. – М.: Вече, 2009. – 428 с. 93. Огурцов А.Л. От натурфилософии к теории науки / А.Л. Огурцов. – М.: ЦФ РАН, 1995. – 509 с. 94. Оноприенко В.И. Фундаментализация научного поиска в технических науках: К 70-летию Академии наук УССР / В.И. Оноприенко. – К.: Изд-во “Знание”, 1988. – 48 с.29 95. Оноприенко В.И. Становление высшего технического образования на Украине / В.И. Оноприенко, Т.А. Щербань. – К.: Наук, думка, 1990. – 140 с. 96. Онопрієнко В.І. Джерела з історії Українського наукового товариства в Києві / В.І. Онопрієнко, Т.О. Щербань. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2008. – 352 с. 97. Павленко Ю.В. “Дело” УФТИ. 1935-1938 / Ю.В. Павленко. – К.: Фенікс, 1998. – 324 с. 98. Павленко Ю.В. Природознавство в Україні до початку XX ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю.В. Павленко, С.П. Руда, С. А. Хорошева, Ю.О. Храмов. – К.: Академперіодика, 2001. – 420 с. 99. Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна / А. Пайс. – М.: Наука, 1989. – 573 с. 100. Паннекук А. История астрономии / А.Паннекук. – М.: Наука, 1966. – 327 с. 101. Паули В. Физические очерки / В. Паули. – М.: Наука, 1975. – 256 с. 102. Поликарпов В.С. История науки и техники: учеб. пособ. для студ. вузов / Поликарпов В. С. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1998. – 352 с. 103. Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія наук. Нарис історії / Полонська-Василенко Н.Д. – К.: Наук. думка, 1993. – Ч. 1. – 151 с.; Ч.2. – 215 с. 104. Поляков М.В. Класичний університет / М.В. Поляков, В.С. Савчук. – К.: Генеза, 2004. – 414 с. 105. Пружинин Б.И. Рациональность и историческое единство научного знания / Б.И. Пружинин. – М.: Наука, 1986. – 279 с. 106. Развитие металлургии в Украинской ССР / АН УССР. Сектор истории естествознания и техники Ин-та истории и др.; редкол.: З.И. Некрасов (отв. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1980. – 960 с. 107. Развитие химической технологии на Украине: В 2 т. – Т. 1: Химическая технология неорганических веществ / АН УССР. Сектор истории естествознания и техники Ин-та истории; О.В. Авилов (отв. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1976. – 314 с. 108. Развитие химической технологии на Украине: В 2 т. – Т. 2: Химическая технология органических веществ / АН УССР. Сектор истории естествознания и техники Ин-та истории; О.В. Авилов (отв. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1976. – 354 с. 109. Райнов Т.И. Наука в России XI – XVII веков: Очерки по истории 30 донаучных и естественнонаучных воззрений на природу / Т.И. Райнов. – М.-Л.: Наука, 1940. – 504 с. 110. Рожанский И.Д. Античная наука / И.Д. Рожанский. – М.: Наука, 1980. – 200 с. 111. Рожанский И.Д. История естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи / И.Д. Рожанский. – М.: Наука, 1988. – 448 с. 112. Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности / И.Д. Рожанский. – М.: Наука, 1979. – 488 с. 113. Рыжов К.В. 100 великих изобретений / К.В. Рыжов. – М.: Вече, 2002. – 528 с. 114. Саган Г.В. Мости єднання (співпраця української та іноземної науки 1918-1939 рр.) / Г.В. Саган; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – К.: б.в., 1999. – 95 с. 115. Самин Д.К. 100 великих ученых / Д.К. Самин. – М.: Вече, 2002. – 592 с. 116. Самин Д.К. 100 великих научных открытий / Д.К. Самин. – М.: Вече, 2002. – 480 с. 117. Симоненко О.Д. Электротехническая наука в первой половине XX века / О.Д. Симоненко. – М.: Наука, 1988. – 140 с. 118. Славетні імена Київського політехнічного інституту / редколегія: М.Ю. Ільченко, Л.О. Гріффен, В.О. Добровольський, В.О. Константинов, Л.С. Перелигіна, Л.Р. Слободян. – К.: “ЕКМО”, 2003. – 128 с. 119. Соловьев Ю.И. История химии: Развитие основных направлений современной химии / Ю.И. Соловьев. – М.: Просвещение, 1984. – 352 с. 120. Становление химии как науки: Всеобщая история химии. – М.: Наука, 1983. – 464 с. 121. Старостин Б.А. Параметры развития науки / Б.А. Старостин. – М.: Наука, 1980. – 280 с. 122. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории науки математики: пер. с нем. 5-е изд. / Д.Я. Стройк. – М.: Наука, 1990. – 256 с. 123. Сухотеріна Л.І. Внесок вчених в розвиток технічних наук в Україні в 30-х роках XX ст.: монографія / Л.І. Сухотеріна. – Одеса: Астро Принт, 1999. – 268 с. 124. Тверитникова О.Є. Зародження і розвиток науково-технічної школи 31 професора П.Г. Копняєва: монографія / О.Є. Тверитникова. – X. : НТУ ХПІ, 2010. – 212 с. 125. Товажнянский Л.Л. Академик Александр Михайлович Ляпунов: к 150-летию со дня рождения: монография / Л.Л. Товажнянский, К.В. Аврамов, Е.Е. Александров и др. – X.: НТУ “ХПИ”, 2007. – 288 с. 126. Топоров В.Н. Первобытные представления о мире: общий взгляд / В.Н. Топоров // Очерки истории естественно-научных знаний в древности. – М.: Наука, 1982. – С. 8 – 40. 127. Храмов Ю. Рання історія Академії наук України (1918-1921) / Храмов Ю., Руда С., Павленко Ю., Кучмаренко В. – К.: Манускрипт, 1993. – 247 с. 128. Чеканов А.А. Виктор Львович Кирпичев. 1845-1913 / А.А. Чеканов. – М.: Наука, 1982. – 175 с. 129. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: підруч. – 4-те вид., випр. і доп. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2004. – 307 с. 130. Шейпак А.А. История науки и техники. Материалы и технологии: учебное пособие / А.А. Шейпак. – М.: Изд-во МГИУ, 2009. – Ч. 1. – 276 с. 131. Шейпак А.А. История науки и техники. Материалы и технологии: учебное пособие / А.А. Шейпак. – М.: Изд-во МГИУ, 2010. – Ч. 2. – 343 с. 132. Шухардин С.В. История науки и техники: учеб. пособ. / С.В. Шухардин. – М.: МГИАИ, 1974. – Ч. 1. – 288 с. 133. Шухардин С.В. История науки и техники: учеб. пособ. / С.В. Шухардин. – М.: МГИАИ, 1976. – Ч. 2. – 355 с. 134. Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток / В.П. Яйленко. – М.: Наука, 1990. – 271 с. 135. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – М.: Прогресс, 1970. – 592 с.32 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА У МЕРЕЖІ INTERNET 1. Азимов А. Краткая история биологии / А. Азимов. – М.: Мир, 1967. – 176 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/ Ше/532140/. 2. Азимов Айзек. Краткая история биологии. От алхимии до генетики / Айзек Азимов. – М. : Центрполиграф, 2004. – 223 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/lile/586271/. 3. Азимов Айзек. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в химии. Пер. с англ, под ред. А.Н. Шамина / Айзек Азимов. – М.: Мир, 1983. – 312 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http:// www.twirpx.com/file/248692/. 4. Аптекарь М.Д. История инженерной деятельности / М.Д. Аптекарь. – К.: Изд-во “Аристей”, 2003. – 568 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://wvw.twirpx.eom/file/912374/. 5. Артёмов В.В. Русские учёные и изобретатели / В.В. Артёмов. – М.: Изд-во Росмен-Пресс, 2003 – 336 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/868441 /. 6. Архимед, Стевин Симон, Галилей Галилео, Паскаль Блез. Начала гидростатики. – М.–Л. : Государственное технико-теоретическое издательство, 1933. – 404 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http:// www.twirpx.com/file/669160/. 7. Башмакова И.Г. Хрестоматия по истории математики / И.Г. Башмакова, Ю.А. Белый. – М: Просвещение, 1976. – 318 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/254793/. 8. Белькинд Л.Д. История техники / Белькинд Л.Д. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1956 – 492 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/307505/. 9. Бернал Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал. – М.: Издательство иностранной литературы, 1956. – 736 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/251458/. 10. Берри А. Краткая история астрономии. Пер. с англ. Займовского С.Г. / A.Берри. – М.–Л.: ОГИЗ, 1946. – 363 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www. twirpx.com/file/782046/. 11. Бесов Л.М. Історія науки і техніки / Л.М. Бесов. – X.: НТУ ХПІ, 2004. –33 382 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twiгрх. com/file/646642/. 12. Бородулин Ф.Р. История медицины. Избранные лекции / Ф.Р. Бородулин. – М.: МЕДГИЗ, 1961. – 254 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/483109/. 13. Виноградова Г.Н. История науки и приборостроения: учеб, пособ. / Г.Н. Виноградова. – СПб : НИУ ИТМО, 2012. – 157 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/790132/. 14. Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники XVI – XIX вв. / B.С. Виргинский. – М.: Просвещение, 1984. – 287 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/168279/. 15. Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники с древнейших времён до середины XV века: Кн. для учителя / В.С. Виргинский. – М.: Просвещение, 1993. – 288 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www. twiгpx.com/file/184102/. 16. Зворыкин А.А. История техники / А.А. Зворыкин. – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962. – 772 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ua.bookfi.org/book/1221357. 17. Запарий В.В. История науки и техники / В.В. Запарий, С.А. Нефедов. – Екатеринбург, 2003. – 310 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Zapar/index.php. 18. Иофинов С.А. История техники и науки о механизации земледелия / C.А. Иофинов. Монография. – СПб.: СПбГАУ, 1994. – 179 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/944651/. 19. Кирилин В.А. Страницы истории науки и техники / В.А. Кирилин. – М. : Наука, 1986. – 456 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000056/st000.html. 20. Пікашова Т.Д. Основи історії науки і техніки: навч. посіб. / Т.Д. Пікашова, Л.О. Шашкова. – К.: ІЗМН, 1997. – 399 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/ Pikash.html. 21. Шухардин С.В. История науки и техники: учеб. пособ. / С.В. Шухардин. – М.: МГИАИ, 1976. – Ч. 2. – 355 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHUHARDIN_Semen.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри комп’ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Istoriya_nauky_i_tekhniky.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools