Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20729
Title: Викладання предметів циклу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін англійською мовою для іноземних студентів будівельних спеціальностей
Other Titles: Teaching of fundamental and professionally oriented subjects to foreign students of civil engineering department
Authors: Федак, Сергій Ігнатович
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Федак С.І. Викладання предметів циклу фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін англійською мовою для іноземних студентів будівельних спеціальностей. – Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - Вип. 15 - Черкаси, 2016. - С. 111- 119.
Journal/Collection: ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Issue Date: 12-Dec-2016
Country (code): UA
UDC: 372.862,531
Page range: 111-119
Abstract: Статтю присвячено питанням викладання предметів циклу професійно орієнтованих дисциплін для іноземних студентів спеціальності «Будівництво». Зосереджено увагу на особливостях побудови занять, структурі навчальних курсів, методах і прийомах викладання дисциплін. Указано на труднощі, які виникають під час викладання цих предметів іноземним студентам, зокрема використання термінів, математичних позначень тощо. Підкреслено важливість міждисциплінарних зв’язків, а також запропоновано способи раціонального опрацювання теоретичного матеріалу іноземними студентами.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20729
ISSN: 2076-586Х
References (Ukraine): 1. Семененко І. Є. Особливості фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / І. Є. Семененко // Педагогічний процес : теорія і практика. – 2014. – Вип. 2. – С. 33–36. 2. Білоус О. А., Максименко Ю. М. Особливості математичної підготовки студентів-іноземців : міжнар. наук-практ. семінар [«Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі»], (м. Суми, 28–29 лют. 2012 р.). – Суми, 2012. – С. 148–151. 3. Віхрова О. В. Методичні особливості навчання математики іншомовних студентів на підготовчих факультетах вітчизняних вузів / О. В. Віхрова, Н. О. Зінонос // Актуальні питання природничо-математичної освіти : зб. наук. праць. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – С. 5–8. 4. Милованова И. А. Формирование математических понятий у студентов- иностранцев в условиях постепенного овладения русским языком: автореф. дисс. ... канд. пед. Наук : 13.00.02 / И. А. Милованова. – Москва, 1995. – 17 с. 5. Карупу О. В. Аналіз практики викладання вищої математики українським та іноземним студентам в Національному авіаційному університеті / О. В. Карупу, Т. А. Олешко, В. В. Пахненко // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology. – 2013. – Vol. 5. – С. 88–92. 6. Про деякі особливості викладання математичних дисциплін іноземним студентам за кредитно-модульною системою / О. В. Карупу, Т. А. Олешко, В. В. Пахненко // Вісник Черкаського університету. Серія : «Педагогічні науки». – 2013. – Вип. 8 (261). – С. 52–57. 7. Баженов В. А. Будівельна механіка : Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування : навч. посібн. / В. А. Баженов, Г. М. Іванченко, О. В. Шишов, С. О. Пискунов. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2010. – 504 с. 8. Баженов В. А. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології : підручник / В. А. Баженов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов / за заг. ред. докт. техн. наук, проф. В. А. Баженова. – Київ : Каравела, 2009. – 696 с. 9. Вороніна Г. Р. Шляхи ефективного вивчення професійно-орієнтованої термінології студентами технічних спеціальностей : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». – [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1209. 10. Грицик Т. А. Психолого-педагогічні особливості навчання вищої математики студентів-іноземців / Т. А. Грицик // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 5. – С. 235–245. ISSN 2076-586X. Вісник Черкаського університету. 2016. № 15 118 11. Measurement units. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bipm.org/en/measurement-units/base-units.html. 12. Джеджула О. М. Методика викладання технічних дисциплін англійською мовою на основі використання мультимедійних засобів / О. М. Джеджула, В. М. Пришляк, Т. А. Хом’яківська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2014. – Вип. 37. – С. 387–392.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макет_Педагогика_15_Шпак.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.