Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20713

Title: Analytical and simulation modeling of the impact of vehicles on the ecological situation in ukraine and the ways of its improving
Other Titles: Аналітично-імітаційне моделювання впливу транспортних засобів на екологічну ситуацію в україні та шляхи її поліпшення
Authors: Прилипко, Олександр
Овезгельдиєв, Ата
Prylypko, Oleksandr
Ovezgeldyyev, Ata
Affiliation: Житомирський державний технологічний університет, Житомир, Україна
Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Prylypko O. Analytical and simulation modeling of the impact of vehicles on the ecological situation in ukraine and the ways of its improving / Oleksandr Prylypko, Ata Ovezgeldyyev // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 4 (84). — С. 139–148. — (Математичне моделювання. Математика).
Bibliographic description (International): Prylypko O., Ovezgeldyyev A. (2016) Analytical and simulation modeling of the impact of vehicles on the ecological situation in ukraine and the ways of its improving. Scientific Journal of TNTU (Tern.), no 4 (84), pp. 139-148 [in English].
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4 (84)
Issue Date: 27-Oct-2016
Submitted date: 5-Nov-2016
Date of entry: 17-May-2017
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 519.8
Keywords: екологія
транспортні засоби
математична модель
алгоритм
прогнозування
пальне
шкідливі речовини
ecology
vehicles
mathematical model
algorithm
prediction
fuel
harmful substances
Number of pages: 10
Page range: 139-148
Start page: 139
End page: 148
Abstract: Побудовано математичну модель, яка визначає залежність кількості витрат пального за деякий період часу від терміну експлуатації загального парку транспортних засобів населення України; від співвідношення кількості різних за потужністю класів транспортних засобів цього парку; від оптимізації режимів руху транспорту на дорогах. Знайдено загальні залежності між витратою пального, споживанням повітря і викидами шкідливих речовин у результаті експлуатації всіх видів індивідуальних транспортних засобів за певний період часу.
A mathematical model, which determines the amount of fuel dependence for a period of time from the life of the total vehicle fleet of the Ukrainian population; the ratio of the number of different power classes of vehicles of the fleet; optimization of traffic conditions on the road. Found the general relationship between fuel consumption, air consumption and emissions of harmful substances resulting from the operation of all types of private vehicles over a certain period of time.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20713
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL for reference material: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0715/
http://necu.org.ua/fiskalni-metody-rehulyuvannya-vykydiv-so2-avtotransportom-v-ukrayini/
References (Ukraine): 1. Архіпова, Г.І. Аналіз впливу відпрацьованих автомобільних газів на стан атмосферного повітря в густонаселених районах [Текст] / Г.І. Архіпова, І.С. Ткачук, Є.І. Глушков // Вісник НАУ. – 2009. – № 1. – С. 78 – 83.
2. Епифанцев, Б.Н. Прогнозирование загрязнения воздуха городским автотранспортом [Текст] / Б.Н. Епифанцев, Е.М. Михайлов // Математические структуры и моделирование. – 1999. – Вып. № 3. – С. 90 – 95.
3. Аргучинцева, А.В. Оценка загрязнения воздушной среды городов автотранспортом [Текст] / А.В. Аргучинцева, В.К. Аргучинцев, О.В. Лазарь // География и природные ресурсы. – 2009. – № 1. – С. 131 – 137.
4. Плящук, Л.Д. Оцінка викидів шкідливих речовин від автотранспортних засобів [Текст] / Л.Д. Плящук, Р.А. Васькін, В.О. Соляник, І.В. Васькіна // Екологічна безпека. – 2011. – № 2 (12). – С. 116 – 118.
5. Петров, Э.Г. Организационное управление городом и его подсистемами (методы и алгоритмы) [Текст] / Э.Г. Петров. – Харьков: Вища школа, 1986. – 144 с.
6. Мокін, В.Б. Моделювання поширення забруднювальних речовин у повітрі міста з використанням геоінформаційних технологій [Текст] / В.Б. Мокін, І.В. Варчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 5 – С. 13 – 18.
7. Гамаль, Х.В. Математичне та програмне забезпечення для просторової інвентаризації парникових газів у транспортному секторі [Текст] / Х.В. Гамаль // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 621. – С. 97 – 108.
8. Плящук, Л.Д. Моделювання поширення викидів від автотранспорту у селітебних територіях міст [Текст] / Л.Д. Плящук, Р.А. Васькін, І.В. Васькіна // Екологічна безпека. – 2011. – № 2 (12). – С. 36 – 38.
9. Benson P. A review of the development and application of CALINE (3 and 4 models). Atmos. Environ, 1992. Vol. 26B:3, рр. 107 – 113.
10. Air pollution Episodes: Modelling Tools for Improved Smog Management. IST-99-11764 / Ed. Dr. S. Dorling. Norwich, UK: Univer. of East Anglia, 2001, рр. 214 – 227.
11. Екологія та автомобільний транспорт [Текст] / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов, А.Г. Говорун, А.О. Корпач, Л.П. Мержиєвська. – К.: Арістей, 2006. – 292 с.
12. Горбунов, В.В. Токсичность двигателей внутреннего сгорания [Текст] / В.В. Горбунов, Н.Н. Патрахальцев. – М.: ФГУП «НАМИ», 2006. – 123 с.
13. Ілляшенко, С.М. Аналіз ринку мотоциклів України [Текст] / С.М. Ілляшенко, Н.Ю. Коваленко // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 1. – С. 115 – 125.
14. Петруня, О.М. Характеристика парку легкового автомобільного транспорту в Україні [Текст] / О.М. Петруня // Містобудування та територіальне планування. – 2009. – Вип. 32. – С. 349 – 355.
15. Кищун, В.А. Класифікація дорожніх легкових автомобілів [Текст] / В.А. Кищун // Наукові нотатки: міжвузівський збірник. Вип. 36. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – С. 137 – 143.
16. Зеркалов, Д.В. Екологічна безпека та охорона довкілля: монографія [Текст] / Д.В. Зеркалов – К.: Основа, 2012. – 514 с.
17. Скорина, Л.М. Вплив викидів автотранспорту на розвиток хвороб органів дихання у Вінницькій області [Текст] / Л.М. Скорина, А.В. Нагорна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 6. С. 20 – 23.
18. Итинская, Н.И. Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям [Текст] / Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. – М.: Колос, 1982. – 208 с.
19. Запорожець, А.О. Дослідження стехіометричної суміші «повітря-паливо» органічних сполук. Частина 1. Алкани [Текст] / А.О. Запорожець // Наукоємні технології. – 2014. – № 2 (22). – С. 163 – 167.
20. Овезгельдыев, А.О. Синтез и идентификация моделей многофакторного оценивания и оптимизации [Текст] / А.О. Овезгельдыев, Э.Г. Петров, К.Э. Петров. – К.: Наукова думка, 2002. – 163 с.
21. Перспективи використання альтернативних видів палива для автомобілів [Текст] / В.М. Кропівний, І.В. Шепеленко, М.В. Красота, І.Ф. Василенко // Збірник наукових праць КНТУ. – Кіровоград: КНТУ, 2008. – Вип. 20. – С. 110 – 115.
22. Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0715/.
23. Гомонай, В.І. Дослідження вмісту характерних компонентів вихлопних газів автомобілів, що працюють на різних типах палива [Текст] / В.І. Гомонай, В.С. Ходаковський, В.Ю. Лобко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Хімія. – 2005. – Вип. 13–14. – С. 152 – 155.
24. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д.С. – 2016. – 350 с.
25. Токмиленко, О. Фіскальні методи регулювання викидів CO2 автотранспортом в Україні: доповідь [Текст] / Олена Токмиленко. − Нац. екол. центр України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://necu.org.ua/fiskalni-metody-rehulyuvannya-vykydiv-so2-avtotransportom-v-ukrayini/.
References (International): 1. Arkhipova H.I., Tkachuk I.S., Hlushkov Ye.I. Analiz vplyvu vidpratsovanykh avtomobilnykh haziv na stan atmosfernoho povitria v hustonaselenykh raionakh, Visnyk NAU, 2009, no. 1, pp. 78 – 83. [in Ukrainian].
2. Epifancev B.N., Mixajlov E.M. Prognozirovanie zagryazneniya vozduxa gorodskim avtotransportom, Matematicheskie struktury i modelirovanie, 1999, vol. 3, pp. 90 – 95. [in Russian].
3. Arguchinceva A.V., Arguchincev V.K., Lazar' O.V. Ocenka zagryazneniya vozdushnoj sredy gorodov avtotransportom, Geografiya i prirodnye resursy, 2009, no. 1, pp. 131 – 137. [in Russian].
4. Pliashchuk L.D., Vaskin R.A., Solianyk V.O., Vaskina I.V. Otsinka vykydiv shkidlyvykh rechovyn vid avtotransportnykh zasobiv, Ekolohichna bezpeka, 2011, vol. 12, no. 2, pp. 116 – 118. [in Ukrainian].
5. Petrov E.G. Organizacionnoe upravlenie gorodom i ego podsistemami (metody i algoritmy), Xar'kov, Vyshcha shkola, 1986, 144 p. [in Russian].
6. Mokin V.B., Varchuk I.V. Modeliuvannia poshyrennia zabrudniuvalnykh rechovyn u povitri mista z vykorystanniam heoinformatsiinykh tekhnolohii, Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 2013, no. 5, pp. 13 – 18. [in Ukrainian].
7. Hamal Kh.V. Matematychne ta prohramne zabezpechennia dlia prostorovoi inventaryzatsii parnykovykh haziv u transportnomu sektori, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, 2008, no/ 621, pp. 97 – 108. [in Ukrainian].
8. Pliashchuk L.D., Vaskin R.A., Vaskina I.V. Modeliuvannia poshyrennia vykydiv vid avtotransportu u selitebnykh terytoriiakh mist, Ekolohichna bezpeka, 2011, vol. 12, no. 2, pp. 36 – 38. [in Ukrainian].
9. Benson P. A review of the development and application of CALINE (3 and 4 models), Atmos. Environ, 1992, vol. 26B:3, pp. 107 – 113.
10. Air pollution Episodes: Modelling Tools for Improved Smog Management. IST-99-11764, Ed. Dr. S. Dorling, Norwich, UK, Univer. of East Anglia, 2001, pp. 214 – 227.
11. Hutarevych Yu.F., Zerkalov D.V., Hovorun A.H, Korpach A.O., Merzhyievska L.P. Ekolohiia ta avtomobilnyi transport, Kiev, Aristei, 2006, 292 p. [in Ukrainian].
12. Gorbunov V.V., Patraxal'cev N.N. Toksichnost' dvigatelej vnutrennego sgoraniya, Moskva, FGUP “NAMI”, 2006, 123 p. [in Russian].
13. Illiashenko S.M., Kovalenko N.Yu. Analiz rynku mototsykliv Ukrainy, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 2007, no. 1, pp. 115 – 125. [in Ukrainian].
14. Petrunia O.M. Kharakterystyka parku lehkovoho avtomobilnoho transportu v Ukraini, Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 2009, vol. 32, pp. 349 – 355. [in Ukrainian].
15. Kyshchun V.A. Klasyfikatsiia dorozhnikh lehkovykh avtomobiliv, Naukovi notatky: mizhvuzivskyi zbirnyk. Vol. 36, Lutsk, RVV LNTU, 2012, pp. 137 – 143. [in Ukrainian].
16. Zerkalov D.V. Ekolohichna bezpeka ta okhorona dovkillia, Monohrafiia, Kiev, Osnova, 2012, 514 p. [in Ukrainian].
17. Skoryna L.M., Nahorna A.V. Vplyv vykydiv avtotransportu na rozvytok khvorob orhaniv dykhannia u Vinnytskii oblasti, Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 2011, no. 6, pp. 20 – 23. [in Ukrainian].
18. Itinskaya N.I., Kuznecov N.A. Spravochnik po toplivu, maslam i texnicheskim zhidkostyam, N.I. Itinskaya, Moskva, Kolos, 1982, 208 p. [in Russian].
19. Zaporozhets A.O. Doslidzhennia stekhiometrychnoi sumishi “povitria-palyvo” orhanichnykh spoluk, Alkany, Naukoiemni tekhnolohii, 2014, vol. 22, no. 2, pp. 163 – 167. [in Ukrainian].
20. Ovezgeldyyev A.O., Petrov E.G., Petrov K.E. Sintez i identifikaciya modelej mnogofaktornogo ocenivaniya i optimizacii, Kiev, Naukova dumka, 2002, 163 p. [in Russian].
21. Kropivnyi V.M., Shepelenko I.V., Krasota M.V., Vasylenko I.F. Perspektyvy vykorystannia alternatyvnykh vydiv palyva dlia avtomobiliv, Zbirnyk naukovykh prats KNTU, Kirovohrad, KNTU, 2008, vol. 20, pp. 110 – 115. [in Ukrainian].
22. Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0715/.
23. Homonai V.I., Khodakovskyi V.S., Lobko V.Yu. Doslidzhennia vmistu kharakternykh komponentiv vykhlopnykh haziv avtomobiliv, shcho pratsiuiut na riznykh typakh palyva, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Khimiia, 2005, vol. 13 – 14, pp. 152 – 155. [in Ukrainian].
24. Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2014 rotsi, Kiev, Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy, FOP Hrin D.S., 2016, 350 p. [in Ukrainian].
25. Tokmylenko O. Fiskalni metody rehuliuvannia vykydiv CO2 avtotransportom v Ukraini, dopovid, Kiev, Nats. ekol. tsentr Ukrainy. Available at: http://necu.org.ua/fiskalni-metody-rehulyuvannya-vykydiv-so2-avtotransportom-v-ukrayini/. [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2016, № 4 (84)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.