Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20699
Title: Виконання планів будівель
Other Titles: Bulding plans execution
Authors: Пік, Андрій Іванович
Скиба, Олена Павлівна
Денисюк, Надія Романівна
Peak, Andrii Ivanovych
Skyba, Olena Pavlivna
Denysiuk, Nadia Romanivna
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Пік А.І., Скиба О.П., Денисюк Н.Р. Виконання планів будівель: методичні вказівки та завдання до виконання графічної і самостійної роботи для іноземних студентів напрямку «Будівництво» з курсу «Інженерна графіка». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. 48с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 17-May-2017
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 744
Number of pages: 48
Abstract: Навчально-методичний посібник з курсу “Інженерна графіка” містить матеріали з будівельного креслення. Наведено основні вимоги, що ставляться до будівельних креслень, оформлення технічної документації. Подано необхідні відомості для виконання планів будівель, розрізів. Викладено правила оформлення зображень з урахуванням останніх вимог стандартів. Призначено для студентів університетів, коледжів і технікумів стаціонарної та заочної форм навчання будівельних спеціальностей, які згідно з навчальними планами вивчають дисципліну “Інженерна графіка”. Приведено зміст графічної роботи з виконання плану будівлі та розрізу будівлі.
Description: Методичні вказівки та завдання до виконання графічної і самостійної роботи для іноземних студентів напряму “Будівництво” з курсу «Інженерна графіка»
Content: 1. The aim of this study guide ...5-- 2. Modular coordination of dimensions in construction ...5-- 3. General rules of construction drawings graphic design ... 6-- 3.1. Dimensions... 6-- 3.2. Numerical; marks....9-- 3.3. Main inscriptions...... 10-- 3.4. Inscriptions...11-- 3.5. Coordination axes...12-- 4. Implementation of buildings plans...13-- 5. Stair drawing ...21-- 6. Conventional graphic plans of building structures and their elements....23-- 7. Tasks content...29-- 7.1. Plan execution ...30-- Supplements ...33-- Literature ... 44--
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20699
Copyright owner: © Пік А.І., О.П. Скиба, Н.Р. Денисюк, 2015; © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
References (Ukraine): 1. Михайленко, В.Є. Інженерна та комп'ютерна графіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов - [3-тє вид.] - К.: Каравела, 2003. - 344с. - ISBN 966-8019-19-9.
2. Русскевич, Н.Л Справочник по инженерно-строительномучерчению / Н.Л. Русскевич, Д.И. Ткач, М.Н. Ткач. – [2-е изд.].- К.: Будiвельник, 1987.- 264с.
3. Единая система конструкторской документации: основные положения / Изд. официальное. - М.: Издательство стандартов, 1983. - 344с.
4. Брилинг, Н. С. Черчение: [учеб.пособие для сред. спец. учеб. заведений] / Н. С. Брилинг ; [2-е изд.]. - М.: Стройиздат, 1989. - 420с. - ISBN 5-274- 00018-5.
5. Каминский, В. П. Строительное черчение: [учеб.для вузов] / В.П. Каминский, О.Г. Георгиевский, Б.В. Бдасов;-[2-е изд.].- М.: Архитектура-C, 2007. – 377 c.- ISBN: 5-9647-0004-3.
6. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень: ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). - К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. 53с. - (Національний стандарт України).
7. Годик, Е.И. Техническоечерчение / Е.И. Годик, Б.М. Лисянский, В.Е. Михайленко. – М.: Высшая школа, 1983. – 440с.
8. Брилинг, Н. Строительное и топографическоечерчение / Брилинг Н. – М.: Стройиздат, 1981. – 387с.
9. Короев, Ю.И. Черчение для строителей / Ю.И. Короев ; [7-е изд.] - М.: Высшая школа, 2001. – 256 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vykonannya_planiv_budivel.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools