Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20683
Назва: Основи інженерної графіки
Автори: Балабан, Степан Миколайович
Чиж, Віталій Михайлович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Балабан С.М., Чиж В.М. Основи інжене рної графіки: навчальний посібник. Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. 156с.
Дата публікації: 2013
Видавництво: ТНТУ імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 512.2
Кількість сторінок: 156
Короткий огляд (реферат): Навчальний посібник підготовлено відповідно до програм ви- вчення курсів «Нарисна геометрія» та «Інженерна графіка», затвердже- них Міністерством освіти і науки України для студентів механічних, електротехнічних і радіотехнічних спеціальностей. Видання сприяє розвитку у читача логічного та просторового мислення, його геометричного та графічного кругозору. Підручник містить теоретичні положення, приклади розв’язування задач та виконання комплексних графічних завдань. Видання корисне для інженерно-технічних працівників, студентів технічних коледжів і ліцеїв.
Опис: Навчальний посібник для технічних спеціальностей
Зміст: ВСТУП...3-- 1. Предмет “Інженерна графіка”, ціль і задачі курсу ...3-- 2. Позначення на кресленнях геометричних фігур, символів позиційності й логічних операцій...3-- Розділ 1... 5-- Способи графічних відображень, проекціювання точки... 5-- 1.1. Спосіб центрального проекціювання ... 5-- 1.2. Спосіб паралельного (циліндричного) проекціювання ... 6-- 1.3. Спосіб прямокутного (ортогонального) проекціювання ... 8-- 1.4. Спосіб ортогонального проекціювання на дві взаємно перпендикулярні площини проекцій...8-- 1.5. Епюр Монжа. Проекції точок у різних чвертях простору...10-- 1.6. Ортогональне проекціювання на три взаємно перпендикулярні площини проекцій...13-- 1.7. Взаємне положення двох точок. Конкуруючі точки...16-- 1.8. Перехід від осного епюра до безосного і від безосного до осного...18-- 1.9. Побудова проекцій точок за абсолютними координатами... 20-- 1.10. Побудова проекцій точок за відносними координатами ...21-- Розділ 2...23-- Проекціювання прямої лінії...23-- 2.1. Проекціювання лінії загального положення ...23-- 2.2. Побудова проекцій слідів прямої на площинах проекцій ...25-- 2.3. Проекціювання прямих, які займають особливе положення відносно площин проекцій... 27-- 2.4. Взаємне розміщення точки і прямої ...30-- 2.5. Поділ відрізка прямої у заданому відношенні...32-- 2.6. Побудова на кресленні натуральної величини відрізка прямої і кутів нахилу прямої до площин проекцій ...34-- 2.7. Взаємне розташування прямих у просторі...36-- Розділ 3...38-- Проекціювання площин...38-- 3.1. Способи зображення площин на кресленні ...38-- 3.2. Проекціювання площини загального положення...38-- 3.3. Побудова слідів площини на площинах проекцій..39-- 3.4. Проекціювання площин, які займають особливе положення відносно площин проекцій...41-- 3.5. Проекціювання прямих і точок, які належать площині... 44-- 3.6. Побудова проекцій плоских фігур ...45-- 3.7. Проекціювання головних ліній площини...47-- 3.8. Перетин довільних прямих та площин площинами окремого положення ...53-- 3.9. Перетин прямої з площиною загального положення та визначення видимості прямої на епюрі...55-- 3.10. Побудова проекцій лінії взаємного перерізу площин...57-- 3.11. Визначення кута між двома площинами, які перерізаються... 62-- Розділ 4...63-- Перпендикулярність прямих і площин. Метричні задачі ...64-- 4.1. Проекціювання плоских кутів. Проекціювання прямого кута...64-- 4.2. Побудова проекцій перпендикуляра до площини... 65-- 4.3. Визначення дійсної величини відстані від точки до площини ...66-- 4.4. Побудова проекцій площин, перпендикулярних між собою ...67-- 4.5. Побудова проекцій прямих перпендикулярних між собою ....69-- 4.6. Побудова проекцій прямої паралельної до площини...70-- 4.7. Побудова проекцій площин, паралельних між собою ...71-- Розділ 5...73-- Методи перетворення ортогональних проекцій ...73-- 5.1. Різновидності й особливості методів перетворення ортогональних проекцій...73-- 5.2. Метод заміни площин проекцій ...73-- 5.3. Метод плоскопаралельного переміщення...77-- 5.4. Метод обертання навколо осі перпендикулярної до площини проекцій (проекціюючої прямої)..79-- 5.5. Метод обертання навколо прямої рівня ...83-- 5.6. Визначення натуральних величин кутів між геометричними фігурами ...87-- Розділ 6...93-- Проекціювання поверхонь ...93-- 6.1. Визначення, утворення, класифікація поверхонь...93-- 6.2. Побудова проекцій точок і ліній, які належать поверхням геометричних тіл ... 96-- 6.3. Переріз поверхонь проекціюючими площинами ...100-- 6.4. Побудова проекцій точок перетину прямих ліній з поверхнями...105-- 6.5. Переріз піраміди площиною загального положення...108-- 6.6. Переріз призми площиною загального положення....113-- 6.7. Переріз конуса площиною загального положення...119-- 6.8. Переріз циліндра площиною загального положення ....122-- Розділ 7...126-- Побудова проекцій ліній взаємного перетину поверхонь...126-- 7.1. Загальні відомості й основні принципи побудови ліній взаємного перетину поверхонь ...126-- 7.2. Побудова проекцій лінії взаємного перетину двох поверхонь, одна з яких проекціююча ...128-- 7.3. Побудова проекцій лінії взаємного перетину двох нахилених поверхонь ...131-- 7.4. Побудова проекцій ліній взаємного перетину поверхонь методом паралельних січних площин ...138-- 7.5. Побудова проекцій ліній взаємного перетину поверхонь методом концентричних сфер...141-- 7.6. Побудова проекцій ліній взаємного перетину поверхонь методом ексцентричних сфер....145-- Розділ 8...147-- Побудова проекцій гвинтових ліній та поверхонь ...147-- 8.1. Загальні відомості й визначення ...147-- 8.2. Циліндрична гвинтова лінія ...147-- 8.3. Конічна гвинтова лінія...148-- 8.4. Прямий гелікоїд ...150-- 8.5. Косий гелікоїд...151-- Перелік посилань ...153-- Зміст ...155--
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20683
Перелік літератури: 1. Інженерна та комп'ютерна графіка: підручник для студ. вищ. за- кладів освіти [текст] / Михайленко В. Є. та ін. – К. : Каравела, 2003. – 344 с. – (Серія «Вища освіта в Україні»).
2. Михайленко, В. Є. Нарисна геометрія: підручник [текст] / В. Є. Михайленко. – К. :Вища шк., 1993. – 271 с.
3. Кириченко, А. Ф. Теоретичні основи інженерної графіки: підруч- ник [текст] / А. Ф. Кириченко. – Х.: Торнадо, 2002. — 496 с.
4. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии: учеб. Пособие [текст] / В. О. Гордон. – 26-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 2004. – 272 с.
5. Посвянский, А. Д. Краткий курс начертательной геометрии: учеб. для студентов втузов.– 2-е изд., перераб. [текст] / А. Д. Посвянский – М.:Высшая школа,1965 – 240с.
6. Лагерь, А. И. Инженерная графика [текст] / А. И. Лагерь. – Крас- ноярск: Изд. ун-та, 1987. – 215 с.
7. Хмеленко, О. С. Нарисна геометрія. Теорія та приклади рішення задач: підруч. / О. С. Хмеленко. – К. : Кондор, 2008. – 440 с.
8. Нарисна геометрія, інженерна та ком’ютерна графіка: навчально- методичний посібник для студентів немеханічних спеціальностей всіх форм навчання [текст] / П.П. Волошкевич, О.О. Бойко, Б.В. Панкевич, Є.В. Мар- тин, А.Л. Беспалов – Львів, вид-во НУ „Львівська політехніка”, 2007. – 240 с.
9. Шевченко, О.С. Нарисна геометрія: методичні вказівки до вико- нання графічних робіт та задач. Частина І [текст] / О.С. Шевченко, С.Т. Ше- вченко – Тернопіль: Збруч, 1979. – 152 с.
10. Шевченко, О.С. Нарисна геометрія. методичні вказівки до вико- нання графічних робіт та задач. Частина ІІ [текст] / О.С. Шевченко, С.Т. Ше- вченко – Тернопіль: Збруч, 1979. – 266 с.
11. Даниленко, В. Я. Основні поняття і задачі нарисної геометрії: те- ксти лекцій [текст] / В. Я.Даниленко – Х. – 1992. – 90 с.
12. Ковбашин, В.І. Нарисна геометрія: конспект лекцій частина пе- рша [текст] / В.І.Ковбашин, М.Й. Маркович, Ю.С. Рассказов. – Тернопіль, ТДТУ – 2005. – 95 с.
13. Ковбашин, В.І. Нарисна геометрія: конспект лекцій частина друга [текст] / В.І. Ковбашин, А.І. Пік, Ю.С. Рассказов. – Тернопіль: ТДТУ, 2009. – 83 с.
14. Ковбашин, В.І. Основні позиційні задачі: методичні вказівки та завдання до виконання графічних робіт з курсу нарисної геометрії [текст] / В.І. Ковбашин, А.І. Пік, Ю.С. Рассказов. – Тернопіль: ТДТУ, 2007. – 39с.
15. Метричні задачі: методичні вказівки та завдання до виконання графічних робіт з курсу «Нарисної геометрії» [текст] / С.М. Данильченко, В.І. Ковбашин, А.І. Пік, Ю.С. Рассказов. – Тернопіль: ТДТУ, 2007. – 27 с.
16. Перетин гранних поверхонь площинами загального положення: методичні вказівки та завдання до виконання графічних робіт з курсу «Ін- женерна графіка» [текст] / А.І. Пік, М.П. Милик, С.М. Балабан, В.І. Ковба- шин, Ю.С. Рассказов, С.М. Данильченко, М.Й. Маркович. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 18с.
17. Перетин тіл обертання площиною: методичні вказівки та за- вдання до виконання графічних робіт з курсу «Iнженерна графіка» [текст] / М.П. Милик, А.І. Пік, С.М. Балабан, В.І. Ковбашин, Ю.С. Рассказов. – Тер- нопіль: ТДТУ, 1997. – 18с.
18. Побудова ліній перетину поверхонь: методичні вказівки та за- вдання до виконання графічних робіт студентами денної форми навчання [текст] / С.М. Балабан, М.Й. Маркович, С.М. Данильченко, В.М. Чиж. – Те- рнопіль: ТДТУ, 2007. – 28 с.
19. Ковбашин, В.І. Основи геометричного креслення: методичний посібник та завдання для самостійної роботи й виконання графічних робіт з курсу «Інженерна графіка» [текст] / В.І. Ковбашин, А.І. Пік, Ю.С. Рассказов – Тернопіль: ТДТУ, 2008, – 80 с.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри будівельних конструкцій

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
osnovy_inzhenernoyi_hrafiky.pdf4,64 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора