Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20667
Title: Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни: «Наплавлення та напилення». Розділ«Напилення»
Authors: Пулька, Чеслав Вікторович
Смирнов, І.В.
Сенчишин, Віктор Степанович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Пулька Ч.В., Смирнов І.В., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Наплавлення та напилення». Розділ «Напилення». Тернопіль.: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. 63 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 12-May-2017
Publisher: ТНТУ ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 621.79
Number of pages: 65
Description: Для студентів денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання». Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з дисципліни «Наплавлення та напилення» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання».
Content: Вступ...4 Практичне заняття №1 «Обґрунтування типу та технології нанесення композиційного покриття»...5 Практичне заняття №2 «Визначення теплового балансу охолодження частинок при газотермічному напиленні»...16 Практичне заняття №3 «Визначення температурних залишкових напружень у покриттях при газотермічному напиленні» ...24 Практичне заняття №4 «Фізико- механічні властивості зносостійких вакуумно- конденсаційних покриттів» …33 Практичне заняття №5 «Оцінка умов нагріву частинки порошку в плазмовому струмені»...41 Практичне заняття №6 «Оцінка процесу нагріву частинок порошку з урахуванням залежності теплоємності газу від температури»...52 Література…57 Додаток...58
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20667
Copyright owner: © Ч.В. Пулька, І.В. Смирнов, В.С. Сенчишин, 2017., © ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017
References (Ukraine): 1. Аппен А.А. Температуроустойчивые неорганические покрытия.– Л.: Химия, 1967.– 239 с.
2. Поверхневі фізико-хімічні процеси: Методичні вказівки до практ. занять для студ. «Зварювання» /Уклад.: В.І. Копилов, І.В. Смирнов. – К.: ВПІ «Політехніка», 2005. – 56 с.
3. Самсонов Г.В., Борисова А.Л., Жидкова Т.Г. и др.. Физико – химические свойства окислов. Справочник. Изд-во «Металургия», 1978. 472 с.
4. Максимович Г.Г., Шатинский В.Ф., Копылов В.И. Физико– химические процессы при плазменном напылении и разрушении материалов с покрытиями.– Киев: Наук.думка, 1983.– 264 c.
5. Хасуи А., Моригаки О. Наплавка и напыление/ Пер. с японского – М.: Машиностроение, 1985. – 240с.
6. Верещака, А. С. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями / А. С. Верещака, И. П. Третьяков. – М.: Машиностроение, 1986. – 192 с.
7. Иванов Е.М. Инженерный расчет теплофизических процессов при плазменном напылении. Изд–во Сарат. Ун-та, 1983, с.140.
8. Газотермические покрытия из порошковых материалов: Справочник / Ю.С.Харламов, Ю.А.Харламов, С.Л.Сидоренко, Е.Н.Ардатовская . – К: Наукова думка, 1987. – 544 с.
9. Краткий справочник физико – химических величин. Изд. 8-е, перераб./Под. ред. А.А. Равделя и А.М. Понамаревой. – Л.: Химия, 1983. – 232 с.
10. В.М. Корж, В.Д. Кузнецов, Ю.С. Борисов, К.А. Ющенко. Нанесення покриття. Навчальний посібник. К.: Видавництво Арістей, - 2005. -204с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри технології та обладнання зварювального виробництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praktychni_ napylennya.pdf623,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools