Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20663
Title: Методичні рекомендації по опорному конспекту лекцій з дисципліни «Математичні методи ринкової економіки» для студентів спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра економічної кібернетики
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації опорного конспекту лекцій з дисципліни « Математичні методи ринкової економіки». частина І для студентів спеціальності 6.030502 «Економічної кібернетики» денної та заочної форми навчання / к.е.н., асистент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – с.63.
Issue Date: 2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: Кейнсіанська модель споживання
Кейнсіанська модель споживання
Балансові моделі
Виробнича функція
Number of pages: 63
Abstract: У методичних рекомендаціях на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки бакалаврів, розкрито суть лекційних матеріалів з дисципліни «Математичні методи ринкової економіки»; використання літературних джерел для розкриття та обґрунтування досліджуваної проблеми в науковому та економічному аспекті; використання фактичних даних про результати використання математичних методів у функціонуванні ринкови процесів в економіці, використання економічних методів для дослідження закономірностей у всіх сферах економіки;
Content: Вступ Тема 1 Основні дефініції математичного моделювання Основні терміни, контрольні запитання, тести Тема 2 Моделі споживчого ринку Лекція 2.1Модель поведінки споживача Лекція 2.2Кейнсіанська модель споживання Лекція 2.3Модель міжчасового споживчого вибору І. Фішера Лекція 2.4Модель життєвого циклу Ф. Модельяні Лекція 2.5Модель перманентного доходу М. Фрідмена Тема 3. Макроекономічні рівноважні та балансові моделі Лекція 3.1Балансові моделі ринкової економіки Лекція 4 Моделі фіскальної політики Лекція 5 Моделі банківської системи Лекція 6 Балансові моделі Тема 4 ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ Лекція 7 Виробнича функція Лекція 8 Моделі економічного циклу Лекція 9 Моделі економічного зростання Список використаних джерел
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20663
Copyright owner: © Гарматій Н.М., 2017
References (Ukraine): 1.Бабаев Н. С. «Абсолютная» безопасность или приемлемый риск? / Н. С. Бабаев, И. И. Кузьмин // Коммунист. – 1989. – № 7. – С. 75–81. 2.Балацкий О. Ф. Антология экономики чистой среды / О. Ф. Балацкий. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2007. – 272 с. 3.Белякова Е. В. Новая парадигма регионального развития / Е.В. Белякова [Электронный ресурс] // Проблемы современной экономики. – 2009. – №2(30). – Режим доступа к журналу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2547. 4.Быковский В.В. Концептуальные подходы к анализу структуры инвестиционного потенциала региона [Текст] / В.В Быковский // Вестник ВГУ. Серия экономика и управление. – 2005. - №1. ВВП Украины за ІIІ квартал 2009 г снизился на 15,9 % // «Перший Діловий», 16 листопада 2009. – Режим доступа: www.newsukraine.com.ua 5.Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учебник для вузов / Е. С. Вентцель. – Изд. 7-е, стереотипное. – М. : Высшая школа, 2001. – 575 с. 6.Ветошкин А. Г. Техногенный риск и безопасность : учебное пособие / А. Г. Ветошкин, К. Р. Таранцева. – Пенза : Изд-во Пензенского гос. ун-та, 2001. – 171 с. 7.Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації: монографія / З.В. Герасимчук. – Луцьк: Надстр’я, 2001. – 528 с. 8.Градов А.П. Национальная экономика. 2-е изд. / А.П. Градов – СПб.: Питер, 2005. – 240 с. 9.Данилишин Б. М. Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління / Б. М. Данилишин. – К. : НІЧЛАВА, 2001. – 260 с. 10.Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://12/ Доповідь «Про соціально-економічне становище України». – Режим доступа: 12 11.Дорошенко Ю.А. Экономический потенциал территории / Ю.А. Дорошенко. – СПб.: Химия, 1997. – 237 с. 12.Дружинина А.А. Инвестиционная привлекательность отрасли региона: понятийный аппарат и методические подходы к оценке / А. А. Дружинина // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). – 2008. – №5 (61). – С. 20-23 13.Єжов С. М. Теорiя ймовiрностей, математична статистика i випадковi процеси : навчальний посiбник / С. М. Єжов. – К. : ВПЦ "Київський унiверситет", 2001. – 140 с. 14.Єпіфанов А.О.Регіональна економіка :Навчальний посібник ./ Єпіфанов А.О.,Сало І.В.-К.:Наукова думка,1999.-334 с. 15.Жулавский А. Ю. Экологически сбалансированное развитие экономического потенциала территории / А. Ю. Жулавский // Проблеми оцінки економічного потенціалу підприємства та механізм використання його показників: матеріали науково-практичної конференції, 7-10 червня 2004 р. – Суми, 2004. – С. 21-23. 16.Заєць А. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування. - http:// www.municipal.gov.ua/data/loads/8slyhan_zbirnik_innovac_statta_zaec.doc 17.Зятковський І. В. Амортизаційні пільги в розвитку підприємництва / І. В. Зятковський // Фінанси України. – 1997. – № 2. – С. 54–59. 18.Кархов А. Экономические принципы концепции приемлемого риска / А. Кархов, Б. Максименко // Вопросы экономики. – 1992. –№ 1 – С. 63–67. 19.Качинський А. Б. Безпека загрози i ризик: наукові концепції та математичні моделі / А. Б. Качинський. – К., 2003. – 472 с. 20.Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія. / В.І. Кириленко – К.: КНЕУ, 2005. – 232 с. 21.Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка України: навч. посіб. / Д.В. Клиновий, Т.В. Пепа; за наук. ред. Л.Г. Чернюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 728 с. 22.Коваль Я.В.Регіональна економіка:навчальний посібник. /Коваль Я.В.,Антоненко І.Я.-К.: ВД «Професіонал»,2005.- 272 с 23.Козлитин А.М. Теоретические основы и практика анализа техногенных рисков. Вероятностные методы количественной оценки опасностей техносферы / А.М. Козлитин, А. И. Попов, П.А. Козлитин. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2002. – 178 с. 24.Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку [Текст] : монографія / О. В. Козьменко. – Суми : ДВНЗ «УАБС», 2008. – 350 с. 25.Козьменко С. Н. Экономика катастроф (инвестиционные аспекты) / С. Н. Козьменко. – К. : Наукова думка, 1997. – 204 с. 26.Конституція України (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV від 08.12.2004) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – С.44 27.Кризис В РФ и Украине. – Режим доступа: 29a 27.Лєонов С.В. Інвестиційний потенціал банківської системи України [Текст]: монографія / С.В. Лєонов. -Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. -375с. 28. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування / За ред. І. В. Крючкової. — Харків: Форт, 2000. 29. Малиш Н. А.Моделювання економічних процесів ринкової економіки: М20 Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 120 с 30.Методика розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 р. №60 [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України – Режим доступу до матер.: http://www.me.gov.ua 31.Методический подход к обоснованию приемлемого уровня сейсмического риска / М. А. Шахраманьян [и др.] // Прикладная геоэкология, чрезвычайные ситуации, земельный кадастр и мониторинг : сборник трудов. – М. : ИЛ РАН, 1999. – Вып. 3. –С. 78-85 32. Нижник Н.Р. Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: навч.посіб. / Н.Р. Нижник, О.А Машков / за заг. ред.. Нижник Н.Р. – К:Вид–во УАДУ, 1998. – 160 с. 33.Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М: Фонд экономической книги «Начала», 1997.-180с. 34.Орешин В.П. Методы государственного регулирования инвестиций / В.П. Орешин // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения – 2002» – М.: ТЕИС, 2002. – С. 215-218 35.Основы региональной экономики / [отв. ред. А.Г. Гранберг]. – М.: Экономика, 2000. – С. 83-84.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка_математичні_методи_ринкокої_економ_ лекції_2017.pdfМетодичні рекомендації757,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools