Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20659
Title: Методичні вказівки по опорному конспекту лекцій з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» для студентів спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра економічної кібернетики
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки по опорному конспекту лекцій з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» для студентів спеціальності 6.030502 «Економічної кібернетики» денної та заочної форми навчання / к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 104 с.
Issue Date: 2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: інвестиційний проект
інвестиційний проект
інвестиційний процес
чиста теперішня вартість
інвестиційний проект
інвестиційний проект
інвестиційний процес
чиста теперішня вартість
індекс прибутковості
період окупності
Number of pages: 104
Abstract: У методичних рекомендаціях на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки магістрів, розкрито методику для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів»; використання літературних джерел для розкриття та обґрунтування досліджуваної проблеми в науковому та економічному аспекті; використання фактичних даних про результати моделювання динамічних процесів; використання економічних методів для дослідження закономірностей динаміки діяльності підприємств у всіх сферах економіки;
Content: Вступ Лекція №1з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів»: Сутність економічної категорії інвестицій, класифікація інвестицій Лекція №2 з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів»: Характеристика інвестиційної діяльності підприємства. Інвестиційна стратегія Лекція №3 з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів»: Концепція ризику інвестиційної діяльності Лекція №4 з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів»: Поняття та класифікації інвестиційних проектів Лекція №5 з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» Основні кількісні характеристики інвестиційних проектів Лекція №6з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» Основні критеріальні показники ефективності інвестицій Лекція №7 з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» Моделювання беззбитковості інвестиційного проекту Лекція №8 з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» Вибір оптимальних інвестиційних альтернатив за допомогою крите рільних показників ефективності Лекція №9 з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» Математичні методи ризику інвестиційних процесів Лекція №10 з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» Моделювання ефективності інвестиційних проектів з використанням теорії нечіткої логіки Лекція №11 з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» Метод управлінських опціонів Лекція №12 з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» Алгоритм поетапного формування портфеля інвестиційних проектів підприємства Лекція №13-15 з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» Економіко-математичні методи прийняття рішень без використання чисельних значень ймовірностей Тема 16-17 Системний аналіз ризиків проекту
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20659
Copyright owner: © Гарматій Н.М., 2017
References (Ukraine): 1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Пер.с англ. под общ. ред. В.И. Данилова-Данильяна. – М.: Прогресс, 1985. – 326 с. 2. Алєксєєв А.А., Костіна Н.І., Кононець О.Я. Фінансово-економічні експертні системи. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2004. – 280 с. 3. Анализ риска при разработке и экспертизе проектов: Методические рекомендации / Составители: Воркут Т.А., Колотов А.Р., Кучеренко О.В. – К.: Международный центр приватизации, инвестиций и менеджмента, 1994. – 29 с. 4. Аналіз вигід та витрат: Практичний посібник / Секретаріат Ради Скарбниці Канади. Пер. з англ. С.Соколик. Наукова редакція перекладу О.Кілієвич. – К.: Основи, 1999. – 175 с. 5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 458 c. 6. Бернес В., Хавранек П.М. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований: Перевод с англ. / Перераб. и доп. изд. – М: АОЗТ “Интерэксперт”, 1995. – 343 с. 7. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К., 2000. – 512 с. 8. Берлин А., Арзямов А. Механизм инвестиционных решений на промышленном предприятии / Проблемы теории и практики. – 2001. – №01. http://www.cfin.ru. 9. Бондаренко О.А., Козьменко С.Н. Оптимізація інвестиційного забезпечення інновацій як засіб стабілізації та росту економіки України. – Суми: ЧПП „Мрия -1”, ЛТД „Инициатива”, 2000. – 256 c. 10. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций.- М.: Финансы и статистика, 1993. – 144 с. 11. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: “Молодь”, 1997. – 1000 с. 12. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инновации. – М.: Информационно-издательский дом “Филин” , 1997. – 336 с. 13. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер с англ. под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 799 с. 14. Ван Хорн Дж. К., Вахович Дж. М. Основы финансового менеджмента, 11-тое издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2001. – 992 с. 15. Васина А. Дойти до точки... безубыточности. / Опубликовано в журнале “The Chief”. – №2. – 2002. http://www.finmarket.ru. 16. Ватаманюк З.Г., Стирський М.В. Проблеми застосування динамічних методів оцінки інвестиційних проектів / Фінанси України. – 1998. – №05. – С. 5–10. 17. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз. – К.: КНЕУ, 2000. – 324 с. 18. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка инвестиционных проектов. -М.: Дело, 2002. – 322 с. 19. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Борисфен- М”, 1996. – 336 с. 20. Волков И.М., Грачева М.В, Алексанов Д.С. Критерии оценки проектов / http://www.finmarket.ru 21. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. – М.: Банки и биржи, 1998. – 422 с. 22. Воронов К. Показатели оценки роста инвестиционного проекта / http://www.aup.ru. 23. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования: Пер. с англ. -М.: Дело, 1997. –991 с. 101 24. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – Москва: ЗАО „Финстатинформ”, 1997. – 135 с. 25. Гнатушенко В.В., Стасюк В.П., Юханов Д.А. Моделирование процессов инвестиционной деятельности с использованием генетических алгоритмов / Модели управления капиталом. Новое в экономической кибернетике. – №2. – 1999. – С.29–53. 26. Гнатушенко В.В., Федченко В.В. Моделирование организационных процессов в системе управления проектами экономических систем / Модели управления производственными и инновационными проектами. Новое в экономической кибернетике. – №3. – 1999. – С.24–34. 27. Гриб В.В., Лысенко Ю.Г., Петренко В.Л., Пономаренко О.Н. Моделирование процесса принятия решения при выборе инвестиционного портфеля / Модели управления капиталом. Новое в экономической кибернетике. – №2. – 1999. – С. 4–28. 28. Губанова Л.І. Оцінка інвестиційних проектів / Фінанси України. – 2001. – №10. – С.126–131. 29. Дацій О.І. Розвиток та сучасний стан інноваційної діяльності підприємств / Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: економіка та підприємництво. – Запоріжжя: Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, 2004. – №1. – С.91–96. 30. Денисов В.И., Лысенко Ю.Г., Федченко В.В. Оценка сопоставимости вариантов проекта / Модели управления в рыночной экономике (Сб.науч.тр.). Под общ. ред. Ю.Г.Лысенко. – Донецк: ДонГУ, 1999. – Вып.2. – С.39–45. 31. Дерев’янко О.Г. Інвестиційне проектування в системі стратегічного управління. – К.: Компас, 1998. – 52 с. 32. Доус Дж., Гудман Дж.Е. Финансово-инвестиционный словарь: Пер. с англ. Аристова Т.С. и др. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 586 с. 33. Дьячков М.Ф. Статистика. –М.: Статистика, 1976. –216с. 34. Екимов С.В., Белая Е.А. Инвестиции в условиях неопределѐнности. – Днепропетровск: Наука и образование, 2001. – 324 с. 35. Економічний аналіз господарської діяльності / Під ред. Іващенко В.І., Болюх М.Л. – К.: ЗАТ “Нічлава”, 1999. – 204 с. 36. Емеличев ВА., Комлик В.И. Метод построения последовательности планов для решения задач дискретной оптимизации. – М.: Наука. гл. ред. физ.-мат. литературы, 1981. – 208 с. 37. Емец О.А., Емец Е.М. Моделирование некоторых инвестиционных задач с помощью эвклидовой комбинаторной оптимизации / Экономика и математические методы. – 2000. – т. 36. – №2. – С. 101–104. 38. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении. – М.: Дело и сервис, 1998. – 176 с. 39. Злупко С.М. Інституційно-інвестиційна теорія Михайла Туган-Барановського та її вплив на світову інвестологію / Фінанси України. – 2004. –№04. – С.3–16. 40. Зуллас К.Г. Финансирование и кредитование капитальных вложений. – К.: Вища школа, 1976. – 284 c. 41. Игошин Н.В. Инвестиции: организация управления и финансирования. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 413 с. 42. Игумнов Б.Н., Завгородняя Т.П. Кибернетические основы построения экономических систем для предприятий: Учебное пособие. – Хмельницкий: ТУП, 2000. – 344 с. 43. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: Инф.-изд. дом Филинь, 1997. – 272 с. 44. Инвестиции в Украине / Под ред. С. Вакарика. – К.: “Генеза”, 1996. – 94 с. 45. Инвестиции и инновации: Словарь-справочник. – М.: ДИС, 1998. – 348с. 102 46. Іващук О.Т. Економетричні методи та моделі: Навч. посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 348 с. 47. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Филин, 1998. – 144 с. 48. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / http://blagodeteleva.chiti.uch.net. 49. Керівництво з питань проектного менеджменту: Пер. з англ. / Під ред. Бушуєва С.Д. – 2-ге вид., перероб. – К.: Видавничий дім „Деловая Украина”, 2000. – 198 с. 50. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 786 с. 51. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 1998. –144 с. 52. Ковалев В.В. Управление финансами. – М.: “ФБК-ПРЕСС”, 1998. – 156 с. 53. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 512 с. 54. Козик В.В., Федоровський В.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / Фінанси України. – 2001. – №04. – С.59–70. 55. Колиснык М. Особенности национальной оценки проектов / Стратегии – №1. – 2004. – С.26–31. 56. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник.– К.: Либідь, 1995. – 160 с. 57. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи та моделі. – К.: Знання, 1997. – 184 с. 58. Кошечкин С.А. Концепція риска инвестиционного проекта / www.koshechkin.narod.ru 59. Краковский Ю.А., Ковалев А.Г. Капитальные вложения в расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий. – М.: Стройиздат, 1984. – 210 с. 60. Краткий экономический словарь / Под ред. Ю.А. Белика и др. – М.: Финансы, 1979. – 137 с. 61. Кульчицький М.І. Інвестиційне забезпечення розвитку виробничої сфери / Фінанси України. – 1998. – №5. – С. 11–15. 62. Ластовченко І.В. Деякі фінансові аспекти інвестиційної діяльності підприємств / Фінанси України. – 2001. – №02. – С.105–110. 63. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. – Москва: Издательство БЕК, 1996. – 304 с. 64. Лір В.Е. Імітаційне моделювання фінансового забезпечення інноваційних проектів / Фінанси України. –1997. – №02. – С.79-86. 65. Логинов А.В. Влияние проектного финансирования на деятельность предприятия / http://www.samara.sibintek.ru. 66. Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование: Учебное пособие для студ. инж.-экон. спец. вузов / Под ред. Н.П. Моисеева. – М.: Наука, 1984. – 392 с. 67. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 400 с. 68. Лукасевич И.Я. Имитационное моделирование инвестиционных рисков / http://www.cfin.ru.. 69. Лысенко Ю.Г. и др. Модели управления проектами в нестабильной экономической среде / Белый А.П., Гнатушенко В.В., Левицкий С.И и др. – Донецк: ООО Юго-Восток, Лтд, 2003. – 292 с. 103 70. Лысенко Ю.Г., Очкас М.В., Филипов А.В., Юханов Д.А. Моделирование диверсификации производства / Моделирование функционирования экономических систем. Новое в экономической кибернетике. – №1. – 1999. – С. 18–40. 71. Маршалл А. Принципы экономической науки / http://e2000.kyiv.org. 72. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложения: Пер. с франц. Ф.Р.Окуневой, А.И.Гладышевского. – М.: Статистика, 1971. – 503 с. 73. Матькин Ю.А. Инвестиционная деятельность в условиях перехода к регулируемой рыночной экономике в СССР / Экономика строительства. – 1990. – №11. – С. 20–25 74. Махмудов А.Г. Инвестиционная политика и управление. – Донецк: Донбасс, 2000. – 226 с. 75. Мертенс А.В. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории. – К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. – 415 с. 76. Методичні рекомендації з підготовки інвестиційних проектів, до реалізації яких залучаються іноземні інвестори / Додаток до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 30.12.1996. №115. 77. Мир управления проектами / Под ред. Х.Решке, Х.Шемми. Пер. с англ. – М.:”Аланс”, 1993. – 304 с. 78. Мізюк Б.М., Белей О.І. Фінансові ризики інвестиційних проектів / Фінанси України. – 1999. – № 10. – С.122–129. 79. Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления фінансами / http:www.cfin.ru. 80. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение – М.: Иностр. лит., 1960. – 708 с. 81. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси: Пер з англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. – К.: Основи, 1993. – 383 с . 82. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений: Пер. с англ. –М.: Банки и биржи. Юнити, 1997. – 246 с. 83. Огірко І.В., Шульжик Ю.О. Інвестометрія та державне управління / Економетрія: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2003. – С. 126–134. 84. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні – К.: Наукова думка, 1998. – 507 с. 85. Олексюк О.С., Мельничук В.Г., Штабалюк П.І. та ін. Методи і системи прийняття фінансових рішень: Підручник. –Тернопіль: ДП ТВПК „Збруч”, 2001. – 360 с. 86. Основы законодательства об инвестиционной деятельности в СССР / Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР. – 1990. – 19 декабря. – №51. – С. 13–43. 87. Паславська І.М. Модель розподілу у часі реалізації портфеля реальних інвестиційних проектів / Модели управления в рыночной экономике: Сборник научных статей. Под общей ред. Лысенко Ю.Г. – Вып.6. –Донецк: ДонНУ, 2003. – С.31–39. 88. Паславська І.М. Про деякі проблеми розрахунку грошового потоку інвестиційного проекту / Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна.- Випуск 31.- Львів, 2002. – С.324–328. 89. Паславська І.М. Узгодження фінансово-інвестиційної програми підприємства із застосуванням моделі часової оптимізації інвестиційного портфеля / Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: економіка та підприємництво. – Запоріжжя: Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, 2004. – №1. – С. 189–194. 104 90. Паславська І.М. Аналіз застосування дисконтних методів оцінки ефективності проектів при виборі оптимальної інвестиційної альтернативи / Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – Випуск 33. – Львів, 2004. – С.197–204. 91. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Либра, 1996. – 327 с. 92. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками /Фінанси України. – 2001. – №06. – С.106–113. 93. Планирование экономического и социального развития СССР / Под общ. ред. Н.В.Цапкина, В.Н.Гичкина, Ю.А.Белика. – М.:Мысль, 1983. – 341 с. 94. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємство: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ, 1998. – 350 с. 95. Пономаренко В.С., Ястремська О.М. Реальне інвестування суб’єктів господарювання. – Харьков: ХГАДТУ, 2000. – 181 с. 96. Пономаренко О.Н., Гриб В.В. Модель ограничения удовлетворительного уровня риска при выборе оптимального портфеля производственных стратегий и инвестиций / Модели управления производственными и инновационными проектами. Новое в экономической кибернетике. – №3. – 1999. – С. 9–23. 97. Попков В.П., Семѐнов В.П. Организация и финансирование инвестиций. – СПб: Питер, 2001. – 224 с. 98. Порохня В.М. Моделювання економіки: Монографія. – Запоріжжя: ЗДІА, 2001. – 360 с. 99. Порохня В.М., Павлова Ю.О. Розробка інвестиційної стратегії корпорації / Модели управления в рыночной экономике (Сб.науч.тр.) / Под общ. ред. Ю.Г.Лысенко. – Донецк:ДонГУ, 2003. – Вып.6. – С.9–13. 100. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ / http://www.kiev.rada.ua 101. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление программами и проектами. – М.: Инфра-М, 2000. – 364 с. 102. Растяпін А.В. Методика оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів /Фінанси України. – 2001. – №02. – С.111–118. 103. Реверчук С.К., Реверчук С.Й. Скоморович І.Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. докт. екон. наук, проф. Реверчука С.К. – К.: Атіка, 2001. – 264 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка__лекції_ інвестиції2017.pdfМетодичні вказівки1,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools