Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20655
Title: Методичні рекомендації по опорному конспекту лекцій з дисципліни «Математичні методи в менеджменті і маркетингу» для студентів спеціальності 051«Економіка» денної та заочної форми навчання
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра економічної кібернетики
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації опорного конспекту лекцій з дисципліни « Математичні методи в менеджменті і маркетингу» для студентів спеціальності 051«Економіка» денної та заочної форми навчання / к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 180 с.
Issue Date: 2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: маркетингові дослідження
маркетингові дослідження
сегментування ринку
Number of pages: 180
Abstract: У методичних рекомендаціях на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки магістрів, розкрито суть лекційних матеріалів з дисципліни « Математичні методи в менеджменті і маркетингу»; використання літературних джерел для розкриття та обґрунтування досліджуваної проблеми в науковому та економічному аспекті; використання фактичних даних про результати моделювання динамічних процесів; використання економічних методів для дослідження закономірностей динаміки діяльності підприємств у всіх сферах економіки;
Content: Лекція1. Збирання первинної інформації в системі маркетингових досліджень для здійснення моделювання 1.1.Планування вибіркового дослідження Лекція 2. Основні інструменти маркетингового дослідження 2.1 Проблеми вимірювання при розробці анкет 2.2 Визначення способу зв‘язку з аудиторією 2.3 Інші аспекти планування маркетингових досліджень Лекція 3. Математичні методи оброблення маркетингової інформації 3.1 Ідентифікація помилок у маркетингових дослідженнях Лекція 4. Використання статистичних методів для аналізу даних 4.1 Результати маркетингових досліджень та їх презентація Лекція5. Дослідження місткості ринку та його сегментування 5.1 Моделювання сегментування ринку як вихідний елемент диференційованого маркетингу 5.2 Особливості сегментування різних типів ринку 5.3 Алгоритм процесу сегментування ринку Лекція6. Дослідження кон‘юнктури товарного ринку 6.1 Алгоритм вивчення кон‘юнктури конк ретного товарного ринку 6.2 Прогнозування кон‘юнктури товарного ринку Лекція 7. Дослідження попиту і прогнозування збуту 7.1 Загальна характеристика методів прогнозування обсягів збуту Лекція 8. Математичні методи та моделі вивчення попиту та прогноз даних 8.1 Економіко- математичне моделюван попиту Лекція 9. Аналітичні моделі попиту і споживання Лекція 10.Дослідження конкуренції на макро і мікро рівнях Лекція 11. Визначення конкурентоспроможності підприємства за його продукцією 11.1 Моделювання конкурентції підприємств на базі теорії ігор Лекція 12.Моделі поведінки у споживчому маркетингу Список використаних джерел
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20655
Copyright owner: © Гарматій Н.М., 2017
References (Ukraine): 1. Аакер Д. Маркетинговые исследования / Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дей ; пер. с англ. А. Шалек, С. Божук. – Спб: Питер, 2004. – 848 с. – ISBN 5–314–00044–X. 2. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации / Р. Ф. Абдеев. – М. : ВЛАДОС, 1994. – 336 с. – ISBN 5–87065–012–7. 3. Авен П. О. Функциональное шкалирование / П. О. Авен, И. Б. Мучник, А. А. Ослон ; [отв. ред. д. ф.–м. н. Б. А. Березовский]. – М. : Наука, 1988. – 177 с. – ISBN 5–02–006597–8. 4. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М : Наука, 1976. – 139 с. 5. Айвазян С. А. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное издание / С. А. Айвазян, И. С. Енюков , Л. Д. Мешалкин. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 472 с. 6. Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – М. : ЮНИТИ, 1998.–1022 с. – ISBN 5–238–00013–8 7. Акофф. Искусство решения проблем / Р. Акофф ; пер. с англ Е. Г. Коваленко ; под ред. канд. техн. наук Е. К. Масловского. – М. : Мир, 1982. – 224 с., ил 8. Алехин А. Б. Моделирование предприятия в задачах оптимальной синхронизации производства и инновационной деятельности и их финансирования / А. Б. Алехин, И. Ю. Ивченко // Вісник Хмельницького університету. Т. 1. Економічні науки. – 2008. – № 4. – С. 18–22. 9. Алтунин, А. Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях: монография / А. Е. Алтунин, М. В. Семухин. – Тюмень : ТГУ, 2000. – 352 с. 10. Андреев В.Л. Статистические методы классификационных построений в биогеографии и систематике / В. Л. Андреев // Иерархические классификационные построения в географической экологии и систематике. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1979. – С. 60–96. 11. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; пер. с англ. – М. : Экономика, 1989. – 358 с. 12. Аптон Г. Анализ таблиц сопряженности / Г. Аптон ; пер. с англ. и предисл. Ю. П. Адлера. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 143 с. : ил. 13. Аренков И. А. Бенчмаркинг и маркетинговые решения : монография / И. А. Аренков, Е. Г. Багиев.– СПб. : СПбУЭФ, 2007. – 218 с. 14. Арутюнова Д. В. Стратегический менеджмент: учеб. пособие [Електронний ресурс] / Д. В. Арутюнова. – Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m205/ 15. Асаул А. Н. Модернизация экономики на основе технологических инноваций / А. Н. Асаул [и др.]. – СПб:АНО ИПЭВ, 2008. – 606 с. – ISBN 978–5–91460–019–5. 16. Асаул А. Н. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса / А. Н. 177 Асаул, И. П. Князь, Ю. В. Коротаева ; под ред. А. Н. Асаула. – СПб. : АНО «ИПЭВ», 2007. – 224 с. 17. Асаул А. Н. Корпоративные структуры в региональном инвестиционно-строительном комплексе / А. Н. Асаул, А. В. Батрак. – М. : АСВ. СПб. : СПбГАСУ, 2001. – 168 с. 18. Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом / В. Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1977. – 382 с. 19. Ашмарин И. П. Быстрые методы статистической обработки и планирование экспериментов / И. П. Ашмарин, Н. Н. Васильев, В. А. Амбросов. – 2–е изд., испр. – Л. : Изд–во Ленинградского ун–та, 1975. – 78 с. : ил. 20. Багиев Г. Л. Маркетинг: учебник для вузов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн; под общ. ред. Г. Л. Багиева. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : ЗАО «Изд–во Экономика» , 2001. – 718 с. – ISBN 5–282–02101–3. 21. Баззел Р. Информация и риск в маркетинге: пер.с англ. / Р. Д. Баззел, Д. Ф. Кокс, Р. В. Браун. – М. : Финстатинформ, 1993. – 96 с. – Загл. на доп. тит. листе : Marketing research and information systems. – ISBN 5–7166–0021–2 (в мягком пер.). 22. Балабанова Л. В. Маркетинг. Конспект лекцій з дисципліни для студентів обліково–фінансового факультету / Укладачі: Балабанова Л. В., Коломицева С. І. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – 191 с. 23. Батороев К. Б. Аналогии и модели в познании / К. Б.Батороев. – Новосибирск : Наука, 1981. – 320 с. 24. Башкатова Ю. И. Управленческие решения / Ю. И. Башкатова. – М. : ММИЭИФП, 2003. – 89 c. 25. Безгін К. С. Методичний підхід до прийняття рішень стосовно реінжинірингу процесу створення цінності на підприємстві / К. С. Безгін // Вісник Донецького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 208–212. 26. Безрукова Т. Л. Управление конкурентоспособностью предпринимательской организации : монография / Т. Л. Безрукова, Е. І. Сапронов, С. С. Морковіна. – М. : Изд–во «КноРус», 2008. – 163 с. 27. Беллман Р. Динамическое программирование и современная теория управления / Р. Беллман, Р. Калаба ; пер. с англ. Е. Я. Ройтенберга ; под. ред. В. С. Разумихина. – М. : Наука, 1969. – 119 с. 28. Беллман Р. Принятие решений в расплывчатых условиях / Р. Беллман, Л. А. Заде // Вопросы анализа и процедуры принятия решений. – М. : Мир, 1976. – С. 172–215. 29. Беляевский И. К. Маркетинговые исследования / И. К. Белявский.– М. : Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. – 175 с. 30. Березин И. С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России / И. С. Березин. – М. : Вершина, 2005. – 427 с. – ISBN 5–9626–0074–6. 31. Бизнес. Толковый словар [Електронний ресурс] / [Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др.]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/16200 178 32. Бир Ст. Кибернетика и управление производством / Ст. Бир. – М. : Наука, 1965. – 392 с. 33. Білик І. А. Розвиток маркетингу в умовах інтеграції та глобалізації /І. А. Білик, Н. А. Хрущ //Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №5. – С. 177–181. (Серія «Економічні науки», т. 4). 34. Благун І. С. Системи розвитку економіко–виробничих структур / І. С. Благун . – Івано–Франківськ, 1997. – 146 с. – ISBN 5–7763–1680–4. 35. Борисов А. Н. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры использования / А. Н. Борисов, О. А. Крумберг, И. П. Федоров. – Рига. : Знание, 1990. – 184 с. – ISBN 5–7966–0459–7. 36. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. Изд. 2–е перераб. и доп. / Борисов А. Б. – М. : Книжный мир, 2004. – 860 с. 37. Бородкин Ф. М. Социальные индикаторы : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Статистика» и другим экономическим специальностям / Ф. М. Бородкин, С. А. Айвазян. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2006. – 607 с. – ISBN 5–238–01094–Х. 38. Браверман Э. М. Структурные методы обработки эмпирических данных / Э. М. Браверман, И. Б. Мучник. – М. : Наука. Главная редакция физ.–мат. литературы, 1983.– 464 с. 39. Буреш О. В. Концепция маркетингового информационного пространства как источник маркетингового обеспечения принятия управленческих решений / О. В. Буреш, О. М. Калиева // Весник ОГУ. – 2010. – №9 (115). – С. 88–93. – ISSN 1814–6457. 40. Бурляева О. В. Информационные средства обеспечения принятия управленческих решений / О. В. Бурляева, В. В. Ибрагимов, А. В. Ленард // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2007. – т. 17. – № 3. – С. 9–20. – ISSN 0236–1493. 41. Бушуева Л. И. Теоретико-методологические подходы к изучению информационного обеспечения управленческих решений / Л. И. Бушуева // Российское предпринимательство. – 2008. – № 1. – Вып. 1 (104). – c. 92-97. 42. Бушуева Л. И. Методология статистического исследования информационного обеспечения маркетинговой деятельности : дис… доктора экономических наук : 08.00.12 / Бушуева Людмила Игоревна. – Оренбург, 2009. – 407 с. 43. Быстрянцев С. Б. Методология и теория в социологическом исследовании [монография] / С. Б. Быстрянцев. – СПб. : Изд–во СПбГУЭФ, 2010. – 152 с. – ISBN 978–5–7310–2556–0. 44. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание /М. Вартофский ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1988. – 508 с. 45. Василенко В. А. Ситуационный менеджмент: учеб. пособие / В. А. Василенко, В. И. Шостка. – К. : ЦУЛ, 2003, 356 с. 46. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия : [учеб. пособие] / И. А. Василенко. – М. : Логос, 2001. – 200 с. 47. Васильев Г. А. Маркетинг / Г. А. Васильев. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2002. – 208 c. 179 48. Василькова В. В. Синергетика: новая научная методология и новое мировидение / В. В. Василькова // Философия познания: учебник для магистров и аспирантов / Под общ. и науч. ред. В. Л. Обухова, Ю. Н. Солонина, В. П. Сальникова, В. В. Васильковой. – СПб. : Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2003. – С.156 – 170. – ISBN 5–93598–086–Х. 49. Величко С. В. Принятие решений: анализ процессов, представление информации. Часть I [Електронний ресурс] / С. В. Величко, Н. Е. Сергеев. – Режим доступу: http://uvc.tti.sfedu.ru. 50. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер; пер. с англ. И. В. Соловьева и Г. Н. Поварова ; под ред. Г. Н. Поварова. – 2–е изд. – М. : Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с. 51. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера : навч. посібн. [для студ. екон. ВНЗів] / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : Вид–во "Кондор", 2003. – 414 с. 52. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы: предпринимательство и координация в децентрализованной компании / Х. Виссема ; пер. с англ. Н. А. Нуреева; под ред. Ю. Джаровой, Р. М. Нуреева. – М. : ИНФРА–М, 1996. – 287 с. 53. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч.–метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с. – ISBN 966–574–019–9. 54. Вітлінський В. В. Прийняття раціональних маркетингових рішень з урахуванням ризику / В. В. Вітлінський, І. Ф. Шатарська // VІ Междунаодная школа симпозиум «Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем» (АМУР–2012). – Сб.научн.трудов. – Севастополь, 2012. – С.93–97 55. Вітлінський В. В. Урахування об‗єктивно–суб‗єктивної структури ризику в моделюванні економічних систем / В. В. Вітлінський // Моделювання та інформаційні системи в економіці : Зб. наук. праць. – К. : КНЕУ. – 2010. – Вип. 81. – С. 12–22. 56. Вітлінський В. В. Штучний інтелект у системі прийняття рішень / В. В. Вітлінський // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2012. – № 1. – С. 97–118. 57. Вітлінський В. В. Зміна парадигми в сучасній теорії економіко-математичного моделювання / В. В. Вітлінський, А. В. Матвійчук // Економіка України. – 2007. – №11. – С. 35–43. 58. Власенко В. А. Теоретико-методичні основи формування механізму управління розвитком системи споживчої кооперації України / В. А. Власенко // Вісник ХНЕУ. – 2008. – Вип. 2 (107). – С. 179–185. (Серія: «Економічні науки», т. 2).. 59. Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко–виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 622 с. 60. Войнаренко М. П. Проблемы автоматизации функционально-стоимостного анализа / М. П. Войнаренко, А. М. Холоденко ; отв. ред. В. М. Геец. – К. : Наукова думка, 1994. – 234 с. 61. Войнаренко М. П. Формування та оцінка механізму управління ризиками інноваційної 180 діяльності промислових підприємств / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №5. – С. 135–139. (Серія «Економічні науки», т.2). 62. Волкова Л. Методы и модели сегментирования рынка [Електронний ресурс] / Л. Волкова. – Режим доступу: http://m–arket.narod.ru/S_OM/segment_model.html 63. Волкова Л. Стратегический анализ [Електронний ресурс] / Л. Волкова. – Режим доступу: http://m–arket.narod.ru/StrAn.html . 64. Гайдышев И. Анализ и обработка данных : специальный справочник / И. Гайдышев. – СПб : Питер, 2001. – 752 с. 65. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник. / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2009. – 187 с. 66. Герасимов Н. Г. Структура научного исследования : философский анализ познавательной деятельности в науке / Н. Г. Герасимов. – М. : Мысль, 1985. – 217 с. 67. Герчикова И. Н. Процесс принятия и реализации управленческих решений / И. Н. Герчикова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 12. – C. 39–42 68. Глас Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стенли ; пер. с англ. Ю. П. Адлер, А. Н. Ковалѐв. – М. : Прогресс, 1976. – 493 с. 69. Глушков В. М. Кибернетика. Вопросы теории и практики / В. М. Глушков. – М. : Наука, 1986. – 488 с. (Наука. Мировоззрение. Жизнь). 70. Гожій О. Дослідження невизначеностей в задачах сценарного планування / О. Гожій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – №710. – С. 60–64. (Серія «Комп‘ютерні науки та інформаційні технології»). – ISSN 0321–0499. 71. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е. П. Голубков. – М. : Финпресс, 1998. – 416 с. – ISВN 5–08001–0003–9. 72. Готт B. C. Определенность и неопределенность как категории научного познания / B. C. Готт, А. Д. Урсул // Новое в жизни, науке, технике. Сер. : Философия. М. : Знание, 1971. – Вып. 7. – 64 с. 73. Грѐнхауд К. Социологические основы маркетинга / К. Грѐнхауд // Маркетинг / Под. ред. М. Бейкера. – СПб. : Питер, 2002. – C. 68 – 80. – (Серия «Бизнес–класс»). – ISBN 5–318–00124–6. 74. Григорук П. М. Аналіз даних маркетингових досліджень : монографія / П. М. Григорук. – К. : Кафедра, 2012. – 428 с. – ISBN 978–96–2705–16–4. 75. Григорук П. М. Інформаційна модель процесу прийняття рішення / П. М. Григорук, С. С. Григорук // Актуальні проблеми економічної кібернетики : колективна наукова монографія / за ред. О. Ю. Чубукової, Л. І. Антошкіної, Н. В. Геселевої. – К. : ВД «Стилос», 2012. – С. 154–171. – ISBN 978–966–193–063–5. 76. Григорук П. М. Міри відстані та подібності в опрацюванні даних маркетингових досліджень / П. М. Григорук // Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : [монографія] / [за ред. С. В. Ковальчук]. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст–2», 2011. – С. 185–194. – ISBN 978–966–1502–36–8.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка _менедж.М 2017.pdfМетодичні рекомендації2,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools