Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20654
Title: Управління конкурентоспроможністю
Authors: Стойко, Ігор Іванович
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Стойко І.І. Управління конкурентоспроможністю (Програма, курс лекцій, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, тести). Навч.-метод. посібник. / І.І. Стойко /. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 130 с.
Issue Date: 11-May-2017
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 130
Abstract: Навчально-методичний посібник призначено для вивчення курсу «Управління конкурентоспроможністю» за кредитно-модульною системою. Включає лекційний матеріал, тематику практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, оцінювання знань у процесі модульного й підсумкового контролю для студентів спеціальності «Менеджмент». Розроблено з урахуванням робочої програми курсу, методичних розроблень інших вузів, а також матеріалів літературних джерел, наведених у списку.
Content: ВСТУП …………………………………………………………. 5 1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ …... 7 2 КУРС ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ» ………………………... 8 ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНЦІЇ ……. 1.1. Поняття конкуренції 1.2. Умови виникнення конкуренції 1.3. Негативні і позитивні риси конкуренції 1.4. Еволюція теорії конкуренції 1.5. Види конкуренції 1.6. Функції конкуренції 1.7. Форми, методи і рівні конкуренції 8 ТЕМА 2. СУТНІСТЬ, ВИТОКИ І ВИДИ МОНОПОЛІЗМУ ……………………………………………. 2.1. Концентрація та централізація виробництва і капіталу 2.2. Типи монополій 2.3. Класифікація монополій 2.4. Основні показники монопольної влади 2.5. Вхідні та вихідні бар’єри 2.6. Основні показники монопольної влади: індекс Лернера, індекс Херфіндала – Хіршмана 2.7. Цінова дискримінація. Види цінової дискримінації 14 ТЕМА 3. РИНОК І РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ………... 3.1. Ринок, структура ринків 3.2. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи 3.3. Варіанти зміни конкуренції між фірмами 3.4. Товарне виробництво і суб’єкти конкурентних відносин 19 ТЕМА 4. ФІРМА І ЇЇ МІСЦЕ НА РИНКУ ……………... 4.1. Огляд історії фірми 4.2. Визначення фірми, функції фірми 4.3. Типи фірм (компаній) і конкурентних стратегій 4.4. Цикл життя фірми 30 ТЕМА 5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І ШЛЯХИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ ……………………………………………. 5.1. Конкурентні переваги і конкурентоспроможність 5.2. Життєвий цикл конкурентної переваги 5.3. Аналіз конкурентних переваг організації (модель М.Портера) 5.4. Аналіз стратегічного положення організації і привабливості ринку (модель McKinsey 7S) 5.5. SWOT-аналіз конкурентоспроможності фірми 5.6. Метод аналізу GАР 5.7. Метод аналізу LOTS 5.8. Метод аналізу РІМS 37 ТЕМА 6. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ I КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ……………………………. 6.1. Поняття конкурентних стратегій підприємства 6.2. Виявлення та оцінка стратегії конкурентів 6.3. Методи відкритої цінової конкуренції 6.4. Методи прихованої цінової конкуренції 6.5. Нецінові форми і методи конкуренції 6.6. Фактори успіху в конкурентній боротьбі 50 ТЕМА 7. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РІЗНИХ ОБ’ЄКТІВ 7.1. Методика оцінки конкурентоспроможності персоналу 7.2. Методика оцінки конкурентоспроможності товару, послуг 7.3. Методика оцінки конкурентоспроможності організації 62 ТЕМА 8. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ……………………………………………………… 8.1. Вимоги до якості і ефективності управлінських рішень 8.2. Співставність альтернативних варіантів управлінських рішень. 8.3. Урахування фактору часу 8.4. Фактору якості об’єкту 8.5. Фактор масштабу (об’єму) виробництва товару 8.6. Фактор інфляції 69 3 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК …………………………... 76 4 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ……………............... 88 5 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ……………................ 103 6 ТЕСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ …………........... 111 7 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ……... 125 8 СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ …………………………… 127 9 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …………………………. 129
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20654
Copyright owner: Стойко І.І., 2017
Content type: Book
Appears in Collections:Навчальна література кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УКФ посібник 2017.docУправління конкурентоспроможністю1,41 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools