Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/933
Title: Моделювання та коефіцієнтна ідентифікація адсорбційного масопереносу в неоднорідному каталітичному середовищі з використанням схеми кранка-ніколсона
Other Titles: Modeling and identefication of kinetic parameters for monodiffusion adsorption masstranfer in heterogeneous medium with use of crank-nicolson scheme
Authors: Дейнека, Василь Степанович
Петрик, Михайло Романович
Михалик, Дмитро Михайлович
Deineka, V.
Petryk, M.
Mykhalyk, D.
Bibliographic description (Ukraine): Дейнека В. Моделювання та коефіцієнтна ідентифікація адсорбційного масопереносу в неоднорідному каталітичному середовищі з використанням схеми Кранка-Ніколсона / Дейнека В., Петрик М., Михалик Д. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 1. — С.186-194. — (математичне моделювання. математика. фізика).
Issue Date: 1-Mar-2011
Date of entry: 12-Apr-2011
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 519.6
Keywords: модель адсорбційного масопереносу
чисельні методи
неоднорідне середовище
дифузійні процеси
ідентифікація
схема Кранка-Ніколсона
model of adsorption masstranfer
numerical methods
heterogeneous medium
diffusion processes
identefication
crank-nicolson scheme
Abstract: Побудовано чисельний розв’язок моделі адсорбційного масопереносу в неоднорідному середовищі частинок мікропористої структури та побудовано функціонал нев’язки для задачі ідентифікації кінетичних параметрів однокомпонентного адсорбційного масопереносу в неоднорідному середовищі. Проведено процедуру ідентифікації з використанням експериментальних даних процесу адсорбції гексану, в результаті чого отримано профілі коефіцієнтів дифузії для внутрішньочастинкового простору. На основі ідентифікованих значень здійснено процедуру моделювання кінетики масопереносу та виконано їх порівняння із результатами натурних експериментів.
Algorithm of numerical solution of adsorption masstransfer model in heterogeneous medium of microporous particles has been built. Functional-residual for kinetic parameters identification problem in heterogeneous medium has been developed. Identification procedure with use of experimental results of hexane adsorption has been conducted and diffusion coefficient profiles for intraparticle space has been obtained. Modeling of masstransfer kinetic and comparation of modeling and experimental results based on identified values has been made.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/933
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2011, Том 16, № 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.