Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8969

Назва: Діагностика та хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої кишки на сучасному етапі
Інші назви: Diagnosis and surgical treatment of gastric and duodenal ulcer at the present stage
Автори: Ковальчук, Леонід Якимович
Беденюк, Анатолій Дмитрович
Футуйма, Юрій Михайлович
Чонка, Іван Іванович
Kovalchuk, L.
Bedenyuk, A.
Yu. Futuym a
Chonka, I.
Приналежність: ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського“
SHEI "Temopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky"
Бібліографічний опис: Діагностика та хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої кишки на сучасному етапі / Леонід Якимович Ковальчук, Анатолій Дмитрович Беденюк, Юрій Михайлович Футуйма, Іван Іванович Чонка // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : ТДМУ, Укрмедкнига, 2011 — Том 6 : Актуальні питання екології та охорони здоров’я. — С. 223-251. — (Проблеми охорони здоров’я).
Bibliographic description: Kovalchuk L., Bedenyuk A., Yu. Futuym a , Chonka I. (2011) Diahnostyka ta khirurhichne likuvannia vyrazkovoi khvoroby shlunka y dvanadtsiatypaloi kyshky na suchasnomu etapi [Diagnosis and surgical treatment of gastric and duodenal ulcer at the present stage]. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 6, pp. 223-251 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 6 : Актуальні питання екології та охорони здоров’я
Дата публікації: 10-чер-2011
Видавництво: ТДМУ
TDMU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: виразкова хвороба
діагностика
лікування
ulcer
diagnostic
treatment
Діапазон сторінок: 223-251
Початкова сторінка: 223
Кінцева сторінка: 251
Короткий огляд (реферат): Науково-педагогічним колективом нашої кафедри протягом кількох десятиліть проводились різноманіт ні дослідження, направлені на вивчення етіопатогенетичних механізмів розвитку виразокяк шлунка, так і дванадцятипалої кишки, а також впливу різних методів хірургічного лікування на якість життя оперованих пацієнтів. Дані дослідження базуються на обстеженні сотень таких хворих як в доопераційному, так і в ранньому та пізньому післяопераційних періодах і підтверджені кількісними та якісними цифровими лінійними показниками. Разом з тим, ми розуміємо, що дана стаття призначена для ознайомлення не тільки медичними працівниками, а й для широкого загалу читачів, тому постараємося висвітлити наші дослідження в простій доступній формі. Висвітлені зміни локального кровобігу (ЛК) слизової оболонки (СО) шлунка та дванадцятипалої кишки, порушення моторно-евакуаторної функції (МЕФ) при виразковій хворобі гастродуоденальної зони, а також після проведення їх хірургічної корекції у 232 хворих. ЛК досліджували за методом Muracami-Motonobu (1982) [22] в модифікації Л. Я. Ковальчука (1984) [8], МЕФ—методом ультрасонографії [7, 13, 16]. Контролем служили ЗО здорових осіб різного віку (добровольці, студенти, інтерни), які в анамнезі та на даний час не мали патології з боку органів гепато-панкреато-гастро-дуоденальної зони. Сукупність даних ЛК та функціональних особливостей ураженого органа враховували під час вибору того чи іншого методу хірургічної корекції даної патології, особливо щодо органощадного та органозберігаючого підходів. Данг, отримані після операції, дають можливість прогнозувати ймовірність розвитку тих чи інших післяопераційних ускладнень в ранньому чи пізньому післяопераційних періодах для ранньої їх корекції.
Висновки: 1. У хворих з шлунковими виразками зниження ЛК відбувається у СО усіх відділів шлунка із достовірною різни­цею в ділянці тіла. Стійка ішемія всього кислотопродукуючого сегмента шлунка вказує на доцільність його резекції в межах гра­ниць слизової антрального відділу. 2. Вибір методу оперативного лікування шлункових виразок слід базувати на особливостях ЛК СОШ, МЕФ та інтраопераційної ситуації. При сприятливій ситуації слід надавати перевагу органощадному оперативному втручанню СПВ+ПРІСШ за Л. Я. Ковальчуком перед резекційними методами Більрота. 3. У хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, усклад­нену субкомпенсованим стенозом, локальний кровобіг в дванад­цятипалій кишці знижений на 23,2 %, з декомпенсованим сте­нозом — на 26,7 %, при пенетруючих дуоденальних виразках — на 34,6 % порівняно з показниками фізіологічної норми. 4. При суб- та декомпенсованих стенозах спостерігається зни­ження рухової активності шлунка, у хворих з пенетруючими виразками діагностовано гіпер- (40 %) та нормокінетичний (31,4 %) тип моторної активності шлунка. 5. Після органозберігаючих операцій відмічено зниження швид­кості кровобігу в слизовій оболонці тіла шлунка і підвищення його в дванадцятипалій кишці, що на фоні зниження кислотопродукції сприяє профілактиці рецидиву виразки.
The scientific-pedagogical staff of our department for several decades held a variety of researches, aimed at studying the etiopathogenetic mechanisms of development of gastric and duodenal ulcers, as well as the impact of different methods of surgical treatment on quality of life of operated patients. The data are based on a survey of hundreds of such patients in preoperative and in early and late postoperative period and confirmed by quantitative and qualitative indicators of digital linear. At the same time we understand that this article is intended to be explored not only by representatives of medical society but also to a wider audience, so we'll try to shed light on our research in a simple accessible form. In this article we highlighted the local changes of mucosal bloodflow of stomach and duodenum, disturbance of motor-evacuational function at gastro-duodenal ulcer and after surgery in 232 patients. Local bloodfelowwas discovered by the method Muracami Motonobu (1982) in the modification of L. Ya. Kovalchuk (1984), motor-evacuational function — using ultrasonography. As controls served 30 healthy persons of different ages (volunteers, students and interns) who anamnesticaly and currently had no pathology on the part of hepatic-pancreatic-gastroduodenal zone, total data of local bloodflow and functional features of the affected organ were taken into account when choosing a particular method of surgical correction of this pathology, especially for organsaving and organpreserving approaches. The data obtained after the operation, enable to predict the likelihood of certain postoperative complications in early or late postoperative period for their early correction.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8969
ISBN: 978-966-673-183-1
Власник авторського права: © ТО НТШ, 2011
Перелік літератури: 1. Авоян К. М. Характеристика лиц, впервые признанных инвалида­ми вследствие язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, перенесших резекцию желудка / К. М. Авоян // Клини­ческая медицина. —2006. — № 5. — С. 69—67.
2. Акимов В. П. Хирургическая профилактика демпинг-синдрома / B. П. Акимов // Российский медицинский журнал. — 2006. — № 6. - С.24-27.
3. Андруша А. Б. Стан кісткового метаболізму при хронічних неспе­цифічних захворюваннях кишечнику, поєднаних з дегенератив­но-дистрофічними захворюваннями хребта / А. Б. Андруша // Су­часна гастроентерологія. — 2006. —№ 3 (29). —С. 12—14.
4. Беденюк А. Д. Морфофункціональні особливості шлунка та їх роль у ви­борі методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки, ускладнених субкомпенсованим стенозом вихідного відділу шлунка / А. Д. Беденюк // Шпитальна хірургія. — 2008. — № 4. — С. 106—112.
5. Вибір методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої киш­ки, ускладнених субкомпенсованим стенозом, з урахуванням морфофункціональних особливостей стінки шлунка / Л. Я. Коваль­чук, А. Д. Беденюк, М. С. Гнатюк [та ін.] // XXII з’їзд хірургів Украї­ни, 2-5 червня 2010 р.: матеріали з’їзду. — Вінниця :ТзОВ "Нілан ЛТД", 2010. - Т. 1. - С. 209-210.
6. Виразкова хвороба, ускладнена шлунково-кишковою кровотечею — невирішені питання сьогодення / В. О. Шапринський., О. А. Камінський, І. В. Павлик, Насер Закі Наджиб Хамід // Харківська хірур­гічна школа. — 2008. — № 2(29). — С.65—71.
7. Горбунов В. Н. Оценка функции выходного отдела нормального и оперированного желудка с помощью ультразвука / В. Н. Горбунов, Е. В. Столярчук // Хирургия. — 1996. — № 2. — С. 31—34.
8. Ковальчук Л. А. Способ определения кровотока слизистой оболоч­ки желудка / Л. А. Ковальчук // Патол. физиол. и эксперим. терап. - 1984. - № 5. - С. 78-80.
9. Ковальчук Л. А. Предупреждение ишемических осложнений при оперативном лечении язвенной болезни по данным регионарного кровотока слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки / Л. А. Ковальчук // Клин. хирургия. — 1990. — № 8. — C. 17-20.
10. Ковальчук Л. А. Прицельная сегментарная резекция желудка в хирургическом лечении язвы желудка / Л. А. Ковальчук, И. Я. Дзюбановский, В. В. Твердохлиб // Клиническая хирур­гия. - 1991. - № 9. - С. 52-55.
11. Ковальчук Л. Я. Особливості локального кровобігу слизової оболонки гастро дуоденальної зони при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та після хірургічного лікування / А. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, Ю. М. Футуйма // Хірургічна перспектива. — 2010. — № 1. — С. 80—86.
12. Ковальчук Л. Я. Зміни локального кровообігу шлунка залежно від локалізації виразки та методу оперативного лікування / Л. Я. Ко­вальчук, А. Д. Беденюк, Ю. М. Футуйма // Вісник наукових дос­ліджень. — 2006. — № 1. — С. 62—64.
13. Короткий В. Н. Сонографія шлунка і дванадцятипалої кишки у дослідженні порушень моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту / В. Н. Короткий, Р. Ю. Спіцин, І. В. Колосович // Шпитальна хірургія. — 1999. — № 1. —С. 7—14.
14. Передерий В. Г. От Маастрихта 1-1996 до Маастрихта 3-2005 : десятилетний путь революционных преобразований в лечении желудочно-кишечных заболеваний / В. Г. Передерий, С. М. Ткач, Б. Н. Марусанич // Сучасна гастроентерологія. — 2005. — № 6. — С.4-8.
15. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки:диаг­ностика и хирургическое лечение / В. В. Бойко, М. П. Брусницына, В. П. Далавурак [и др.] // Харківська хірургічна школа. — 2006. - № 2 (21).- С. 11-14.
16. Пиманов С. И. Ультразвуковая диагностика моторно-эвакуаторных нарушений желудка / С. И. Пиманов, В. Ю. Сатрапинский, В. Ф. Гордеев // Сов. мед. — 1991. — № 2. — Ч. 5-8.
17. Федченко.Ю. Г. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої киш­ки : епідеміологічні особливості захворюваності населення Ук­раїни / Ю. Г. Федченко // Проблеми медичної науки та освіти. — 2006. - № 1. - С. 48-50.
18. Хірургічні та терапевтичні аспекти виразкової хвороби / А. В. Зоря, І.І. Басистюк, М. І. Швед, А. Д. Беденюк // XX з’їзд хірургів України, 17—20 вересня 2002 р.: матеріали з’їзду. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — Т. 1. —С. 292—295.
19. An epidemiological study of peptic ulcer disease patients in greater Rochester. New York / M. Maher, S. Jootheeswaran, G. Potter [et al.] // Gastroenterol. - 1997. - Vol. 112. - P.206-210.
20. Bujanda L. Efficacy and to relability of three regimens for Helicobacter pylori eradication: a multicentre, double-blind, randomised clinical trial / L. Bujanda, J. M, Herrerias, V. Ripolles // Clin.Drug Invest. — 2001. - Vol. 21, No 1. - P.1-7.
21. Ghose R. Post-gasrtectomy bone disease undiagnosed for forty years / R. Ghose // New Zealand Medical Journal. — 1999. — Vol. 112. — P.190 - 292.
22. Murakami M. Contract electrode metod in hydrogen gas clearance technico. A new method for determination of regional gastric mucosal blood flow in animals and humans / M. Murakami, M. Moriga, T. Miyake // Gastroenterol. - 1982. - Vol. 82, N 3. - P. 457-467.
References: 1. Avoian K. M. Kharakteristika lits, vpervye priznannykh invalida­mi vsledstvie iazvennoi bolezni zheludka i dvenadtsatiperstnoi kishki, perenesshikh rezektsiiu zheludka, K. M. Avoian, Klini­cheskaia meditsina. -2006, No 5, P. 69-67.
2. Akimov V. P. Khirurhicheskaia profilaktika dempinh-sindroma, B. P. Akimov, Rossiiskii meditsinskii zhurnal, 2006, No 6, P.24-27.
3. Andrusha A. B. Stan kistkovoho metabolizmu pry khronichnykh nespe­tsyfichnykh zakhvoriuvanniakh kyshechnyku, poiednanykh z deheneratyv­no-dystrofichnymy zakhvoriuvanniamy khrebta, A. B. Andrusha, Su­chasna hastroenterolohiia, 2006. -No 3 (29). -P. 12-14.
4. Bedeniuk A. D. Morfofunktsionalni osoblyvosti shlunka ta yikh rol u vy­bori metodu khirurhichnoho likuvannia vyrazok dvanadtsiatypaloi kyshky, uskladnenykh subkompensovanym stenozom vykhidnoho viddilu shlunka, A. D. Bedeniuk, Shpytalna khirurhiia, 2008, No 4, P. 106-112.
5. Vybir metodu khirurhichnoho likuvannia vyrazok dvanadtsiatypaloi kysh­ky, uskladnenykh subkompensovanym stenozom, z urakhuvanniam morfofunktsionalnykh osoblyvostei stinky shlunka, L. Ya. Koval­chuk, A. D. Bedeniuk, M. S. Hnatiuk [and other], XXII zizd khirurhiv Ukrai­ny, 2-5 chervnia 2010 y., materialy zizdu, Vinnytsia :TzOV "Nilan LTD", 2010, V. 1, P. 209-210.
6. Vyrazkova khvoroba, uskladnena shlunkovo-kyshkovoiu krovotecheiu - nevyrisheni pytannia sohodennia, V. O. Shaprynskyi., O. A. Kaminskyi, I. V. Pavlyk, Naser Zaki Nadzhyb Khamid, Kharkivska khirur­hichna shkola, 2008, No 2(29), P.65-71.
7. Horbunov V. N. Otsenka funktsii vykhodnoho otdela normalnoho i operirovannoho zheludka s pomoshchiu ultrazvuka, V. N. Horbunov, E. V. Stoliarchuk, Khirurhiia, 1996, No 2, P. 31-34.
8. Kovalchuk L. A. Sposob opredeleniia krovotoka slizistoi oboloch­ki zheludka, L. A. Kovalchuk, Patol. fiziol. i eksperim. terap, 1984, No 5, P. 78-80.
9. Kovalchuk L. A. Preduprezhdenie ishemicheskikh oslozhnenii pri operativnom lechenii iazvennoi bolezni po dannym rehionarnoho krovotoka slizistoi obolochki zheludka i dvenadtsatiperstnoi kishki, L. A. Kovalchuk, Klin. khirurhiia, 1990, No 8, P. 17-20.
10. Kovalchuk L. A. Pritselnaia sehmentarnaia rezektsiia zheludka v khirurhicheskom lechenii iazvy zheludka, L. A. Kovalchuk, I. Ia. Dziubanovskii, V. V. Tverdokhlib, Klinicheskaia khirur­hiia, 1991, No 9, P. 52-55.
11. Kovalchuk L. Ya. Osoblyvosti lokalnoho krovobihu slyzovoi obolonky hastro duodenalnoi zony pry uskladnenii vyrazkovii khvorobi dvanadtsiatypaloi kyshky ta pislia khirurhichnoho likuvannia, A. Ya. Kovalchuk, A. D. Bedeniuk, Yu. M. Futuima, Khirurhichna perspektyva, 2010, No 1, P. 80-86.
12. Kovalchuk L. Ya. Zminy lokalnoho krovoobihu shlunka zalezhno vid lokalizatsii vyrazky ta metodu operatyvnoho likuvannia, L. Ya. Ko­valchuk, A. D. Bedeniuk, Yu. M. Futuima, Visnyk naukovykh dos­lidzhen, 2006, No 1, P. 62-64.
13. Korotkyi V. N. Sonohrafiia shlunka i dvanadtsiatypaloi kyshky u doslidzhenni porushen motorno-evakuatornoi funktsii shlunkovo-kyshkovoho traktu, V. N. Korotkyi, R. Yu. Spitsyn, I. V. Kolosovych, Shpytalna khirurhiia, 1999, No 1. -P. 7-14.
14. Perederii V. H. Ot Maastrikhta 1-1996 do Maastrikhta 3-2005 : desiatiletnii put revoliutsionnykh preobrazovanii v lechenii zheludochno-kishechnykh zabolevanii, V. H. Perederii, S. M. Tkach, B. N. Marusanich, Suchasna hastroenterolohiia, 2005, No 6, P.4-8.
15. Perforatyvnaia yazva zheludka y dvenadtsatyperstnoi kyshky:dyah­nostyka y khyrurhycheskoe lechenye, V. V. Boiko, M. P. Brusnytsyna, V. P. Dalavurak [and other], Kharkivska khirurhichna shkola, 2006, No 2 (21), P. 11-14.
16. Pimanov S. I. Ultrazvukovaia diahnostika motorno-evakuatornykh narushenii zheludka, S. I. Pimanov, V. Iu. Satrapinskii, V. F. Hordeev, Sov. med, 1991, No 2, Ch. 5-8.
17. Fedchenko.Yu. H. Vyrazkova khvoroba shlunka i dvanadtsiatypaloi kysh­ky : epidemiolohichni osoblyvosti zakhvoriuvanosti naselennia Uk­rainy, Yu. H. Fedchenko, Problemy medychnoi nauky ta osvity, 2006, No 1, P. 48-50.
18. Khirurhichni ta terapevtychni aspekty vyrazkovoi khvoroby, A. V. Zoria, I.I. Basystiuk, M. I. Shved, A. D. Bedeniuk, XX zizd khirurhiv Ukrainy, 17-20 veresnia 2002 y., materialy zizdu, Ternopil: Ukrmedknyha, 2002, V. 1. -P. 292-295.
19. An epidemiological study of peptic ulcer disease patients in greater Rochester. New York, M. Maher, S. Jootheeswaran, G. Potter [et al.], Gastroenterol, 1997, Vol. 112, P.206-210.
20. Bujanda L. Efficacy and to relability of three regimens for Helicobacter pylori eradication: a multicentre, double-blind, randomised clinical trial, L. Bujanda, J. M, Herrerias, V. Ripolles, Clin.Drug Invest, 2001, Vol. 21, No 1, P.1-7.
21. Ghose R. Post-gasrtectomy bone disease undiagnosed for forty years, R. Ghose, New Zealand Medical Journal, 1999, Vol. 112, P.190 - 292.
22. Murakami M. Contract electrode metod in hydrogen gas clearance technico. A new method for determination of regional gastric mucosal blood flow in animals and humans, M. Murakami, M. Moriga, T. Miyake, Gastroenterol, 1982, Vol. 82, N 3, P. 457-467.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 6 : Актуальні питання екології та охорони здоров’я, 2011Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.