Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/883
Назва: Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров’я
Інші назви: Индивидуализация физического воспитания студентов с разным уровнем здоровья
Individualization of physical training of the students with different health state
Автори: Салук, Іван Андрійович
Салук, Иван Андреевич
Saluk, Ivan
Бібліографічний опис: Салук І.А. Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров’я. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / І.А. Салук . — Тернопіль, 2010. — 22 с.
Дата публікації: 22-лют-2010
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 26.053.14
Установа захисту: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Науковий керівник: Арефьєв, Валерій Георгійович
Члени комітету: Волков, Леонід Вікторович
Процюк, Раду Георгійович
УДК: 796.011.3
378.172
Теми: диференційоване навантаження
індивідуалізація
соматичне здоров’я
типологічна підгрупа
фізичне виховання
фізичний розвиток
фізична підготовленість
дифференцированная нагрузка
индивидуализация
соматическое здоровье
типологическая подгруппа
физическое воспитание
физическое развитие
двигательная подготовленность
differentiated loading
individualization
streaming
somatic health
typological subgroup
physical education
physical development
physical fitness
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена питанням індивідуалізації фізичного виховання студентів ВНЗ з різним рівнем фізичного здоров’я. Встановлено, що показники соматичного здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості студентів мають незадовільний стан. Підтверджено дані про позитивний вплив засобів різної спортивної спрямованості на функціональний стан студентів. Розроблено авторську методику, яка передбачає індивідуальне застосування диференційованих фізичних навантажень у відповідності до функціональних характеристик організму студентів у процесі фізичного виховання. Запропоновано та обґрунтовано новий спосіб поділу студентів на однорідні типологічні підгрупи в залежності від показників рівня соматичного здоров’я із використанням новітніх технологій.
В диссертации проанализированы и обобщены научные достижения, а также практический опыт планирования и проведения учебно-воспитательного процесса студентов высших учебных заведений, теоретически обоснована и экспериментально проверена методика применения дифференцированных нагрузок в процессе физического воспитания студентов с учетом функциональных характеристик их организма и уровня соматического здоровья. Установлено, что показатели соматического здоровья у студентов-первокурсников отвечают в основном низкому, нижнесреднему, редко среднему уровню. Не зафиксировано ни одного студента с вышесредним и высоким уровнем физического здоровья. Физическое развитие у студентов первого курса равно среднему, реже нижнесреднему и вышесреднему уровням. Усовершенствована технология определения уровня физического здоровья студентов с помощью современных технологий. Анализ результатов исследования свидетельствует о недостаточном уровне двигательной подготовленности большинства студентов-первокурсников. Как среди юношей, так и среди девушек преобладает низкий, нижнесредний и средний уровни. Отсутствуют студенты, которые имеют средний, вышесредний и высокий уровни физической подготовленности. Результаты исследования подтверждают позитивное влияние на двигательную подготовленность студентов проведение практических занятий по физическому воспитанию с учетом их спортивных интересов и склонностей. Разработана, теоретически обоснована и практически применена авторская методика индивидуализации физического воспитания студентов вузов разного уровня здоровья, которая предусматривала следующие новации: – формирование типологических подгрупп студентов в зависимости от уровня их соматического здоровья, – разработка функциональных характеристик организма студентов, – распределения физических нагрузок для студентов разных типологических подгрупп, – умения студентов использовать дифференцированные нагрузки на практике в процессе физического воспитания. Разработанная методика прошла экспериментальную проверку в двухгодичном педагогическом исследовании. Она подтвердила ее действенность и практическую значимость на современном этапе развития высшего образования. В диссертации достоверно показано, что применение дифференцированных физических нагрузок в процессе физического воспитания, предложенных с учетом уровня физического здоровья студентов, положительно повлияло на их здоровье, двигательную и физическую подготовленность. Об эффективности авторской методики свидетельствуют результаты проведенного сравнительного анализа уровней соматического здоровья, физического развития и двигательной подготовленности. На основании данной методики создана компьютерная программа, которая позволяет сохранять данные в электронном варианте, а также способствует обучению студентов самостоятельно использовать ее в процессе физического воспитания. Исследование дало возможность разработать практические рекомендации с использования методики индивидуализации физического воспитания студентов с разным уровнем здоровья, которые будут способствовать оптимизации учебно-воспитательного процесса высших учебных заведений.
The thesis deals with the problems of teaching methods realisation of the students of higer schools to use different loading in physical training. It was found that data on the somatic health, physical development and physical fitness of students are not satisfactory. The data on the proper effect of the different sport nature on the functional state of the students were proved. The own methods dealing with the teaching of application of physical loading accoroling to the functional characteristics of the students’ body, were developed. New devision method (streaming) of students into single typological subgroups depending on the somatic health data using the latest technologies, was proposed and reasoned.
Спонсорська підтримка: Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Захист відбувся «24» березня 2010 р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за адресою: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/883
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора