Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/788

Назва: Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення гвинтових робочих органів теплових систем.
Інші назви: Обоснование параметров технологического процесса изготовления винтовых рабочих органов тепловых систем.
The substantiation of parameters of a technological process of manufacturing the screw working organs of thermal systems.
Автори: Палюх, Андрій Ярославович
Палюх, Андрей Ярославович
Paliukh, A.Y.
Бібліографічний опис: Палюх А.Я. Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення гвинтових робочих органів теплових систем. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 - технологія машинобудування / А.Я. Палюх . — Тернопіль, 2010. — 23 с.
Дата публікації: 24-тра-2010
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулю
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.02.08 – технологія машинобудування
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К 58.052.03
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Гевко, Богдан Матвійович
Члени комітету: Пулька, Чеслав Вікторович
Петрина, Юрій Дмитрович
УДК: 621.87
Теми: технологічний процес
гвинтові робочі органи теплових систем
індуктори
соленоїди
технологический процесс
винтовые рабочие органы тепловых систем
индукторы
соленоиды
technological process
screw working organs of thermal systems
inductors
solenoids
Короткий огляд (реферат): Робота присвячена обґрунтуванню технологічних параметрів виготовлення гвинтових робочих органів теплових систем (ГРОТС) удосконалених конструкцій і технологічного оснащення. Суть проблеми полягає в тому, що гвинтові робочі органи індукційних та інших систем виготовляють з міді і латуні, які мають низьку межу текучості, малу міцність і жорсткість, що призводить до великих пластичних деформацій в процесі експлуатації, що є недопустимим. Досліджено жорсткість індукторів при проведенні термічних операцій в машинобудуванні, виведено аналітичні залежності для визначення жорсткості соленоїдів з врахуванням напружень у витках низької жорсткості, властивостей матеріалу з яких вони виготовлені та умов експлуатації. Розроблено динамічну модель процесів проточування зовнішніх гвинтових канавок корпусів гвинтових теплових систем (ГТС), які виготовляють з склотекстоліту і сталі багаторізцевою головкою, що дало можливість встановити характер зміни навантаження на складові системи та інше. Розроблено технологічні процеси виготовлення ГРОТС із склотекстоліту та сталі та конструкції технологічного оснащення. Виведено рівняння регресії для визначення зусилля сили різання при нарізанні гвинтових канавок в корпусних деталей ГТС з склотекстоліту і сталі 45. Проведено техніко-економічне обґрунтування ТП виготовлення корпусів індукторів.
Работа посвящена обоснованию технологических параметров изготовления винтовых рабочих органов тепловых систем (ГРОТС) усовершенствованных конструкций и технологической оснастки. Суть проблемы заключается в том, что винтовые рабочие органы индукционных и других систем изготавливают из меди и латуни, имеют низкую границу текучести, малую прочность и жесткость, что приводит к большим пластических деформаций в процессе эксплуатации, что является недопустимым. Исследована жесткость индукторов при проведении термических операций в машиностроении, выведены аналитические зависимости для определения жесткости соленоидов с учетом напряжений в витках низкой жесткости, свойств материала из которых они изготовлены и условий эксплуатации. Разработана динамическая модель процессов протачивания внешних винтовых канавок корпусов винтовых тепловых систем (ГТС), изготавливаемых из стеклотекстолит и стали много резцовой головкой позволило установить характер изменения нагрузки на составляющие системы. Разработаны также динамическую модель протачивания винтовых плоских рабочих органов тепловых систем, составленная система дифференциальных уравнений и на их основе установлены рациональные параметры технологического процесса. Разработаны технологические процессы изготовления ГРОТС и конструкций технологическая оснастка. Спроектировано и изготовлено технологическое оснащение для нарезки винтовых канавок на корпусах индукторов изготовленных из стеклотекстолита, стали для других тепловых систем, а также оснащение для изготовления ГРОТС из трубчатых и плоских заготовок. Спроектирован стенд для исследования характеристик ГРОТС с определением различных параметров. Выведены уравнения регрессии для определения усилия силы резания при нарезке винтовых канавок в корпусных деталей ГТС с стеклотекстолит и стали 45. Приведены технико-экономическое обоснование ТП изготовления корпусов индукторов.
The thesis is dedicated to the substantiation of technological parameters of manufacturing the screw working organs of thermal systems (SWOTS) of the improved constructions and technological supply. The sense of problem is that the screw working organs of inductive and other systems are manufactured using copper and brass with a low limit of fluidity, low durability and hardness that leads to great plastic deformations during exploitation. And this fact is inadmissible. The hardness of inductors were investigated during the thermal operations; the analytical dependences for determining the hardness of solenoids taking into consideration the stresses in loops of low hardness are developed, as well as the properties of material they are made of and the terms of exploitation. The dynamic model of boring the external screw grooves of screw thermal system bodies (STS) manufactured from glass fiber laminate and steel, using the multi-cutter head that makes it possible to define the character of loading change of the constitutive systems is worked out. The dynamic model of boring the screw plain working bodies of thermal systems is worked out as well; the system of differentiate equations is developed; on the basis of these equations the rational parameters of technological process are determined. The technological processes of manufacturing the SWOTS and the structures of technological equipment are worked out. The technological equipment to cut the screw grooves on the inductor bodies manufactured from glass fiber laminate and steel for different thermal systems is designed and manufactured, as well as the equipment for manufacturing SWOTS from tubular and plain bullets. The poster to investigate the characteristics of SWOTS with the determining of different parameters is designed. The equations of regression to determine the effort of cutting power while cutting the screw grooves in body details STS from glass fiber laminate and steel 45 are developed. The technological process of manufacturing the inductor bodies is economically and technically substantiated.
Опис: Роботу виконано в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся “25” червня 2010 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська 56. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/788
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:05.02.08 – технологія машинобудуванняУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.