Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/776

Title: Ефективний гамільтоніан періодичної моделі андерсона для опису систем з квантовими точками
Other Titles: Effective hamiltonian of periodic anderson model for description of systems with quantum dots
Authors: Дідух, Леонід Дмитрович
Крамар, Олександр Іванович
Скоренький, Юрій Любомирович
Довгоп’ятий, Юрій Миронович
Дрогобицький, Юрій Володимирович
Didukh, L.
Kramar, O.
Skorenkyy, Yuriy
Dovhopyaty, Yu.
Drohobitskyy, Yu.
Bibliographic description (Ukraine): Ефективний гамільтоніан періодичної моделі андерсона для опису систем з квантовими точками / Дідух Л., Крамар О., Скоренький Ю. // Вісник ТНТУ. — 2010. — Том 15. — № 4. — С.168-177. — (математичне моделювання. математика. фізика).
Issue Date: 1-Nov-2010
Date of entry: 24-Feb-2011
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 538.1
539.2
Keywords: періодична модель Андерсона
канонічне перетворення
системи з квантовими точками
periodic Anderson model
canonical transformation
systems with quantum dots
Abstract: Із застосуванням методу канонічного перетворення отримано ефективний гамільтоніан моделі андерсон-габбардівського матеріалу, яка враховує основні типи взаємодій як у підсистемі локалізованих, так і в підсистемі колективізованих електронів, а також гібридизацію цих підсистем. Оператор канонічного перетворення підібрано таким чином, щоб розрізнити процеси, які відповідають за формування аналогів габбардівських підзон та процеси, які зумовлюють як посередній обмін між локалізованими магнітними моментами, так і взаємодію БКШ-типу в „зонній” підсистемі. Отриманий ефективний гамільтоніан дозволив класифікувати процеси непрямого обміну та непрямого переносу в системах з андерсон-габбардівськими центрами.
On the basis of the canonical transformation method the effective Hamiltonian of Anderson-Hubbard model taking into account the basic types of interactions in localized and itinerant electron subsystems as well as the hybridization of these subsystems has been obtained in this paper. The canonical transformation operator has been chosen if form which separate processes of Hubbard subband analogues formation and and those responsible for the indirect exchange between the magnetic moments as well as BCS-type interaction in the itinerant subsystem. The obtained effective Hamiltonian allows to classify processes of indirect exchange and indirect hopping for the systems with Anderson-Hubbard centers.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/776
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2010, Том 15, № 4Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.