Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7148

Назва: Застосування методу скінченних елементів при дослідженні згинальних залізобетоннихконструкцій підсилених вуглецевим полотном
Автори: Пиндус, Юрій Іванович
Конончук, Олександр Петрович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Пиндус Ю. І. Застосування методу скінченних елементів при дослідженні згинальних залізобетоннихконструкцій підсилених вуглецевим полотном / Ю. Пиндус, Олександр Петрович Конончук // Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 7-8. — (Секція: Матеріалознавство, міцність конструкцій та будівництво).
Bibliographic description: Pyndus Yu. I., Kononchuk O. P. (2015) Zastosuvannia metodu skinchennykh elementiv pry doslidzhenni zghynalnykh zalizobetonnykhkonstruktsii pidsylenykh vuhletsevym polotnom. Zbirnyk tez dopovidei Ⅲ naukovoi konferentsii "Prohresyvni materialy ta tekhnolohii v mashynobuduvanni, budivnytstvi ta transporti" (Tern., 21 travnia 2015 roku), pp. 7-8 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“
Конференція/захід: Ⅲ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“
Дата публікації: 21-тра-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 21 травня 2015 року
УДК: 624.012.25
Діапазон сторінок: 7-8
Початкова сторінка: 7
Кінцева сторінка: 8
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7148
Перелік літератури: 1. D. Kachlakev. Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Structures Strengthening with FRP Laminates / D. Kachlakev, T. Miller, S. Yim, K. Chansawat, T. Potisuk. Special Report SP316, Oregon Department Of Transportation, USA, May 2001. 113 p.
2. Борисюк О.П. Напружено-деформований стан нормальних перерізів згинальних залізобетонних елементів, підсилених вуглепластиками за дії малоциклового навантаження / О.П. Борисюк, О.П. Конончук // Монографія.–Рівне: НУВГП,2014.–136 с.
3. Пиндус Ю.І. Скінченноелементне моделювання підсилення згинальних залізобетонних конструкцій вуглепластиковою стрічкою / Ю.І. Пиндус, О.П. Конончук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2014. – Вип. 29. – С. 621 – 629.
References: 1. D. Kachlakev. Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Structures Strengthening with FRP Laminates, D. Kachlakev, T. Miller, S. Yim, K. Chansawat, T. Potisuk. Special Report SP316, Oregon Department Of Transportation, USA, May 2001. 113 p.
2. Borysiuk O.P. Napruzheno-deformovanyi stan normalnykh pereriziv zghynalnykh zalizobetonnykh elementiv, pidsylenykh vuhleplastykamy za dii malotsyklovoho navantazhennia, O.P. Borysiuk, O.P. Kononchuk, monograph.–Rivne: NUVHP,2014.–136 p.
3. Pyndus Yu.I. Skinchennoelementne modeliuvannia pidsylennia zghynalnykh zalizobetonnykh konstruktsii vuhleplastykovoiu strichkoiu, Yu.I. Pyndus, O.P. Kononchuk, Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy: zb. nauk. pr, Rivne: NUVHP, 2014, Iss. 29, P. 621 – 629.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.