Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/670

Назва: Забезпечення мікротопографії кілець роликопідшипників на основі зміцнювально-вигладжувальної технології.
Інші назви: Обеспечение микротопографии колец роликоподшипников на основе укреп-ляющей выглаживальной технологии.
Providing of micro-topography the rings of roller-bearing is on the basis of strengthen-smoothing technology.
Автори: Мороз, Сергій Анатолійович
Мороз, Сергей Анатольевич
Moroz, S. A.
Бібліографічний опис: Мороз С.А. Забезпечення мікротопографії кілець роликопідшипників на основі зміцнювально-вигладжувальної технології . Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.02.08 – технологія машинобудування / С.А. Мороз. — Тернопіль, 2010. — 24 с.
Дата публікації: 2010
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулю
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.02.08 – технологія машинобудування
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К58.052.03
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Марчук, Віктор Іванович
Члени комітету: Лєбедєв, Володимир Георгійович
Стойко, Ігор Іванович
УДК: 621.822
369.64
681.2
Теми: технологічний процес
роликопідшипник
зміцнювально-вигладжувальне оброблення
робочі поверхні
параметри мікротопографії
технологический процесс
роликоподшипник
упрочняющая выглаживательная обробка
рабочие поверхности
параметры микротопографии
technological process
roller-bearing
strengthen-smoothing treatment
working surfaces
parameters of micro-topography
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена вирішенню комплексної науково-технічної задачі технологічного забезпечення формування параметрів мікротопографії робочих поверхонь та експлуатаційних властивостей кілець роликопідшипників шляхом застосування прогресивних викінчувально-вигладжувальних операцій. На основі розробленої моделі динаміки формоутворення мікрорельєфу робочих поверхонь кілець встановлені зв’язки між амплітудно-частотними характеристиками динамічної системи формоутворення вигладжувальної технологічної системи і параметрами точності та мікрогеометричними параметрами поверхонь після вигладжування. Розроблено прогресивну технологію комбінованого оброблення робочих поверхонь кілець роликопідшипників на основі чорнового шліфування та алмазного вигладжування, що дозволило зменшити енерговитрати технологічного процесу виготовлення кілець роликопідшипників та зменшити собівартість підшипника з одночасним підвищенням показників якості оброблених деталей. За результатами експериментальних та теоретичних досліджень розроблено алгоритм і програму проектування технологічної операції вигладжування робочих поверхонь кілець роликопідшипників для умов підшипникового виробництва з отриманням основних показників режиму вигладжування.
Диссертация посвящена решению комплексной научно-технической задачи технологического обеспечения формирования параметров микротопографии рабочих поверхностей и эксплуатационных свойств колец роли-коподшипников путем применения прогрессивных финишных выглаживальных операций. На основе разработанной модели динамики формообразования микрорельефа рабочих поверхностей колец установлены связи между амплитудно-частотными характеристиками динамической системы формообразова-ния выглаживальной технологической системы и параметрами точности и микрогеометрическими параметрами поверхностей после выглаживания. Разработано прогрессивную технологию комбинированного обработки рабочих поверхностей колец роликоподшипников на основе чернового шлифования и алмазного выглаживания, что позволило уменьшить энергозатраты технологического процесса изготовления колец роликоподшипни-ков и уменьшить себестоимость подшипника с одновременным повышением показателей качества обработанных деталей. По результатам экспериментальных и теоретических исследований разработан алгоритм и программа проектирования технологической операции выглаживания рабочих поверхностей колец роликоподшипников для условий подшипникового производства с получением основных показателей режима выглаживания. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, выводов, списка использованной литературы и приложений. В первом разделе рассмотрены особенности современного методоло-гического подхода к технологическому обеспечению поверхностей колец роликоподшипников. В частности анализируется влияние технологических факторов финишных операций на параметры качества рабочих поверхностей колец роликоподшипников, рассмотрены особенности формирования геометрических и физико-механических параметров поверхностей качения колец в технологическом цикле изготовления подшипников. Рассмотрено значение укрепляющей выглаживальной технологий в обеспечении параметров качества поверхностей деталей, осуществлен обзор известных схем и материалов инструмента для укрепляющих выглаживальных операций поверхностей качения роликоподшипников. Во втором разделе проведен анализ механизма формирования мик-ротопографии рабочих поверхностей на финишных операциях. Выявлено влияние технологических факторов на формирование поверхностного слоя рабочих поверхностей колец. Установлено, что основными параметрами выглаживания, влияю-щими на шероховатость, являются: сила выглаживания, подача и радиус рабочей части инструмента. При увеличении силы выглаживания до опре-деленного значения шероховатость уменьшается. В третьем разделе рассмотрены теоретические предпосылки, тех-нологические особенности и разработана математическая модель фор миро-вания шероховатости поверхности на укрепляющих выглаживальних опера-циях. В четвертом разделе приведены результаты экспериментальных ис-следований процесса выглаживания поверхностей качения колец с целью разработки методики моделирования параметров формообразования микро-рельефа поверхностей обрабатываемых деталей для управления процессом формообразования. В пятом разделе реализовано результаты теоретических и экспери-ментальных исследований в виде предложенной инженерной методики для финишной обработки рабочих поверхностей колец роликоподшипников.
Dissertation is sacred to the decision of complex scientific and technical task of the technological providing of forming of parameters of micro-topography of working surfaces and operating properties the rings of roller-bearings by application of progressive finished-smoothing operations. On the basis of the worked out model of dynamics of form-making of micro-relief of working surfaces of rings the set copulas are between the gain-frequency characteristics of the dynamic system of form-making of smoothing of the technological system and parameters of exactness and micro-geometry parameters of surfaces after pressing. Progressive technology of the combined treatment of working surfaces of rings of roller-bearings is worked out on the basis of the draft polishing and diamond pressing which allowed to decrease energy consumption of technological process of making the rings of roller-bearings and decrease a prime bearing price with the simultaneous increase of indexes the quality of the treated details. On results experimental and theoretical researches an algorithm and program of planning the technological operation of pressing of working surfaces the rings of roller-bearings is worked out for the terms of bearing production with the receipt of basic indexes of the pressing mode.
Опис: Роботу виконано в Луцькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся 2010 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К58.052.03 в Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/670
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:05.02.08 – технологія машинобудуванняУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.