Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6187

Назва: Модернізація технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі
Інші назви: The modernization of enterprise management technologies in municipal economic system
Модернизация технологий управления предприятием в муниципальной экономической системе
Автори: Панухник, Яна Геннадіївна
Panukhnyk, I.
Бібліографічний опис: Панухник Я.Г. Модернізація технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі: автореферат дисертації на здобуття наук.ступ. к.е.н. / Я.Г.Панухник. — Тернопіль: ТНТУ ім.Ів.Пулюя, 2015. — 28 с.
Панухник Я.Г. Модернізація технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі: дисертація на здобуття наук.ступ. к.е.н. / Я.Г.Панухник. — Тернопіль: ТНТУ ім.Ів.Пулюя, 2015. — ХХ с.
Майорова І.М. Відгук офіційного опонента на дисертацію Панухник Я.Г. на тему "Модернізація технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі" / І.М.Майорова. - Маріуполь : ДВНЗ "Приазовсьий державний технічний університет", 2015. - 8 с.
Тимощук М.Р. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Панухник Я.Г. на тему "Модернізація технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі" / Я.Г.Панухник. - Львів : НУ "Львівська політехніка", 2015. - 8 с.
Bibliographic description: Panukhnyk I. The modernization of enterprise management technologies in municipal economic system. - Manuscript.
Дата публікації: 23-лис-2015
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Науковий керівник: Рудакевич, Марія Іванівна
Члени комітету: Майорова, Ірина Миколаївна
Тимощук, Мирослава Романівна
УДК: 65.011.1
352.075
Теми: підприємство: функціонування, розвиток, управління
соціально відповідальна діяльність
муніципальна система: утворення, господарство, економічні інтереси
управління: ефективність, модернізація технологій
enterprise: functioning, development, management
municipal system: formation, domestic economy, economic interests
socially responsible activities
management: efficiency, modernization of technologies
социально ответственная деятельность
предприятие: функционирование, развитие, управление
муниципальная система: образование, хозяйство, экономические интересы
управление: эффективность, модернизация технологий
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2015. У дисертації розглянуто теоретико-концептуальні підходи модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі. Визначено особливості функціонування та розвитку, роль і місце підприємства у муніципальній економічній системі як об’єкта управлінського впливу. Запропоновано авторське бачення необхідності використання технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі та концептуальних засад щодо їх модернізації. Здійснено системний аналіз технологій управління підприємствами приладобудування у муніципальній економічній системі на основі оцінки практики їх управління. Акцентовано увагу на проблемах інерційності адміністративного підходу та інституційних бар’єрах модернізації технологій управління підприємствами приладобудування з метою оцінювання ефективності управління досліджуваних підприємств у муніципальній економічній системі. Запропоновано напрями формування модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі. Підкреслено, що стратегічний підхід до управління можна вважати передумовою ідентифікації векторів модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі. Сформовано науково-практичні рекомендації для розгляду соціально відповідальної діяльності як інструмента модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі.
The thesis is submitted for the scientific degree of Candidate of Sciences (Economics), specialty 08.00.04 – Enterprises Economy and Management (by economic activity). – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2015. The theoretical and conceptual approaches to modernizing the enterprise management technologies in municipal economic system were reviewed in the thesis. The features of functioning and development, the enterprise role and place in municipal economic system as an object of administrative influence were determined. The author's vision of the necessity for applying enterprise management technologies in municipal economic system and conceptual basis for their modernization was proposed. The system analysis of instrument-making enterprises management technologies in municipal economic system based on the evaluation of these enterprises’ management practices is carried out. Attention was focused on the problems of administrative approach inertness and institutional barriers to modernizing the instrument-making enterprise management technologies to assess the effectiveness of studied companies’ management in municipal economic system. The directions for the formation of the modernization mechanism of enterprise management technologies in municipal economic system were offered. The strategic approach to management can be considered as prerequisite for identifying modernization factors of enterprise management technologies in municipal economic system. The scientific and practical recommendations for the consideration of socially responsible activity as a tool for modernization of enterprise management technologies in municipal economy system were formed.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Тернополь, 2015. В диссертационной работе на основе обоснования теоретических основ, определения методических подходов и формирования прикладных рекомендаций предложено новое решение важного научного и практического задания по модернизации технологий управления предприятием в муниципальной экономической системе. Целью исследования является обоснование теоретико-концептуальных основ модернизации технологий управления приборостроительным предприятием в муниципальной экономической системе и разработка на этой основе научных рекомендаций по их практической реализации. Объектом исследования является процесс использования технологий управления приборостроительным предприятием в муниципальной экономической системе. Предметом исследования является механизм модернизации технологий управления приборостроительным предприятием в муниципальной экономической системе. В диссертации рассмотрены теоретико-концептуальные подходы модернизации технологий управления предприятием в муниципальной экономической системе. Определены особенности функционирования и развития, роль и место предприятия в муниципальной экономической системе как объекта управленческого воздействия. Представлено авторское видение необходимости использования технологий управления предприятием в муниципальной экономической системе и концептуальных основ их модернизации. Проведенный в диссертационной работе анализ практики управления выбранных для исследований предприятий медицинского приборостроения в муниципальных экономических системах разных городов Украины в части их обеспеченности финансовыми ресурсами показал, что ситуация характеризуется: ненадлежащей обеспеченностью собственными финансовыми ресурсами (об этом свидетельствуют результаты полученных коэффициентов, которые не соответствуют установленным нормам); преобладанием привлеченного капитала; относительно устойчивым и положительным соотношением собственных и привлеченных ресурсов. Выявленные тенденции связаны с инерционностью административного подхода и институциональными барьерами управления для предприятий приборостроения и модернизации технологий управления ими. С целью оценки эффективности управления исследуемых предприятий приборостроения в муниципальной экономической системе, в диссертационной работе рассмотрены современные технологии управления, внедрение которых позволит предприятию успешно конкурировать на рынке. Модернизация технологий управления предприятием должна касаться конкретных сфер его деятельности и требует определенных подходов, адаптированных к условиям этих сфер. Среди существующих подходов целесообразно выделить: стратегический, синергетический, логистический, административный, виртуальный, ресурсный, технологический. Автором предложены направления формирования модернизации технологий управления предприятием в муниципальной экономической системе. Подчеркнуто, что стратегический подход к управлению можно считать предпосылкой идентификации векторов модернизации технологий управления предприятием в муниципальной экономической системе. Обосновано, что управление предприятием в муниципальной экономической системе должно учитывать угрозы и возможности для его функционирования и развития, чего можно достичь путем использования ситуационного управления. Исходя из полученных данных, автором разработана модель на основе нечеткой логики, выходным параметром которой взято принятие решения об уровне формирования направлений модернизации технологий управления приборостроительных предприятий в муниципальной экономической системе. Сформированы научно-практические рекомендации для рассмотрения социально ответственной деятельности как инструмента модернизации технологий управления предприятием в муниципальной экономической системе.
Опис: Робота виконана на кафедрі економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться «24» грудня 2015 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, зала засідань.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6187
Перелік літератури: 1. Панухник Я.Г. Локальний маркетинг як інформаційна база та механізм реалізації управлінських рішень суб’єктами муніципальної економічної системи / Я.Г. Панухник // Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи: монографія / за ред. проф. Р.В. Федоровича; М-во освіти і науки України; ТНТУ ім. Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 419 с. / С. 292-315 (1,55 друк. арк.; особистий внесок: розглянуто особливості застосування маркетингових технологій на муніципальному рівні з метою вирішення системи завдань та досягнення відповідних цілей суб’єктами муніципального утворення).
2. Панухник Я.Г. Формування портфелю інновацій в контексті модернізації управління приладобудівним підприємством / Я.Г. Панухник // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К., 2012. – No 7-8 (134-135). – С. 60- 64 (0,56 друк. арк.).
3. Панухник Я.Г. Удосконалення управління підприємством на основі застосування статистично-динамічного підходу / Я.Г. Панухник // Формування ринкових відносин в Україні. Зб. наук. праць. – К., 2013. – No 5 (144). – С. 168-171 (0,43 друк. арк.).
4. Панухник Я.Г. Теоретико-методичні засади застосування рейтингів для оцінки ділової репутації підприємства в муніципальній економічній системі / Я.Г. Панухник // Галицький економічний вісник. – 2013. – No 4 (43). – С. 85-91 (0,57 друк. арк.).
5. Панухник Я.Г. Економіка знань як чинник модернізації технологій управління підприємством / Я.Г. Панухник // Збірник наукових праць VIII Міжнародного симпозіуму «Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі» (Україна-Туреччина, 12-14 червня 2013 р.). – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2013. – С. 501-508 (0,46 друк. арк.).
6. Панухник Я.Г. Трансформація ролі управління людськими ресурсами підприємства в муніципальній економічній системі / Я.Г. Панухник // Формування ринкових відносин в Україні. – К., 2014. – No 3 (154). – С. 189-192 (0,48 друк. арк.).
7. Панухник Я.Г. Концептуальні підходи до побудови маркетингових інформаційних систем промислового підприємства / Я.Г. Панухник // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. – No 2’2014[51]. – Тернопіль, 2014 – С. 113- 120 (0,80 друк. арк.).
8. Panukhnyk I. Ranking of institutional barriers regarding management of medical equipment enterprises in municipal economic system [Електронний ресурс] / Iana Panukhnyk, Olena Panukhnyk // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2015. – Вип. 1 (12). – С. 6-21. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15piames.pdf (0,65 друк. арк.; особистий внесок: виявлено та досліджено ренкінг інституційних бар’єрів, що мають безпосередній вплив на потенціал та розвиток конкурентоспроможності сучасних вітчизняних підприємств медичного приладобудування в муніципальних економічних системах).
9. Панухник Я.Г. Управление предприятием в муниципальной экономической системе на основе стратегического планирования / Я.Г. Панухник // Научное периодическое издание «CETERIS PARIBUS». – Москва: РИЦ ЭФИР, 2015. – No 1 (1). – С. 39-42 (0,19 друк. арк.).
10. Панухник Я.Г. Концептуальні засади технологічного управління розвитком промислових підприємств в умовах недетермінованого економічного середовища / Я.Г. Панухник // Науковий журнал «Вісник Сумського НАУ». – Випуск 5 (64).– Суми. – 2015. – С. 13-17. – (Серія «Економіка і менеджмент») (0,45 друк. арк.).
11. Панухник Я.Г. Концептуальні засади детермінації суті та функцій процесів модернізації в економічних системах / Я.Г. Панухник // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. – No 4’2015 [59]. – Тернопіль, 2015. – С. 48-54 (0,73 друк. арк.).
12. Панухник Я.Г. Економічна сутність технологічного менеджменту як інструменту стратегічного управління технологічним розвитком підприємства / Я.Г. Панухник // Збірник тез доповідей XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми». Секція 1-3. – Тернопіль, ТНЕУ, 31 жовтня 2011. – С. 105-107 (0,11 друк. арк.).
13. Панухник Я.Г. Методичний підхід до оцінки стратегічної компетенції підприємства / Я.Г. Панухник // Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково- практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». – Тернопіль, ТНЕУ, 23-24 лютого 2012. – С. 195-196 (0,11 друк. арк.).
14. Панухник Я.Г. Місце стратегічного аналізу в системі стратегічного управління підприємством / Я.Г. Панухник // Збірник тез доповідей XII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні та правові проблеми». Секція 2. – Тернопіль, ТНЕУ, 30 березня 2012. – С. 79-81 (0,16 друк. арк.).
15. Панухник Я.Г. Пріоритети розвитку машинобудівної промисловості України / Я.Г. Панухник // Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки» (Тернопіль, 18 квітня 2012 року). – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2012. – С. 126-128 (0,18 друк. арк.).
16. Панухник Я.Г. Сучасна концепція управління маркетингом підприємства / Я.Г. Панухник // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції / Наук. ред. В.Ф. Мартинюк; ТКІ. – Тернопіль, 25 квітня 2013. – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 249-252 (0,19 друк. арк.).
17. Панухник Я.Г. Удосконалення мотиваційного механізму реалізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі / Я.Г. Панухник // Сучасні тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку й фінансів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції (15 травня 2013 р.); ТНТУ ім. Івана Пулюя. – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 54-56 (0,16 друк. арк.).
18. Панухник Я.Г. Залучення бізнесу до реалізації муніципальних програм та проектів / Я.Г. Панухник // Збірник тез доповідей ХVІІ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Том ІІІ. Гуманітарні, соціальні та економічні науки (20-21 листопада 2013 р., Тернопіль). – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2013. – С. 25 (0,09 друк. арк.).
19. Панухник Я.Г. Удосконалення організаційного забезпечення роботи з персоналом на державному підприємстві / Я.Г. Панухник // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції / Наук. ред. В.Ф. Мартинюк; ТКІ (Тернопіль, 17 квітня 2014 р.). – Тернопіль: Вектор, 2014. – С. 104-105 (0,13 друк. арк.).
20. Панухник Я.Г. Розвиток муніципального підприємництва як елемент модернізації муніципального сектору економіки / Я.Г. Панухник // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки» (Тернопіль, 21-22 травня 2014 р.). – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – С. 146-148 (0,15 друк. арк.).
21. Панухник Я.Г. Антикризове управління розвитком підприємств у муніципальній економічній системі / Я.Г. Панухник // Матеріали XVIII наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 29-30 жовтня 2014 р. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – С. 253-254 (0,13 друк. арк.).
22. Панухник Я.Г. До питання оцінки ефективності управління підприємствами медичного приладобудування / Я.Г. Панухник // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент – 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (Дніпропетровськ 23-24 квітня 2015 р.). – у 9 томах. – Т. 3 «Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи». – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. – С. 30-35 (0,11 друк. арк.).
23. Панухник Я.Г. Особливості впливу розвитку бізнес-структур муніципальних економічних систем на рівень функціонування інституційного середовища в Україні / Я.Г. Панухник // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі: «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору». – Тернопіль, 06 травня 2015 р. / Міністерство освіти і науки України; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 114-117 (0,16 друк. арк.).
24. Панухник Я.Г. Стратегічний підхід до управління приладобудівним підприємством у муніципальній економічній системі / Я.Г. Панухник // Матеріали XX ювілейної міжнародної науково-практичної конференції: «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки». – Одеса, 7-11 вересня 2015 р. Том I. Частина II. / Національна академія наук України; Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ-Одеса, 2015. – С. 144-152 (0,73 друк. арк.).
25. Панухник Я.Г. Основні бар’єри модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі: фінансово-економічний аспект / Я.Г. Панухник // Тези доповідей науково-практичного семінару «Міжнародний інвестиційний форум-виставка з енергоефективності та енергоощадності 2015», 8- 9 жовтня 2015. – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя. – С. 68-70 (0,20 друк. арк.).
26.Панухник Я.Г. Модернізація технологій управління підприємств як інноваційний чинник структурної перебудови муніципальних економічних систем / Я.Г. Панухник // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу» (Тернопіль, 15- 17 жовтня 2015 р.) / М-во освіти і науки України; Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. – С. 142-143 (0,13 друк. арк.).
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.