Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5866

Назва: Комбіновані підходи до управління чинниками інноваційної діяльності машинобудівного підприємства
Інші назви: Combined approaches for factors management in the innovation activity of engineering enterprise
Комбинированные подходы к управлению факторами инновационной деятельности машиностроительного предприятия
Автори: Бойко, Остап Богданович
Бібліографічний опис: Бойко О.Б. Комбіновані підходи до управління чинниками інноваційної діяльності машинобудівного підприємства: дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. / О.Б.Бойко. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015. – 234 с.
Дата публікації: 19-вер-2015
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Андрушків, Богдан Миколайович
Члени комітету: Метеленко, Наталя Георгіївна
Бєлова, Алла Іванівна
УДК: 658.014
621
330.341
Теми: інновації
інноваційна діяльність
управління
чинники впливу
комбінований підхід
синергія
організаційно-економічний механізм
инновации
organizational-economic mechanism
инновационная деятельность
управление
факторы влияния
организационно-экономический механизм
комбинированный подход
синергия
synergy
combined approach
impact factors
management
innovation activity
innovation
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2015. У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні та прикладні засади удосконалення управління чинниками інноваційної діяльності машинобудівних підприємств із застосуванням комбінованих підходів в умовах економічних ризиків, досліджено сучасний стан теорії інновацій в оцінках вітчизняних та зарубіжних учених-економістів; розкрито суть та зміст інновацій, інноваційної діяльності; висвітлено характеристику принципів та закономірностей управління інноваційною діяльністю підприємства та наведено класифікацію чинників інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Розкрито сучасний стан розвитку інноваційної діяльності підприємств машинобудівної галузі; охарактеризовано методи оцінювання економічної ефективності інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах; визначено прикладні аспекти визначення економічної ефективності інноваційних процесів та рівня здатності машинобудівних підприємств до інноваційного розвитку (у контексті європейських вимог). Визначено напрями удосконалення управління чинниками інноваційної діяльності машинобудівних підприємств; обґрунтовано науково-методичні засади застосування комбінованих підходів до управління чинниками інноваційної діяльності машинобудівного підприємства та запропоновано концепцію організаційно-економічного механізму управління чинниками інноваційної діяльності машинобудівного підприємства із застосуванням комбінованих підходів.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности) – Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя Министерства образования и науки Украины, Тернополь, 2015. В диссертационной работе рассмотрены теоретические и прикладные основы совершенствования управления факторами инновационной деятельности машиностроительных предприятий с применением комбинированных подходов в условиях экономических рисков. Целью исследования является дополнение теоретических положений и разработка методико-практических рекомендаций по совершенствованию управления факторами инновационной деятельности машиностроительных предприятий с применением комбинированных подходов с целью активизации инновационного развития предприятий и повышения его результативности. Объектом исследования послужили процессы формирования, реализации и управления факторами инновационной деятельности машиностроительных предприятий. Предметом исследования выступает теоретико-методический инструментарий и практические аспекты реализации комбинированных подходов к управлению факторами инновационной деятельности машиностроительного предприятия в условиях нестабильной экономики. В первом разделе «Теоретические основы управления факторами инновационной деятельности предприятия» исследовано современное состояние теории инноваций в оценках отечественных и зарубежных ученых- экономистов; раскрыто суть и содержание инноваций, инновационной деятельности; уточнена трактовка понятий «инновации», «усовершенствованный продукт», «инновационная деятельность»; приведена классификация факторов инновационной деятельности машиностроительных предприятий как внешних, так и внутренних. Во второй главе «Аналитический инструментарий исследования особенностей управления инновационной деятельностью машиностроительных предприятий» раскрыто современное состояние инновационной деятельности предприятий машиностроительной отрасли, для которого характерны многочисленные факторы внешней и внутренней среды, которые имеют огромное влияние на инновационную деятельность машиностроительных предприятий. В диссертационном исследовании подчеркнуто, что к факторам внешней среды нужно приспосабливаться, а факторами внутренней среды – управлять, а в случаях необходимости – корригировать. В диссертации охарактеризованы методы оценки экономической эффективности инновационных процессов на машиностроительных предприятиях; определены прикладные аспекты определения экономической эффективности инновационных процессов (в контексте европейских требований). Результаты исследования показали, что без учета воздействия внешних и внутренних факторов, разработка обоснованных практических рекомендаций с целью совершенствования управления факторами инновационной деятельности невозможна. Поэтому в третьем разделе «Направления реализации комбинированных подходов к управлению факторами инновационной деятельности машиностроительного предприятия» после исследования сделан вывод, что такие факторы как наличие кадрового потенциала, обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами, состояние используемой на предприятии техники и технологий, производственный потенциал предприятия, спрос на инновационную продукцию и уровень маркетинга на предприятии является наиболее весомыми и влиятельными на уровень развития инновационной деятельности машиностроительного предприятия. В диссертационной работе сформирована адаптивная модель управления факторами инновационной деятельности машиностроительных предприятий, ключевой идеей которой является отражение синтеза подходов управления, смягчения их недостатков, обогащение обратной связи и повышение результативности. Определены направления совершенствования управления факторами инновационной деятельности машиностроительных предприятий, а также обоснованы научно-методические основы применения комбинированных подходов к управлению факторами инновационной деятельности машиностроительного предприятия и предложена концепция организационно-экономического механизма управления факторами инновационной деятельности машиностроительного предприятия с применением комбинированных подходов.
Dissertation for getting the candidate degree in economic sciences, specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (according to the type of the economic activity) – Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2015. In this dissertation work the theoretical and applied principles of improving the factors management of the innovation activity of engineering companies using the combined approaches in terms of economic risks are well-reviewed; the current condition of the theory of innovation in estimates of national and foreign scientists and economists is investigated; the essence and meaning of innovation, innovation activity is uncovered; the characteristic of principles and regularities of enterprise’s innovation management activity is elucidated and the classification of factors, which have influence on the innovation activity of engineering enterprises is adduced. Also in this work the essence of current situation in the evolution of innovative activity in the enterprises of the engineering industry is revealed; assessment methods of the economic efficiency for the innovative processes in engineering enterprises are well-described; practical aspects in determining of economic efficiency in the innovation processes and the influence of impact factors on the innovation activity of engineering companies (in the context of European requirements) are defined. Much time was paid to define the way of improvement the factors management of innovation activity in the engineering companies; the scientific and methodological basis for the usage of combined approaches for factors management of the innovation activity in the engineering enterprise is justified and the concept of organizational-economic mechanism for factors management of the innovation activity of engineering enterprise using the combined approaches is proposed.
Опис: Робота виконана у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться «23» жовтня 2015 р. об 11:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, зала засідань.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5866
Перелік літератури: 1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. / Д.Аакер Пер. с англ. под. ред. С.Г. Божук. – СПб. : Питер, 2007. – 496 с. 2. Амбарцумов А.А. 1000 термінів ринкової економіки: довідник А.А. Амбарцумов, Ф.Ф. Стерликов. – М., 1993. – 302 с. 3. Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О.І. Амоша // Економіст. – 2008. – No6. – С. 24-34. 4. Амоша О.І. Промышленная политика Украины: концептуальне ориентиры на среднесрочную перспективу / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська // Экономика Украины. – 2009. – No12. – С. 4-13. 5. Андрощук Г.О. Інноваційна політика Європейського Союзу / Г.О.Андрощук, Р.Є.Еннан // Наука та інновації. – 2009. – No5. – С. 92-95. 6. Андрушків Б.М. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / Б.М. Андрушків, Л.М. Мельник, Л. Я. Малюта. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 278с. 7. Андрушків Б.М. Соціально-економічні та гуманітарно- культорологічні традиції розвитку села в регіональних самоврядних умовах / За заг. ред. проф. Андрушківа Б. М. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2014. – 404 с. 8. Андрушків Б.М. Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак // Вісник економічної науки України. – 2009. – No 1(15). – С. 23-25. 9. Андрушків Б.М. Інноваційні засади формування концепції комплексної науково-технічної програми: «Нова економіка Тернопільської області» (ресурсономічний контекст) / За заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль : ТзОВ «Видавництво Астон», 2014. – 208 с. 196 10. Андрушків Б.М. Інноваційна політика / Б.М. Андрушків, Ф.В. Бортняк, Ю. Я. Вовк та ін. ; за заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-Граф», 2012. – 484 с. 11. Андрушків Б.М. Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств – основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти) / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, Л.М. Мельник, О.Б. Погайдак // Держава та регіони. – 2014. – Серія: Економіка та підприємництво. – No2 (77). – С. 4-12. 12. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с. 13. Бажал Ю.М. Інноваційна теорія економічного розвитку: М. Туган– Барановський, Й. Шумпетер і проблеми перехідної економіки України / Ю. М. Бажал // Наукові записки. − 2000. − Т.18. Економічні науки. – С. 3-7. 14. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент / И.Т. Балабанов. – СПб. : Изд-во «Питер», 2000. – 208 с. 15. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства: навчальний посібник / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 612 с. 16. Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: французская, английская, немецкая, испанская терминология / И. Бернар, Ж- К. Колли : В 2-х т.т. – Т ІІ: Пер. с фр. – М. : Международные отношения, 1997. – 760 с. 17. Бєлова А.І. Особливості антикризового управління підприємствами в умовах економічної нестабільності / А.І. Бєлова, А.С. Ліщук / Зб. наук. пр. Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Київ, ДЕТУТ МОН України, 2012. – Вип. 21-22, Частина 2. – С. 174-179. 18. Бєловолова Н.Н. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування / Н.Н. Бєловолова // Науковий 197 вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2013. – No3(59). – С. 106-115. 19. Бойко О. Інноваційний менеджмент – основний ресурс економічного зростання машинобудівного підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Остап Бойко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 71-79. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14bobvsu.pdf. 20. Бойко О. Людський фактор і проблеми поширення інновацій в Україні / О. Бойко // Інноваційні аспекти ресурсовикористання: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті М.Г. Чумаченка» (Тернопіль, 27 березня 2015 р.). – Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – С. 35-36. 21. Бойко О.Б. Комбіновано-інноваційні підходи до формування організаційного механізму управління чинниками ефективної діяльності підприємства в умовах економічних ризиків): колективна монографія / О.Б. Бойко, Л.М. Мельник, В.А. Паляниця, О.Б. Погайдак, Р.П. Шерстюк; за заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – 408 с. 22. Бойко О.Б. Напрями удосконалення інноваційної політики з врахуванням досвіду європейських країн / О.Б. Бойко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць; у 2-х част. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – Вип. 28. Частина І. – 448 с. – С. 332-343. 23. Бойко О.Б. Особливості адаптації вітчизняного законодавства до умов та вимог функціонування європейських суб’єктів господарювання (інноваційно-правові колізії розвитку економіки): колективна монографія / [Б.М. Андрушків, О.Б. Бойко, О.М. Владимир, Т.В. Демкура та ін.]. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – 344с 24. Бойко О.Б. Особливості аналізування реалізації продукції українського машинобудування та перспективи розвитку / О.Б. Бойко // Науковий журнал «Економіка і управління». – 2014. – No4 (64). – С. 58-67 . 198 25. Бойко О.Б. Синегрія держави та машинобудівних підприємств для інноваційного розвитку галузі / О.Б. Бойко // Науковий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2014. – No3(25). – С. 115-120. 26. Бойко О.Б. Стан нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в Україні та його адаптація до європейського законодавства / О.Б. Бойко // Збірник «Вісник Приазовського державного технічного університету». Серія: Економічні науки. – 2014. – No28. – С. 167-175. 27. Бойко О.Б. Фактори, що визначають інноваційну стратегію машинобудівного підприємства / О.Б. Бойко // Актуальні задачі сучасних технологій: матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів (Тернопіль, 19-20 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – С. 300-301. 28. Бойко О.Б. Формування ефективного організаційного механізму управління машинобудівним підприємством / О.Б. Бойко // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – 2015. – No2. – Том 19. – С. 26-32. 29. Бойко О.Б. Формування організаційного механізму управління чинниками ефективності на машинобудівному підприємстві / О.Б. Бойко // Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 26-27 березня 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 81-82. 30. Бойко О.Б. Формування портфелю стратегій інноваційної діяльності машинобудівного підприємства / О.Б. Бойко // Сучасна економічна наука: теорія і практика: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Полтава, 13-14 листопада 2014 р.). – Полтава : ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2014. – С. 159-161. 31. Бойко О.Б. Чинники активізації цілеспрямованої інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / О.Б. Бойко // Науковий журнал «Інноваційна економіка». – 2014. – No6 (55). – С. 134-140. 32. Бойко О.Б. Умови впровадження менеджменту інноваційного типу 199 на машинобудівних підприємствах України / О.Б. Бойко, Н.Б. Кирич // Сучасні організаційно-економічні механізми управління якістю та ресурсним потенціалом в умовах сфери послуг і виробництва: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті М.Г. Чумаченка» (Тернопіль, 27 березня 2014 р.). – Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – С.10-11 33. Борисенко О.Є. Удосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії / О.Є Борисенко, М. Елькаді, Н.Л.Онуфрієнко // Бізнесінформ. – 2014. – No11. – С. 346-351. 34. Боярська М. Сутність і характеристика понять «нововведення» та «інновація» / М. Боярська // Ринок цінних паперів України. – 2008. – No7-8. – С. 9-12. 35. Бузько І.Р. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства : монографія / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубенко. – Луганськ : Вид-воСНУ ім. В. Даля, 2002. – 176 с. 36. Валента Ф. Управление инновациями / Ф. Валента. – М. : Прогресс, 1985. – 203с. 37. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с. 38. Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии: Сокр. пер. со слов / Л.Водачек, О.Водачкова; Авт. предисл. В.С. Рапопорт. М. : Экономика, 1989. 39. Водянка Л.Д. Синергетичний ефект у діяльності підприємств: класифікація та підходи до оцінювання / Л.Д. Водянка, І.В. Яскал // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – No 3. – Т. 1. – С. 7-12. 40. Воронкова В.Г. Теоретичні засади управління інноваційним процесом в Україні / В.Г. Воронкова // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – Львів. – 2008. – No 628. – С. 417-423. 200 41. Гвоздю С.Ю. Зарубіжний досвід активізації інноваційної діяльності на підприємствах / С.Ю. Гвоздю // НУ «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2001. – С. 130-131. 42. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006. – 272 с. 43. Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов / С.Ю. Глазьев // Вопросы экономики. – 2009. – No3. – С. 26-38. 44. Глухова С.В. Методичний підхід щодо оцінки результативності інноваційної діяльності будівельних підприємств [Електронний ресурс] / С.В. Глухова. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=352. 45. Голуб Н.Ю. Організаційно-економічний розвиток промислових корпорацій в Україні: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Н.Ю. Голуб; Приазов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2009. – 20 с. 46. Горяча О.Л. Інвестиційне забезпечення діяльності машинобудівних підприємств / О.Л. Горяча, І.А. СІльченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. – No1(29). – С. 66- 70. 47. Господарський [Електронний кодекс України ресурс]. від – 16.01.2003 Режим No 436-IV доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 48. Данько Т. Провідні українські підприємства машинобудування, які виробляють високотехнологічну продукцію [Електронний ресурс] / Т. Данько // Інформаційний ресурс лабораторії високотехнологічного підприємництва міжнародного бізнес-центру НТУ «ХПІ». – Режим доступу: http://sites.kpi.kharkov.ua/HightechBiz/index.php/2013/09/12/providni-ukrayins- ki-pidpriyemstva-mashinobuduvannya-yaki-viroblyayut-visokotehnologichnu- produktsiyu. 201 49. Дацій О.І. Ефективність інноваційної діяльності: автореферат дис. д-ра екон. наук / О.І. Дацій. – К., 2005. 50. Державне регулювання економіки / І.Р. Михасюк, Л.А. Швайка; за ред. І. Р. Михасюка. – Львів : «Магнолія Плюс», 2006. – 220 с. 51. Дзюба М.І. Аналіз стану машинобудівних підприємств України на зовнішніх і внутрішніх ринках / М.І. Дзюба // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – No5, Т.1. – С. 208-212. 52. Дикань В.Л. Сутнісні аспекти конкурентоспроможності національної економіки / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2009. – No 28. – С. 5-11. 53. Дикань В.В. Концептуальна модель управління розвитком високотехнологічного виробництва в Україні [Електронний ресурс] / В.В. Дикань. – Режим доступу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=2323. 54. Дідур К.М. Системний підхід до управління підприємством та персоналом підприємства [Електронний ресурс] / К.М. Дідур. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079. 55. Друкер П.Ф. Бизнес и инновации / П.Ф. Друкер; пер. с англ. К.С. Головинского, зав. ред. Н.М. Макарова. – Москва : Вильямс, 2009. – 432 с. 56. Друкер П. Энциклопедия менеджмента / Друкер П.; Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – С. 41-42. 57. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.; Під. ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 960 с. 58. Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ / Я.А. Жаліло, Д.С. Покришка, Я.В. Белінська та ін.; за ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 104 с. 59. Економічна енциклопедія в 3 томах, Т.3 / С.В. Мочерний та ін. – К. : Вид. центр «Академія», 2002. – 959 с. 202 60. Економічна теорія: політекономія: підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2006. – 631 с. 61. Економічний енциклопедичний словник:у 2 т., Т.1 / Мочерний С.В. та ін.; за ред. С.В.Мочерного. – Львів : Вид-во «Світ», 2005. – 616 с. 62. Експорт високотехнологічної продукції: статистичні дані Світового Банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data. worldbank. org/indicator/TX.VAL.TECH.CD. 63. Електронна енциклопедія Вікіпедія [Електронний ресурс]: Лісабонська стратегія. Режим доступу: http://en.wikipedia.org / wiki / Lisbon_Strategy. 64. Єльникова Г.В. Технологія адаптивного управління персоналом [Електронний ресурс] / Г.В. Єльникова – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/2/09yelmtp.pdf. 65. Єфремова машинобудівного Н. Джерела підприємства: їх формування склад та фінансових оптимізація ресурсів структури [Електронний ресурс] / Н. Єфремова, О. Золотарьова, І. Дердуга // Ефективна економіка. – 2012. – No3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=993. 66. Жаворонкова Г.В. Інноваційна складова інформаційно- консалтингових послуг / Г.В. Жаворонкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – No1. – С. 61-64. 67. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: монографія / Я.А. Жаліло. – К. : НІСД, 1998. – 144 с. 68. Жихор О.Б. Роль теорії інновацій та інноваційного розвитку у формуванні регіональної інноваційної політики / О.Б. Жихор // Економіка промисловості. – 2009. – No1. – С. 132-137. 69. Завлин П.Н. Оценка эффективности инноваций / П.Н. Завлин, А.В. Васильев. – М. : Бизнес-пресса, 1998. – 216 с. 203 70. Закон України «Про інвестиційну діяльність» (із змінами, внесеними згідно з Законами України у 1991-2005 рр. // Голос України. – 1991. – 21 листопада. 71. Закон України «Про інноваційну діяльність» No40-ІV від 04.07.2002 р. (редакція від 23.06.2010р). 72. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», No1977 –ХІІ від 13.12.1991 р. (редакція із змінами від 06.01.2011 р.). 73. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 74. Знаменський І.О. Сучасні підходи до визначення сутності інновацій [Електронний ресурс] / І.О.Знаменський // Матеріали Інтернет– конференції «Наука в інформаційному просторі», 15-16 жовтня 2008 р. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – С. 34-37. – Режим доступу: http://www.confcontact.com. 75. Зубенко В.В. Організаційно-економічний механізм формування інноваційної культури підприємства: автореф. канд. дис. / В.В. Зубенко. – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України, 2011. – 23 с. 76. Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навчальний посібник для вищих навч. закладів / М. Йохна, В. Стадник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с. 77. Іващенко Є.О. Інноваційний процес як засіб подолання кризових явищ в економіці України / Є.О. Іващенко // Матеріали другої віртуальної сесії Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи». – Дніпропетровськ, 2011 р. 78. Іжевський В.В. Економічна суть інновації та інноваційної діяльності підприємств / В.В. Іжевський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. − Вип. 20.3. – С. 121-127. 79. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 c. 204 80. Інноваційна діяльність в Україні: монографія / А.М. Гуржій та ін. – К. : УкрІНТЕІ, 2006. – 152 с. 81. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник для вузів. - 2-е вид., перероб. і доп. / Морозов В.П. – М. : ЮНІТІ-ДАНА, 2003. 82. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації / Аналітична доповідь Центру Разумкова // Національна безпека і оборона. – 2004. – No. 7. – 25 с. 83. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Л.І. Федулова, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал та ін.; за ред. Л.І. Федулової. – К. : Основа, 2005. – 552 с. 84. Інноваційний розвиток промисловості України / Під ред. О.І. Волкова і М.П. Денисенка. – К. : КНТ, 2006. – 648 с. 85. Інноваційний розвиток та людський потенціал: оцінка та стимулювання / Д.Є. Козенков, В.М. Вашкелєвич, К.М. Солошенко, Є.П. Якубова; під ред. д.е.н. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ : Системні технології, 2004. – 157 с. 86. Інноваційні програми машинобудівних підприємств : креативні рішення і моделі їх трансферного забезпечення : монографія / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, Л.Й. Гнилянська, Д.К. Зінкевич. – Львів : Видавництво «СПОЛОМ», 2010. – 345 с. 87. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с. 88. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. – Том 3. – Інновації в Україні: пропозиції до економічних заходів. – К. : Фенікс, 2011. – 76 с. – (проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»). 89. Инновационный менеджмент : учебное пособие / под. ред.. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 238 с. 205 90. Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного управління машинобудівними підприємствами / І.І. Каліна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – No9. – С. 130-134. 91. Караков С.В. Механізм оцінки кредитних ресурсів для реалізації інновацій. / С.В. Караков // Теорія та практика державного управління. – 2009. – Вип.1(24). – С. 1-6. 92. Касич А.О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України / А.О. Касич // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – No 7. – С. 32-40. 93. Касян С. Інноваційні складові управління фінансуванням технологічних перетворень у промисловості України // Проблеми науки. – 2007. – No2. – С. 8-13. 94. Квасницька Р.С. Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень / Р.С. Квасницька, О.М.Дерикот // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – No4(20). – С. 80-83. 95. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / Д.М. Кейнс; пер. с англ. Н.Н. Любимов; ред. пер. Л.П. Кураков; Ассоциация российских вузов. Москва : Гелиос, АРВ, 1999. – 352 с. 96. Кирич Н.Б. Вдосконалення інноваційної діяльності підприємств зернопереробної промисловості / Н.Б. Кирич, Б.М. Андрушків // Вісник економічної науки України. – 2008. – No1(13). – С. 50-54. 97. Кіперман Г.Я. Економіка підприємства: словник / Г.Я. Кіперман. – М. : МАУП, 2000. 98. Ковалева С. Маркетинговые затраты и маркетинговые инвестиции / С. Ковалева // Человек и труд. – 2010. – No4. – С. 59-60. 99. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Професіонал, 2005. – 240 с. 206 100. Козик В. Проблеми функціонування регіональної інноваційної інфраструктури (на прикладі Львівської області) / В. Козик, М. Жураковська // Галицький економічний вісник. – 2010. – No 1(26). – С. 19-25. 101. Кондратенко Н.О. Визначення реальної динаміки витрат матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві / Н.О. Кондратенко // Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб. наук. пр.]. – 2010. – С. 124-131. 102. Кононова І.В. Аналіз підходів до управління підприємством в сучасних умовах / І.В.Кононова //Прометей. – 2013. - No1. – С. 146-151. 103. Конституція України: Основний Закон [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakoni.rada.gov.ua. 104. Коржов Є.О. Управління інноваційною активністю машинобудівних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Коржов Євген Олександрович. – Київ : НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2013. – 22 с. 105. Космидайло І. Інноваційна спрямованість як засіб економічного росту / І.В. Космидайло // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – No6(60). – С. 112-118. 106. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: монографія / П.П. Крайнєв; Академія прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – К. : Вид. дім «ІнЮре», 2006. – 448 с. 107. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібн. / Н.В. Краснокутська. – К. : Вид-во КНЕУ, 2003. – 504 с. 108. Крикуненко Д.О. Проблеми впровадження інновацій на підприємствах / Д.О. Крикуненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – No4. – Т. І. – С. 45-49. 109. Крейдич І.М. Діагностика впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на процес інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / І.М. Крейдич, 207 О.С. Наконечна, К.М. Швець // Ефективна економіка. – 2013. – No2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2889. 110. Круш П.В. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / П.В.Круш, С.О. Тульчинська, Р.В. Тульчинський, С.О. Кириченко, О.В. Кривда, О.П. Кавтиш. – Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 206 с. 111. Круп’як Т. Інноваційний процес: аналіз у рамках теорії інформаційної економіки / Т. Круп’як // Науково-технічна інформація. – 2006. – No3. – С. 25-29. 112. Кузьменко О.І. Оцінка пріоритетності інноваційних проектів на підприємстві / О.І. Кузьменко //Схід. – 2004. – No5(63). – С. 37-41. 113. Кундеева Г.А. Основные категории теории инновационного развития / Г.А. Кундеева // Прометей: зб. наук. праць. – Донецьк, 2007. – No 3 (24). – С. 116-117. 114. Курган О.Г. Методи прогнозування ціноутворення з оптимальними витратами на інноваційно-інвестиційні проекти підприємства / О.Г. Курган // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. – 2010. – С. 274. 115. Лаврук В.В. Формування інноваційної політики аграрних підприємств / В.В. Лаврук // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – 2009. – Вип. 71, Ч.2: Економіка. – С. 143-151. 116. Лапко О.О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання: монографія / О.О. Лапко. – К. : Інститут економ. Прогнозування НАН України, 1999. – 342 с. 117. Лахтіонова Л.Н. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання / Л.Н. Лахтіонова. – К. : Знання. – 2001. – 400 с. 118. Лепа Н.Н. Моделирование процессов управления развитием предприятий: монографія / Н.Н. Лепа, Р.Н. Лепа, А.И. Пушкар. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 348 с. 208 119. Лівошко Т.В. Інновації та інноваційна політика підприємства:принципи формування та механізми реалізації [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, Д.С. Дворніченко. – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_6_116.pdf. 120. Лук’яненко І.Г. Економетрика: підручник / І.Г. Лук’яненко, Л.І. Краснікова. – К. : КНЕУ, 1998. – 345 с. 121. Мазаракі А.А. Інноваційний потенціал України: монографія / за заг. ред. А.А. Мазаракі // А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, В.В. Юхименко, В.М. Костюченко, Л.П. Кудирко та ін. – К. : Київ, нац.. торг.-екон. ун-т, 2012. – 592 с. 122. Максимчук інноваційного Я.С. Умови підприємництва у трансформації стратегічний регіонального фактор економічного зростання [Електронний ресурс] / Я.С. Максимчук. – Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/lib/3423/1/%D0%A3%D0%9C% D0%9E%D0%92%D0%98%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9AF.pdf. 123. Малащук Д.В. Конкурентоспроможність машинобудівного комплексу України в умовах глобалізації світових ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Д.В. Малащук; Укр. акад. зовніш. торгівлі. – К., 2005. – 24 с. 124. Малюта Л.Я. Особливості моделювання інноваційних процесів на підприємстві [Електронний ресурс] / Л. Малюта // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 1(6). – С. 45-51. – Режим доступу до журн.: http:// sepd.tntu.tdu.ua/ images/stories/pdf/2013/13mlysne.pdf. 125. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с. 126. Матеріали парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – No 11. – 72 с. 209 127. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / Під заг. ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 308 с. 128. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент / В.Г. Медынский. – Инфра-М, 2008. – 304 с. 129. Мельник Л.М. Капіталізація машинобудівного підприємства канд.. дис. [Електронний ресурс] / Л.М. Мельник. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1808/2/Thesis%E2%80%93Melnyk_ L_M-Capitalization_of_machine-building_enterprise__2012.pdf 130. Метеленко Н.Г. Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні [Електронний ресурс] / Н.Г. Метеленко // Ефективна економіка. – 2015. – No1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4012. 131. Механік О.В. Інновації, історія їх виникнення, суть та значення для підвищення конкурентоспроможності України / О.В. Механік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – No2 – С. 3-10. 132. Міжнародні стандарти ЄС агрегації секторів обробної промисловості та послуг за рівнем технологоємності. – Aggregations of manufacturing based on NACE Rev. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf. 133. Мнацаканян Н.В. Перспективи розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України [Електронний ресурс] / Н. В. Мнацаканян // Режим доступу: http://www.confcontact. com/2007may/4_ mnaca.htm. 134. Могилевська О.Ю. Формування нового підходу до створення системи управління [Електронний персоналом на підприємствах машинобудування ресурс] / О.Ю. Могилевська. – Режим доступу: http://confcontact.com/2013_04_04_zhv/11_Mogilevska.htm. 135. Мосій О. Сталий розвиток економіки та пріоритетні напрями інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О. Мосій, Т. Кужда // 210 Соціально-екномічні проблеми і держава. – Вип. 1(4). – 2011. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mobnid.pdf. 136. Наука та [Електронний технології: ресурс]. статистичні – дані Світового Банку доступу : Режим http://data.worldbank.org/topic/science–and–technology. 137. Наукова та інноваційна діяльність у Тернопільській області за 2012 рік. Статистичний бюлетень – Тернопіль : Головне управління статистики у Тернопільській області, 2012. – 34 с. 138. Наукова та інноваційна діяльність у Тернопільській області за 2013 рік. Статистичний бюлетень – Тернопіль : Головне управління статистики у Тернопільській області, 2013. – 38 с. 139. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К. : ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2012. – 305 с. 140. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К. : ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2013. – 311 с. 141. Національна інноваційна система: зарубіжний досвід, стан в Україні : аналітичні матеріали до Парламентських слухань / В.М. Геєць і др.; ред. В.М. Геєць, Л.І. Федулова; НАН України, Інститут економіки і прогнозування. – К., 2007. – 184 с. 142. Опарін В.М. Фінанси: навч. посібник / В.М. Опарін. – К. : КНЕУ, 2002. – 240 с. 143. Офіційний сайт Державної служби Статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org. 144. Організація економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org. 145. Орешников А.А. Проблемы формирования спроса на инновации в странах с развивающейся и переходной экономикой / А.А. Орешников // Менеджмент инноваций. – 2010. – No2(10). – С. 152-163. 211 146. Осецький В.Л. Інвестиційно-інноваційні чинники підвищення конкурентоспроможності економіки / В.Л. Осецький // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 17. – С. 15-22. 147. Отенко В.І. Особливості інноваційного розвитку машинобудівних підприємств / В.І. Отенко, Р.П. Громика // Проблеми економіки. – 2013. – No4. – С. 34-39. 148. Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua. 149. Офіційний сайт Тернопільської державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm.gov.te.ua/index. php?module= economics&section=53. 150. Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посібник / І.А. Павленко. – К. : КНЕУ, 2004. – 204 с. 151. Паламарчук Г. Організаційні інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки // Г.М. Паламарчук, М.М. Шевченко // Проблеми науки. – 2007. – No2. – С. 2-8. 152. Перерва П.Г. Обґрунтування зовнішніх і внутрішніх чинників моніторингу інноваційного розвитку підприємства / П.Г. Перерва, І.В. Гладенко // Вестник НТУ «ХПИ». – Серия «Технический прогресс и эффективность производства». – 2008. – No 19-1. – С. 112-119. 153. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с. 154. Підвальна О.Г. Синергійний ефект в менеджменті [Електронний ресурс] / О.Г. Підвальна, Н.О. Козяр // Ефективна економіка». – 2013. – No 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865. 155. Побережна Н.М. Управління ефективністю використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств. / Н.М. Побережна // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 9(34). Частина 2. – Луцьк, 2012. – С. 42-54. 212 156. Повітчан В.В. Визначення сутності деяких категорій інноватики / В.В. Повітчан // Економіка розвитку. – 2005. – No2(34). – С. 6-11. 157. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 158. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: навч. посібник / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 352 с. 159. Попова І.В. Інноваційні підходи до визначення стійкості підприємства як логістичної системи / І.В. Попова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – No4. – С. 96-102. 160. Порівняльний аналіз процесного та функціонального підходів до управління підприємством / К.С. Безгін, І.В. Гришина //Вісник економічної науки України. – 2009. – No2 (16). – С. 3-7. 161. Порохня В.М. Дослідження інноваційної діяльності в Україні та напрямки їх розвитку / В.М. Порохня, О.В. Рубінчик // Держава та регіони. – 2009. – No4. – С. 163-164. 162. Портер М. Японская экономическая модель: Может ли Япония конкурировать? // Майкл Портер, Хиротака Такеути, Марико Сакакибара: пер. с англ. – М. : Изд-во «Альпина Бизнес Букс», 2005. – 262 с. 163. Портер М.Э. Конкуренция / М.Э. Портер; пер. с англ. О.Л. Пелявского. – Москва : Вильямс, 2006. – 608 с. 164. Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2000. – 172 с. 165. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: монографія / Кіндзерский Ю.В., Микитенко В.В., Якубовский М.М. та ін.; за ред. канд. екон. наук Ю.В. Кінзерского; НАН України; Ін-т економ. та прогнозування. – К., 2009. – 928 с. 166. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия: (социальные проблемы инноватики). – М. : Политиздат, 1989. – 271 с. 213 167. Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України / Аналітична доповідь // Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ., 2012. – 57 с. 168. Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів»: Постанова ВР України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – No11. 169. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 582 с. 170. Продіус Ю.І. Чинники впливу зовнішнього середовища на реструктуризацію машинобудівного підприємства / Ю.І. Продіус, О.О.Олейнікова // Труды Одесского политехнического университета. – 2006. – Вып.1(25). – С. 280-282. 171. Радзівіло І.В. Управління інноваційним потенціалом промислового підприємства в системі антикризового менеджменту (на прикладі машинобудівних підприємств): автореф. канд. дис. 2013 / І.В. Радзівіло. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Національний гірничий університет, 2013. – 27 с. 172. Радченко А.И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход: учебник / А.И. Радченко. – Р.-на Д. : 2007. – 620 с. 173. Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналітична доповідь / О.В. Собкевич, А.І. Сухоруков, В.Г. Савенко та ін.; за ред. Я. А. Жаліла. – Інститут стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2011. – 54 с. 174. Ромахова О.О. Формування організаційного механізму управління адаптивною реакцією підприємств на дії чинників кон’юктури ринку / О.О. Ромахова, Є.В. Дем’янова // Вісник Хмельницького національного університету. – Економічні науки. – 2010. – No4. Т.3. – С. 91-94. 214 175. Савченко машинобудівного С.М. Конкурентоспроможність комплексу на зовнішніх українського та внутрішніх ринках / С.М. Савченко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2011. – No29. – С. 20-29. 176. Саліхова О.Б. Експорт високотехнологічних товарів України як індикатор реалізації інноваційної політики / О.Б. Саліхова // Наука та наукознавство. – 2010. – No 4. – С. 14-28. 177. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто; пер. с венг. – М. : Прогресс, 1990. – 296 с. 178. Семчук Ж.В. Основи комбінованого підходу до оцінювання вартості машинобудівного підприємства / Ж.В. Семчук // Вісн. нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2009. – No 657. – С. 94-96. 179. Сидорова А. Процессные инновации в системе управления предприятием/ А. Сидорова, О. Курносова // Экономист. –2008. – No1. – С. 28-30. 180. Ситник Л.С. Типи розвитку національної економіки / Л. С. Ситник, Т. М. Бервенова // Вісник економічної науки України. – 2010. – No1. – С. 97- 101. 181. Сільченко І.А. Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку / І.А. Сільченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу «Економіка та управління національним господарством». – 2010. – No1 (9). – С. 32-35. 182. Сільченко І.А. Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / І.А. Сільченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу «Економіка та управління національним господарством». – 2011. – No3 (15). – С. 79-82. 183. Соціально-трудовий потенціал: Теорія і практика: в 2-х ч. / М.І. Долішній, С.М. Злупко, С.М. Писаренко та ін. – Київ : Наукова думка, 1994. – Ч.1-а – 264 с., Ч.2-а – 212 с. 215 184. Старченко управління Г.В. Системний інноваційним аналіз розвитком стану підприємств організаційного машинобудування [Електронний ресурс] / Г.В. Старченко. – Режим доступу: http://blog.sgv.in.ua. 185. Стефік М. Прориви. Історії та стратегії радикальних новацій / М. Стефік, Б. Стефік; пер. з англ. Д. Конарєва, Л. Савицька – К. : Вид-во О.Капусти (підрозділ Агенції «Стандарт»), 2005. – 322 с. 186. Стеченко Д.М. Орієнтири активізації інноваційної діяльності промислових підприємств в конкурентному середовищі / Д.М. Стеченко. – Випуск 21. – С. 124-129. 187. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів / За ред. І. Полохала. Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді, 2009. – 632 с. 188. Стрільчук Р.М. Стратегічні можливості та пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. – Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Серія: Економічні науки. – Вип. 5. – Частина 3. – С. 68-72. 189. Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування: монографія / за ред. проф. В.М. Нижника, доц. М.В. Ніколайчука. – Хмельницький. – ХНУ, 2010. – 398 с. 190. Трифилова А.О. Роль інновацій в процесі формування стратегії підприємства // Менеджмент в Україні і за кордоном. – 2000. – No 3. – C. 34- 38. 191. Туган-Барановський М.И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии / М.И. Туган-Барановський. 2-е изд., перераб. СПб.,1900. Переїзд. – Киев : Научная мисль. – 367 с. 192. Тульчинська С.О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу пріоритети. – 2008. – No1(6). – С. 89-95. / С.О.Тульчинська // Стратегічні 216 193. Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опит / А.В. Тычинский. – Таганрог : ТРТУ, 2006. 194. Українець А.І. Механізм адаптації та інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / А.І. Українець, Т.В.Кулініч. – Режим доступу: //http://vlp.com.ua/files/108_0.pdf. 195. Українець А.І. Принципи формування механізму інноваційного розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2454/1/30.pdf. 196. Управління інноваціями в сучасній організації / Під ред. В.А. Євтушевського. – К. : Нічлава, 2006. – 359 с. 197. Управління підготовкою виробництва нової продукції на підприємстві / Б. Андрушків, Н. Кирич, А. Колесніков та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, 2011. – 204 с. 198. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 400 с. 199. Федишин І.Б. Економетричне моделювання машинобудування регіону з врахуванням факторів впливу / І.Б. Федишин / Науковий журнал «Економіка розвитку» Харківського національного економічного університету. – Харків, 2011. – No3 [59]. – С. 61-64. 200. Федишин І.Б. Етимологічне походження та теоретичні засади категорії «інновація» та її класифікаційні ознаки / І.Б. Федишин / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2012. – No3. – С. 42-47. 201. Федулова І.В. Теоретичні положення з визначення категорій інноваційний процес і інноваційна діяльність / І.В. Федулова // Проблеми науки: міжгалузевий науково-практичний журнал. – 2007. – No8. – С. 2-7. 202. Федулова Л.І. Організаційні механізми формування результативної інноваційної системи / Л.І. Федулова //Стратегічні пріоритети. – 2009. – No4 (13). – С. 23-32. 217 203. Фесенко І.А. Інституціональні особливості синергетичного ефекту [Електронний ресурс] / І.А. Фесенко // Вісник Запорізького національного. – 2010. – 1(5). – С. 199-204. – Режим доступу: http: www. weforum.org. 204. Фінансування інноваційного розвитку України [Електронний ресурс]; Інститут розвитку економіки України (інформаційно-аналітичний огляд Дирекції інституту). – Режим доступу: http://ireu.org.ua/2014/05/16/finansuvannya-innovatsiynogo-rozvytke-ukrainy. 205. Философский энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1983. – 840 с. 206. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход / Э. Хансен. – М. : Директ-Медиа, 2007. – 644 с. 207. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів: монографія / П.С. Харів. – Тернопіль : «Економічна думка», 2003. – 326 с. 208. Христенко Л.М. Вплив чинників зовнішнього середовища на ефективність управління підприємством» / Л.М. Христенко // Проблемы материальной культуры. – Экономические науки. – 2011. – No6. – С. 147-153. 209. Хром’як Й.Я. Синергетична модель управління економічною системою / Й.Я. Хром’як, Ю.М. Слюсарчук, Л.Л. Цимбал, В.М. Цимбал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/17251/1/36-233-238.pdf. 210. Хучек М. Инновация на предприятии и их внедрение / М. Хучек. – М.: Луч, 1992. 211. Цалук О.Ю. Процедура удосконалення маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок / О.Ю. Цалук // Бізнесінформ. – 2014. – No1. – С. 338-344. 212. Чарнецька О.В. Сутність та значення синергетичного ефекту в системі управління на підприємстві / О.В. Чарнецька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Випуск 2. – С. 762-765. 218 213. Чижова В.І. Інноваційна діяльність у виробничій сфері України [Електронний ресурс] / В.І. Чижова, О.М. Бойко // Режим доступу : http://iee.org.ua/files/alushta/85–4ijova–innov_diya.pdf. 214. Чорна М.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств: монографія / М.В. Чорна, С.В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с. 215. Чухно А.А. Твори: у 3т. Т.3. Становлення еволюційної парадигми економічної теорії / А.А. Чухно; КНУ ім. Тараса Шевченка; НАН України. – К. : ВІПОЛ, 2007. – 712 с. 216. Чухрай Н.І. Організаційно-управлінські інновації в економіці, що спираються на знання / Н.І. Чухрай // Інновації: проблеми науки і практики: монографія. – Х. : ВД «Інжек», 2006. – С. 121-124. 217. Шарль Рист. История экономических учений / Шарль Рист. Пер. с англ. – М. : Экономика, 1995. – 542 с. 218. Шатун В.Т. Основи менеджменту: навчальний посібник / В.Т. Шатун. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376с. 219. Шестерняк М.М. Синергетичний ефект у спільному будівництві як фактор економічного зростання / М.М. Шестерняк // Вісник ЖДТУ. – 2013. – No 3(65). – С. 68-74. 220. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – 455 с. 221. Янковська О.І. Класифікація інновацій для потреб менеджменту / О.І. Янковська // Економіка. Управління. Інновації: зб. наук. праць. – 2008. – No. 2. – С. 162-169. 222. Ящук О. Чинники і розвиток інноваційного підприємства [Електронний ресурс] / О. Ящук, Н. Миськова // Буковинський державний фінансово-економічний університет. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/10_102791.doc.htm. 223. Andrushkiv B. Innovative aspects of strategic management in conditions of unstable economy [Електронний ресурс] / B. Andrushkiv, B. Fedyshyn, O. Pohaydak, I. Fedyshyn // Соціально-економічні проблеми і 219 держава. – 2013. Вип. 2 (9). – С. 249-257. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13abmoue.pdf. 224. Boiko Ostap. Reguliaritives of fiscal regulation in crisis economy / International journal of economics and society. Volume 1, Issue 1, April, 2015. – P. 25-29. 225. Freeman C. The Economics of Industrial Innovation. 3rd Edition / Freeman C., Luc Soete. – The MIT Press, 1997 – 470 p. 226. Innovation / edited by Mark Ambramson and D. Littman. – Political Science, 2002. – 223 p. 227. Innovation Policy: European Experience and Recommendations for Ukraine. (EU Project “Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine”). Volume 2. – K.: Fenix, 2011. – 324 p. 228. Lemerl P. Innovation policy. Frends and perspectives (OE CD). – 1982. – p. 132. 229. Levitt T. Innovative imitation / Levitt T. – Harvard Business Review, September – October 1966. – pp. 63-70. 230. Mensch G. Das technologische Patt. Innovationen überwinden die Depression / G. Mensch.– Frankfurt am Main : Fischer–Taschenbuch–Verlag, 1977. – 283 p. 231. Nelson R. R. An Evolutionary Theory of Economic Change / Nelson R. R., Winter S. G. – Cambridge (Mass.): Belknap Press, 1982. – 437 p. 232. Porter Michael E. The Drivers of National Innovative Capacity: Implications for Spain and Latin America / Michael E. Porter, Jeffrey L. Furman, Scott Stern // Harvard Business School Working Paper. – 2000. – No 01-004. 233. The Dynamics of Innovation: Strategic and Managerial Implications / ed. Klaus Brockholf – Springer, 1999. 234. Tidd J., Bessant J. Managing innovation / Joe Tidd, John Bessant et al. – John wiley&Sons, LTD, Chichester, 2001. – P. 38. 235. www/ eurostat. com 236. Wyplosz Ch. The failure of the Lisbon strategy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4478..
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.