Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5615

Title: Communist crimes in Polish criminal law
Authors: Banasik, Katarzyna
Bibliographic description (Ukraine): Banasik K. Communist crimes in Polish criminal law [Електронний ресурс] / Katarzyna Banasik // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 1 (12). — С. 34-41. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15bkapcl.pdf.
Issue Date: 30-May-2015
Date of entry: 27-May-2015
Publisher: ТНТУ, АСУ
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 343.23
Keywords: communist crimes
Stalinian crimes
fall of communism in Poland
statute of limitations
Series/Report no.: Випуск 1 (12);
Abstract: This article explores regulations in Polish criminal law concerning the criminality of communist crimes, especially the statute of limitations of such crimes. The author briefly describes the legal situation in this respect after the fall of communism in Poland. She indicates that at that time there was the need to enact special provisions to enable the prosecution of perpetrators of communist crimes. Consequently, she evaluates relevant criminal law regulations and stresses the significance of some of them. The deliberations carried out lead the author to the conclusion that two specific statutory regulations on the criminality of communist crimes should remain in force. They should be kept as regulations being a peculiar monument of settling accounts with the communist past.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5615
ISSN: 2223-3822
References (Ukraine): 1. Banasik K., Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim [title in English translation: Statute of limitations in criminal law in continental and Anglo-Saxon system], “Wolters Kluwer Polska SA” Publishing House, Warszawa 2013 (806 pages). Note: This article consists of deliberations of its author contained in this extensive monograph (habilitation thesis). This monograph is the result of a habilitation research project, financed by the National Science Centre on the grounds of the decision of the Minister of Science and Higher Education.
2. Gardocki L., Glosa I do postanowienia TK z 25 IX 1991, P. 6/91, Państwo i Prawo 1992, No. 2.
3. Gardocki L., Najnowsze zmiany w Kodeksie karnym, Monitor Prawniczy 1995, No. 12, p. 355.
4. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2003, p. 203.
5. Góral R., Niektóre przestępstwa z lat 1944–1989. Bez parasola amnestii i abolicji, Gazeta Sądowa 1996, No. 12, p. 13
6. Kopert R., Sychta K., Zagrodnik J., Karnomaterialne aspekty instytucji przedawnienia – zagadnienia wybrane, (in:) Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Z. Ćwiąkalski (ed.), G. Artymiak (ed.), Warszawa 2009, pp. 226.
7. Nizieński B., Prawne aspekty ścigania zbrodni stalinowskich a instytucja przedawnienia, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1994, No. 3-4.
8. Szustakiewicz P., Przedawnienie i zatarcie skazania, Gazeta Prawna 1998, No. 47.
9. Tuleja P., Wróbel W., Z zagadnień wprowadzenia ponownej karalności, Państwo i Prawo 1994, No. 1, p. 29, pp. 68.
10. Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, volume I (art. 1–31), Gdańsk 1999, p. 65-66.
11. Wąsek A., W gąszczu problematyki przedawnienia w prawie karnym, (in:) P. Hofmański (ed.), K. Zgryzek (ed.), Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Katowice 2003
12. Weigend E., Zoll A., (in:) A. Eser (ed.), J. Arnold (ed.), Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse, volume S 82.5 (Polen, Ungarn), Freiburg im Breisgau 2002. The terms “settling accounts with the past” (“Abrechnung mit der Vergangenheit“/“rozrachunek z przeszłością”) and “przestępczość sterowana przez państwo“ (“staatlich gesteuerte Kriminalität“) were used by, among others, these authors.
13. Wilk L., (in:) M. Filar (ed.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
14. Wróbel W., Tuleja P., Glosa II do postanowienia TK z 25 IX 1991, P. 6/91, Państwo i Prawo 1992, No. 2, p. 108- 112.
15. Wróbel W., Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003.
16. Zoll A., (in:) A. Zoll (ed.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I: Komentarz do art. 1-116 k.k., Warszawa 2007, p. 1104.
17. Zoll A., Die strafrechtliche Aufarbeitung von staatlich gesteuertem Unrecht in Polen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1995 (volume 107)
18. Zoll A., Nowa kodyfikacja karna w świetle Konstytucji, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1997, No. 2, p. 106-107.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 1(12)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15bkapcl.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open
15bkapcl.djvu141,54 kBDjVuView/Open
15bkapcl__COVER.png446,42 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.