Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5041

Назва: Стратегічне управління інноваційним розвитком сільськогосподарських машинобудівних підприємств
Інші назви: Стратегическое управление инновационным развитием сельскохозяйственных машиностроительных предприятий
Strategic management of innovation development of agricultural machine-building enterprises
Автори: Радинський, Сергій Віталійович
Радынский, С.В.
Radynskyy, S. V.
Бібліографічний опис: Радинський С.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком сільськогосподарських машинобудівних підприємств. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С.В.Радинський— Тернопіль, 2014. — 25 с.
Дата публікації: 26-вер-2014
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Федорович, Роман Володимирович
Члени комітету: Семенов, Андрій Григорович
Кузьмак, Олег Іванович
УДК: 658.589
330.341.1
Теми: інноваційний розвиток
стратегічне управління
інноваційна стратегія
інноваційно-активне підприємство
комерціалізація технологічних знань
ставка роялті
паушальна оплата
інноваційний потенціал
моделювання стратегії інноваційного розвитку
инновационное развитие
стратегическое управление
инновационная стратегия
инновационно-активное предприятие
коммерциализация технологических знаний
ставка роялти
паушальная оплата
инновационный потенциал
моделирование стратегии инновационного развития
innovative development
strategic management
innovation strategy
innovation-active enterprises
commercialization of technological knowledge
rate of royalty
lump-sum payment
innovative potential
modeling of innovative development strategy
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Дисертаційну роботу присвячено розробленню науково-методичних засад і практичних рекомендацій щодо розробки і реалізації механізму стратегічного управління інноваційним розвитком на підприємствах сільськогосподарського машинобудування України. У роботі уточнено та удосконалено понятійний апарат інноваційного розвитку підприємства. Визначено типи інноваційних стратегій та можливі напрямки інноваційного розвитку підприємств. Запропоновано організаційно-економічний механізм стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Здійснено комплексну оцінку поточного стану інноваційного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування України. Згруповано підходи та удосконалено методику оцінки інноваційного потенціалу і ресурсів підприємства. Представлено концепцію аналітичного обґрунтування інноваційних витрат. Розроблено модель визначення ціни технологічних знань на основі грошових потоків інноваційних проектів підприємств галузі. Запропоновано структурно-логічну модель формування стратегії інноваційного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування. Представлено алгоритм вибору типу стратегії інноваційного розвитку підприємства. Визначено особливості реалізації та контролю стратегії інноваційного розвитку підприємств.
Диссертационная работа посвящена разработке научно-методических основ и практических рекомендаций по реализации механизма стратегического управления инновационным развитием на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения Украины. Объектом диссертационного исследования выступал процесс формирования системы стратегического управления инновационным развитием предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Предметом исследования является теоретико-методологические и практические аспекты формирования системы стратегического управления инновационным развитием сельскохозяйственного машиностроительного предприятия. В работе исследованы понятийный аппарат стратегического управления инновационным развитием, в частности предложено определение понятий «инновационная стратегия», «инновационное развитие», «стратегия инновационного развития», а также обобщено и дополнено типологию инновационных стратегий в соответствии с которой они разделены на три группы – наступательные, оборонительные и комбинированные. Предложен организационно-экономический механизм стратегического управления инновационным развитием, который предполагает наличие трех составляющих – базу инновационного развития (внутренняя среда – ресурсы и потенциал и внешняя среда – потребители, конкуренты, поставщики, развитие отрасли), систему организации инновационного развития (с позиции управления – функции и методы, стратегические решения в сфере управления инновациями, с позиции решения задач – цели, объекты и принципы управления), результаты инновационного развития (оптимизация системы управления, диверсификация инновационной продукции и процессов, формирование и коммерциализация инновационных знаний, аккумулирование интеллектуального капитала, генерирование разновидностей эффектов инновационных процессов и т.п.). В работе осуществлен комплексный анализ инновационного развития предприятий сельскохозяйственного машиностроения в Украине, определены факторы, сдерживающие и способствующие активизации их инновационной деятельности. В диссертационном исследовании представлен схема последовательности оценки инновационного потенциала предприятий сельскохозяйственного машиностроения, который рассчитывается на основании значений показателей составляющих инновационного потенциала (научно-технического, финансово-экономического, кадрового (трудового), производственно-технологического, маркетингового, организационно-управленческого, информационно-коммуникативного потенциала) и коэффициентов весомости каждого из них. Также разработана шкала рейтинговой оценки инновационного потенциала предприятия. Предложенный алгоритм оценки позволяет определить интегральный показатель инновационного потенциала, определить характерные черты присущие ему, сформировать пакет решений дальнейшего его использования в инновационной деятельности для обеспечения инновационного развития предприятия. В работе предложена концепция оценки эффективности использования инновационных затрат предприятия, которая позволяет аналитически обосновать эффективность инновационных затрат в деятельности предприятия, определить динамику изменения эффективности использования затрат на инновационные процессы, сделать обобщенные выводы по поводу развитости и масштабов инновационных процессов на предприятии сельскохозяйственного машиностроения. Впервые представлена модель оценки цены технологических знаний при одно- и двухпериодном инновационном проекте, что дает возможность определить стоимость коммерциализации знаний и наработок в сфере инноваций. В основе модели лежит учет входящих и исходящих денежных потоков, а также определение паушальной оплаты лицензии за технологические знания. Предложенная модель дает ряд преимуществ при определении ставки роялти, поскольку требует минимального количества показателей для определения конечного результата – ставки роялти; не требует определения учетной ставки, определение которой может потребовать дополнительного отраслевого и макроэкономического анализа; дает возможность оценивать конкретные инновационные проекты с определенными (или плановыми) в процессе его реализации параметрами денежных потоков и паушальный оплаты лицензии. Предложенная последовательность формирования стратегии инновационного развития предприятий сельскохозяйственного машиностроения предусматривает поэтапное внедрение инновационного развития и дает возможность, используя инструментарий стратегического управления, выбрать тип инновационной стратегии, рассчитать эффективность принимаемых решений и осуществлять контроль реализации инновационной стратегии. Разработан алгоритм определения типа инновационных стратегий, которых придерживается предприятие, базирующийся на анализе его инновационного потенциала и инновационных возможностей. Представлена комбинация стратегий инновационного развития предприятий, что дает возможность расширить границы и возможности их инновационного развития, диверсифицировать инновационную политику и стратегию на отдельных этапах деятельности предприятия, способствовать гибкому и более динамичному переходу от оборонительных к наступательным инновационным стратегиям. Определены особенности реализации и контроля стратегии инновационного развития предприятий. Представлены индикаторы результативности, которые разделены на пять групп (научно-технологические, финансово-экономические, маркетинговые, социальные, экологические) и комплексно характеризируют эффективность реализации инновационного развития предприятия. Обобщенная схема контроля на разных стадиях реализации инновационной стратегии предполагает определение видов и инструментария контроля, а также корректировки направлений инновационного развития предприятия.
The thesis is devoted to the development of scientific and methodological bases and practical recommendations for operation and implementation of the mechanism of strategic management of innovation development within agricultural machine building enterprises of Ukraine. The conceptual apparatus of innovation development of an enterprise is clarified and improved in the paper. The types of innovation strategies and possible directions of innovative development of enterprises are determined. Organizational and economic mechanism of innovation strategy management of an enterprise is proposed. Complex current state estimate of the development of innovative agricultural machine-building enterprises of Ukraine is fulfilled. Approaches and methods of estimation of innovative potential and resources of an enterprise are grouped and improved. The conception of analytical ground of innovation costs is presented. The model of technological knowledge price determination on the basis of cash flows of enterprises’ innovation projects of the industry is worked out. The structural and logic model of the formation of innovation development strategy of agricultural machine building enterprise is proposed. The algorithm based on the selection of the criteria for the type of innovation strategy development of an enterprise is presented. The peculiarities of realization and control of innovative development strategies of enterprises are determined.
Опис: Робота виконана на кафедрі фінансів, обліку і контролю Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся 26 вересня 2014 р. о 10.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50 (корпус № 10, зал засідань). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5041
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.