Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5011

Title: Формування інтегрованої системи вартісно-орієнтованого управління машинобудівними підприємствами
Other Titles: Formation of an integrated system of value-based management of Industrial machine manufacturers
Формирование интегрированной системы ценностно-ориентированого управления машиностроительными предприятиями
Authors: Серединська, Ірина Володимирівна
Серединская, И. В.
Seredynska, I. V.
Bibliographic description (Ukraine): Серединська І. В. Формування інтегрованої системи вартісно-орієнтованого управління машинобудівними підприємствами. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. В.Серединська — Тернопіль, 2014. — 24 с.
Issue Date: 26-Sep-2014
Date of entry: 31-Oct-2014
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Science degree: кандидат економічних наук
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Defense council: спеціалізована вчена рада К 58.052.05
Institution defense: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Федорович, Роман Володимирович
Committee members: Яремко, Ігор Йосафатович
Замазій, Оксана Василівна
UDC: 330.13
658.15
621
Keywords: вартісно-орієнтоване управління
збалансована система показників
система менеджменту якості
економічна додана вартість
інтеграція
інтегровано-система вартісно-орієнтованого управління
процесний підхід до управління
ценностно-ориентированное управление
система сбалансированных показателей
система менеджмента качества
экономическая добавленная стоимость
интеграция
процессный подход к управлению
value based management
balance scorecard
quality management system
economic value added
integration
Series/Report no.: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Abstract: У дисертаційній роботі розглянуто сутність концепції управління за вартістю підприємства; уточнено і поглиблено понятійний апарат теорії вартісного управління; здійснено критичний аналіз основних теоретичних концепцій і методів оцінки вартості підприємства та вибрано критерій ефективності на основі управління за вартістю; уточнено зміст категорії «інтегрована система вартісно-орієнтованого управління»; сформульовано концепцію організаційно-економічного механізму інтегрованої системи вартісно-орієнтованого управління (ІСВОУ) підприємствами машинобудівним галузі, яка поєднує базові засади економічної доданої вартості, збалансованої системи показників, системи менеджменту якості та процесний підхід до управління, сформовано її структурно-логічну модель; розроблено поетапну послідовність процедур з імплементації процесного підходу та збалансованої системи показників в ІСВОУ; виокремлено передумови успішного впровадження та використання ІСВОУ на досліджуваних підприємствах машинобудівної галузі; обґрунтовано аналітико-діагностичний інструментарій оцінювання зрілості впровадження ІСВОУ та механізм моніторингу, аналітичного оцінювання динаміки стратегічного розвитку та контролювання за виконанням стратегічних завдань та досягненням стратегічних цілей підприємства, розрахованих за допомогою методів бальних оцінок та нечіткої (розмитої) логіки з використанням програмної системи математичних обчислень MATLAB.
The dissertation critically discussed the meaning of value based management concept; clarified and deepened categories of the value based management theory by defining content categories: «value of the enterprise», «value based management of the enterprise»; a set of modern tools of a company evaluation was generalised. The concept of organizational-economic mechanism of integrated system of value-based management of manufacture enterprises was created, which will combine basic principles of economic value added, balanced scorecard, quality management system and process approach to management. Its structural and logical model was formed; developed a phased sequence of procedures for the implementation of the process approach in the system; singled out the preconditions for successful implementation and use of the system at the enterprises of manufacturing industry; analytical and diagnostic evaluation instruments maturity of the system implementation and monitoring mechanism was critically discussed; an analytical evaluation of the dynamics of strategic development and control over the implementation of strategic objectives and the achievement of strategic goals of the company were calculated by the methods of score evaluations and fuzzy logic programming system using mathematical calculations MATLAB.
В диссертационной работе осуществлено теоретическое обобщение и предложен один из возможных вариантов решения актуальной научно-практической задачи по формированию интегрированной системы ценностно-ориентированного управления машиностроительными предприятиями. В первой главе «Теоретико-прикладные основы ценностно-ориентированного управления машиностроительными предприятиями» рассмотрена сущность концепции управления по стоимости предприятия; уточнено и углублено понятийный аппарат теории стоимостного управления относительно категорий «стоимость предприятия», «ценностно-ориентированное управление предприятием»; осуществлен критический анализ основных теоретических концепций и методов оценки стоимости предприятия, выявлены их основные характеристики и особенности использования, выбран критерий эффективности на основе управления по стоимости; проанализировано влияние факторов на развитие и состояние управления отечественными машиностроительными предприятиями. Уточнение категориального аппарата позволило выделить их существенные признаки и расширить содержательное наполнение с учетом классической теории ценностного управления и украинской специфики. Предложено ценностно-ориентированное управление рассматривать как сложную многоуровневую, упорядоченную систему, функционирование которой направлено на выявление, изучение, измерение и управление факторами роста стоимости предприятия. Результаты исследований в этой сфере позволили получить упорядоченную совокупность свойств, присущих этой системе управления. Это способствует решению некоторых научных задач и создает предпосылки для принятия менеджерами эффективных управленческих решений. Во второй главе «Аналитический инструментарий интегрированной системы ценностно-ориентированного управления в машиностроении» уточнено сущность категории «интегрированная система ценностно-ориентированного управления»; сформулирована концепция организационно-экономического механизма интегрированной системы ценностно-ориентированного управления машиностроительными предприятиями, которая сочетает базовые принципы экономической добавленной стоимости, сбалансированной системы показателей, системы менеджмента качества и процессный подход к управлению; построено ее структурно-логическую модель. В рамках предложенной модели изучены возможные трансформации системы сбалансированных показателей. Это позволило унифицировать процесс формирования стратегической карты для всех предприятий, которые реализуют стоимостную стратегию развития, создав ее макет. Применение предложенной поэтапной последовательности процедур по использованию процессного подхода и сбалансированной системы показателей в интегрированной системе ценностно-ориентированного управления существенно упрощает менеджерам роботу по отбору бизнес-процессов, подлежащих усовершенствованию или требующих радикальных изменений, позволяет усилить связь между текущим и стратегическим управлением, финансовыми и нефинасовимы показателями деятельности с целью формирования конкурентных преимуществ и роста экономической добавленной стоимости. Внесены рекомендации по совершенствованию расчета экономической добавленной стоимости на основе обоснования необходимых корректировок ее составляющих и оценки рыночной премии за индивидуальный риск при определении стоимости собственного капитала с учетом специфики машиностроительных предприятий. Это позволяет менеджерам-аналитикам адекватно оценивать результаты хозяйственной деятельности и управления. В третьей главе «Организационно-экономический механизм реализация интегрированной системы ценностно-ориентированного управления на машиностроительных предприятиях» выделены предпосылки успешного внедрения интегрированной системы ценностно-ориентированного управления на предприятиях; отражен организационно-экономический механизм ее разработки, внедрения и использования на исследуемых предприятиях машиностроительной отрасли; предложен аналитико-диагностический инструментарий оценки зрелости внедрения интегрированной системы ценностно-ориентированного управления и механизм оценки динамики стратегического развития предприятий и контроля за выполнением ими стратегических задач и достижением стратегических целей, направленных на рост экономической добавленной стоимости, отличие которого состоит в использовании методов балльных оценок и нечеткой (размытой) логики с использованием программной системы математических вычислений MATLAB. Предложены методы контроля формализованы, что позволит упростить их внедрение в существующие системы автоматизации экономической деятельности предприятий.
Description: Робота виконана на кафедрі промислового маркетингу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся «26» вересня 2014 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5011
Content type: Thesis
Appears in Collections:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.