Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2578

Title: Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей
Other Titles: Сценарный подход к реструктуризации предприятий на основе комплекса экономико-математических моделей
Scenario-based approach to the restructuring of enterprises on the basis of the economic and mathematical models
Authors: Стеченко, Дмитро Миколайович
Стеченко, Дмитрий Николаевич
Stechenko, Dmytro Mykolayovych
Омельченко, Ольга Сергіївна
Омельченко, Ольга Сергеевна
Omelchenko, Olga Serhiyivna
Bibliographic description (Ukraine): Стеченко Д. Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей [Електронний ресурс] / Д. Стеченко, О. Омельченко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 195-215. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13sdmemm.pdf.
Issue Date: Nov-2013
Date of entry: 14-Dec-2013
Publisher: ТНТУ, АСУ
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 338.24
Keywords: реструктуризація
організаційно-економічне забезпечення реструктуризації
сценарії здійснення реструктуризації
restructuring
restructuring organizational-economic provision
restructuring implementation scenario
Series/Report no.: Випуск 2 (9);
Abstract: У статті розглядається підхід до реструктуризації машинобудівних підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей і сценаріїв її здійснення. Наведено склад і особливості формування організаційно-економічного забезпечення реструктуризації. Розглядаються складові економіко-математичного забезпечення реструктуризації: загальна модель реструктуризації, яка визначає схему її планування, розроблення і реалізації; загальна бізнес-модель підприємства як комплекс взаємопов’язаних моделей різного рівня деталізації, що описують ключові зв’язки між параметрами стану, потенціалу та зовнішнього бізнес-середовища підприємства; комплекс моделей і методів, які описують і процеси перетворень, і способи прийняття рішень щодо варіантів здійснення реструктуризації; набір сценаріїв і відповідних засобів здійснення реструктуризації. Розглядаються і пропонуються підходи до вирішення трьох рівнів методологічних проблем реструктуризації. Проблеми першого рівня пов’язані з відбором і оцінюванням базових економічних показників, які характеризують окремі аспекти стану підприємств, можливості як банкрутства так і розвитку. Для управління реструктуризацією важливо вибрати систему показників, яка забезпечить адекватне оцінювання стану підприємства і рішень щодо запобігання неплатоспроможності, підвищення ефективності діяльності. Проблеми другого рівня стосуються розроблення або вибору методик інтегрального оцінювання стану підприємства, загрози банкрутства, потенціалу підприємства. Проблеми третього рівня – це проблеми розроблення цілісної методології планування, оцінювання і здійснення реструктуризації. Визначаються принципи цілісного підходу до розроблення, деталізації і втілення стратегії реструктуризації підприємств, дотримання яких забезпечує успіх реструктуризації. Пропонується набір сценаріїв здійснення реструктуризації підприємств. Визначаються напрями практичного застосування запропонованого підходу.
Аннотация. В статье рассматривается подход к реструктуризации машиностроительных предприятий на основе комплекса экономико-математических моделей и сценариев ее осуществления. Приведены состав и особенности формирования организационно-экономического обеспечения реструктуризации. Рассматриваются составляющие экономико-математического обеспечения реструктуризации: общая модель реструктуризации, которая определяет схему ее планирования, разработки и реализации; общая бизнес-модель предприятия как комплекс взаимосвязанных моделей различного уровня детализации, которые описывают ключевые зависимости между параметрами состояния, потенциала и внешней бизнес-среды предприятия; комплекс моделей и методов, которые описывают и процессы преобразований, и способы принятия решений относительно вариантов осуществления реструктуризации; набор сценариев и соответствующих средств осуществления реструктуризации. Рассматриваются и предлагаются подходы к решению трех уровней методологических проблем реструктуризации. Проблемы первого уровня связаны с отбором и оценкой базовых экономических показателей, которые характеризуют отдельные аспекты состояния предприятия, возможности как банкротства, так и развития. Для управления реструктуризацией важно выбрать систему показателей, которая обеспечит адекватную оценку состояния предприятия и решений по предотвращению неплатежеспособности, повышению эффективности деятельности. Проблемы второго уровня касаются разработки или выбора методик интегральной оценки состояния предприятия, угрозы банкротства, потенциала предприятия. Проблемы третьего уровня – это проблемы разработки целостной методологии планирования, оценки и осуществления реструктуризации. Определяются принципы целостного подхода к разработке, детализации и реализации стратегии реструктуризации предприятий, следование которым обеспечивает успех реструктуризации. Предлагается набор сценариев осуществления реструктуризации предприятий. Определяются направления практического применения предложенного подхода.
The approach to the restructuring of engineering enterprises on the basis of economic and mathematical models complex and scenarios for its implementation are given in the article. The structure and features of the formation of organizational restructuring and economic provision are described. The components of economic and mathematical methods of restructuring are considered: a general model of restructuring, that determines the design of its planning, development and implementation; the overall business model of the enterprise as a set of interrelated models of different levels of detail that describes the key relationships between parameters of state, potential and external business environment of the company; set of models and methods that describe the processes of transformation, and approach of making decisions on restructuring options; a set of scenarios and appropriate means of restructuring. Approaches of solving of methodological problems of restructuring on three levels are considered and proposed. Problems of the first level associated with selection and evaluation of basic economic indicators that characterizes certain aspects of the business, the possibility of bankruptcy as well as development. Choosing a system of indicators that will provide an adequate assessment of the enterprise and solutions to prevent insolvency, increasing efficiency is important for managing the restructuring. Problems of the second level are related to the development or choosing of integral evaluation methods of the enterprise, the threat of bankruptcy, the potential of the company. Problems of the third level associated with developing an integrated methodology for planning, evaluation and restructuring. The principles of a holistic approach to design, specification and implementation of the strategy of enterprise restructuring, that ensures the success of restructuring are identified. The set of restructuring implementation scenarios are proposed. Areas of practical application of the proposed approach are identified.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2578
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: © Socio-Economic Problems and the State
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13sdmemm.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open
13sdmemm.djvu339,59 kBDjVuView/Open
13sdmemm__COVER.png462,74 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.