Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20547
Title: Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів Навчально-методичний комплекс
Authors: Сивий, Мирослав
Bibliographic description (Ukraine): Сивий М.Я. Інженерна геологія і основи механіки грунтів :навчально-методичний комплекс / М.Я. Сивий. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 276 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 27-Apr-2017
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
UDC: 24.131.1
624.131
Abstract: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні науково-методичної комісії факультету інженерії машин, споруд та технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя протокол № 3 від 23 червня 2016 р.
Description: В навчально-методичному комплексі наведено робочу програму курсу, тематичне планування та розроблений автором опорний конспект лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, орієнтовний перелік тестових завдань для поточного і підсумкового контролю. Розкрито також методику та систему оцінювання знань студентів, представлено розподіл балів, що присвоюється студентам за темами та змістовими модулями.
Content: ПЕРЕДМОВА...5 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ...6 1.1 Опис навчальної дисципліни...6 1.2. Мета і завдання навчальної дисципліни...6 1.3. Програма і структура дисципліни...8 1.4. Теми та обсяг лабораторних занять...11 1.5. Завдання для самостійної роботи та ІНДЗ...12 1.6. Методичне забезпечення курсу...12 1.7. Рекомендована література...12 1.8. Система оцінювання набутих студентами знань та умінь...13 2. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ...14 2.1. Тема 1. Предмет, основні галузі геології, методи дослідження. Внутрішня будова й фізичні властивості Землі...14 2.2. Тема 2. Речовинний склад земної кори. Основні відомості з мінералогії і кристалографії...21 2.3. Тема 3. Гірські породи. Магматичні, осадові, метаморфічні породи та їх класифікації...28 2.4. Тема 4. Уявлення про геодинамічні процеси. Вивітрювання...42 2.5. Тема 5. Геологічна діяльність вітру та еолові відклади...58 2.6. Тема 6. Діяльність поверхневих текучих вод....65 2.7. Тема 7. Озера і болота та їх відклади....74 2.8. Тема 8. Схилові процеси та просадкові явища в лесових ґрунтах...81 2.9. Тема 9. Процеси і явища, спричинені інженерно-господарською діяльністю людини...89 2.10. Тема 10. Магматизм і магматичні процеси...94 2.11. Тема 11. Тектонічні процеси і землетруси...100 2.12. Тема 12. Загальні відомості про гідрогеологію. Властивості підземних вод...115 2.13. Тема 13. Умови залягання та динаміка підземних вод...133 2.14. Тема 14. Загальні відомості про інженерну геологію. Геологічні та інженерно-геологічні процеси і явища...147 2.15. Тема 15. Основи ґрунтознавства і механіки ґрунтів...153 2.16. Тема 16. Інженерно-геологічні дослідження і технічна меліорація гірських порід...168 3. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ...202 3.1. Тема 1. Поняття про мінерали та їх основні властивості. Методи діагностики мінералів. Макроскопічне визначення та опис поширених мінералів....202 3.2. Тема 2. Поняття про гірські породи, їх класифікації, поширення й використання у будівництві. Макроскопічне визначення й опис поширених гірських порід...221 3.3. Тема 3. Геологічні карти і розрізи...237 3.4. Тема 4. Визначення основних фізичних характеристик ґрунтів...242 3.5. Тема 5. Визначення показника щільності лесових порід з метою прогнозу їх просадкових властивостей...246 4.ТИПОВІТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГОЙ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ...252
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20547
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сивий_Геологія Вп (15,11,16)+.pdf3,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools