Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20543
Title: Методичний посібник для виконання дипломної роботи магістра за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво»
Authors: Ковальчук, Я.
Дубіжанський, Д.
Bibliographic description (Ukraine): Методичний посібник для виконання дипломної роботи магістра за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» / Укладачі: Я. О. Ковальчук, Д. І. Дубіжанський. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 52с.
Issue Date: 2013
Date of entry: 27-Apr-2017
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Number of pages: 52
Abstract: Розглянуто й затверджено на засіданні методичної комісії механіко-технологічного факультету ТНТУ імені Івана Пулюя, протокол № 5 від 15 березня 2013 р. Затверджено на засіданні кафедри будівельної механіки ТНТУ імені Івана Пулюя, протокол №5від 26 лютого 2013 р.
Description: У методичних вказівках наведеновимоги до дипломної роботи магістра, її зміст та структура, правилаоформленняйкритерії оцінювання. Атестаційна робота певного освітньо-кваліфікаційного рівня – це розроблений студентом відповідно до вимог стандартів вищої освіти комплект документації, який включає текстову та графічну (ілюстративну) частини. На підставі публічного захисту атестаційної роботи рішенням Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) студенту надається диплом державного зразка про закінчення вищого навчального закладу, отримання певного освітньо- кваліфікаційного рівня вищої освіти та здобуття кваліфікації. Кваліфікація – здатність особи виконувати професійні завдання та обов’язки. Вона вимагає певного рівня освіти та спеціальної підготовки, визначається через назву професії та зазначається в дипломі відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності. Дипломна робота – це вид кваліфікаційної роботи випускника певного освітньо-кваліфікаційного рівня, метою та головним змістом якої є розв’язання актуальної наукової, науково-технічної, виробничої, науково-методичної або навчально-методичної проблеми (задачі). Вона пов’язана з аналізом (синтезом), теоретичним розробленням актуальних питань, моделюванням (фізичним або математичним), дослідженням процесів, об’єктів, систем у певній галузі науки й техніки. Дипломна робота магістра (ДРМ) є кваліфікаційною роботою на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», яка містить сукупність результатів наукових досліджень, має внутрішню єдність і свідчить про те, що автор володіє сучасними методами і здатний самостійно проводити наукові дослідження на підставі отриманих знань, умінь і досвіду. Завданням дипломної роботи магістра на відміну від дипломного проекту «спеціаліста» є не проектування (розроблення) певного об’єкта, а дослідження певних властивостей об’єкта, певного аспекту наукової (науково-технічної, виробничої, науково-методичної або навчально- методичної) задачі. Виконання дипломних робіт є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення сучасних проблем і задач наукового та прикладного характеру на основі отриманих у процесі навчання знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20543
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мед.посібник ДРМ, Ковальчук Я.О.(01.04.2013)ВП+++.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools