Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20517
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва» для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР»
Authors: Бабій, Андрій Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Бабій А.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва» для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» / А.В. Бабій. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 100 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 631.3
BBK: 40.72
Number of pages: 100
Abstract: Пропоновані методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин» розроблені відповідно до навчальних планів, освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва».
Description: Курсове проектування з дисципліни «Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин» є підсумковим етапом навчання студентів, які здобувають освітній ступень «Бакалавр». Мета курсового проекту – систематизувати, поглибити і закріпити набуті знання, сприяти творчій діяльності студентів, а також розвинути навики самостійного вирішення організаційних і технічних задач, які виникають у сільськогосподарському виробництві при розробці та модернізації машин. Виконання курсового проекту характеризує ступінь підготовки студентів з базових дисциплін, передбачених навчальним планом, вміння застосовувати отриманні знання на практиці, що є доброю основою при підготовці до Державного екзамену для присвоєння освітнього ступеня «бакалавр».
Content: Вступ 4 1. Види проектів та мета курсового проекту 5 2. Тематика курсового проектування 6 3. Зміст і об'єм курсового проекту 8 4. Організація роботи з виконання курсового проекту 11 5. Настанови щодо раціонального конструювання 12 6. Загальні вимоги до оформлення графічної частини курсового проекту 38 7. Оформлення розрахунково-пояснюючої записки 66 8. Правила бібліографічного опису видань для списків літератури 72 Список рекомендованої літератури 84 Додатки 93
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20517
References (Ukraine): 1. Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов. [Текст] М. : Машиностроение, 1980. – 335с. 2. Беляев Н.М. Сопротивление материалов. [Текст] М. : Наука, 1974, – 856с. 3. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления [Текст] : ГОСТ 7.82-2001. – Введен 2002-07-01. – Мн. : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. – 23 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 4. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] (ГОСТ 7.1–2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – На заміну ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82. – Чин. 2007-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України). 5. Босой Е.С. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин [Текст] / Босой Е.С., Верняев О.В., Смирнов И.И, Султан-Шах Е.Г. – М. : Машиностроение, 1980. – 565 с. 6. Брагинец Н.В., Палишкин Д.А. Курсовое й дипломное проектирование по механизации животноводства [Текст].– М. : Колос, 1984.– 191с. 7. Великанов К.М. Расчет экономической эфективности новой техники [Текст].– М., 1990. – 420с. 8. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини [Текст]. – К. : Урожай, 1988. – 384 с. 9. Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3–х томах [Текст].– М. : Колос, 1965.– Т.1.– 720 с.; Т.2.– 459 с.; Т3.– 512 с. 10. ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании. 11. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 12. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 13. ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки. 14. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 15. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 16. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 17. ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль. 18. ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы. 19. ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. 20. ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. Техническое предложение. 21. ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект. 22. ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект. 23. ГОСТ 2.123-93 ЕСКД. Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании. 24. ГОСТ 2.124-85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий 25. ГОСТ 2.125-2008 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских документов. Общие положения 26. ГОСТ 2.201-80 Обозначение изделий и конструкторских документов 27. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 28. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. 29. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 30. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертёжные. 31. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения. 32. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах. 33. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. 34. ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. 35. ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей. 36. ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки. 37. ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 38. ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 39. ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъёмных соединений. 40. ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий. 41. ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощённые и условные крепёжных деталей. 42. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. 43. ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 44. ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощённого нанесения размеров отверстий. 45. ГОСТ 2.320-82 ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов. 46. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. 47. ГОСТ 2.401-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружин. 48. ГОСТ 2.402-68 ЕСКД. Условные изображения зубчатых колёс, реек, червяков и звёздочек цепных передач. 49. ГОСТ 2.403-75 ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колёс. 50. ГОСТ 2.404-75 ЕСКД. Правила выполнения чертежей зубчатых реек. 51. ГОСТ 2.405-75 ЕСКД. Правила выполнения чертежей конических зубчатых колёс. 52. ГОСТ 2.406-76 ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндрических червяков и червячных колёс. 53. ГОСТ 2.407-75 ЕСКД. Правила выполнения чертежей червяков и колёс глобоидных передач. 54. ГОСТ 2.408-68 ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей звёздочек приводных роликов и втулочных цепей. 55. ГОСТ 2.409-74 ЕСКД. Правила выполнения чертежей зубчатых (шлицевых) соединений. 56. ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций. 57. ГОСТ 2.411-72 ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем. 58. ГОСТ 2.412-81 ЕСКД. Правила выполнения чертежей и схем оптических изделий. 59. ГОСТ 2.413-72 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа. 60. ГОСТ 2.414-75 ЕСКД. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов. 61. ГОСТ 2.415-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками. 62. ГОСТ 2.416-68 ЕСКД. Условные изображения сердечников магнитопроводов. 63. ГОСТ 2.417-91 ЕСКД. Платы печатные. Правила выполнения чертежей. 64. ГОСТ 2.418-2008 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации для упаковывания. 65. ГОСТ 2.419-68 ЕСКД. Правила выполнения документации при плазовом методе производства. 66. ГОСТ 2.420-69 ЕСКД. Упрощённые изображения подшипников качения на сборочных чертежах. 67. ГОСТ 2.421-75 ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей звёздочек для пластинчатых цепей. 68. ГОСТ 2.422-70 ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей цилиндрических зубчатых колёс передач Новикова с двумя линиями зацепления. 69. ГОСТ 2.424-80 ЕСКД. Правила выполнения чертежей штампов. 70. ГОСТ 2.425-74 ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей звёздочек для зубчатых цепей. 71. ГОСТ 2.426-74 ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей звёздочек для разборных цепей. 72. ГОСТ 2.427-75 ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей звёздочек для круглозвенных цепей. 73. ГОСТ 2.428-84 ЕСКД. Правила выполнения темплетов. 74. ГОСТ 2.431-2008 ЕСКД. Правила выполнения графических документов изделий из стекла. Основные требования 75. ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учёта и хранения. 76. ГОСТ 2.502-68 ЕСКД. Правила дублирования. 77. ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений. 78. ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы. 79. ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы. 80. ГОСТ 2.603-68 ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию. 81. ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования. 82. ГОСТ 2.605-68 ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования. 83. ГОСТ 2.608-78 ЕСКД. Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах. 84. ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов. 85. ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 86. ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 87. ГОСТ 2.703-68 ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем. 88. ГОСТ 2.704-76 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем. 89. ГОСТ 2.705-70 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками. 90. ГОСТ 2.707-84 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки. 91. ГОСТ 2.708-81 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники. 92. ГОСТ 2.709-89 ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах. 93. ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 94. ГОСТ 2.711-82 ЕСКД. Схема деления изделия на составные части. 95. ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения. 96. ГОСТ 2.722-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические. 97. ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители. 98. ГОСТ 2.725-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутирующие. 99. ГОСТ 2.726-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Токосъёмники. 100. ГОСТ 2.727-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители. 101. ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. 102. ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные. 103. ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые. 104. ГОСТ 2.731-81 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные. 105. ГОСТ 2.732-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света. 106. ГОСТ 2.747-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений. 107. ГОСТ 2.770-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики. 108. ГОСТ 2.780-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, ёмкости гидравлические и пневматические. 109. ГОСТ 2.781-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные. 110. ГОСТ 2.782-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические. 111. ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов. 112. ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная. 113. ГОСТ 2.787-71 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы, приборы и устройства газовой системы хроматографов. 114. ГОСТ 2.788-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты выпарные. 115. ГОСТ 2.789-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные. 116. ГОСТ 2.792-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты сушильные. 117. Грошев Л.М. Надежность сельскохозяйственной техники [Текст] / Грошев Л.М., Дмитриченко Н.Ф., РыбакТ.И. – К. : Урожай, 1990.– 192с. 118. Гузенков П.Г. Кратний справочник к расчетам деталей машин [Текст].– М. : Высшая школа, 1975.–312с. 119. ДСТУ 3321:2003. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. 120. ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 Єдина система конструкторської документації. Загальні положення (ГОСТ 2.001-93, IDT). 121. ДСТУ ГОСТ 2.001:2006. Єдина система конструкторської документації. Загальні положення (ГОСТ 2.001-93, ІDT). 122. ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронні документи. Загальні положення (ГОСТ 2.051-2006, IDT). 123. ДСТУ ГОСТ 2.051:2006. Єдина система конструкторської документації. Електронні документи. Загальні положення (ГОСТ 2.051-2006, IDT). 124. ДСТУ ГОСТ 2.052:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронна модель виробу. Загальні положення (ГОСТ 2.052-2006, IDT). 125. ДСТУ ГОСТ 2.052:2006. Єдина система конструкторської документації. Електронна модель виробу. Загальні положення (ГОСТ 2.052-2006, IDT). 126. ДСТУ ГОСТ 2.053:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронна структура виробу. Загальні положення (ГОСТ 2.053-2006, IDT) 127. ДСТУ ГОСТ 2.053:2006. Єдина система конструкторської документації. Електронна структура виробу. Загальні положення (ГОСТ 2.053-2006, IDT). 128. ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. 129. ДСТУ ГОСТ 2.104:2006. Єдина система конструкторської документації. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT). 130. ДСТУ ГОСТ 2.601:2006. Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, ІDT). 131. ДСТУ ГОСТ 2.610:2006. Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів (ГОСТ 2.610-2006, ІDT). 132. ДСТУ-Н 4486:2005. Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов. 133. Заїка О.С., Сопільняк Г.П. Сільськогосподарські машини [Текст].– К. : Урожай, 1994. 134. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.І (ч.1). Машини та знаряддя для обробітку грунту [Текст].– Харків : Око, 2001.– 441с. 135. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.ІІ (ч.2). Зернозбиральні машини [Текст].– Харків : Око, 2004.– 404с. 136. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.ІІ (ч.2). Машини для сівби та садіння [Текст].– Харків: Око, 2002.– 452с. 137. Ицкович Г.М. и др. Курсовое проектирование деталей машин [Текст].– М. : Машиностроение, 1970.–560с. 138. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Текст]. – М. : Агропромиздат, 1989.– 527с. 139. Клебан А.С. Кормоприготувальні машини [Текст].– К. : Урожай, 1974.– 88с. 140. Летошнев М.Н. Сельскохозяйственные машины [Текст].– М. ; Л. : Сельхозгиз, 1955.– 764с. 141. М.С. Когут. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підручник [Текст]. – Львів: «Львівська політехніка», 2000. – 352 с. 142. Машинобудівне креслення: навч. Посіб. [Текст] / Г.К.Ванжа, О.О.Якушева, Г.С.Тен, І.В.Вернер – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 168 с. 143. Механизация приготовления кормов [Текст] / Под общ. ред. Сыроватка В.И.– М. : Агропромиздат, 1985.– 368с. 144. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие. В 2-х кн. Кн. 1 [Текст] / Под ред. П.Н.Учаева. – Изд. 3-е, испр. М.: Машиностроение, 1988. – 560 с. 145. Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин на прочность и надежность [Текст] / Под ред. П.М. Волкова, М.М. Тененбаума. М.: Машиностроение, 1977.– 310с. 146. Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины [Текст].– М. : Машиностроение, 1984.– 320с. 147. Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень [Текст] / Л.П. Одинока, С.С. Артамонова, А.А. Майстренко, Р.В. Романовський // Архіви України. — 2010. — № 3-4. — С. 349-361. — укр. 148. Правила оформлення графічної частини дипломного проекту [Текст] : метод. рекомендації / Львівського національного аграрного університету ; уклад.: ст. викладач Стукалець І. Г. – Львів, 2014. – 60 c. 149. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) [Текст] / Держ. наук. установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова”. – К., 2007. – 58 с. 150. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин [Текст]. – Тернопіль, 2002.– 332с. 151. Рибарук В.Я. Сільськогосподарські машини. Практикум з розрахунку і дослідження робочих процесів [Текст]. – Львів ; За вільну Україну, 1998. - 263 с. 152. Савина И. А. Методика библиографического описания : практ. пособие [Текст] / И. А. Савина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 144 с. 153. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины [Текст] /Под ред. Г.Е. Листопада.– М.: Агропромиздат, 1986.– 688с. 154. Справочник по единой системе конструкторской документации [Текст] / Под. ред. А.Ф.Раба. – К. : Прапор, 1988.– 255с. 155. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. ГОСТ 23728–88, ГОСТ 23730–88. 156. Эксплуатация технологического оборудования ферм и комплексов [Текст] / Под ред. Мельникова С.В. – М. : Агропромиздат, 1986.– 367с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_KP_KRIV.pdfМетодичні вказівки59,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools