Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20497
Title: Фізика: Конспект вибраних лекцій для студентів заочної форми навчання
Authors: Нікіфоров, Юрій Миколайович
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Фізика: Конспект вибраних лекцій для студентів заочної форми навчання. Видання четверте, доповнене / Укладач Нікіфоров Ю.М. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. –146 с.
Issue Date: Sep-2013
Submitted date: Aug-2013
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТ
Keywords: фізика
Number of pages: 146
Abstract: Посібник містить конспект вибраних лекцій та задачі в рамках курсу фізики, що читається для студентів заочної форми навчання в ТНТУ ім. Івана Пулюя за навчальними планами підготовки бакалаврів
Description: Конспект вибраних лекцій для студентів заочної форми навчання. Видання четверте, доповнене
Content: Вступ....................................................................................................................... 3 1 Методичні поради, довідкові матеріали з математики............................................ 4 1.1 Методичні поради та рекомендації при вивченні фізики та підготовці до екзаменів та заліків..................................................................... 4 1.2 Предмет фізики, зв’язок з іншими науками, її роль в інженерній освіті........ 4 1.3 Одиниці та розмірності фізичних величин. Система СІ.................................. 5 1.4 Вектори та дії з ними. Графіки, похідні, інтеграли деяких функцій, що описують важливі фізичні процеси............................................................. 6 2 Механіка поступального і обертового руху тіл....................................................... 11 2.1 Швидкість і прискорення. Лінійна і кутова швидкість. Нормальне і тангенціальне прискорення. Кутове прискорення.................... 11 2.2 Закони Ньютона................................................................................................... 14 2.3 Сили в механіці.................................................................................................... 15 2.3.1 Вага тіла. Сили тяжіння, тертя................................................................ 15 2.3.2 Сила пружності. Закон Гука. Пружні модулі......................................... 16 2.4 Робота і потужність............................................................................................. 18 2.4.1 Робота.............................................................................................. .......... 18 2.4.2 Потужність................................................................................................ 19 2.5 Енергія. Зв’язок роботи зі зміною кінетичної і потенціальної енергії.......... 19 2.6 Основний закон динаміки для обертового руху.............................................. 20 2.6.1 Момент інерції, момент сили................................................................. 20 2.6.2 Теорема Штейнера.................................................................................. 21 2.6.3 Основний закон динаміки для обертового руху.................................. 22 2.7 Закони збереження в механіці.......................................................................... 22 2.7.1 Закон збереження енергії....................................................................... 22 2.7.2 Закон збереження імпульсу................................................................... 23 2.7.3 Законзбереження моменту імпульсу................................................... 23 2.8 Застосування закону збереження механічної енергії (на прикладі поведінки тіл, що знаходяться в полі сил тяжіння)....................................... 24 Контрольні запитання до розділу „Механіка поступального й обертового руху”.................................................................................. ........... 25 3 Коливання і хвилі. Рівняння коливання................................................................ 25 3.1 Амплітуда, фаза, період, частота гармонічних коливань............................. 25 3.2 Математичний та фізичний маятники як приклади коливальних систем... 27 3.3 Затухаючі (згасаючі) та вимушені коливання............................................... 28 3.3.1 Затухаючі коливання, коефіцієнт затухання (згасання). Логарифмічний декремент затухання (згасання)................................ 28 3.3.2 Вимушені коливання. Явище резонансу та його умови. Резонанс у техніці.................................................................................. 29 3.3.3 Біжучі і стоячі хвилі. Вузли та пучності.............................................. 30 Контрольні запитання до розділу „Коливання і хвилі”.................................. 31 4 Теплота та теплові процеси.................................................................................... 32 4.1 Молекулярно-кінетичний та термодинамічний підходи. Рівняння стану ідеального газу. Газові закони. Ізопроцеси. Моль, число Авогадро..................................................................................... 32 4.2 Теплоємність речовини................................................................................... 34 4.3 Закони (начала) термодинаміки..................................................................... 35 4.3.1 Перший закон термодинаміки............................................................. 35 4.3.2 Другий закон термодинаміки............................................................... 35 4.4 Теплові машини. ККД теплової машини. Цикл Карно................................ 35 4.5 Фази. Фазові переходи. Плавлення (кристалізація), випаровування (конденсація). Кипіння. Теплота фазового переходу........ 37 Контрольні запитання до розділу „Молекулярна фізика та термодинаміка”. 41 5 Електростатика......................................................................................................... 41 5.1 Закон Кулона........................................................................................ ............. 41 5.2 Напруженість електричного поля. Потенціал, різниця потенціалів............ 42 5.3 Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора.......... 44 Контрольні запитання до розділу „Електростатика”....................................... 46 6 Постійний електричний струм................................................................................ 47 6.1 Електричний струм. Сила струму, густина струму. Різниця потенціалів, ЕРС, напруга.................................................................. 47 6.2 Закон Ома (для ділянки кола, повного кола та в диференціальній формі)............................................................................ 48 6.3 Закон Джоуля-Ленца........................................................................................ 49 Контрольні запитання до розділу „Постійний струм”.................................... 51 7 Електромагнетизм.................................................................................................... 51 7.1 Взаємодія струмів. Закон Ампера, сила Лоренца.......................................... 51 7.2 Явище електромагнітної індукції. ЕРС електромагнітної індукції. Правило Ленца.................................................................................................. 54 7.3 Самоіндукція. Е.р.с. самоіндукції. Індуктивність.......................................... 56 7.4 Взаємоіндукція. Трансформатор..................................................................... 56 Контрольні запитання до розділу „Електромагнетизм”................................. 57 8 Електричні коливання. Змінний струм. Електромагнітні хвилі.......................... 58 8.1 Коливний контур. Формула Томсона............................................................. 58 8.2 Отримання змінного струму. Сила струму і напруга: миттєві, амплітудні та ефективні значення. Потужність у колі змі нного струму..... 59 8.3 Активний та реактивний опори. Закон Ома для змінного струму............... 61 8.4 Електромагнітні хвилі. Їх характеристики і властивості. Шкала електромагнітних хвиль...................................................................... 63 8.4.1 Рівняння Максвелла в інтегральній формі.......................................... 63 8.4.2 Властивості та характеристики електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль........................................................... 64 Контрольні запитання до розділу „Електричні коливання. Змінний струм. Електромагнітні хвилі”.......................................................... 65 9 Елементи геометричної та хвильової оптики....................................................... 66 9.1 Предмет оптики. Дуалізм світла. Закони геометричної оптики.................. 66 9.2 Інтерференція, дифракція та поляризація. Їх застосування......................... 67 9.2.1 Інтерференція....................................................................................... .. 67 9.2.2 Дифракція................................................................................................ 68 9.2.3 Поляризація............................................................................................. 69 10 Квантова оптика....................................................................................................... 70 10.1 Закони теплового випромінювання. Пірометрія............................................ 70 10.1.1 Рівноважність теплового випромінювання.......................................... 70 10.1.2 Характеристики теплового випромінювання...................................... 71 10.1.3 Закони теплового випромінювання. Оптична пірометрія.................. 71 10.1.4 Закон Стефана-Больцмана..................................................................... 72 10.1.5 Закон зміщення Віна.............................................................................. 72 10.1.6 Оптична пірометрія та її застосування................................................ 72 10.2 Фотоелектричні явища........................................................................................ 73 10.2.1 Гіпотеза Планка. Кванти світла. Формула Планка для розподілу енергії по частотах (довжинах хвиль)................................................... 73 10.2.2 Фотони...................................................................................................... 73 10.2.3 Фотоефект, закони та застосування....................................................... 74 Контрольні запитання до розділу „Квантова оптика”...................................... 75 11 Випромінювання та поглинання світла атомами. Лазери та їх застосування..... 76 11.1 Формула Бальмера. Постулати Бора................................................................ 76 11.2 Лазери................................................................................................................. 77 11.3 Фізико-технічні принципи побудови оптичних квантових генераторів. Блок-схема ОКГ. Застосування ОКГ.............................................................. 78 12 Хвильові властивості частинок. Електронний мікроскоп.................................... 79 13 Провідність металів, діелектриків, напівпровідників. Надпровідникові прилади....................................................................................... 81 13.1 Зони в твердих тілах.......................................................................................... 81 13.2 Власна і домішкова провідність напівпровідників. Дірки та електрони. Донори та акцептори........................................................................................ 82 13.3 Температурна залежність провідності напівпровідників.............................. 83 13.4 P-n-перехід. Напівпровідникові діоди та транзистори.................................. 84 Контрольні запитання до розділу „Провідність металів, діелектриків, напівпровідникові прилади”...................................................... 87 14 Фізика ядра та елементарних частинок.................................................................. 87 14.1 Будова ядра. Ізотопи......................................................................................... 87 14.2 Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект маси.................................................. 88 14.3 Радіоактивність. Властивості, реєстрація випромінювання.......................... 89 14.3.1 Методиреєстрації частинок................................................................... 90 14.3.1.1. Сцинтиляційні лічильники. Іонізаційний лічильник Гейгера-Мюллера. Напівпровідникові детектори.................... 90 14.3.1.2. Реєстрація нейтронів. Камера Вільсона.................................... 91 14.3.1.3. Фотоемульсійні методи............................................................... 91 14.3.1.4. Детектори на ефекті Вавілова-Черенкова................................. 91 14.4 Біологічна дія радіації....................................................................................... 91 14.5 Ланцюгова ядерна реакція. Фізичні принципи отримання атомної енергії. Фізичні аспекти охорони навколишнього середовища.................... 92 14.6 Перспективи „глобальної” енергетики: аналіз з позиції фізики................... 97 Програмні питання.............................................................................................. 99 15 Задачі для самопідготовки, самостійних та контрольних робіт........................... 101 15.1 Методичні вказівки до розв’язування задач................................................... 101 15.2 Задачі з розв’язками.......................................................................................... 102 15.3 Задачі для самостійного розв’язування........................................................... 119 16 Приклади тестових завдань з механіки та термодинаміки для студентів– заочників, що вчаться по скороченій програмі..................................................... 134 16.1 Кінематика поступального руху...................................................................... 134 16.2 Динаміка поступального руху.......................................................................... 135 16.3 Обертовий рух.................................................................................................... 135 16.4 Коливання і хвилі.............................................................................................. 136 16.5 Термодинаміка................................................................................................... 136 16.6 Обов’язкові питання з лабораторного практикуму…………………...……. 137 16.7 Електромагнітна індукція, змінний струм, електромагнітні коливання та хвилі……………………………………………..……………… 138 - 16.8 Інтерференція. Дифракція. Фотоефект……………..…………………….…. 139 16.9 Атомний спектр. Напівпровідники. Атомне ядро…………………………. 140
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20497
Copyright owner: ТНТУ імені І.Пулюя
Content type: Book
Appears in Collections:Методичні матеріали з курсу фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мiнiконспект.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools