Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20440

Назва: Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки
Автори: Мостенська, Тетяна Геннадіївна
Бібліографічний опис: Мостенська Т.Г. Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки: дисертація на здобуття наук. ступ. к.е.н., спеціальність 08.00.04 / Т.Г. Мостенська. – Київ: НУХТ, 2017. – 498 с.
Відгук офіційного опонента Тарасюк Г.М. на дисертаційну роботу Мостенської Т.Г. на тему: «Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки», поданої на здобуття наук.с. к.е.н., спеціальність 08.00.04 / Г.М. Тарасюк. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 9 с.
Відгук офіційного опонента Малюти Л.Я. на дисертаційну роботу Мостенської Т.Г. на тему: «Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки», поданої на здобуття наук. ступ. к.е.н., спеціальність 08.00.04 / Г.М. Тарасюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 12 с.
Дата публікації: 2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Науковий керівник: Скопенко, Наталія Степанівна
Члени комітету: Тарасюк, Галина Миколаївна
Малюта, Людмила Ярославівна
УДК: 339.138.439.02
Кількість сторінок: 498
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Зміст: Перелік умовних позначень 3 Вступ 4 Розділ 1. Роль підприємств у вирішенні економіко-соціальних проблем забезпечення продовольчої безпеки 13 1.1. Соціальна спрямованість діяльності підприємств як складова сучасних концепцій маркетингу 13 1.2. Взаємозв’язок соціально-відповідального маркетингу з концепцією корпоративної соціальної відповідальності 31 1.3. Теоретичні підходи до визначення продовольчої безпеки 49 1.4. Роль соціально-відповідального маркетингу у формуванні попиту на харчові продукти для забезпечення продовольчої безпеки 72 Висновки до розділу 1 86 Розділ 2. Моніторинг стану продовольчої безпеки 89 2.1. Забезпечення продовольчої безпеки на національному та регіональному рівнях України 89 2.2. Формування попиту на харчові продукти на рівні домогосподарств як чинник забезпечення продовольчої безпеки 111 2.3. Роль виробників молока і молочної продукції у забезпеченні продовольчої безпеки 127 2.4. Політика формування пропозиції підприємствами молочної промисловості 135 Висновки до розділу 2 170 Розділ 3. Інструменти соціально-відповідального маркетингу забезпечення продовольчої безпеки 174 3.1. Теоретико-методичний підхід до визначення стану соціально- відповідального маркетингу на підприємстві 174 3.2. Профіль споживача як основа формування попиту підприємств в умовах соціально-відповідального маркетингу 196 3.3. Управління поведінкою споживача на основі раціональності споживання 212 Висновки до розділу 3 219 Висновки 223 Список літературних джерел 227 Додатки 252
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20440
Перелік літератури: 1. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Експресс-курс. 2-е изд. / Ф. Котлер / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. − СПб.; Питер, 2006. − 464 с. 2. Котлер Ф. Основы маркетинга. / Ф. Котлер / Пер. с англ. под ред. Е.М. Пеньковой. − М.: Издательство «Прогресс», 1991. − 651 с. 3. Кредисов А. Маркетинг на зламі ХХ і ХХІ ст.: особливості та перспективи розвитку. / А.Кредисов, В.Наумова // Економіка України. – 1999. – No9. – с.4-11. 4. Ассель, Г. Маркетинг: принципы и стратегии : учебник : пер. с англ. / Г. Ассель. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 564 с. 5. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. / За заг. ред. М.І. Белявцева та В.Н Воробйова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 407 с. 6. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Жан-Жак Ламбен. Пер. с француз- ского.-СПб./ Жан-Жак Ламбен: Наука, 1996. – 589 с. 7. Писаренко В.В. Реалізація концепції соціально-етичного маркетингу в аграрній сфері (на матеріалах підприємств Полтавської області). – автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук, спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг. / В.В. Писаренко. – К. : Національний аграрний університет 2000. 8. Панкрухин А. П. Маркетинг: Учеб. для студентов, обучающихся по специальности. Маркетинг / А.П. Панкрухин. Гильдия маркетологов. − 3-е изд. − М.: Омега-Л, 2005. − 656 с. 9. Москвитина Н.М. Современные подходы к процессу управления маркетингом на предприятии / Н.М. Москвитина [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.amursu.ru/attachments/article/9528/N55_21.pdf 10. Новітній маркетинг: Навч. посіб. / Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д.А. Штефанич та ін.; За ред. Є.В. Савельєва. − К.: Знання, 2008. − 420 с. 11. Булах І.В. Поняття соціально – відповідального маркетингу / І.В. Булах, Г.А. Какуніна, О.О. Черних // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010, No 5, T. 4, С. 67-69. 12. Вікарчук О. І. Соціально-етичний маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства. / О.І. Вікарчук // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Житомир. – 2015., С. 22-24. 13. Осадчая С.М. Сущностная характеристика социально-этического маркетинга как маркетинговой концепции управления хозяйствующим субъектом: принципы, функции, методы. / С.М. Осадчая // Фундаментальные исследования Экономические науки. − 2013. − No11, С. 1661-1665. 14. Кіслов Д.В. Принципи соціально-етичного маркетингу в державному управлінні. / Д.В. Кіслов // Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2013 р., No 2 (42), С. 171-175. 15. Гірченко Т.Д. Маркетинг : навч. пос. / Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 255 с. 16. Современная концепция маркетинга, его функции. / М. И. Бухалков // Энциклопедия маркетинга : интернет-проект. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/modern_marketing.htm 17. Божук С.Г. Развитие инструментария социально-ответственного маркетинга / С.Г. Божук, Т.Д. Маслова // Проблемы современной экономики. – 2012. – No 1(41). –С . 199-213. 18. Гладка В.О. Теоретичні аспекти соціально-відповідального маркетингу / В.О. Гладка // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (Серія «Економічні науки). − 2013. − No4 (60). 19. Hellriegel D., Jackson S.E., Slocum J., Staude G., Amos T., Klopper H.P., Louw L., Oosthuizen T. Management. 2008, Oxford: Oxford University Press. 20. Бейкер М. Маркетинг./ М. Бейкер. Санкт.Питербург: Питер. – 2002. – 1192 с. 21. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер – СПб. : Питер, 2012. – 816 с. 22. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. К.: Видавництво: «Хімджест», 2008. − 720 с. 23. Буреш О.В., Калиева О.М. Парадигма холистического маркетинга как результат эволюции концепций управления / О.В. Буреш, О.М.Калиева // Вестник Оренбургского государственного университета. − 2014. − No8 (169), С.205-211. 24. Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» / Уклад. М.Г. Гребньов. − К.: КНЕУ, 2003. − 80 с. 25. Черчик Л.М. Роль маркетингу та його інформаційної складової у вирішенні проблем асиметричності розвитку ринку праці / Л.М. Черчик, О.В. Мисковець // Механізм регулювання економіки, 2008. No 4, Том 2, с. 221-225 26. Фротер О.С. Формування соціально-відповідального маркетингу в аграрному бізнесі / О.С. Фротер. // Вісник ХНТУСГ. Випуск 113 (Економічні науки). − 2011. − 505 с. 27. Решетнікова І. Л. Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності / І.Л. Решетнікова // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2012, No 4, С.91-96 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 28. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебн.для вузов / Ф.Котлер, Дж.Боуен, Дж. Мейкенз; под. ред.. Р.Б. Ноздревой. Пер с анг. – М.: ЮРИТИ, 1998. – 787 с. 29. Єжов-Маряєв С.О. Соціально-орієнтований маркетинг в діяльності підприємств торгівлі./ С.О. Єжов-Маряєв // Проблемы материальной культуры. Экономические науки. С.7-11. 30. Stekel R., Simons R., Simons J., Tanen N. Making Money While Making A Difference. How to Profit with a Nonprofit Partner // High Trade Press. 1999 31. Ласукова А.С. Взаємозв’язок соціально-етичного маркетингу та корпоративної соціальної відповідальності / А.С. Ласукова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – No 3. – С. 81-91. 32. Братаніч Б.В. Становлення соціально-орієнтованого маркетингу як суспільного феномену / Б.В. Братаніч // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2007. – No 45. – С. 14-25. 33. Черенков В.И. Эволюция маркетинговой теории и трансформация доминирующей парадигмы маркетинга / В.И. Черенков // Вестник Санкт- Петербургского университета. − 2004. − Сер.8. Вып. 2 (No16) с. 3-32. 34. Reidenbach R. E. Conceptual Model of Corporate Moral Development / R. E. Reidenbach, P.A. Robin // Journal of Business Ethics, April. – 1991. – P. 30-37. 35. Социальная ответственность организации. Требования. Международный стандарт IC CSR-08260008000. Международный Комитет по корпоративной социальной ответственности (IC CSR). − 2011−36с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.yandex.ua/clck/jsredir?from=www.yandex.ua 36. Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности». − 140 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.iso.org 37. Social Accountability 8000. International Standard by Social Accountability International . − June 2014. – 16 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ksovok.com/doc/SA8000_Standard_2014.pdf 38. AA1000 STAKEHOLDER ENGAGEMENT STANDARD 2011. Final Exposure Draft. Assurance Standard. − 52 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.accountability.org.uk 39. Иванова И.В. К вопросу о подходах к изучению категории «социальная ответственность» / И. В. Иванова. // Ярославский педагогический вестник – 2011 – No 4 – Том I (Гуманитарные науки). – С. 132-135. 40. Воеводкин Н.Ю. Социальная ответственность в системе корпоративного управления / Н.Ю. Воеводкин // Государственная политика и политические институты: история и современность.– 2011. – No4. – С .45-55. 41. Марущак Н. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні у контексті світового досвіду / Н. Марущак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. С.68-71. 42. Responsible Marketing: Interview with Patrick Byers from Outsource Marketing [Еlеctrоnic rеsourse]. – Available at: http://www.netsquared.org/blog/jedsundwall/responsiblemarketing 43. Верижников А.П. Социальная ответственность менеджмента корпораций. / А.П. Верижников. // «Вестник ОрелГИЭТ», 2013, No3(25). – С. 146-149. 44. Проблема социальной ответственности и бизнес – элиты современной Украины / С.С. Александрова, В.А. Александров // Культура народов Причерноморья. − 2012. − No 233. − С. 7-10. 45. Вайнхардт Й.Р. Корпоративная социальная ответственность: коммуникативные действия на внешнюю среду организаций государственного сектора. / Й.Р. Вайнхардт, Р.М. Андрюкайтене // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал) No10(30), 2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.sisp.nkras.ru 46. Carroll A.B. Ethics and Stakeholder Management, 2nd edn. / A.B. Carroll. − 1993. − Cincinnati: Business & Society. South-Western Publishing Co 47. Dahrendorf, R. 1959. Homo Sociologicus. Cologne: Opladen 48. Галимова А.Ш. Проблемы социальной ответственности бизнеса. / А.Ш. Галимова, О.А. Полуянова // Электронный научно-практический журнал «Политика, государство и право». – 2014.− No2. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://politika.snauka.ru/2014/02/1259 49. Кузнецова Н.В. Модели корпоративной социальной ответственности / Н.В. Кузнецова, Е.В. Маслова // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2013. No4 (24). – С.22 -36 50. Corporate Responsibility for Pharmaceutical Corporations Klaus M. Leisinger http://www.globalewerteallianz.ch/wp-content/uploads/2011-OUP- Leisinger-Corporate-Responsibility-for-Pharmaceutical-Corporations.pdf 51. Ахметова К.А. Продовольственная безопасность: состояние, проблемы, пути решения / К.А. Ахметова // Проблемы современной экономики. − 2009. − 22 (30). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2568 52. Бублик І.В. Продовольча безпека регіонів України / І.В. Бублик, С.П. Запотоцький // Національне господарство України: теорія та практика управління. – 2009. – С. 145-153. 53. Голікова К.П. Продовольча безпека держави: сутність, структура та особливості її забезпечення / К.П. Голікова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2012, вип. 22, ч.ІІ, С. 1-5 . 54. Щекович О.С. Формування пріоритетів та розвиток аграрної політики України. / О.С. Щекович. – Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. – 278 с. 55. Горбатов А.В. Обсобенности продовольственной безопасности Росийской Федерации / А.В.Горбатов, Ю.Н.Горбатова // Проблемы современной экономики. − 2009. − No3 (31). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2764#ftn1 56. Ишханов А.В. Мировая продовольственная проблема: анализ и прогноз // Экономика: теория и практика. – Краснодар. КубГУ. 2011. No1. – С. 3-8. 57. Цены и ценообразование. Под ред. В.Е. Есипова: Учебник для вузов,3-е изд. СПб: Издательство «Питер», 1999. – 464с. 58. Зеленська О.О. Система продовольчої безпеки: сутність та ієрархічні рівні / О.О. Зеленська // Вісник ЖДТУ.- 2012. - No 1 (59). - С.108-112 59. Жанбекова З.Х. Продовольственная безопасность Казахстана: теоретические аспекты и приоритеты обеспечения. Автореферат дис. на стиск. ученой степени канд. экон. наук спец. 08.00.01 – экономическая теорія. / З.Х. Жанбекова. − Караганда, 2008. − 16 с. 60. Есжанова Ж.Ж. Ценовая ситуация как основная угроза продовольственной безопасности региона http://kze.docdat.com/docs/411/index- 1816024.html 61. Шебаніна О. В. Формування і ефективний розвиток продовольчого підкомплексу АПК: монографія / Шебаніна О. В. − К.: ННЦ ІАЕ, 2007. − 368 с. 62. Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности и План действий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемемам продовольствия [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://observer.materik.ru/observer/N3-4_97/019.htm 63. Кваша С.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку / С.М. Кваша. – К.: ЗАТ – НІЧЛАВА. – 2000. – 252 с. 64. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько : Монографія. – К. : НІСД, 1997. – 144 с. 65. Закон України Про продовольчу безпеку України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-7703.html 66. Косинский П.Д., Системный подход к управлению продовольственной самообеспеченностью населения региона / П.Д. Косинский, Г. С. Бондарева // Проблемы современной экономики. − 2012. −No 1 (41). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.m- economy.ru/art.php?nArtId=4218 67. Ульянченко А.В. Продовольча безпека – основа нацiональной безпеки держави / А.В. Ульянченко, Н.В. Прозорова. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5 68. Лукінов І.І. Про стратегію трансформування АПК та забезпечення продовольчої безпеки України / І.І. Лукінов, П.Т. Саблук // Економіка України. – 2000. – No9. – С.62-81. 69. Мостенская Т.Л. Продовольствення безопасность Украины / Т.Л. Мостенская, И.В. Федулова, В.А. Новак, Т.Г. Мостенская // Научни Трудове на УХТ Хранителна наука, техника и технологи. − 2012. − Том LІX. − С.280−284. 70. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько : Монографія. – К. : НІСД, 1997. – 144 с. 71. Германенко Л.М. Продовольча самодостатність регіону як складова національної безпеки / Л.М. Германенко // Вісник аграрної науки Причорномор́я. – Вип. 4. – 2007, С.87-92. 72. Щекович О. С. Продовольча безпека України: зміст, структура, реальність загрози. / О.С. Щекович [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/18_NPM_2008/Economics/34214.doc.htm 73. Жанбекова З.Х. Продовольственная безопасность Казахстана: теоретические аспекты и приоритеты обеспечения. Автореферат дис. на стиск. ученой степени канд. экон. наук спец. 08.00.01 – экономическая теорія. / З.Х. Жанбекова. − Караганда, 2008. − 16 с. 74. Лукінов І. І. Продовольча безпека у світовому вимірі // Економіка АПК. – 2001. – No 4., С.33-36. 75. Руликівський В. П. Система показників оцінювання впливу агропромислового комплексу на ефективність забезпечення продовольчої безпеки держави / В. П. Руликівський // Вісн. НАДУ.– 2009. – No1. – С. 114– 121. 76. Бекенов С.С. Критерии и оценки продовольственной безопасности / С.С. Бекенов //Вестн. КРСУ. − 2003. − No2. − С. 11. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. krsu.edu. kg/vestnik/2003/v2/a03. html 77. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. No 1158. 78. Комплексна програма підтримки розвитку українського села на період до 2015 року [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1158- 2007-%D0%BF. 79. Минченко Л.В. Продовольственная безопасность России, роль сельского хозяйства в ее обеспечении. Л.В. Минченко, Е.А.Соколова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2014. – No4. – С .294–301. [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/prodovolstvennaya-bezopasnost-rossii-rol-selskogo- hozyaystva-v-ee -obespechenii 80. Барашек И. Стабильное отечественное производство - надежный фактор продовольственной безопасности Украины / И. Барашек // Экономика АПК. - 2001. - No1. - C.10-14. 81. Індикатори продовольчої безпеки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/ru/#.U935jPl_ubg 82. Гаркавенко, С.С. Маркетинг: підручник [Текст] / С.С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002. – 712 с. 83. Земляков, І.С. Основи маркетингу: навч. посібник [Текст] / І.С. Земляков, І.Б. Рижий, В.І. Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с. 84. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. − 2-ге вид., переробл. і доп. − К. : Знання. − 2008. − 679 с. 85. Комарницький І.Ф. Економічна теорія : Підручник [Електронний ресурс] / І.Ф. Комарницький. – Чернівці, 2006. – 334 с. 86. Попит. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% 87. Краузе О. Маркетинговий інструментарій формування споживчого попиту / О.Краузе // Галицький економічний вісник. – 2011. – No2(31). – с .183- 189 88. Балабанова Л. Маркетинг: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. / Л. Балабанова. – Донецьк, 2002. – 562 с. 89. Гуренко В.І. Категорія споживчого попиту як об’єкт дослідження / В.І. Гуренко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 4 (47). – С. 282-288. 90. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг. навч. посіб. / О.Ф. Оснач, В.П. Пилипчук, Л.П. Коваленко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 364 с. 91. Вишневська Н.М. Механізм формування попиту населення України на продовольчому ринку [Електронний ресурс] / Н.М. Вишневська. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe. 181 92. Січко О.Є. Розробка модифікованої методики визначення параметрів потоку вимог на послуги з ТО та ремонту автомобілів. / О.Є. Січко, Д.М . Мінаков // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 135/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2012 , С. 214-217. 93. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: Монографія. – К.:КНЕУ, 2005. – 292с. 94. Ястремський О. Гриценко О. Основи мікроекономіки. / О. Ястремський, О. Гриценко К.: Знання–Прес». − 2007. − 302 с. 95. Шаповалова Л. 5Р социального маркетинга./ Л. Шаповалова. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/lib- mm/tactics/5p_social.htm 96. Голодец, Б.М. Современная концепция социального маркетинга / Б.М. Голодец // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. No6. С. 38-50. 97. Mostenska T. Food consumption of the Ukrainian population as indicator of food safety / T. Mostenska // Articles of 9th Professor Vladas Gronskas International Scientific Postgraduate and PhD Students Conference “Economy development: theory and practice”. - 2012. – P. 61– 65. 98. Mostenska T. Determinants of food security in Ukraine/ Mostenska T . // Problemy współczesnej ekonomii seria "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania". Szczecin, 2014. – T. 1, No35.– P.– 219–229. 99. Mostenska T. Public consumption and food security / T.Mostenska // Current State and perspectives of enterprises development in Conditions of international economic activity: monogr. – Slovakia: Matej Bel University, Banska Bystrica, -2013. – P. 1.7. – P. 45–50. 100. Мостенська Т.Г. Основні проблеми становлення продовольчої безпеки України / Т.Г. Мостенська // Продовольча безпека: сутність, стан та особливості забезпечення: моногр.- Київ : Кондор- Видавництво, 2013.– С. 74 – 90. 101. Мостенська Т.Г. Особливості забезпечення попиту на харчові продукти в умовах кризи: Матеріали XI Міжнарод. наук.-практ. конф. [«Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах»], ( Київ, 21 – 22 травня 2015 р.) / – К.: НУХТ, 2015. – 219 с. 102. Мостенська Т.Г. Продовольча безпека на рівні домогосподарств / Т.Г. Мостенська // Наукові праці НУХТ. - 2015. - Т. 21, No1.- C. 121-133. 103. Мостенська Т.Г. Фізична достатність харчових продуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки / Т.Г. Мостенська // Наукові праці НУХТ.– 2014. - Т. 20, No5. – C. 87-97. 104. Мостенська Т.Л., Білан Ю.В., Мостенська Т.Г. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств / Т.Л. Мостенська, Ю.В. Білан, Т.Г.Мостенська // Актуальні проблеми економіки. Фаховий економічний журнал. – 2015.– No8(170).– C.193–203. 105. Статистичний щорічник України 2010. К./ За ред. : Державна служба статистики України. – 2011. – с. 106. Статистичний щорічник України 2015 / За ред. Жук І.М. – К.: Державна служба статистики України. – 2016. – 575 с. 107. Про затвердження норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18 листопада 1999 року No 272. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0834-99 108. Відмінність білків рослинного і тваринного походження. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://diagnoz.net.ua/diagnoz/11493- vdmnnst-blkv-roslinnogo-tvarinnogo-pohodzhennya.html 109. Мережа роздрібної торгівлі підприємств на 1 січня 2015 року. – К .: Державна служба статистики України. – 2015. – 91 с. 110. Обсяги обороту роздрібної торгівлі. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 111. Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 112. Статистичний щорічник України за 2001рік./ За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Державний комітет статистики України. – 2002. – 644 с. 113. Діяльність підприємств. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 114. Продовольча безпека. ФАО. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/ru/#.U935jPl_ubg 115. Статистичний щорічник України за 2008 р. За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Державна служба статистики. К. – 2009. – 567 с. 116. Статистичний щорічник України за 2009 р. За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Державна служба статистики. К. – 2010. – 567 с. 117. Статистичний щорічник України за 2013 р. За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Державна служба статистики. К. – 2014. – 534 с. 118. Промислове виробництво. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 119. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. 2013 р. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. – 2014. – 56 с. 120. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. 2014 р. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. – 2015. – 56с 121. Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» 2015 / За ред. М.С. Кузнєцової. – К. : ТОВ «Видавництво «Консультант». – 2016. – 484 с. 122. Соціальні індикатори рівня життя населення. Статистичний збірник. К.: Державна служба статистики. – 2012. – 204 с. 123. Соціальні індикатори рівня життя населення. Статистичний збірник. К.: Державна служба статистики. – 2014с. – 204с. 124. Смоляр В.І. Сучасні проблеми ідентифікації та фальсифікації харчових продуктів / В.І. Смоляр // Проблеми харчування. – 2007. – No2. 125. Димань Т.М., Мазур Т. Г.Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів Т.М. Димань, Т.Г. Мазур. К.: Академія. – 2011. – 520 с. 126. В Україні 5% харчової продукції відповідає ДСТУ – Держспоживінспекція. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://moyagazeta.com/news/a-7512.html 127. Global Food Security Index. The Economist Group // The Intelligence Unit Limited. Economist 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://foodsecurityindex.eiu.com 128. Global food security index 2015. An annual measure of the state of global food security. −2015. − 53 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://foodsecurityindex.eiu.com 129. Global food security index 2015. An annual measure of the state of global food security. −2015. − [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://foodsecurityindex.eiu.com/Country /Details#Ukraine 130. Інформація ФАО. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/w0078e/w0078e03.htm) 131. Europe and Central Asia: Food and Agriculture. FAO Statistical Yearbook, 2014 / Food and Agriculture Organization of the United Nations. Regional Office for Europe and Central Asia. - Budapest, 2014. 132. Ініціатива Спеціального Комітету Організації Об'єднаних Націй. ACC / SCN 1991. 133. Добовий набір харчових продуктів для працездатного населення. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http//ukr.segodnya.ua 134. Інфляційний звіт. НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=127169 135. International Conference оn Nutrition «World Declaration and Plan of Action for Nutrition» Rome, December 1992 Food And Agriculture Organization Of The United Nations, World Health Organization. – Italy: FAO and WHO. – 1992. – 50 p., Р. 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/61051/1/a34303.pdf 136. Implications of Economic Policy for Food Security http://www.fao.org/docrep/004/x3936e/x3936e03.htm 137. Молоко. Вікіпедія [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 138. Молочні продукти. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://toyhealth.ru/page/korisni-vlastivosti-moloka-ta-molochnih-produktiv 139. Сільське господарство України у 2015 р. Статистичний довідник. К.: Державна служба статистики України./ Відповід. за випуск О. М. Прокопенко – 2016. – 360 с. 140. Про класифікаційні групи м"ясних і молочних продуктів. Лист N 37-21-1-12/2310 від 10.03.98. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart73/inx73642.htm 141. Вісник молочників. Випуск No 1 (49) 28 січня 2016. К. : УКРМОЛПРОМ – 36 с., С.15. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/analitika/shchomisyachna-analitika 142. Вісник молочників. Випуск No 1 від 28 січня 2013 р. К . : УКРМОЛПРОМ – 37 с., С.15. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/analitika/shchomisyachna-analitika 143. Вісник молочників. випуск No 1 від 28 січня 2014 р. . [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/analitika/shchomisyachna-analitika 144. Вісник молочників. Випуск No 1(37) від 28 січня 2015 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/analitika/shchomisyachna-analitika 145. Сільське господарство України 2009 р. Статистичний довідник. За ред. Ю. М. Остапчука. – К .: Державна служба статистики України. – 2010 – 367 с. 146. Сільське господарство України у 2011 р. Статистичний довідник. За ред. Н.С. Власенко. – К.: Державна служба статистики України. – 2012. – 392 с. 147. Стан українського експорту та імпорту. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://intkonf.org/sabadah-yuv-gelenyuk-vv-sokolyuk-ov-suchasniy-stan- ukrayinskogo-eksportu-ta-importu/ 148. Вісник молочників випуск No 1(49) від 28 січня 2016 р. К.: Національна асоціація «Укрмолпром». – 36 с. 149. Агропортал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: Latifundist.com 150. Ринок молокопродуктів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/7701-v-ukrayin-mozhe-vtrich-virosti-rinok- molokoproduktv.html 151. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. 2015 р. Статистичний збірник. / Відп. за випуск О. М. Прокопенко, К. : Державна служба статистики України. – 2016. – 54 с. 152. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2009 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник. 1 частина. / Відповідальний за випуск Осипова І.І. К.: Державний комітет статистики України. – 2010 рік. – 368 с. 153. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2010 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник. 1 частина. / Відповідальний за випуск Осипова І.І. К.: Державний комітет статистики України. – 2011 рік. – 368 с. 154. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2011 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник. 1 частина. / Відповідальний за випуск Осипова І.І. К.: Державний комітет статистики України. – 2012 рік. – 368 с. 155. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2012 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник. 1 частина. / Відповідальний за випуск Осипова І.І. К.: Державний комітет статистики України. – 2013. – 377 с. 156. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник. 1 частина. / Відповідальний за випуск Осипова І.І. К.: Державний комітет статистики України. – 2014. – 380 с. 157. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2014 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник. 1 частина. / Відповідальний за випуск Осипова І.І. К.: Державний комітет статистики України. – 2015. – 379 с. 158. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2015 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний збірник. 1 частина. / Відповідальний за випуск Осипова І.І. – К.: Державний комітет статистики України. – 2016. – 380 с. 159. Статистичний щорічник України 2014. За ред. І .М . Жук. – К.: Державний комітет статистики України. – 2015. – 586 с. 160. Статистичний щорічник України 2015. За ред. І. М. Жук. – К.: Державний комітет статистики України. – 2015. – 575 с. 161. Сільське господарство України у 2012 р. Статистичний довідник. За ред. Н.С. Власенко. – К.: Державна служба статистики України. – 2012. – 392 с. 162.Березянко Т.В. Інституціональні інструменти розвитку корпоративного сектору у форматі соціальної держави ((на прикладі підприємств оліє-жирової галузі) дис. ... д-ра екон. наук за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – 2015 р. 163. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / А.О.Старостіна, А.О. Длігач, В.А. Кравченко / За ред. А.О.Старостіної. – К.: Знання, 2005. – 764 с. 164. Компанія Данон. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://danone.ua/ua/career/love3/philosophy/ 165. Молочний альянс. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://milkalliance.com.ua/ 166. ТОВ «Люстдорф». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.loostdorf.com/ua/ 167. Терра Фуд. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.terrafood.ua/ 168. Вімм-Білль-Данн. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://wimm-bill-dann.com.ua/ 169. ООО «Альмира. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.made.in.ua/view.php?id=1737 170. ПрАТ «Галичина». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://galychyna.com.ua/ 171. Прозорість сайтів українських ТОП -100 не підвищується // Центр «Розвиток КСВ». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://csr- ukraine.org/article/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%96%d 1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%96%d0%b2- %d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d 0%b8%d1%85-%d1%82%d0%be%d0%bf-100-%d0%bd%d0%b5/ 172. Enhancing Transparency and Credibility of CSR Practices through the Establishment of CSR Performance Assessment and Monitoring Systems in New EU Member States? UNDP Country Level Indicators Report, 2010, p.8 173. Mostenska Т.G. Food security and food quality : 8 th Central European Congress on Food [«Food Science for Well-being»], (Київ, 23-26 травня 2016 р.) / - K.: NUFT, 2016.- 88 c. 174. Mostenska T., Ralko О. Systems approach in determining food security of country / T. Mostenska, О. Ralko // Economy development: theory and practice. Articles of 10th Professor Vladas Gronskas International Scientific Postgraduate and PhD Students Conference.-2013.- P.202-209. 175. Mostenska T. The socio-political mechanisms for sustainable development: Strengthening the role of major groups: women, children and youth / T. Mostenska // Sustainable development: monogr. – Kyiv – Kaunas - Szczecin: National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, - K. : LAT&K, 2013. – Ch. 7.5.-P. - 513. 176. Мостенська Т. Вплив зміни ціни на рівень споживання харчових продуктів : Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми менеджменту»], (Київ, 24 жовтня 2014 р.) / - К .: НАУ, 2014.- 101 с. 177. Мостенська Т.Г. Екологічні загрози при виробництві харчових продуктів / Т.Г.Мостенська // Науковий економічний журнал Інтелект ХХІ.- 2015.- No3.- C.93-99. 178. Мостенська Т.Г. Продовольча безпека на рівні домогосподарств / Т.Г. Мостенська // Наукові праці НУХТ. - 2015. - Т. 21, No1.- C. 121-133. 179. Мостенська Т.Г. Процедура управління економічними ризиками / Т.Г. Мостенська // Наукові праці НУХТ.- 2016. -Т.22, No 5.- с. 113-120. 180. Мостенська Т.Г. Розвиток ринку молочної продукції / Т.Г. Мостенська // Збалансування продовольчого ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки: моногр. – Київ: Кондор – Видавництво, 2015. – С.153- 183. 181. Мостенська Т.Г. Фізична достатність харчових продуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки / Т.Г. Мостенська // Наукові праці НУХТ.– 2014. - Т. 20, No5. – C. 87-97. 182. Мостенська Т.Г. Фізична достатність та економічна доступність харчових продуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки / Т.Г. Мостенська // Принципи збалансування продовольчої безпеки: моногр. – Київ : Кондор-Видавництво, 2014. – C. 380. 183. Мостенська Т.Л., Федулова І.В., Мостенська Т.Г. Продовольча безпека України та напрями її забезпечення / Т.Л. Мостенська, І.В. Федулова, Т.Г. Мостенська // Наукові праці НУХТ. – 2012. - No 46.- C. 103- 113. 200. 184 .Благов Ю. Е. Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое управление// Росийский журнал менеджмента, 2004, No3. - С.17–34. 198. 185. Центр Розвиток корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://csr-ukraine.org 199. 186. Саприкіна М.А. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: підручник / М.А.Саприкіна, Саєнсус М.А., Зінченко А.Г., Ляшенко О.М., Місько Г.А. (за науковою редакцією д.е.н., проф.., засл. діяча науки і техніки України Редькіна О.С.). – К.: В-во «Фабований лист», 2011. – 480 с. 187. Бурлакова Ю. М. Дослідження особливостей формування корпоративної соціальної відповідальності в україні / Ю. М. Бурлакова // Вісник Хмельницького національного університету 2014, No 6, Т. 1, с. 220-227. 188. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. – К.: "Центр учбової літератури", 2013. – 408 с. 189. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. 4-те видання. Підручник. / О.Ф.Скакун – К.: Алерта,2016. – 524 с. 190. Горлач М.І. Політологія: наука про політику / Горлач М.І., Кремень В.Г. – К.: Центр учбової літератури, 2009. — 840 с. 191. Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії. Навч.посіб. / С.Д. Дзюбик, О.С.Ривак. – К.: Знання, 2006. – 481 с. 192. Власенко О. П. Маркетингові технології ідентифікації профілю споживача на ринку кондитерських виробів / О. П. Власенко // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – No1,т.2. – С.73–80. 193. Жегус О.В Соціальний маркетинг як інструмент підвищення рівня життя населення / О.В. Жегус // XІI Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг в Україні”. К. − 2012. − С .57-59. 194. Бізнес-словник. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.businessdictionary.com/definition/customer-lifetime-value.html 195. Словарь по маркетингу. Профиль потребителя. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://getclientsnow ru/profil-potrebitelya/ 196. Глоссарий по маркетингу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://edu.jobsmarket.ru/glossary/marketing/2290/ 197. Джабелов Р.С. Моделирование маркетингового профиля потребителя в электронном бизнесе : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.13. / Р.С. Джабелов. − Москва. − 2005. − 188 c. 198. Москвитина Н.М. Современные подходы к процессу управления маркетингом на предприятии / Н.М. Москвитина. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.amursu.ru/attachments/article/9528/N55_21.pdf 199. Цапук О.Ю. Алгоритм вибору цільового сегменту на ринку логістичних послуг / О.Ю.Цапук, Н.С. Кубишина // Економічний вісник НТТУ КПІ: Актуальні проблеми економіки та управління. − 2010. − No4. 200. Іванченко Н.Р. Процес формування маркетингової стратегії / Іванченко Н.Р.// Вісник Дніпропетровського університету Серія "Економіка". – Вип. 8 (2), 2014 – С .123-131, С.124. 201. Галецька О.В. Особливості формування маркетингової стратегії целюлозно-паперових підприємств / О.В. Галецька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 169-173. 202. Машкін М. І., Париш Н. М. Технологія молока і молочних продуктів: Навчальне видання. – К.: Вища освіта, 2006. – 351 с. 203. Database European Commission. [ Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 204. Gerrit Antonides, W. Fred Van Raaij. Cases in Consumer Behaviour. – 1999. – New York: Wiley. – 178 p. 205. Шершньова З. Є. Стратегічне управління. – Підручник. / З.Э. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с. 206. Скопенко Н.С., Мостенська Т.Г. Забезпечення продовольчої безпеки через реалізацію концепції соціально-етичного маркетингу / Н.С. Скопенко, Т.Г. Мостенська // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т.21, No6. – C.41-47. 207. Мостенська Т.Г. Концепція соціально-етичного маркетингу в контексті забезпечення продовольчої безпеки : Матеріли ХІ міжнародної науково-практичної конференції , (Київ, 23 жовтня 2015 р.) / – К.: НУХТ, 2015. – 168 с. 208. Мостенська Т.Г. Проблеми формування асортиментної політики підприємств в контексті забезпечення продовольчої безпеки : 10 Міжнародна науково-практична конференція: [«Сучасні проблеми менеджменту»] (Київ, жовтень 2013 р.) /- К. : НАУ.- 2013. 209. Мостенська Т.Г. Принципи соціально-відповідального маркетингу підприємств харчової промисловості : Матеріали ХІІ Міжнар. Науково- практичної конференції присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н. проф. Чепурнова І.А., [«Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах»], (Київ, 26-27 травня 2016 р.) / – К.: НУХТ, 2016. – 150 с. 210. Мостенська Т.Г. Соціально – відповідальний маркетинг як складова корпоративної соціальної відповідальності / Т.Г. Мостенська // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – 2016. – C. 105–115. 211. Мостенська Т.Г. Соціальна функція маркетингу підприємств харчової промисловості: Матеріали ХII міжнар. НПК [«Сучасні проблеми менеджменту»], (Київ,28 жовтня 2016р.) / - К.НАУ, 2016.- 57-58 с. 212. Мостенська Т. Цінова політика і рівень фізичної доступності харчових продуктів: Матеріали Х (Ювілейної) міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю НУХТ [«Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах»], (Київ, 23-24 травня 2014), / - К.: НУХТ, 2013. –175 с. 213. Friedman M 1970. The Social Responsibility of a Business is to Increase its Profit. Р. 122-126 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc -resp-business.html. 214. World Business Council For Sustainable Development http://usbcsd.org/about/world-business-council-for-sustainable-development/ 215. Business for Social Responsibility. The Social License to Operate (2013). San Francisco, CA 94104 USA. – 32 р. 216. Guidance on Social Responsibility (Ethos, 2013). Geneva. 118 р. 217. Farina A. Business for Social Responsibility. / A. Farina , M. J. Chambel // TEnciclopedia of Quality of life and Well-Being Research Springer Link [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-0753-5_3879 218. Волосковець Н.Ю. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки / Н.Ю. Волосковець // Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010, вип. 17 219. Holme R. Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense / R. Holme. Ph. Watts January 2000. – Access mode : http://www.wbcsd.org /DocRoot/IunSPdIKvmYH5HjbN4XC-/csr2000.pdf. 220. Bowen H. R. Social responsibilities of the businessman / H. R. Bowen. – NewYork : Harper Row, 1953, Р.6. 221. Davis K. Can business afford to ignore social responsibilities? / K. Davis. – Calif. Manage. Rev., 2, 1960. – Pp. 70–76, Р.70. 222. Davis K. Business and its environment / K. Davis. R. L. Blomstrom. – New York : McGraw- Hill, 1966, Р.12. 223. Davis K. The Case For and Against Business Assumption of Social Responsibilities / K. Davis. – Acad. Manage. J. 16, 1973. – P. 312–322. 224. Strupynska N. V. Сorporate social responsibility: what does it mean? / N. V. Strupynska // Economics of Development. − 2011, No 4(60).− Р.9-12, Р. 11. 225. Биденко Ю.М. Корпоративная социальная отвественность. Ю.М.. Биденко [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.docme.ru/doc/367239/korporativnaya-social._naya-otvetstvennost. 226. Краплич, Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: Досвід Фундації Острозьких : Посібник для бізнесу та неприбуткових 7 організацій [Текст] / Р. Краплич; Фундація ім. князів-благодійників Острозьких. – Рівне, 2005. – 74 с. 227. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/ 228. Социальная ответственность бизнеса: лучшие практики: [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://www.soc-otvet.ru/ . 229. Corporate Social Responsibility: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://rru.worldbank.org/ 230. CSR and Apparel Industry in Jordan: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bsr.org/ 231. Corporate Social Responsibility and Corporate Values: [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/ 232. Малик І.П. Соціальна відповідальність корпорацій в Україні // Економічний вісник НТУУ КПІ . 2008. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://economy.kpi.ua/files/files/30_kpi_2008.pdf 233. Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности»/ [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.iso.org 234. Конференция ООН по торговле и развитию. Представление информации о влиянии корпораций на общество: текущие тенденции и вопросы. //Организация Объединенных Наций, Нью-Йьорк и Женева, 2004, с. 59. 235. Корпоративная соціальная ответственность: общественные ожидания. – М. : Экономика, 2010. – 210 с. – С. 2 236. Туркин С. В. Социальные инвестиции в бизнес / С. В. Туркин. – М. : Канон +; Реабилитация, 2011. – 154 с, С. 4. 237. Андрющенко А.І. Соціальна відповідальність: теоретико- методологічний аспект аналізу / А. І. Андрющенко, І. М. Рябець // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. – 2009. – No 844. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 23. – С. 133–135., С.135. 238. Крохоняткин М.Д. Социальная ответственность бизнеса: возможный механизм реализации / М.Д. Крохоняткин // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. – 2014. – No 3(105), С.266. 239. Куринько Р.Н. Что такое социальная ответственность бизнеса (ее иногда называют корпоративная ответственность бизнеса) (СОБ)? / Р. Н. Куринько http://csrjournal.com/839-chto-takoe-sob-chto-takoe-socialnaja.html 240. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2012 році Статистичний збірник / Відп. за випуск А.О.Фризоренко. Т.1. К.: Державна служба статистики України. – 2013. – 139 с. 241. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2014 році. Статистичний збірник / Відп. за випуск А.О.Фризоренко. – К.: Державна служба статистики України. – 2015. – 147 с. 242. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2013 році Статистичний збірник /Відп. за випуск А.О.Фризоренко. – К.: Державна служба статистики України. – 2014. – 160 с. 243. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2012 році Статистичний збірник / Відп. за випуск А.О.Фризоренко. Т.1. К.: Державна служба статистики України. – 2013. – 139 с. 244. Індекси споживчих цін за 2011 рік. – – К.: Державна служба cтатистики України. – 2012. – 207 с., С.37; Індекси споживчих цін за 2014 рік. – К.: Державна служба cтатистики України. – 2015. – 177 с. 245. Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 246. Аналіз інфляції (грудень 2011). Національний банк України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=119929 247. Аналіз інфляції (грудень 2010). Національний банк України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=119940 248. Аналіз інфляції (грудень 2009). Національний банк України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=119950 249. Аналіз інфляції (грудень 2014). Національний банк України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15727773&cat_id=36450 250. Аналіз інфляції (грудень 2013 року). Національний банк України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=408588 251. Аналіз інфляції (грудень 2012 року). Національний банк України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=119917 252. Моніторинг розвитку ринку молока та молочних продуктів України. К.: Спілка молочних підприємств України. – 2008. – 104 с. 253. Моніторинг розвитку ринку молока та молочних продуктів України. К.: Спілка молочних підприємств України. – 2013. – 114 с. 254. Статистичний бюлетень «Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства за 2015 р.». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dis_Mostenska.pdfдисертація7,12 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidhuk_oponenta_1_Mostenska.pdfвідгук офіційного опонента Тарасюк Г.М. 791 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidhuk_oponenta_2_Mostenska.pdfвідгук офіційного опонента Малюти Л.Я. 1,23 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Dis_Mostenska.djvu12,66 MBDjVuПереглянути/відкрити
Dis_Mostenska__COVER.png88,91 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.